बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका गगनबावडा

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 गगनबावडा गारीवडे बाबू सुभाना यांची मुलगी राऊ महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  garivademodi1.pdf
2 गगनबावडा गारीवडे गजू बाबू चौगला यांची मुलगी विठी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  garivademodi1.pdf
3 गगनबावडा कोदे खुर्द बापजी नारायण पाटील महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi1.pdf
4 गगनबावडा कोदे खुर्द बाबला बिन भीम उगवे यास मुलगा झाला नाव सत्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi2.pdf
5 गगनबावडा कोदे खुर्द बाळू बाप बापु पाटील यास मुलगा नाव गणु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi3.pdf
6 गगनबावडा कोदे खुर्द ताई कोम रानुजी उगवे पाटील महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi4.pdf
7 गगनबावडा कोदे खुर्द जिवबा लकू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi5.pdf
8 गगनबावडा कोदे खुर्द भीम भैरव पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi5.pdf
9 गगनबावडा कोदे खुर्द म्हादू बाळू मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi6.pdf
10 गगनबावडा कोदे खुर्द बाबू बाळू पाटील यास मुलगी नाव जाजी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi7.pdf
11 गगनबावडा कोदे खुर्द ताई कोम म्हादू मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi8.pdf
12 गगनबावडा कोदे खुर्द बापू नागोजी पाटील उगवे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi9.pdf
13 गगनबावडा कोदे खुर्द संतु बाबू माळवी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi9.pdf
14 गगनबावडा कोदे खुर्द संतु बाबू गाईकवाड महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi10.pdf
15 गगनबावडा कोदे खुर्द रखमा कोम आवजी हायकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi11.pdf
16 गगनबावडा कोदे खुर्द बाळा जीवा पाटील यांची मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi11.pdf
17 गगनबावडा कोदे खुर्द शिव बाजी उबा उगवे यास मुलगा नाव लखु महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi12.pdf
18 गगनबावडा कोदे खुर्द धोंडी लिंगू उगवे यास मुलगा नाव उमाजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi12.pdf
19 गगनबावडा कोदे खुर्द हौसी  बाप कोंड्या तामकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi13.pdf
20 गगनबावडा कोदे खुर्द बाप भिव भिकू राकडा याची मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi13.pdf
21 गगनबावडा कोदे खुर्द कोंडी बाप धोंडी बाजीमाने महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi13.pdf
22 गगनबावडा कोदे खुर्द रामा रायो गुणे यास मुलगी नाव हौसी बाळू गुरेस यांची घरी आला होती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi13.pdf
23 गगनबावडा कोदे खुर्द भिव भिकू पर्वतराव मुलगी नाव मयत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi13.pdf
24 गगनबावडा कोदे खुर्द धोंडी आबा पाटील यास मुलगा नाव हिरोजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi14.pdf
25 गगनबावडा कोदे खुर्द भागोजी गणु गुरव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi15.pdf
26 गगनबावडा कोदे खुर्द कोंडी रामू तामकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi15.pdf
27 गगनबावडा कोदे खुर्द भागोजी नाथा उगवे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi15.pdf
28 गगनबावडा कोदे खुर्द रामा कोंडी महार यास मुलगी नाव गांधारी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi15.pdf
29 गगनबावडा कोदे खुर्द भीम भिकू माळकर यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi15.pdf
30 गगनबावडा कोदे खुर्द बाप बाबजी केदारी गुरव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi16.pdf
31 गगनबावडा कोदे खुर्द राणू कोम संतु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi16.pdf
32 गगनबावडा कोदे खुर्द राऊ येसबा जोंधळे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi16.pdf
33 गगनबावडा कोदे खुर्द बापू नावाज गुरव यास मुलगी नाव कमळा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi16.pdf
34 गगनबावडा कोदे खुर्द बाळू नाथा लाड यास मुलगी नाव आबी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi17.pdf
35 गगनबावडा कोदे खुर्द चंद्रापा जोती मागे यास मुलगी ताई महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi17.pdf
36 गगनबावडा कोदे खुर्द मुका आप्पा जगताप महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi18.pdf
37 गगनबावडा कोदे खुर्द भागोजी बापू पाटील नाव सोन्या महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kodemodi19.pdf
38 गगनबावडा वेसरफ विठु रावजी सुळेकर यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vesarafhmodi1.pdf
39 गगनबावडा वेसरफ धोंडी बिन बाळू कोटकर यास मुलगा नाव भिकू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vesarafhmodi1.pdf
40 गगनबावडा पळसबे सुरब राया यास मुलगा नाव कृष्णा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasabemodi1.pdf
41 गगनबावडा  अणदूर   लक्ष्या बिन भैरू आडल यास मुलगा नाव भैरू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi1.pdf
42 गगनबावडा  अणदूर  सुभाना दौलू पाटील यास मुलगी नाव कमळी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi1.pdf
43 गगनबावडा  अणदूर  बापू बिन संतु पाटील यास मुलगी नाव येशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi2.pdf
44 गगनबावडा  अणदूर  नाथा संतु मुगड्या यास मुलगी नाव काशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi2.pdf
45 गगनबावडा  अणदूर  काशी कोम लक्ष्मण मोरे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi3.pdf
46 गगनबावडा  अणदूर  बायजी कोम होनु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi3.pdf
47 गगनबावडा  अणदूर  भागी कोम बाळू हळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi3.pdf
48 गगनबावडा  अणदूर  काळू बिन लखू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi4.pdf
49 गगनबावडा  अणदूर  मन्या बिन बापू कोपर्डेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi4.pdf
50 गगनबावडा  अणदूर  शिवबा लखू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi4.pdf
51 गगनबावडा  अणदूर  राऊ सावबा पाटील यास मुलगा हरबा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi4.pdf
52 गगनबावडा  अणदूर  रामा भीवा पाटील यास मुलगी नाव सुंद्री  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi5.pdf
53 गगनबावडा  अणदूर  चिमी कोम महादू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi6.pdf
54 गगनबावडा  अणदूर  संतु धोंडी चव्हाण यास मुलगी नाव येशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi6.pdf
55 गगनबावडा  अणदूर  संतु गणु पाटील यास मुलगी नाव काशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi6.pdf
56 गगनबावडा  अणदूर  जोत्या आपा यादावडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi7.pdf
57 गगनबावडा  अणदूर  कुशा बाबा पाटील यास मुल;आगी नाव कोयनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi8.pdf
58 गगनबावडा  अणदूर  कृष्णा जयराम पाटणे यास मुलगी नाव विठी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi9.pdf
59 गगनबावडा  अणदूर  आवु कोम बाबाजी उगवे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi10.pdf
60 गगनबावडा  अणदूर  चंद्रा तुळश्या लहू दावण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi11.pdf
61 गगनबावडा  अणदूर  चीमा राऊ ढेरे यास मुलगा बानू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi11.pdf
62 गगनबावडा  अणदूर  सकी कोम रामा चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi12.pdf
63 गगनबावडा  अणदूर  बाप संतु  बिन बाबाजी सिंदा यांचा मुलगा नाव गणु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi13.pdf
64 गगनबावडा  अणदूर  बाप रामा बापू केसरकर यास मुलगा नाव बापू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi13.pdf
65 गगनबावडा  अणदूर  गोविंदा सदु पाटील याची मुलगी कंबळी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi14.pdf
66 गगनबावडा  अणदूर  बाळू सदू पवार यांची मुलगी नाव कुशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi14.pdf
67 गगनबावडा  अणदूर  लिंगू भिवा दळवी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi15.pdf
68 गगनबावडा  अणदूर  राऊ बाप सोनु रानबा मोसीकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi16.pdf
69 गगनबावडा  अणदूर  लिंगू जयराम पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi17.pdf
70 गगनबावडा  अणदूर  नाव सदी बाप येशा सुभाना पाटील तिसंगीकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi17.pdf
71 गगनबावडा  अणदूर  येसू बाप बाल्या आपा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi18.pdf
72 गगनबावडा  अणदूर  धोंडी जीऊबा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi18.pdf
73 गगनबावडा  अणदूर  बाप हरी बाबज्या पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi18.pdf
74 गगनबावडा  अणदूर  नाव गोविंदा बाप बाळक्या गोविंदा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi18.pdf
75 गगनबावडा  अणदूर  नाव गंगाजी बाप नाथा गंगु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi18.pdf
76 गगनबावडा  अणदूर  बाप हरी बाबजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi18.pdf
77 गगनबावडा  अणदूर  बायजी आपा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi19.pdf
78 गगनबावडा  अणदूर  बाबजी बिन आपा पाटील याची मुलगी नाव ठशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi20.pdf
79 गगनबावडा  अणदूर  साळी कोम संभ्या खेराडकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi21.pdf
80 गगनबावडा  अणदूर  कोंडी दाऊ बाके  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi21.pdf
81 गगनबावडा  अणदूर  लक्ष्या रामा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi22.pdf
82 गगनबावडा  अणदूर  नाव गोविंदा बाप कुशा बाबजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi22.pdf
83 गगनबावडा  अणदूर  आनु बाबू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi23.pdf
84 गगनबावडा  अणदूर  जानकी सोनु लिंगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi23.pdf
85 गगनबावडा  अणदूर  रामा बिन काळू शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi24.pdf
86 गगनबावडा  अणदूर  काऊ बाप जोत्या आपा पदोसकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi24.pdf
87 गगनबावडा  अणदूर  लक्ष्या रामा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi25.pdf
88 गगनबावडा  अणदूर  बाप कुशा बाबजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi25.pdf
89 गगनबावडा  अणदूर  कोंडी दामा हळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi26.pdf
90 गगनबावडा  अणदूर  साळी कोम संभ्या खेराडकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi26.pdf
91 गगनबावडा  अणदूर  देवबा बाप रामा बिन बापू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi27.pdf
92 गगनबावडा  अणदूर  उमाजी बिन बाळू सिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi27.pdf
93 गगनबावडा  अणदूर  बाप जोती बिन रामा चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi28.pdf
94 गगनबावडा  अणदूर  बापू बिन रामजी पतकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi28.pdf
95 गगनबावडा  अणदूर  आपा बिन अर्जुन चव्हाण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi29.pdf
96 गगनबावडा  अणदूर  सारजी बाप कोंडी बिन शिवबा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  Andurmodi30.pdf
97 गगनबावडा असोंडली भीमा कुशा पाटील यास मुलगा झाला नाव   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  asondalimodi1.pdf
98 गगनबावडा असोंडली गुना बाप शिवबा बिन गोविंदा सिंदा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  asondalimodi2.pdf
99 गगनबावडा असोंडली बायजा बाप भिवा बिन गोविंदा सिंदा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  asondalimodi3.pdf
100 गगनबावडा असोंडली कुशी कोम गंगाजी गोरुल महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  asondalimodi4.pdf
101 गगनबावडा असोंडली भिवा बिन राघोजी बिन भाऊ यास मुलगा नाव गोविंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  asondalimodi4.pdf
102 गगनबावडा बावेली कोंडी बाप बापु बिन राघू धनवडा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi1.pdf
103 गगनबावडा बावेली बाजी बाप रावजी बिन माणकू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi1.pdf
104 गगनबावडा बावेली सई बाप बापजी बिन भैरावा मांडवकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi2.pdf
105 गगनबावडा बावेली बाप भागुजी बिन धोंडी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi3.pdf
106 गगनबावडा बावेली बाळू बाप सावबा बिन माणकू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi4.pdf
107 गगनबावडा बावेली साळी बाप संतु बिन ताहु गुंजवावा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi4.pdf
108 गगनबावडा बावेली बाप भागु बिन धोंडी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi5.pdf
109 गगनबावडा बावेली संताई कोम तात्या सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi6.pdf
110 गगनबावडा बावेली अर्जुना बिन बाळा सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi7.pdf
111 गगनबावडा बावेली सखाराम लिंगोजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  bavelimodi8.pdf
112 गगनबावडा खोकुर्ले आंबु कोम धाकलू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khokurlemodi1.pdf
113 गगनबावडा खोकुर्ले चंद्री कोम गोविंदा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khokurlemodi2.pdf
114 गगनबावडा खोकुर्ले आपा बिन बाळू पाटील यास मुलगा नाव रामा   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khokurlemodi2.pdf
115 गगनबावडा खोकुर्ले गुणाजी बाप देवजी बिन राघो रायकर पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khokurlemodi3.pdf
116 गगनबावडा खोकुर्ले आवदू बाप भैरू साहेबा पाटील अणदूरकर मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khokurlemodi4.pdf
117 गगनबावडा खोकुर्ले हरी बाप मनाजी बिन विठु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khokurlemodi5.pdf
118 गगनबावडा  मणदूर  पुजारी महादू पाटील हावळ महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi1.pdf
119 गगनबावडा  मणदूर  भागी बाप शिसदू याद उप  आंबार्डेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi2.pdf
120 गगनबावडा  मणदूर  धाराऊ मरगज यांची मुलगी कशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi2.pdf
121 गगनबावडा  मणदूर  कृष्ण जुगू पाटील यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi2.pdf
122 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मण बीन सत्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi3.pdf
123 गगनबावडा  मणदूर  लक्षुमी कोम बापू जोंधळेकर राहणार अणदूर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi3.pdf
124 गगनबावडा  मणदूर  तात्या हानमती जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi3.pdf
125 गगनबावडा  मणदूर  गंगजी बीनउमाजी सावंत अंनदूरकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi4.pdf
126 गगनबावडा  मणदूर  आप्पाबीन सदू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi5.pdf
127 गगनबावडा  मणदूर  बाप राऊबीन शिवाजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi5.pdf
128 गगनबावडा  मणदूर  बाळू बाप धोंडी चव्हाण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi5.pdf
129 गगनबावडा  मणदूर  राऊबीन शिवाजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi5.pdf
130 गगनबावडा  मणदूर  ज्योतीबीन सदू काळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi6.pdf
131 गगनबावडा  मणदूर  रामा बाप बाळू बीन सगना पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi6.pdf
132 गगनबावडा  मणदूर  तात्याप्प्पा बापजी उलगीरकर वरावडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi6.pdf
133 गगनबावडा  मणदूर  रामा बाप भोवणा  वरावडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi6.pdf
134 गगनबावडा  मणदूर  तुलसी बाप जाम्या पंतू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi6.pdf
135 गगनबावडा  मणदूर  कुशा बापजी बीन आप्पा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi7.pdf
136 गगनबावडा  मणदूर  बाप नागोजी बीन बापू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi8.pdf
137 गगनबावडा  मणदूर  रखमा बीन बाबू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi8.pdf
138 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्या बाळू बीन संघप्पा पाणी वगत महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi8.pdf
139 गगनबावडा  मणदूर  रमी कोम राघू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi9.pdf
140 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मण बाप अर्जुना बीन लक्ष्मण धनवडा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi9.pdf
141 गगनबावडा  मणदूर  सारर्जी बाप आकोबा बीन ज्योती मोरया पनुद्रेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi9.pdf
142 गगनबावडा  मणदूर  धोंड्या बाप लक्ष्मण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi9.pdf
143 गगनबावडा  मणदूर  भागी बाप लक्ष्मण भैरू बावगला महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi9.pdf
144 गगनबावडा  मणदूर  गनी बाप रामा बीन बापू जोंधळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi9.pdf
145 गगनबावडा  मणदूर  गंगी कोम जैतू गोरप्पा मुटकेश्वरकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi10.pdf
146 गगनबावडा  मणदूर  आंबू बाप नाथा बीन जगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi10.pdf
147 गगनबावडा  मणदूर  सुभान येसू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi11.pdf
148 गगनबावडा  मणदूर  कृष्णा कोमनाथ बीन जुगु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi11.pdf
149 गगनबावडा  मणदूर  आजू बीन बाबू आगर पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi11.pdf
150 गगनबावडा  मणदूर  सईजी कोम शिवन्या बापू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi11.pdf
151 गगनबावडा  मणदूर  भिवई कोम धोंडी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi12.pdf
152 गगनबावडा  मणदूर  गण्य बाप राम पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi12.pdf
153 गगनबावडा  मणदूर  भिवा बीन बंडू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi12.pdf
154 गगनबावडा  मणदूर  भागी बाप रावजी डात्रा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi12.pdf
155 गगनबावडा  मणदूर  चंद्री बाप बाजी लक्ष्मण बावगला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi12.pdf
156 गगनबावडा  मणदूर  आंबू बाप नाथा बीन जगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi13.pdf
157 गगनबावडा  मणदूर  संतू बाप शिवाजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi13.pdf
158 गगनबावडा  मणदूर  भागू कोम माणू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi14.pdf
159 गगनबावडा  मणदूर  म्हातारा बीन नाथा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi14.pdf
160 गगनबावडा  मणदूर  नाथा भोली पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi14.pdf
161 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मण बीन आगरपा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi15.pdf
162 गगनबावडा  मणदूर  बाप सुभाना बीन उनबाजी करल्पा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi15.pdf
163 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी बीन बाप बाळू बीन जगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi15.pdf
164 गगनबावडा  मणदूर  बाप सुभाना डुलब निकम्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi15.pdf
165 गगनबावडा  मणदूर  भैरू बाप संतू नाथा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi15.pdf
166 गगनबावडा  मणदूर  गोपाळ बीन ज्योती रेळव्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi15.pdf
167 गगनबावडा  मणदूर  आंबी बाप गोपाळ बीन ज्योती रेवळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi15.pdf
168 गगनबावडा  मणदूर  बाप चिमाजी बीन अर्जुना धनवडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi16.pdf
169 गगनबावडा  मणदूर  ममती कोम यशवंत फरवासकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi16.pdf
170 गगनबावडा  मणदूर  भागी कोम बाबुराव रवड  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi16.pdf
171 गगनबावडा  मणदूर  संती कोम केदारी जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi16.pdf
172 गगनबावडा  मणदूर  बाप चिमाजी बीन आंबाना धनवडा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi16.pdf
173 गगनबावडा  मणदूर  येसू बाबजी जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi17.pdf
174 गगनबावडा  मणदूर  आंबी कोम सखोबा हनमंत सोनार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi18.pdf
175 गगनबावडा  मणदूर  लखू बीन राऊ जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi18.pdf
176 गगनबावडा  मणदूर  बाप लखू राऊ जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi18.pdf
177 गगनबावडा  मणदूर  आकु बाप देवजी आकु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi19.pdf
178 गगनबावडा  मणदूर  सुभी कोम सावंतीन  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi19.pdf
179 गगनबावडा  मणदूर  सारजी बाप सुभाना बीन उमाजी रोकडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi19.pdf
180 गगनबावडा  मणदूर  बळी बाप चिमाजी आर्जुना धनवडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi19.pdf
181 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी बाप भैरू लक्ष्मण बावगया  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi20.pdf
182 गगनबावडा  मणदूर  राई बाप अनफ आबकर रा.मनडुकली  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi20.pdf
183 गगनबावडा  मणदूर  रावजी बाप भैरू राघो कदम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi21.pdf
184 गगनबावडा  मणदूर  गेनू बाप रामा बापू जोंधळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi21.pdf
185 गगनबावडा  मणदूर  बायजी बाप बाबजी संतू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi21.pdf
186 गगनबावडा  मणदूर  गंगी कोम लकू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi22.pdf
187 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी बाप लकु जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi22.pdf
188 गगनबावडा  मणदूर  पंड्या बीन भागोजी सावंत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi23.pdf
189 गगनबावडा  मणदूर  पिरती कोम संतू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi23.pdf
190 गगनबावडा  मणदूर  भया बाप भाग्या  सावंत मानडूलीकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi23.pdf
191 गगनबावडा  मणदूर  जावबा भागुना जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi24.pdf
192 गगनबावडा  मणदूर  कुशी यसबा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi24.pdf
193 गगनबावडा  मणदूर  दैना कोम चिमाजी धनवडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi24.pdf
194 गगनबावडा  मणदूर  शिपार उना आवेकर यास मुलगा नाव रागु महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi24.pdf
195 गगनबावडा  मणदूर  जिवबा सुभाना गोत्रा यास मुलगी नाव तारी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi24.pdf
196 गगनबावडा  मणदूर  गोंदया तेलवेकर यांची मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi25.pdf
197 गगनबावडा  मणदूर  तानी कोम विठू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi25.pdf
198 गगनबावडा  मणदूर  गनू धोंडी जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi25.pdf
199 गगनबावडा  मणदूर  काशी बाप आंनदा कापडे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi25.pdf
200 गगनबावडा  मणदूर  बापू धोंडी गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi25.pdf
201 गगनबावडा  मणदूर  गोंदया तेलवेकर यास मुलगी नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi25.pdf
202 गगनबावडा  मणदूर  जुगु तुका पाटील यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi25.pdf
203 गगनबावडा  मणदूर  सखू कोम आदू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi26.pdf
204 गगनबावडा  मणदूर  संतू आकोबा मोरे यास  मुलगी नाव हैसी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi26.pdf
205 गगनबावडा  मणदूर  सदू बाजू पाटील यास मुलगा नाव राऊ महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi26.pdf
206 गगनबावडा  मणदूर  बलु नरसू जाधव  यास मुलगी गिरजा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi26.pdf
207 गगनबावडा  मणदूर  रामा कडू गोरुला यास मुलगा नाव लक्ष्मण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi27.pdf
208 गगनबावडा  मणदूर  बाबू रावजी धुमाळ यास मुलगी हिरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi27.pdf
209 गगनबावडा  मणदूर  मनी कोम बाळू कांबळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi28.pdf
210 गगनबावडा  मणदूर  बाळ भिवा धुमाळ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi28.pdf
211 गगनबावडा  मणदूर  देवबा धाकलू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi28.pdf
212 गगनबावडा  मणदूर  शिवबा आप्पा पाटील यास मुलगी नाव गोजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi28.pdf
213 गगनबावडा  मणदूर  दादू धोंडी गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
214 गगनबावडा  मणदूर  हौसी बाप संतू आकोबा मोरे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
215 गगनबावडा  मणदूर  ईश्वरी बाप हरी नरसू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
216 गगनबावडा  मणदूर  आजू सतु पाढर किशा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
217 गगनबावडा  मणदूर  नानू शिंदू वाभळे रा खुपिरे यास मुलगा नाव शंकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
218 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी बापू चोगला नाव कुनबी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
219 गगनबावडा  मणदूर  यश बापजी जाधव यास मुलगा नाव अप्पा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
220 गगनबावडा  मणदूर  मानकू सुभाना शिंदा येतवडेकर यास मुलगी नाव सारणी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi29.pdf
221 गगनबावडा  मणदूर  विठू बुधाजी गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi30.pdf
222 गगनबावडा  मणदूर  भाऊ बाबू डकरे यास मुलगा नाव दालू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi30.pdf
223 गगनबावडा  मणदूर  राघु आवबा डकरे पानूद्रेकर यास मुलगी नाव सुंदरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi30.pdf
224 गगनबावडा  मणदूर  दोरकू बाबू जाधव यास मुलगी नाव म्हळसा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi30.pdf
225 गगनबावडा  मणदूर  आंदू दिंदू कानडे यास मुलगा नाव धोंडी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi30.pdf
226 गगनबावडा  मणदूर  संतू बाबू जाधव यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi31.pdf
227 गगनबावडा  मणदूर  कड्या बाबू गोरुला नाव रामा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi32.pdf
228 गगनबावडा  मणदूर  आजा सटू पाटील यास मुलगा नाव गणू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi32.pdf
229 गगनबावडा  मणदूर  रावजा सावंत अणदूरकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi33.pdf
230 गगनबावडा  मणदूर  बापू बिन काळू पाटील यास मुलगी विटी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi33.pdf
231 गगनबावडा  मणदूर  विठू पुनाजी काटकर यास मुलगा नाव देवबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi33.pdf
232 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मण बापु जोंधळेकर यास मुलगा नाव हारी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi33.pdf
233 गगनबावडा  मणदूर  म्हादू बीन नाथा पाटील यास मुलगा धोंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi33.pdf
234 गगनबावडा  मणदूर  रावजी कृष्णा पाटील यास मुलगी नाव ममती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi34.pdf
235 गगनबावडा  मणदूर  सावबा आप्पा जाधव यास मुलगी नाव मोहिनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi34.pdf
236 गगनबावडा  मणदूर  बाबू संतू जाधव यास मुलगी नाव विटी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi34.pdf
237 गगनबावडा  मणदूर  मानू धनु जाधव यास मुलगा नाव हारी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi34.pdf
238 गगनबावडा  मणदूर  नावबा गोजी जाधव यास मुलगी नाव कृष्णी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi35.pdf
239 गगनबावडा  मणदूर  भैरू नाथा पाटील यास मुलगा नाव अर्जुना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi35.pdf
240 गगनबावडा  मणदूर  बळी राघव कांबळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi36.pdf
241 गगनबावडा  मणदूर  कृष्णा बाप नऱ्या नाथा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi36.pdf
242 गगनबावडा  मणदूर  वेशा बाळू मस्कर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi36.pdf
243 गगनबावडा  मणदूर  आप्पा जगू पाटील यास मुलगी नाव कुशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi36.pdf
244 गगनबावडा  मणदूर  येशा बापू गोरुला यास मुलगी नाव कमळी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi37.pdf
245 गगनबावडा  मणदूर  रावजी बाळू मरळकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi37.pdf
246 गगनबावडा  मणदूर  सदू नाथा पाटील यास मुलगा नाव लिंगू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi37.pdf
247 गगनबावडा  मणदूर  हरी नाथा पाटील यास मुलगी नाव सारजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi37.pdf
248 गगनबावडा  मणदूर  कुशा बाबजी जाधव यास मुलगा नाव धोंडी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi37.pdf
249 गगनबावडा  मणदूर  कुशा बाबजी जाधव महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi38.pdf
250 गगनबावडा  मणदूर  सावबा आप्पा जाधव   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi38.pdf
251 गगनबावडा  मणदूर  भाड्प्पा बाप नावबा मागुडा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi38.pdf
252 गगनबावडा  मणदूर  सावबा पुनूरावजा धुलवडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi38.pdf
253 गगनबावडा  मणदूर  सावळ्या बाप लक्ष्या मनकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi38.pdf
254 गगनबावडा  मणदूर  शिवाप्पा वापू जाधव यास मुलगी नाव क्षिती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi38.pdf
255 गगनबावडा  मणदूर  राऊ रामा जाधव यास मुलगी सारजी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi38.pdf
256 गगनबावडा  मणदूर  भागू कोम नाथा आतकिदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi39.pdf
257 गगनबावडा  मणदूर  सदया बाप बाबू राघव कदम्या महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi39.pdf
258 गगनबावडा  मणदूर  तायणी बाप बाबजी जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi39.pdf
259 गगनबावडा  मणदूर  कड्या बापू गोऱ्या यास मुलगा नाव धोंडी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi39.pdf
260 गगनबावडा  मणदूर  बाळ्या तुकाना कदम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi39.pdf
261 गगनबावडा  मणदूर  रामू संतू शेखर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi40.pdf
262 गगनबावडा  मणदूर  बापू राघव गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi40.pdf
263 गगनबावडा  मणदूर  विठ्या पुण्या कमत्रा यास मुलगी नाव छाया  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi40.pdf
264 गगनबावडा  मणदूर  जयराम नाथा पाटील यास मुलगा नाव बाबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi40.pdf
265 गगनबावडा  मणदूर  सावबा बाळू मरळकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi41.pdf
266 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मण बापू जाधव  यास मुलगा नाव कृष्ण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi41.pdf
267 गगनबावडा  मणदूर  नाव बाबू भाग्या जाधव यास मुलगी नाव कमळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi41.pdf
268 गगनबावडा  मणदूर  राऊ बीन कृष्णा पाटील यास मुलगी नाव ताई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi41.pdf
269 गगनबावडा  मणदूर  म्हादू नाथा पाटील यास मुलगी नाव बाळी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi42.pdf
270 गगनबावडा  मणदूर  दौलत नाथा पाटील यास मुलगा नाव बाळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi42.pdf
271 गगनबावडा  मणदूर  रवीळ्या संतू बादुड यास मुलगा नाव धोंडी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi42.pdf
272 गगनबावडा  मणदूर  रावजी महापजी पाटील यास मुलगा नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi42.pdf
273 गगनबावडा  मणदूर  आप्पा जगू पाटील यास मुलगी नाव मोहनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi43.pdf
274 गगनबावडा  मणदूर  मुलगा भुजंगा नाथा खडक्या यास मुलगा नाव बाबू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi44.pdf
275 गगनबावडा  मणदूर  सत्या बाप शिवाप्पा बापू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi45.pdf
276 गगनबावडा  मणदूर  कडप्पा बापू गोरुला यास मुलगा आप्पा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi45.pdf
277 गगनबावडा  मणदूर  विठू बीन आप्पा पाटील यास मुलगी जाई महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi45.pdf
278 गगनबावडा  मणदूर  रकमी कोम गणू साखोबा आंबेकर मानडूकलीकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi46.pdf
279 गगनबावडा  मणदूर  बाबजी बीन जीवबा पाटील यास मुलगा नाव तुका  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi47.pdf
280 गगनबावडा  मणदूर  बाबू सुभान शिवबा बसवंत तळेत मुलगा नाव संतू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi47.pdf
281 गगनबावडा  मणदूर  शिंदया राघो शंकर यास मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi47.pdf
282 गगनबावडा  मणदूर  मानू धनु जाधव यास मुलगी नाव येसी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi48.pdf
283 गगनबावडा  मणदूर  भैरू नाथा पाटील यास मुलगा नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi48.pdf
284 गगनबावडा  मणदूर  रकमी कोम दरफवडेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi49.pdf
285 गगनबावडा  मणदूर  सखाराम साबळे यास मुलगा बाबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi49.pdf
286 गगनबावडा  मणदूर  शिवाप्पा बापू जाधव यास मुलगा नाव धोंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi49.pdf
287 गगनबावडा  मणदूर  जिवबा ताऊ जाधव यास मुलगी नाव काशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi50.pdf
288 गगनबावडा  मणदूर  कुशाप्पा आवाड यास मुलगा नाव धोंडी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi51.pdf
289 गगनबावडा  मणदूर  बापू नरसू जाधव यास मुलगी नाव सैनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi51.pdf
290 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी रकमा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi52.pdf
291 गगनबावडा  मणदूर  बाबू रावजी धुमाळ या मुलगी नाव विठी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi52.pdf
292 गगनबावडा  मणदूर  राघू बीन बापू गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi53.pdf
293 गगनबावडा  मणदूर  जीजू बीन आकू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi53.pdf
294 गगनबावडा  मणदूर  जावबा बीन भागोजी जाधव यास मुलगी नाव संधी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi53.pdf
295 गगनबावडा  मणदूर  रामा बीन इरु सावंत यास मुलगी नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi53.pdf
296 गगनबावडा  मणदूर  कृष्णा कोम तातू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi54.pdf
297 गगनबावडा  मणदूर  बाबू सतु जाधव ज्योती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi54.pdf
298 गगनबावडा  मणदूर  आबा बीन भागोजी गोठेकर यास मूलगी नाव तानी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi54.pdf
299 गगनबावडा  मणदूर  देवजी बीन काळू कांबळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi55.pdf
300 गगनबावडा  मणदूर  बाप देवबा बीन धाकलू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi56.pdf
301 गगनबावडा  मणदूर  धाकलु बीन धोंडी जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi56.pdf
302 गगनबावडा  मणदूर  बाप देवबा बीन धाकलू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi56.pdf
303 गगनबावडा  मणदूर  कोंडी बीन जयराम जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi57.pdf
304 गगनबावडा  मणदूर  भागोजी बाप रावजी बाबू धुमाळ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi57.pdf
305 गगनबावडा  मणदूर  भागू बाप नरसू बीन बापू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi57.pdf
306 गगनबावडा  मणदूर  पांगी बाप देवबा बीन धाकलु जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi58.pdf
307 गगनबावडा  मणदूर  बाबू बीन हरीरव डवाल  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi58.pdf
308 गगनबावडा  मणदूर  आकाराम भैरू बीन लक्ष्मण बावगला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi58.pdf
309 गगनबावडा  मणदूर  आकप्पा बाप बहिऱ्या बीन लक्ष्मण बावगला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi58.pdf
310 गगनबावडा  मणदूर  बायजी बाप गोपाळा बली ज्योती येवला रा मणदूर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi59.pdf
311 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी बीन बाबू गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi60.pdf
312 गगनबावडा  मणदूर  आक्या बाप भैरू लक्ष्मण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi60.pdf
313 गगनबावडा  मणदूर  तुळशी बाप महदु बीन नागोजी साळोख्या देवडेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi60.pdf
314 गगनबावडा  मणदूर  सई बाप बाबजी बीन आप्पा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi60.pdf
315 गगनबावडा  मणदूर  कोनजी कोम बाळू बीन संगप्पा सिवांगन  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi61.pdf
316 गगनबावडा  मणदूर  भैरू लक्ष्मण बाळे गिल यास मुलगा रामा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi62.pdf
317 गगनबावडा  मणदूर  भाग्या धोंडी मारग्या यास मुलगा नाव धोंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi63.pdf
318 गगनबावडा  मणदूर  बापू बीन नरसू जाधव यास मुलगा नाव नाग्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi63.pdf
319 गगनबावडा  मणदूर  आबा ज्योती रेळव्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi64.pdf
320 गगनबावडा  मणदूर  भागी कोम रकमा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi64.pdf
321 गगनबावडा  मणदूर  कड्या बापू गोरुला नाव बापू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi64.pdf
322 गगनबावडा  मणदूर  सजवा हरी जाधव यास मुलगी नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi64.pdf
323 गगनबावडा  मणदूर  आप्पा येसबा पाटील यास मुलगा नाव येसबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi65.pdf
324 गगनबावडा  मणदूर  बाबू बीन संतू जाधव यास मुलगा नाव जूगु महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi66.pdf
325 गगनबावडा  मणदूर  शिदाप्पा राघो रेडेकर यास मुलगी नाव रकमी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi67.pdf
326 गगनबावडा  मणदूर  सटव्या बापू खाड्या यास  मुलगा नाव गण्या महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi68.pdf
327 गगनबावडा  मणदूर  जैयराम नाथा पाटील यास मुलगा नाव सखोबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi69.pdf
328 गगनबावडा  मणदूर  देवबा ताऊ जाधव यास मुलगी नाव कमळी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi69.pdf
329 गगनबावडा  मणदूर  सावळ्या नाथा पाटील यास मुलगा नाव संतू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi69.pdf
330 गगनबावडा  मणदूर  बाळा रावजी धुमाळ यास मुलगा नाव भागोजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi69.pdf
331 गगनबावडा  मणदूर  बया कोम आप्पा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi70.pdf
332 गगनबावडा  मणदूर  बाबू रावजी धुमाळ यास मुलगी अंबी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi70.pdf
333 गगनबावडा  मणदूर  वी प्रा पुनाजी काबल्या यास या मुलगा नाव खल्पा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi71.pdf
334 गगनबावडा  मणदूर  रावजी कृष्णपा पाटील यास मुलगा नाव भाऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi71.pdf
335 गगनबावडा  मणदूर  कमळीबाप देवबा ताऊ जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi72.pdf
336 गगनबावडा  मणदूर  उमी कोम म्हतार कुंभार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi72.pdf
337 गगनबावडा  मणदूर  रमाई कोम राघव संतू सेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi72.pdf
338 गगनबावडा  मणदूर  आडाळ साऊ हैद्र यास मुलगा विठोबा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi72.pdf
339 गगनबावडा  मणदूर  दुलाप्पा कदम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi73.pdf
340 गगनबावडा  मणदूर  संतू लिंबाजी कर्ल्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi73.pdf
341 गगनबावडा  मणदूर  आप्पा जूगू पाटील यास मुलगी नाव निबानी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi74.pdf
342 गगनबावडा  मणदूर  मानू धुरू जाधव यास मुलगा नाव गोविंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi74.pdf
343 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मण बापू जोंधळेकर यास मुलगी नाव गिरजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi74.pdf
344 गगनबावडा  मणदूर  कृष्णा  बाप लक्ष्मण बापू जोंधळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi75.pdf
345 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी माणू जाधव यास मुलगा नाव म्ह्दू महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi75.pdf
346 गगनबावडा  मणदूर  हरी बीन नाथा पाटील यास मुलगा नाव नाना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi75.pdf
347 गगनबावडा  मणदूर  सिसक्या बाप आप्पा जागोळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi76.pdf
348 गगनबावडा  मणदूर  कोंडी बाप भैरू राघोबा काबनार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi76.pdf
349 गगनबावडा  मणदूर  कृष्णी बाप बाबू धोंडी गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi76.pdf
350 गगनबावडा  मणदूर  जिरती बाप बाबू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi76.pdf
351 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मण भैरू बावगळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi77.pdf
352 गगनबावडा  मणदूर  धानू मानू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi77.pdf
353 गगनबावडा  मणदूर  रकमाजी बाप सावबा आप्पा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi78.pdf
354 गगनबावडा  मणदूर  बाप सावळाप्पा आडूरकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi79.pdf
355 गगनबावडा  मणदूर  यसबा बाप बाळू जूगु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi79.pdf
356 गगनबावडा  मणदूर  बाप सावळाप्पा आडूलकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi79.pdf
357 गगनबावडा  मणदूर  लक्षु बाप भैरू हावागळा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi80.pdf
358 गगनबावडा  मणदूर  राई कोम जावबा भागोजी जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi81.pdf
359 गगनबावडा  मणदूर  ज्योती बाप आप्पा धुलूगडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi82.pdf
360 गगनबावडा  मणदूर  कासी बाप सख्या रामा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi83.pdf
361 गगनबावडा  मणदूर  लकू बीन राघू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi84.pdf
362 गगनबावडा  मणदूर  सुभा कोम काळू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi85.pdf
363 गगनबावडा  मणदूर  जिवबा रावजी पाटील यास मुलगी नाव जनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi85.pdf
364 गगनबावडा  मणदूर  राऊ राघू जोंधळेकर यास मुलगा नाव धोंडी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi86.pdf
365 गगनबावडा  मणदूर  काळू जगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi87.pdf
366 गगनबावडा  मणदूर  संतू बाबू जाधव यास मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi87.pdf
367 गगनबावडा  मणदूर  भाऊ राऊ पाटील गौशीकर यास मुलगा गणू संतू नाथ पाटील यांचे घरी   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi88.pdf
368 गगनबावडा  मणदूर  धोंड्या दौलू पाटील सुळेकर यास मुलगा नाव संतू शिवाप्पा जाधव यांचे घरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi88.pdf
369 गगनबावडा  मणदूर  सावळा नाथा पाटील यास मुलगी नाव जाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi89.pdf
370 गगनबावडा  मणदूर  कृष्ण संतू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi90.pdf
371 गगनबावडा  मणदूर  संतू बाबू जाधव यास मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi90.pdf
372 गगनबावडा  मणदूर  राऊ विठू शेंडगे यास मुलगा नाव बाबू सदू यांचे घरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi90.pdf
373 गगनबावडा  मणदूर  हरी नरसू जाधव यास मुलगी नाव सारजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi90.pdf
374 गगनबावडा  मणदूर  बाळी कोम गोपाळ येळवकर राणू कोम भिवा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi91.pdf
375 गगनबावडा  मणदूर  ज्योती कोम लक्ष्मण जोंधळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi91.pdf
376 गगनबावडा  मणदूर  येश रावळू पाटील यास मुलगी नाव जनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi91.pdf
377 गगनबावडा  मणदूर  कडू बापू गोरुला यास मुलगी नाव धायनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi92.pdf
378 गगनबावडा  मणदूर  बाबू रावजी धुमाल यास मुलगा नाव रावजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi93.pdf
379 गगनबावडा  मणदूर  संध्या राऊ जाधव यास मुलगा नाव राऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi93.pdf
380 गगनबावडा  मणदूर  लिंगू धोंडी पाटील यास मुलगा नाव राणा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi93.pdf
381 गगनबावडा  मणदूर  आंबी कोम जिवबा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi94.pdf
382 गगनबावडा  मणदूर  जया कोम भागू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi94.pdf
383 गगनबावडा  मणदूर  रामू बापू जोंधळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi94.pdf
384 गगनबावडा  मणदूर  निवजा बाप नाना गावकर यास मुलगी नाव रकमी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi94.pdf
385 गगनबावडा  मणदूर  साकी कोम रावजी धुमाळ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi95.pdf
386 गगनबावडा  मणदूर  रावजी कृष्ण पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi95.pdf
387 गगनबावडा  मणदूर  दादू कुशा गोठम यास मुलगी नाणी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi95.pdf
388 गगनबावडा  मणदूर  भाऊ हरी डकरे यास मुलगी नाव बायजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi95.pdf
389 गगनबावडा  मणदूर  राई कोम नावबा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi96.pdf
390 गगनबावडा  मणदूर  रामा कानू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi96.pdf
391 गगनबावडा  मणदूर  गंगा कोम अर्जुना धनवडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi96.pdf
392 गगनबावडा  मणदूर  कुशी कोम सुभाना जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi96.pdf
393 गगनबावडा  मणदूर  नवबा भागोजी जाधव यास मुलगी सारणी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi96.pdf
394 गगनबावडा  मणदूर  बाळकी बाप सत्या बापू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi97.pdf
395 गगनबावडा  मणदूर  ताई कोम आप्पा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi97.pdf
396 गगनबावडा  मणदूर  रावजी राघू जोंधळेकर यास मुलगी नाव सली  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi97.pdf
397 गगनबावडा  मणदूर  लक्ष्मी बापू जोंधळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi98.pdf
398 गगनबावडा  मणदूर  रामा राघू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi98.pdf
399 गगनबावडा  मणदूर  बापू नागू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
400 गगनबावडा  मणदूर  बापू काळू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
401 गगनबावडा  मणदूर  सारजी बाप जावभा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
402 गगनबावडा  मणदूर  काशी कोम काळू शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
403 गगनबावडा  मणदूर  गिरजा धनु गुरव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
404 गगनबावडा  मणदूर  चिमाजी अर्जुना धनवडा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
405 गगनबावडा  मणदूर  बापू नागू जाधव यास मुलगी नीता  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
406 गगनबावडा  मणदूर  हानमा सखोबा शेखर यास मुलगी नाव जनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi99.pdf
407 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी दौलू पाटील सुळेकर यास मुलगी नाव कृष्णी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi100.pdf
408 गगनबावडा  मणदूर  यसबा बापजी जाधव नाव हिरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi100.pdf
409 गगनबावडा  मणदूर  गणू राऊ पाटील यास मुलगा नाव चतु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi101.pdf
410 गगनबावडा  मणदूर  कडू बापू गोप्रा यास मुलगी नाव तुळशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi101.pdf
411 गगनबावडा  मणदूर  येशा बाळू पाटील यास मुलगी नाव  भनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi101.pdf
412 गगनबावडा  मणदूर  हरी नरसू जाधव मुलगा नाव नरसू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi101.pdf
413 गगनबावडा  मणदूर  धोंडी दौलू पाटील सुळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi102.pdf
414 गगनबावडा  मणदूर  बाबू रावजी धुमाळ यास मुलगी नाव वाडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi103.pdf
415 गगनबावडा  मणदूर  गोविंदा अर्जुना पाटील तेलवेकर यास मुलगा बाबू धोडी गोप्रा यांचे घरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  mandurmodi103.pdf
416 गगनबावडा निवडे भिकू शीवाजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi1.pdf
417 गगनबावडा निवडे नाथा अंबाजी डेंगळे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi1.pdf
418 गगनबावडा निवडे धोंडी मकाजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi1.pdf
419 गगनबावडा निवडे कुसा कोम रावजी मुराखतारा राक्षी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi2.pdf
420 गगनबावडा निवडे ममता कोम हरि पवार  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi2.pdf
421 गगनबावडा निवडे सळोबा कसबले महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi3.pdf
422 गगनबावडा निवडे आंबु कोम साळया पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi3.pdf
423 गगनबावडा निवडे बाप कृष्णा बापु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi4.pdf
424 गगनबावडा निवडे कृष्णा बापु पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi4.pdf
425 गगनबावडा निवडे रावजी बाप शिव धोंडी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi5.pdf
426 गगनबावडा निवडे आवजी बाप मया लक्ष्मण तरळकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi6.pdf
427 गगनबावडा निवडे जोती अंबाजी डेगळे यास मुलगी लकी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  nivademodi7.pdf
428 गगनबावडा सैतवडे  बापू बावाजी भौतम यास मुलगी ना. सुंद्री महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  saitavademodi1.pdf
429 गगनबावडा  साखरी  नानी बाप लक्ष्मण चव्हाण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi1.pdf
430 गगनबावडा  साखरी  बापू बाळू पाटील कु.मांगलेकर यास मुलगा नाव गणु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi1.pdf
431 गगनबावडा  साखरी  दादू तुकाराम कु.देसाई यांचा मुलगा नाव लक्षमण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi1.pdf
432 गगनबावडा  साखरी  धोंडी राघू मंगोरीया यांची मुलगी नाव चंद्री  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi2.pdf
433 गगनबावडा  साखरी  धोंडी संतू खानदार यास मुलगी नाव काशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi2.pdf
434 गगनबावडा  साखरी  गणू आपा काटकर यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi2.pdf
435 गगनबावडा  साखरी  बाबू आपा चव्हाण यास मुलगी नाव तानी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi2.pdf
436 गगनबावडा  साखरी  रामा गोविंद चौगुला यास मुलगी नाव श्रीपती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi3.pdf
437 गगनबावडा  साखरी  बंडू शिवा कोटकर यास मुलगा नाव मारुती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi3.pdf
438 गगनबावडा  साखरी  धोंडी कोम बाबू वळंजू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi4.pdf
439 गगनबावडा  साखरी  बाप गनू रामा घाडगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi5.pdf
440 गगनबावडा  साखरी  बाळू संतू गुंजवटा यास मुलगा नाव मारुती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi5.pdf
441 गगनबावडा  साखरी  गणू रामा घाटगा यास मुलगी नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi5.pdf
442 गगनबावडा  साखरी  ताई महादू खंदरा यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi5.pdf
443 गगनबावडा  साखरी  भिवा बाबाजी मेंगासी यास  मुलगा नाव लहू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi6.pdf
444 गगनबावडा  साखरी  धोंडी संतू मंगुरा यास मुलगा नाव विठू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi6.pdf
445 गगनबावडा  साखरी  बाळा पिराजी चव्हाण नाव भाऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi6.pdf
446 गगनबावडा  साखरी  मालजी कोंडी मेंगाना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi7.pdf
447 गगनबावडा  साखरी  रामा राऊ भिसे रा तिसंगी यास मुलगा नाव राऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi7.pdf
448 गगनबावडा  साखरी  संतू खानाप्पा बुधले यास मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi7.pdf
449 गगनबावडा  साखरी  बाप कोंडी ज्ञानू कोटकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi8.pdf
450 गगनबावडा  साखरी  ज्ञानू कोंडी कोटकर नाव ठेवले नाही मयत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi8.pdf
451 गगनबावडा  साखरी  बाळा कोंडी कोटक यास मुलगी नाव जाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi8.pdf
452 गगनबावडा  साखरी  नारायण संतू चव्हाण यास मुलगी नाव शेवंता  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi8.pdf
453 गगनबावडा  साखरी  एलया संतू मेंगाया यास मुलगी नाव तानी   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi9.pdf
454 गगनबावडा  साखरी  कृष्णा धोंडी घाटगे यास मुलगी हौसी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi9.pdf
455 गगनबावडा  साखरी  शेवंती बाप दोरिक बाबू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi10.pdf
456 गगनबावडा  साखरी  बाप केदारी कोटकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi10.pdf
457 गगनबावडा  साखरी  बाळू राऊ मेंगाणा यास मुलगी नाव ताई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi10.pdf
458 गगनबावडा  साखरी  तुका तातोबा कोटकर याचा मुलगा नाव गुंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi10.pdf
459 गगनबावडा  साखरी  भागीती कोम परबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi11.pdf
460 गगनबावडा  साखरी  सुभा संभू गोंद्या यास मुलगा गोविंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi11.pdf
461 गगनबावडा  साखरी  भागाजी रामा यास मुलगा आत्मराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi11.pdf
462 गगनबावडा  साखरी  रामा भोगल यास मुलगी बाबू पारशा याच्या घरी कृष्णी   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi11.pdf
463 गगनबावडा  साखरी  सोना लक्ष्मण परवाडा यास मुलगी बया  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi11.pdf
464 गगनबावडा  साखरी  येसी बाप नरसू माने  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi12.pdf
465 गगनबावडा  साखरी  बाबू सोनू परीट यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi12.pdf
466 गगनबावडा  साखरी  बाबू बाबजी कमलाकर यास मुलगा गोविंद  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi12.pdf
467 गगनबावडा  साखरी  विष्णू धकू आगमा यास मुलगी भिमी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi12.pdf
468 गगनबावडा  साखरी  सखा नारायण संकपाळ यास मुलगा नारायण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi12.pdf
469 गगनबावडा  साखरी  संतू कृष्णा खरडा यास मुलगा सिताराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi12.pdf
470 गगनबावडा  साखरी  बाबू सोनू आसतबा यास मुलगा भिवा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi12.pdf
471 गगनबावडा  साखरी  जोती बाबू कोटकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
472 गगनबावडा  साखरी  हणमा राणोजी मेंगाणा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
473 गगनबावडा  साखरी  बाबजी कोम रघु मेंगाणा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
474 गगनबावडा  साखरी  संतू तायना मेंगाणा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
475 गगनबावडा  साखरी  ज्ञानू कोंडी कोटकर यास मुलगा नाव गुंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
476 गगनबावडा  साखरी  तान्या संतू मेंगाणा यास मुलगा नाव संतू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
477 गगनबावडा  साखरी  हरी विठू कोटकर यास मुलगी नाव हौसी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
478 गगनबावडा  साखरी  धोंडी संतू खांदार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
479 गगनबावडा  साखरी  लक्ष्मण बाळजी चव्हाण यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi13.pdf
480 गगनबावडा  साखरी  बाजी कोम विठू कोटकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi14.pdf
481 गगनबावडा  साखरी  येशी बाप रामा खांदारा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi14.pdf
482 गगनबावडा  साखरी  रामा राऊ भिसे याचा मुलगा लहू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi14.pdf
483 गगनबावडा  साखरी  बाप बाळा कोंडी  कोटकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi15.pdf
484 गगनबावडा  साखरी  लहू आबा घाटगे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi15.pdf
485 गगनबावडा  साखरी  रामा केदारी कोटकर यास मुलगी नाव सोनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi15.pdf
486 गगनबावडा  साखरी  बाळा तुका कोटकर यास मुलगा नाव केदारी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi15.pdf
487 गगनबावडा  साखरी  बाळा कोंडी कोटकर यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi15.pdf
488 गगनबावडा  साखरी  भाऊ विठू कळेकर यास मुलगी नाव आऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi15.pdf
489 गगनबावडा  साखरी  संदू सगणु बुदळ यास मुलगा भागोजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi15.pdf
490 गगनबावडा  साखरी  लक्ष्मण बाळजी चव्हाण यास मुलगी नाव बारी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi16.pdf
491 गगनबावडा  साखरी  आकोबा राऊ चौगला यास मुलगी नाव ताई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi16.pdf
492 गगनबावडा  साखरी  येसी कोम बाबजी घाटगे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi17.pdf
493 गगनबावडा  साखरी  राऊ तायाप्पा मेंगाणा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi17.pdf
494 गगनबावडा  साखरी  ताई कोम आबा घाडगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi17.pdf
495 गगनबावडा  साखरी  बाळू तुका कोटकर यास मुलगी नाव तानी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  sakharimodi17.pdf
496 गगनबावडा शेळोशी जोती बिन बाळू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi1.pdf
497 गगनबावडा शेळोशी ताई बाप बाळू राऊ पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi1.pdf
498 गगनबावडा शेळोशी धोंड्या बाप सुभाना रावजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi2.pdf
499 गगनबावडा शेळोशी मुलगा बाप बाजी जीवा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi3.pdf
500 गगनबावडा शेळोशी आपा बिन राऊ पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi3.pdf
501 गगनबावडा शेळोशी साळी कोम भिवा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi4.pdf
502 गगनबावडा शेळोशी पारू येसू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi5.pdf
503 गगनबावडा शेळोशी पारू येसू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi6.pdf
504 गगनबावडा शेळोशी मुलगा बाप बाबाजी भिवा पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi7.pdf
505 गगनबावडा शेळोशी आपा बिन राऊ पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshimodi7.pdf
506 गगनबावडा शेणवडे रमी कोम अकोबा तडवळेकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi1.pdf
507 गगनबावडा शेणवडे शिवबा बिन भिवा मांडवकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi2.pdf
508 गगनबावडा शेणवडे बाळी कोम रामा तडावळेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi2.pdf
509 गगनबावडा शेणवडे भैरू बिन रानबा चळया महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi3.pdf
510 गगनबावडा शेणवडे सकू बाप यसबा बिन लखु चौगला यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi4.pdf
511 गगनबावडा शेणवडे रमी बाप राघो बिन रामा चवगुला महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi5.pdf
512 गगनबावडा शेणवडे राजबा बाप भैरू बिन रानबा चळका महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi6.pdf
513 गगनबावडा शेणवडे मेनी बाप उमाजी बिन भापू पानकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi7.pdf
514 गगनबावडा शेणवडे कृष्णा बाप सोनू बिन राम तीक्रेटकर लाड महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi8.pdf
515 गगनबावडा शेणवडे रमी कोम अकोबा तडवळेकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi9.pdf
516 गगनबावडा शेणवडे शिवबा बिना भिवा मांडवकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi10.pdf
517 गगनबावडा शेणवडे बाळी कोम रामा तडावळेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi10.pdf
518 गगनबावडा शेणवडे येशी राघो चौगला मयत महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  shenavdemodi11.pdf
519 गगनबावडा तळये बुll  सदू चिमाजी डकरे यास मुलगी नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebumodi1.pdf
520 गगनबावडा तळये बुll  बाळा सदू मुगडे यास मुलगी नाव आकु महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebumodi1.pdf
521 गगनबावडा तळये बुll  महादू धोंडी चव्हाण यास मुलगी नाव बाळा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebumodi1.pdf
522 गगनबावडा तळये बुll  धोंडी भैरू गायकवाड  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebumodi2.pdf
523 गगनबावडा तळये बुll  रावजी लिंगु गायकवाड महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebumodi3.pdf
524 गगनबावडा तळये बुll  सई कोम नागू मुगडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebumodi4.pdf
525 गगनबावडा तळये बुll  भागोजी सीताराम गायकवाड  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebumodi5.pdf
526 गगनबावडा तिसंगी  तानी रावजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
527 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी बाप केदारी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
528 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी मनाजी रावण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
529 गगनबावडा तिसंगी  माणकू राणू खांदारा   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
530 गगनबावडा तिसंगी  बाळू भवरु खाडे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
531 गगनबावडा तिसंगी  संतु जोती मरे यास मुलगी नाव काशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
532 गगनबावडा तिसंगी  भवाना सुभाना मारे यास मुलगी नाव कृष्णा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
533 गगनबावडा तिसंगी  रामा धोंडी पाटील यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
534 गगनबावडा तिसंगी  रानु रामा जाधव यास मुलगा नाव धोंड्या   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
535 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ बिन नुगु पाटील यास मुलगी नाव कोंडू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
536 गगनबावडा तिसंगी  रामा आणु चव्हाण यास मुलगा ना. कोंड्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
537 गगनबावडा तिसंगी  रामा राणुबा उगला यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
538 गगनबावडा तिसंगी  रसबा सुभाना पाटील यास मुलगा नाव गोंविंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
539 गगनबावडा तिसंगी  रामा सावजा पाटील यास मुलगा नाव ज्ञानू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi4.pdf
540 गगनबावडा तिसंगी  लकू संतु पाटील यास मुलगी नाव काशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi5.pdf
541 गगनबावडा तिसंगी  तुका विठु जाधव यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi5.pdf
542 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी येशबा जवार यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi6.pdf
543 गगनबावडा तिसंगी  राणोजी आपा खानदांरा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi7.pdf
544 गगनबावडा तिसंगी  भागु बाबाजी जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi8.pdf
545 गगनबावडा तिसंगी  राजबा पिराजी पाटील यास मुलगी नाव तारी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi8.pdf
546 गगनबावडा तिसंगी  रामा धोंडी मोरे यास मुलगा नाव हारी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
547 गगनबावडा तिसंगी  धुळू गोपाळा सिरवाडेकर यास मुलगी नाव तारा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
548 गगनबावडा तिसंगी  बायजी बाप धोंडी लिंबू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi10.pdf
549 गगनबावडा तिसंगी  दामू माणकु पाटील यास मुलगा नाव दत्तू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi10.pdf
550 गगनबावडा तिसंगी  येसबा आपा जवार  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
551 गगनबावडा तिसंगी  बाबू माणकू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
552 गगनबावडा तिसंगी  बाळा गोपाळा साळोखा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
553 गगनबावडा तिसंगी  काशी कोम दाजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
554 गगनबावडा तिसंगी  आदु येसबा मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
555 गगनबावडा तिसंगी  बाळी कोम धोंडी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
556 गगनबावडा तिसंगी  रानु कोम खंडू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
557 गगनबावडा तिसंगी  बाळ ताऊ पाटील यास मुलगा नाव ताऊ महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
558 गगनबावडा तिसंगी  जनबा आवजी कोटकर यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
559 गगनबावडा तिसंगी  लखु बाळु पाटील यास मुलगा नाव बापू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
560 गगनबावडा तिसंगी  गिरजा नागू वाघरे यास मुलगी नाव कृष्णी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
561 गगनबावडा तिसंगी  रामा अनु चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi13.pdf
562 गगनबावडा तिसंगी  सख्या कोंडी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi13.pdf
563 गगनबावडा तिसंगी  गोविंदा भिवा खामकर यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi13.pdf
564 गगनबावडा तिसंगी  रामा अनु चव्हाण यास मुलगा नाव म्हादू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi14.pdf
565 गगनबावडा तिसंगी  कोंडी सुभाना पाटील यास मुलगा नाव धोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi14.pdf
566 गगनबावडा तिसंगी  आकोबा रावजी जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi15.pdf
567 गगनबावडा तिसंगी  अनु बाप राणोजी रामा जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi15.pdf
568 गगनबावडा तिसंगी  राऊ लक्ष्मण पोटल्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi16.pdf
569 गगनबावडा तिसंगी  बाबू धोंडी नाकाडा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi16.pdf
570 गगनबावडा तिसंगी  नाना शिवबा खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi17.pdf
571 गगनबावडा तिसंगी  रामा धोंडी पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi17.pdf
572 गगनबावडा तिसंगी  रानबा पिराजी पाटील यास मुलगा नाव तुकाराम  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi17.pdf
573 गगनबावडा तिसंगी  गिरजा नागू वाघरे यास मुलगा  नाव शंकर   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi18.pdf
574 गगनबावडा तिसंगी  संतु बयाजी खाडे यास मुलगी नाव तारी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi18.pdf
575 गगनबावडा तिसंगी  राऊ नाना सुरवसी यास मुलगी नाव सोजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
576 गगनबावडा तिसंगी  रामा धोंडी मोरे यास मुलगी नाव सईबाई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
577 गगनबावडा तिसंगी  संतु धोंडी वाघरे यास मुलगा नाव शंकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi20.pdf
578 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी साऊ खाडे यास मुलगा देवाप्पा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi20.pdf
579 गगनबावडा तिसंगी  बानू बाप तुका लक्ष्मण मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi21.pdf
580 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी गणपती खाटकी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi21.pdf
581 गगनबावडा तिसंगी  राणोजी रामा जाधव यास मुलगी नाव कोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi21.pdf
582 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ बाजी पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi22.pdf
583 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ बाळू पाटील निवडेकर यास मुलगी नाव येशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi23.pdf
584 गगनबावडा तिसंगी  रामा ताऊ चव्हाण यास मुलगी नाव काशी           महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi23.pdf
585 गगनबावडा तिसंगी  बाळा रामचंद्र मोकाशी यास मुलगा नाव लहू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi23.pdf
586 गगनबावडा तिसंगी  बाळा कुशा मोरे पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi24.pdf
587 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मी कोम विठुनाना सुरवसी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi24.pdf
588 गगनबावडा तिसंगी  अशी कोम लक्ष्मण उसेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
589 गगनबावडा तिसंगी  ताई कोम सगण्या वाघरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
590 गगनबावडा तिसंगी  बाप तुका लक्ष्मण मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
591 गगनबावडा तिसंगी  ज्ञानू जीवबा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
592 गगनबावडा तिसंगी  तुका लक्ष्मण मोरे यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
593 गगनबावडा तिसंगी  कृष्णा रामचंद्र मोकाशी यास मुलगी नाव मंजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
594 गगनबावडा तिसंगी  अकोबा राऊ जाधव यास मुलगी नाव गीरजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
595 गगनबावडा तिसंगी  नाना ईश्वरा खाटीक यास मुलगा नाव नारायण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi26.pdf
596 गगनबावडा तिसंगी  बळवंत भवाना सियेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
597 गगनबावडा तिसंगी  चीमा कोम हरी वाणी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
598 गगनबावडा तिसंगी  राघु धोंडी मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
599 गगनबावडा तिसंगी  कमती कोम बळवंत सुरवशी   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
600 गगनबावडा तिसंगी  बापू रामा जाधव यास मुलगा नाव शंकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
601 गगनबावडा तिसंगी  कुशा राऊ जाधव यास मुलगी नाव तानी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
602 गगनबावडा तिसंगी  जीवबा आपा उगवे यास मुलगा नाव गणपती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
603 गगनबावडा तिसंगी  सखोबा बापू खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
604 गगनबावडा तिसंगी  बळवंत रामचंद्र सुरवसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
605 गगनबावडा तिसंगी  तारी बाप कृष्णा सुरवसी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
606 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मण बाबू उत्तेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
607 गगनबावडा तिसंगी  जीवाणी बाप सखोबा खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
608 गगनबावडा तिसंगी  तुळसा कोम कृष्णा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
609 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मण बाबू पाटील यास मुलगी नाव तुळसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
610 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मण खंडू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi29.pdf
611 गगनबावडा तिसंगी  जीवबा विठु पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi29.pdf
612 गगनबावडा तिसंगी  संतु बाबू जाधव यास मुलगा नाव बाबू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi29.pdf
613 गगनबावडा तिसंगी  संतु विठला निकम यास मुलगी नाव धोंडू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi29.pdf
614 गगनबावडा तिसंगी  संता कोम भिवा चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
615 गगनबावडा तिसंगी  रामा आपा वाघरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
616 गगनबावडा तिसंगी  केदारी बहीरू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
617 गगनबावडा तिसंगी  विठु कुशा मोरे यास मुलगा नाव कृष्णा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
618 गगनबावडा तिसंगी  लहू संतु पाटील यास मुलगी नाव येसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
619 गगनबावडा तिसंगी  गणु नाना सुरवशी यास मुलगा नाव सदाशिव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi31.pdf
620 गगनबावडा तिसंगी  बाया कोम राऊ जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi32.pdf
621 गगनबावडा तिसंगी  राई बापू मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi32.pdf
622 गगनबावडा तिसंगी  विठु कुशा मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi32.pdf
623 गगनबावडा तिसंगी  बाळू उमाजी वाघरे यास मुलगी नाव जाई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi32.pdf
624 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी अनु वाघरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi33.pdf
625 गगनबावडा तिसंगी  बाप केदारी बापु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi33.pdf
626 गगनबावडा तिसंगी  कृष्णा रामचंद्र सुरवसी यास मुलगी नाव तारी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi33.pdf
627 गगनबावडा तिसंगी  बाळू बापू खाडे यास मुलगी नाव आऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi33.pdf
628 गगनबावडा तिसंगी  तुका लक्ष्मण मोरे यास मुलगा नाव दामु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi33.pdf
629 गगनबावडा तिसंगी  बाप भाऊ बाळू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi34.pdf
630 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ बाळू पाटील निवडेकर यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi34.pdf
631 गगनबावडा तिसंगी  रामा सखाराम खाडे यास मुलगी नाव आऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi34.pdf
632 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी रामा मोरे यास मुलगा लहू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi34.pdf
633 गगनबावडा तिसंगी  आनापा बापू खाडे यास मुलगा नाव लहू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
634 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ दाजी पाटील यास मुलगी नाव अनु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
635 गगनबावडा तिसंगी  कुशा राऊ जाधव यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
636 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी मनाजी चव्हाण यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
637 गगनबावडा तिसंगी  बाप चीमा अनु चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi36.pdf
638 गगनबावडा तिसंगी  राऊ बापू पाटील यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi36.pdf
639 गगनबावडा तिसंगी  चीमा अनु चव्हाण यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi36.pdf
640 गगनबावडा तिसंगी  गणपती नाना सुरवसे यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi37.pdf
641 गगनबावडा तिसंगी  गंग्या राऊ जाधव यास मुलगा नाव शंकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi37.pdf
642 गगनबावडा तिसंगी  तानी बाप भलू जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi38.pdf
643 गगनबावडा तिसंगी  राई बाप रामा ताऊ चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi38.pdf
644 गगनबावडा तिसंगी  लहू भवाना चवान  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi38.pdf
645 गगनबावडा तिसंगी  सखु बाबू जाधव यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi38.pdf
646 गगनबावडा तिसंगी  लकू बाळू पाटील यास मुलगी नाव भागी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi38.pdf
647 गगनबावडा तिसंगी  जनी कोम बाळू डकरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
648 गगनबावडा तिसंगी  येसू कोम बाळू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
649 गगनबावडा तिसंगी  कुसा कोम नागू वाघरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
650 गगनबावडा तिसंगी  येसबा सुभाना पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
651 गगनबावडा तिसंगी  रामा बाबू चाभार यास मुलगा नाव ज्ञानू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
652 गगनबावडा तिसंगी  परवता जोती पाटील यास मुलगा नाव बाजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
653 गगनबावडा तिसंगी  बाबू बाळू सुरवसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi40.pdf
654 गगनबावडा तिसंगी  बाप राण्या रामा जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi40.pdf
655 गगनबावडा तिसंगी  रामा ताऊ चव्हाण यास मुलगी नाव सकु महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi40.pdf
656 गगनबावडा तिसंगी  चंद्री बाप राऊ जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi41pdf
657 गगनबावडा तिसंगी  बापू रामा जाधव यास मुलगी नाव सई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi41pdf
658 गगनबावडा तिसंगी  अकोबा आपा पवार यास मुलगी नाव बायजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi41pdf
659 गगनबावडा तिसंगी  गणपत आत्माराम पाटील यास मुलगा नाव आनंद  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi41pdf
660 गगनबावडा तिसंगी  बाप केदारी बापू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
661 गगनबावडा तिसंगी  मुक्ताई कोम सुभाना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
662 गगनबावडा तिसंगी  चीमा अनु चव्हाण यास मुलगा नाव गणपती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
663 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ आकोबा जाधव यास मुलगी नाव धोंडू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
664 गगनबावडा तिसंगी  केदारी बापू पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
665 गगनबावडा तिसंगी  बापू आपा चव्हाण यास मुलगा नाव गणू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
666 गगनबावडा तिसंगी  तुका लक्ष्मण मोरे यास मुलगा नाव संतु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi43.pdf
667 गगनबावडा तिसंगी  लखू बिन सदू पाटील यास मुलगा नाव दाऊ महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
668 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी रामा मोरे यास मुलगी येसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
669 गगनबावडा तिसंगी  लिंगू धोंडी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
670 गगनबावडा तिसंगी  मळी कोम सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
671 गगनबावडा तिसंगी  लिंगू धोंडी पाटील यास मुलगी मयत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
672 गगनबावडा तिसंगी  भिवा वलद सतनक महार यास मुलगी नाव राई महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
673 गगनबावडा तिसंगी  जिवबा विठु पाटील यास मुलगा नाव लखू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
674 गगनबावडा तिसंगी  तुका विठु जाधव यास मुलगा नाव रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
675 गगनबावडा तिसंगी  भवना सुभाना मोरे यास मुलगा नाव गणू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi2.pdf
676 गगनबावडा तिसंगी  आंबी कोम रामा रोगे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
677 गगनबावडा तिसंगी  बाळू बिन वाळू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
678 गगनबावडा तिसंगी  बाळू महादेव पाटील महेकर यास मुलगी नाव बहिणी रामा जाधव यांचे घरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
679 गगनबावडा तिसंगी  रामा धोंडी पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi3.pdf
680 गगनबावडा तिसंगी  सुभाना संतु पाटील सुळेकर यास मुलगी नाव हौसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi4.pdf
681 गगनबावडा तिसंगी  खाशा बिन राऊ जाधव यास मुलगा नाव भाऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi5.pdf
682 गगनबावडा तिसंगी  मनी कोम संतु जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi6.pdf
683 गगनबावडा तिसंगी  आकोबा बापू खाड्या यास मुलगा नाव धोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi6.pdf
684 गगनबावडा तिसंगी  कुशा दाऊ चव्हाण यास मुलगा म्हादू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi6.pdf
685 गगनबावडा तिसंगी  धाड्या शिवबा पाटील यास मुलगा नाव लक्ष्मण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi6.pdf
686 गगनबावडा तिसंगी  बाळू गुमानी वाघरे यास मुलगा नाव आल्पा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi6.pdf
687 गगनबावडा तिसंगी  संतू जयराम पाटील यास मुलगी गौरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi7.pdf
688 गगनबावडा तिसंगी  रामा बाबू उतेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi8.pdf
689 गगनबावडा तिसंगी  जीऊ कोम दादू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi8.pdf
690 गगनबावडा तिसंगी  राशी कोम शंकर खाटकी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi8.pdf
691 गगनबावडा तिसंगी  मुलगी गणू आत्मा खाटकी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
692 गगनबावडा तिसंगी  मुलगी गणू आत्मा खाटकी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
693 गगनबावडा तिसंगी  धोंड्या केदारी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
694 गगनबावडा तिसंगी  गणू भानू मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
695 गगनबावडा तिसंगी  गणु सुदामा खाटकी यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
696 गगनबावडा तिसंगी  गणू आत्मा खाटकी यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi9.pdf
697 गगनबावडा तिसंगी  सागनी कोम गणपती सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi10.pdf
698 गगनबावडा तिसंगी  गणपती नाना सूर्यवंशी यास मुलगा नाव कोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi10.pdf
699 गगनबावडा तिसंगी  ज्ञानु बिन बाळू वेगुर्डेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
700 गगनबावडा तिसंगी  मनी कोम पिराजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
701 गगनबावडा तिसंगी  भागी बाप लक्ष्मण बाळू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
702 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ जुगु भामटेकर यास मुलगा नाव – महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
703 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी विठु पाटील यास मुलगी नाव भानी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi11.pdf
704 गगनबावडा तिसंगी  वनी कोम धोंडी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
705 गगनबावडा तिसंगी  राऊ बाबजी जाधव यास मुलगा नाव रामू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
706 गगनबावडा तिसंगी  नावजा सुभाना मोरे यास मुलगा – महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi12.pdf
707 गगनबावडा तिसंगी  गौरी बाप लहू पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi13.pdf
708 गगनबावडा तिसंगी  नावजा सुभाना मोरे यास मुलगा नाव संतु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi13.pdf
709 गगनबावडा तिसंगी  रामू रावजा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi14.pdf
710 गगनबावडा तिसंगी  मळा कोम सख्या मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi14.pdf
711 गगनबावडा तिसंगी  भीमा आजू चव्हाण यास मुलगा नाव शितक्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi14.pdf
712 गगनबावडा तिसंगी  सन्या बिन संतु पाटील सुळेकर यास मुलगी नाव रागुमोरे यांच्या  घरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi14.pdf
713 गगनबावडा तिसंगी  गणु बिन वारू मोरे यास मुलगा नाव श्रीपती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi15.pdf
714 गगनबावडा तिसंगी  यसबा सुभाना पाटील यास मुलगा नाव रंगु महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi15.pdf
715 गगनबावडा तिसंगी  बाळू म्हादू पाटील यास मुलगी नाव कृष्णी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi15.pdf
716 गगनबावडा तिसंगी  बाप केदारी बापू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi16.pdf
717 गगनबावडा तिसंगी  जिवबा विठु पाटील यास मुलगा नाव सटू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi16.pdf
718 गगनबावडा तिसंगी  गोविंदा नाना पडसळ यास नाना रामचंद्र सूर्यवंशी यांचे घरी मुलगा नाव शंकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi16.pdf
719 गगनबावडा तिसंगी  केदारी बापू बाटया यास मुलगा मयत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi16.pdf
720 गगनबावडा तिसंगी  रिंग कोम धोंड टेडंग  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi17.pdf
721 गगनबावडा तिसंगी  आबा तातू पाटील यास मुलगा नाव जिवबा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi17.pdf
722 गगनबावडा तिसंगी  पर्वता ज्योती पाटील यास मुलगी नाव बनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi17.pdf
723 गगनबावडा तिसंगी  गुंडू लिंगू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi18.pdf
724 गगनबावडा तिसंगी  बाळकी कोम आप्पा सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi18.pdf
725 गगनबावडा तिसंगी  आकोबा आप्पा जठार यास मुलगा नाव लकु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi18.pdf
726 गगनबावडा तिसंगी  बाळक्या रामा उंटकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
727 गगनबावडा तिसंगी  बापू रामा जाव्या यास मुलगा लहू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
728 गगनबावडा तिसंगी  रामू तातू बाटया यास मुलगी नाव कृष्णा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
729 गगनबावडा तिसंगी  तुका लक्ष्मण मोरे यास मुलगी नाव सई महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
730 गगनबावडा तिसंगी  तुका विठु जाधव यास मुलगी नाव येसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
731 गगनबावडा तिसंगी  लखू संतु पाटील यास मुलगा नाव म्हादू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi19.pdf
732 गगनबावडा तिसंगी  मनी कोम केदार बाटया  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi20.pdf
733 गगनबावडा तिसंगी  रामा ताणू चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi20.pdf
734 गगनबावडा तिसंगी  आकु वाडी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi21.pdf
735 गगनबावडा तिसंगी  भागोजी गणू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi21.pdf
736 गगनबावडा तिसंगी  गंगू राऊ जाधव यास मुलगी नाव ताई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi21.pdf
737 गगनबावडा तिसंगी  राऊ रामा कापडे अकुर्डेकर यास मुलगी भागू   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi21.pdf
738 गगनबावडा तिसंगी  हरी राऊ शिंदा यास मुलगी नाव बानू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi22.pdf
739 गगनबावडा तिसंगी  बाप नानू पाटील राऊ राणा पाटील यांचे घरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi23.pdf
740 गगनबावडा तिसंगी  आकोबा बापू खाड्या यास मुलगा नाव भाऊ   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi23.pdf
741 गगनबावडा तिसंगी  गणू दाऊ मोळ यास मुलगा नाव श्रीपती रामू मोरे यांचे घरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi23.pdf
742 गगनबावडा तिसंगी  नागू संतु पाटील यास मुलगा राऊ रामा जाधव यांचे घरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi23.pdf
743 गगनबावडा तिसंगी  ज्ञानु  बाप राणू रामा जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi24.pdf
744 गगनबावडा तिसंगी  दाऊ बाजी रामा खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi24.pdf
745 गगनबावडा तिसंगी  जनी बाप केदारी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
746 गगनबावडा तिसंगी  रणब पिराजी पाटील यास मुलगा नाव ज्ञानू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
747 गगनबावडा तिसंगी  केदारी बापू पाटील यास मुलगी नाव जनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi25.pdf
748 गगनबावडा तिसंगी  आमदू पापदू पाटील यास मुलगी नाव आनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi26.pdf
749 गगनबावडा तिसंगी  मंजी कोम किंगु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
750 गगनबावडा तिसंगी  जयराम आऊ पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
751 गगनबावडा तिसंगी  बाप राऊ नाना सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
752 गगनबावडा तिसंगी  भाऊ दाजी पाटील यास मुलगी नाव नीरजा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
753 गगनबावडा तिसंगी  बाळा कोंडी कोटकर यास मुलगी नाव भिमी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
754 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मण बाळू पाटील यास मुलगा नाव केशा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi27.pdf
755 गगनबावडा तिसंगी  जिवबा बिन अवबा कोटकर यास मुलगी नाव ताई   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi28.pdf
756 गगनबावडा तिसंगी  राई कोम भाऊ जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi29.pdf
757 गगनबावडा तिसंगी  विठु ज्योती भिके यास मुलगी नाव आणू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi29.pdf
758 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मण बाळू पाटील यास मुलगी  नाव अकी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi29.pdf
759 गगनबावडा तिसंगी  म्हादू आबा पाटील भामटेकर यास मुलगी नाव संध्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
760 गगनबावडा तिसंगी  संतु जयराम पाटील यास मुलगा नाव ज्ञानु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
761 गगनबावडा तिसंगी  जीवशा आवजी कोटकर यास मुलगी सखू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi30.pdf
762 गगनबावडा तिसंगी  कोडी बाबजी कापडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi31.pdf
763 गगनबावडा तिसंगी  धोंडी यसबा जठार यास मुलगी नाव धोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi31.pdf
764 गगनबावडा तिसंगी  गोविंदा भिवा खामकर यास मुलगा नाव भिमा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi32.pdf
765 गगनबावडा तिसंगी  ज्ञानु बाबू चौगुला  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi32.pdf
766 गगनबावडा तिसंगी  अवबा धोंडी पाटील यास मुलगी नाव सई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi33.pdf
767 गगनबावडा तिसंगी  राऊ बाबजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi34.pdf
768 गगनबावडा तिसंगी  बाप भाऊ दाजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi34.pdf
769 गगनबावडा तिसंगी  ज्ञानु म्हादू चवहान यास मुलगा भाऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi34.pdf
770 गगनबावडा तिसंगी  बाबजी संतु पाटील खानटगळेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
771 गगनबावडा तिसंगी  हाऊसी कोम गणू खाटकी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
772 गगनबावडा तिसंगी  दत्तू बाजा भिके  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
773 गगनबावडा तिसंगी  चंद्री कोम कुशा चव्हाण   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
774 गगनबावडा तिसंगी  थोरल्पा कुशा चव्हाण महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
775 गगनबावडा तिसंगी  कुशा ताऊ चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
776 गगनबावडा तिसंगी  गणू आबा खाटकी यास मुलगी नाव – महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
777 गगनबावडा तिसंगी  बापू तुकाराम मोरे यास मुलगा नाव ठेवले नाही  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi35.pdf
778 गगनबावडा तिसंगी  ममती कोम सुभाना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi36.pdf
779 गगनबावडा तिसंगी  लहू कुशा चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi36.pdf
780 गगनबावडा तिसंगी  रामा बापू खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi36.pdf
781 गगनबावडा तिसंगी  संतु नयाजी खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi36.pdf
782 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मण लावाळा मोरे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi37.pdf
783 गगनबावडा तिसंगी  सुभाना लावजा मोरे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi37.pdf
784 गगनबावडा तिसंगी  सुंदी कोम बापू पाटील महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi37.pdf
785 गगनबावडा तिसंगी  म्हसू तुका कापडे आकुर्डेकर यास मुलगी हौसी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi38.pdf
786 गगनबावडा तिसंगी  येसबा सुभाना पाटील यास मुलगा दत्तू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
787 गगनबावडा तिसंगी  सगणु बापू वाघोरे यास मुलगी ओणी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
788 गगनबावडा तिसंगी  गिरीजा जुगु वाघरे यास मुलगा बापू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi39.pdf
789 गगनबावडा तिसंगी  नाना संतु पाटील यास मुलगा नाव कोंड्या महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi40.pdf
790 गगनबावडा तिसंगी  रामा धोंडी पाटील यास मुलगा बाळू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi40.pdf
791 गगनबावडा तिसंगी  गणु आप्पा पाटील यास मुलगी नाव हौसी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi40.pdf
792 गगनबावडा तिसंगी  आजी बाप विठू ज्योती भिके महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi41.pdf
793 गगनबावडा तिसंगी  गणु लक्ष्मण मोरे यास मुलगी नाव राजाराम महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi41.pdf
794 गगनबावडा तिसंगी  आकु कोम भाऊ भिसे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
795 गगनबावडा तिसंगी  धोंडीबा खाडे यास मुलगी नाव बायजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
796 गगनबावडा तिसंगी  रामा संतु ठकरे यास मुलगी नाव रंगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
797 गगनबावडा तिसंगी  विठु शिवबा खाडे यास मुलगा – महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi42.pdf
798 गगनबावडा तिसंगी  लहू रामा पाटील सातर्डेकर यास मुलगी नाव बायजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi43.pdf
799 गगनबावडा तिसंगी  बाप विठु शिवबा खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi44.pdf
800 गगनबावडा तिसंगी  गोपी कोम संतु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi44.pdf
801 गगनबावडा तिसंगी  नाना लक्ष्मण मोरे यास मुलगी नाव राई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi44.pdf
802 गगनबावडा तिसंगी  तुका विठु जाधव यास मुलगा नाव दौलू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi44.pdf
803 गगनबावडा तिसंगी  गोविंदा गणु मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi45.pdf
804 गगनबावडा तिसंगी  बाजी बाप बापू तुकाराम मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi45.pdf
805 गगनबावडा तिसंगी  बाळू ज्ञानु चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi46.pdf
806 गगनबावडा तिसंगी  बाळू हरी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi46.pdf
807 गगनबावडा तिसंगी  मही कोम कोंडी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi47.pdf
808 गगनबावडा तिसंगी  विठु ज्योती भिके यास मुलगा  नाव तातोबा   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi47.pdf
809 गगनबावडा तिसंगी  कोंडी धोंडी कोटकर यास मुलगी नाव हौसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi47.pdf
810 गगनबावडा तिसंगी  रामा राऊ पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi48.pdf
811 गगनबावडा तिसंगी  तुका विठु जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi48.pdf
812 गगनबावडा तिसंगी  आप्पा बाळू मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi48.pdf
813 गगनबावडा तिसंगी  आकुबा बापू खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi49.pdf
814 गगनबावडा तिसंगी  चंद्री कोम धोंडी वाळोप्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi49.pdf
815 गगनबावडा तिसंगी  सोनी कोम आप्पा सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi49.pdf
816 गगनबावडा तिसंगी  तानी कोम गणू मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi49.pdf
817 गगनबावडा तिसंगी  लहू भाऊ सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi49.pdf
818 गगनबावडा तिसंगी  देळी भाऊ सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi49.pdf
819 गगनबावडा तिसंगी  रामा आजू चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi49.pdf
820 गगनबावडा तिसंगी  चिमा आजू चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
821 गगनबावडा तिसंगी  सखू बाप गणपती नाना मोकाशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
822 गगनबावडा तिसंगी  साऊ विठु खाडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
823 गगनबावडा तिसंगी  बापू नाना खाटकी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
824 गगनबावडा तिसंगी  रामा बापू जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
825 गगनबावडा तिसंगी  गणू सुभाना भोहरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
826 गगनबावडा तिसंगी  नाना ईश्वरा खाटकी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
827 गगनबावडा तिसंगी  ताई कोम पर्वता पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
828 गगनबावडा तिसंगी  तातोबा विठु भिके  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi50.pdf
829 गगनबावडा तिसंगी  येवजी बाप तुका जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi51.pdf
830 गगनबावडा तिसंगी  रामा आजू  चव्हाण मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi51.pdf
831 गगनबावडा तिसंगी  सारी बाप आवबा पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi51.pdf
832 गगनबावडा तिसंगी  जनी बाप राहाले महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi51.pdf
833 गगनबावडा तिसंगी  लक्ष्मण सुभाना पाटील यास मुलगा नाव सल्पा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi52.pdf
834 गगनबावडा तिसंगी  लिंगू धोंडी पाटील यास मुलगी नाव आकी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi52.pdf
835 गगनबावडा तिसंगी  सुभाना धोंडी वाघाटे यास मुलगा नाव दालू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi53.pdf
836 गगनबावडा तिसंगी  दालू बाळू मस्कर यास मुलगा नाव दगडू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi54.pdf
837 गगनबावडा तिसंगी  रामू धोंडी मोरे यास मुलगी नाव सई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi54.pdf
838 गगनबावडा तिसंगी  कृष्णा अवबा कोटकर यास मुलगी नाव शेवती महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi54.pdf
839 गगनबावडा तिसंगी  रानबा पिराजी पाटील यास मुलगी नाव शेवती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi54.pdf
840 गगनबावडा तिसंगी  गंगाराम गोविंदा देसाई यास मुलगा नाव मारुती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi54.pdf
841 गगनबावडा तिसंगी  भागू कोम येसबा जठार  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi55.pdf
842 गगनबावडा तिसंगी  रामू राऊ पाटील यास मुलगी नाव केरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi55.pdf
843 गगनबावडा तिसंगी  बाजी कोम हरी पाटील गाव मणदूर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi56.pdf
844 गगनबावडा तिसंगी  हरी धोंडी चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi57.pdf
845 गगनबावडा तिसंगी  राणू बाबू चौगला रा. परतांगले यास मुलगी नाव अनु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi57.pdf
846 गगनबावडा तिसंगी  ईश्वरा दादाजी  शिंदा यास मुलगा नाव भिवाल महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi57.pdf
847 गगनबावडा किरवे मायाप्पा कोम म्ह्दू पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
848 गगनबावडा किरवे राजू लिगार पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
849 गगनबावडा किरवे कृष्णजी लिगार पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
850 गगनबावडा किरवे कृष्णप्पा कुमार पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
851 गगनबावडा किरवे नारायण पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
852 गगनबावडा किरवे लक्षमन जोती नाळे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
853 गगनबावडा किरवे शिंदू म्हादू गोरूल महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
854 गगनबावडा किरवे संतु बीन रावजी पाटील यास मुलगी नाव कृष्णी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
855 गगनबावडा किरवे नाना जाधतू पोरे यास मुलगी नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi1.pdf
856 गगनबावडा किरवे सारभा बाप चोविपा मिया नाने होळकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi2.pdf
857 गगनबावडा किरवे बाळी कोम अर्जुना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi3.pdf
858 गगनबावडा किरवे यसबा म्हादू पाटील यास मुलगी नाव राई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi3.pdf
859 गगनबावडा किरवे जीना म्ह्दू पाटील याची मुलगी रखमाबाई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi4.pdf
860 गगनबावडा किरवे सुभाना महरजी वडेर याची मुलगी नारी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi4.pdf
861 गगनबावडा किरवे रावजी बिन विठु पाटील याचा मुलगा नाव विठू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi4.pdf
862 गगनबावडा किरवे दादू बिन आप्पा आवड्या ची मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi4.pdf
863 गगनबावडा किरवे ताई कोम जिवबा हासित  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi5.pdf
864 गगनबावडा किरवे सुभाना बीन गोंविंदा कदम  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi5.pdf
865 गगनबावडा किरवे तात्या बीन सुभाना कदम याची मुलगी जनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi5.pdf
866 गगनबावडा किरवे संतू बीन सुभाना पाटील याचा मुलगा सुभाना  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi5.pdf
867 गगनबावडा किरवे बिठू बीन यसबा पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi5.pdf
868 गगनबावडा किरवे लहू बीन काळू पाटील याचा मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi5.pdf
869 गगनबावडा किरवे सुभाना बीन बाबजी जोंधळेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi6.pdf
870 गगनबावडा किरवे राऊ आप्पा जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi6.pdf
871 गगनबावडा किरवे गणू बीन माधवी पाटल्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi6.pdf
872 गगनबावडा किरवे बाब्या बीन जीवबा जाधव याचा मुलगा कृष्णा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi6.pdf
873 गगनबावडा किरवे तुका पाटील याचा मुलगा नाव लहू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi6.pdf
874 गगनबावडा किरवे रामा बिन दौलता पाटील याची मुलगी जानी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi6.pdf
875 गगनबावडा किरवे कुशा महरसा गिरुलेकर याचा मुलगा केदारी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi7.pdf
876 गगनबावडा किरवे संतु काळ गावत याचा मुलगा सखोबा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi7.pdf
877 गगनबावडा किरवे आकोबा जाधव याचा मुलगा रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi7.pdf
878 गगनबावडा किरवे हरी बीन तुकाराम पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi8.pdf
879 गगनबावडा किरवे जानु बीन आप्पा गोरे मुगतवेधकर यास मुलगा धोंड्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi8.pdf
880 गगनबावडा किरवे केदारी बीन संतु पाटील यास मुलगी गंगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi8.pdf
881 गगनबावडा किरवे कळता कुशा जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi8.pdf
882 गगनबावडा किरवे तुळशी बाप आबा आप्पा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi9.pdf
883 गगनबावडा किरवे बाळू काशीबा रावड्या यास मुलगा नाव लहू   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi9.pdf
884 गगनबावडा किरवे परी बाप रावजी भोगोजी सेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi10.pdf
885 गगनबावडा किरवे जनी कोम धोंड्या पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi10.pdf
886 गगनबावडा किरवे राऊ जिवबा दशवंत यास मुलगा नाव भाऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi10.pdf
887 गगनबावडा किरवे लकू काशीबा रावड्या यास मुलगा नाव भाऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi10.pdf
888 गगनबावडा किरवे बाबू जीवबा जाधव यास मुलगा नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi10.pdf
889 गगनबावडा किरवे कोंडी बाप द्वारास बाऊल  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi11.pdf
890 गगनबावडा किरवे लहू बाळा चबुक महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi11.pdf
891 गगनबावडा किरवे बाप गोपाळ मयाप्पा कापसे   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi11.pdf
892 गगनबावडा किरवे गोपाळ मयाप्पा कापसे यास मुलगी मनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi11.pdf
893 गगनबावडा किरवे हरी आनंद जाधव यास मुलगा नाव येसबा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi11.pdf
894 गगनबावडा किरवे रामू गोविंदा चव्हाण यास मुलगी नाव येसू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi11.pdf
895 गगनबावडा किरवे बाळाई कोम जयराम गासवान  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi12.pdf
896 गगनबावडा किरवे हरी रामा पाटील यास मुलगा नाव भाऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi12.pdf
897 गगनबावडा किरवे भैरू बीन शिव घाटग्या यास मुलगी नाव आऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi12.pdf
898 गगनबावडा किरवे दगड्या मारुती चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi13.pdf
899 गगनबावडा किरवे सखोबा बाळू पाटील यास मुलगा नाव म्हादू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi13.pdf
900 गगनबावडा किरवे गोपाळ मलाप्पा कापसे यास मुलगा नाव सदू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi13.pdf
901 गगनबावडा किरवे बाळा काशीबा रावड्या यास मुलगा नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi13.pdf
902 गगनबावडा किरवे मारुती सुभाना बाट्या मुलगा नाव दगड्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi13.pdf
903 गगनबावडा किरवे बाळकू धोंडी पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi13.pdf
904 गगनबावडा किरवे रावजी जीवबा दशवंत यास मुलगा नाव देऊ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi14.pdf
905 गगनबावडा किरवे येसू बाप लहू कशीबा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi15.pdf
906 गगनबावडा किरवे रामू लहू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi15.pdf
907 गगनबावडा किरवे सुजी कोम राऊ दशवंत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi15.pdf
908 गगनबावडा किरवे रामु राऊ वाडकर   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi15.pdf
909 गगनबावडा किरवे देऊ राऊ दशवंत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi15.pdf
910 गगनबावडा किरवे दादू आप्पा पाटील यास मुलगी नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi15.pdf
911 गगनबावडा किरवे धोंड्या बाळू पाटील यास मुलगा नाव बापू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi16.pdf
912 गगनबावडा किरवे तुका संतू गावड्या यास मुलगा नाव ध्यानू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi16.pdf
913 गगनबावडा किरवे लकू काशीबा तावड्या यास मुलगा नाव   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi17.pdf
914 गगनबावडा किरवे लकू बाबू आवाड  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi18.pdf
915 गगनबावडा किरवे तातोबा सुभाना कदम  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi19.pdf
916 गगनबावडा किरवे रामू पांडू कदम यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi19.pdf
917 गगनबावडा किरवे पांडू बाळू चाबूक  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi20.pdf
918 गगनबावडा किरवे नारायण संतू चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi21.pdf
919 गगनबावडा किरवे विठु बीन येसबा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi22.pdf
920 गगनबावडा किरवे लक्ष्मण बाप संतू बीन जीजू जाधव यास मुलगा नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi22.pdf
921 गगनबावडा किरवे विठु बीन यसबा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi22.pdf
922 गगनबावडा किरवे बाप केदारी हैसा पाटील यास मुलगा नाव रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi23.pdf
923 गगनबावडा किरवे राणबा जाधव बीन संतू जाधव यास मुलगा नाव   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi23.pdf
924 गगनबावडा किरवे गंगी बाप संतू बाबजी चव्हाण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi24.pdf
925 गगनबावडा किरवे संतू बीन बाबजी चव्हाण यास मुली दोन नाव गंगा – गौरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi24.pdf
926 गगनबावडा किरवे धोंडी बाप गंगाजी निवडा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi25.pdf
927 गगनबावडा किरवे सारजी बळी विठू बिन येवल्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi26.pdf
928 गगनबावडा किरवे ईश्वऱ्या तुका पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi26.pdf
929 गगनबावडा किरवे ताई बाप हरी भैरू पोवार  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi27.pdf
930 गगनबावडा किरवे अचंद्रा बाप संतू काळू गवंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi28.pdf
931 गगनबावडा किरवे सई कोम सुभाना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi29.pdf
932 गगनबावडा किरवे महादू बाप सदू रेडेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi30.pdf
933 गगनबावडा किरवे राऊ आप्पा राघुर्डेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi30.pdf
934 गगनबावडा किरवे आऊ कोम महादू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi30.pdf
935 गगनबावडा किरवे सुभाना कोम एकोबा भोसले यास मुलगा नाव आकोबा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi30.pdf
936 गगनबावडा किरवे बाळू गणु पाटणे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi31.pdf
937 गगनबावडा किरवे कृष्णा बिन गणू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi31.pdf
938 गगनबावडा किरवे बाळू गणु पाटणे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
939 गगनबावडा किरवे नागु कोम आप्पा काळे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
940 गगनबावडा किरवे रामा विठु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
941 गगनबावडा किरवे बाप सुभाना पाटील यास मुलगी नाव रखमा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
942 गगनबावडा किरवे तुका बाबजी पाटील यास मुलगी नाव सिकना  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
943 गगनबावडा किरवे काळू कुशाप्पा पाटील यास मुलगा नाव ईश्वरा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
944 गगनबावडा किरवे हरी बिन आनंदा जाधव याची मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
945 गगनबावडा किरवे भैरू धायरू आसगावकर यास मुलगा नाव विठु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi32.pdf
946 गगनबावडा किरवे बाळू गणू पाटणे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi33.pdf
947 गगनबावडा किरवे लहू बाळू चाबूक  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi33.pdf
948 गगनबावडा किरवे सखोबा बिन बाळू पाटील यास मुलगा सुभाना  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi33.pdf
949 गगनबावडा किरवे दादू बिन कुशाप्पा गोत्रा यास मुलगी नाव कृष्णी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi33.pdf
950 गगनबावडा किरवे आकोबा बिन मलू जाधव यास मुलगी नाव कोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi33.pdf
951 गगनबावडा किरवे ज्ञानु बिन आप्पा गोरे यास मुलगी आकु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi33.pdf
952 गगनबावडा किरवे सुभाना बिन विठु वशीकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi34.pdf
953 गगनबावडा किरवे भाऊ बिन आबा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi34.pdf
954 गगनबावडा किरवे रामा बालाप्पा पाटील यास मुलगी नाव कोई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi34.pdf
955 गगनबावडा किरवे संतु सुभाना पाटील यास मुलगी नाव काशी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi34.pdf
956 गगनबावडा किरवे जीना लसू पाटील यास मुलगी नाव सारंजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi34.pdf
957 गगनबावडा किरवे गंगू सुभाना नलवडा यास मुलगा नाव तुकू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi34.pdf
958 गगनबावडा किरवे कुशाप्पा आणा जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi35.pdf
959 गगनबावडा किरवे बाळू काळोबा चाबूक मुलगा नाव येसबा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi35.pdf
960 गगनबावडा किरवे सखा कोम आप्पा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi36.pdf
961 गगनबावडा किरवे धोंडी बाप संतु गणू पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi36.pdf
962 गगनबावडा किरवे जीवा बिन अर्जुना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi36.pdf
963 गगनबावडा किरवे बानू आण्णासो पाटील यास मुलगा रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi36.pdf
964 गगनबावडा किरवे ज्योती बिन राळू कदम   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi36.pdf
965 गगनबावडा किरवे लक्ष्मण आबा जाधव यास मुलगा लू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi36.pdf
966 गगनबावडा किरवे सदू बिन आजू जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi37.pdf
967 गगनबावडा किरवे काशी बाप विठु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi37.pdf
968 गगनबावडा किरवे काशी बाप राऊ वशीकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi37.pdf
969 गगनबावडा किरवे मुलबा सखोबा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi37.pdf
970 गगनबावडा किरवे सखबा बाळू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi37.pdf
971 गगनबावडा किरवे सदू बिन राम कदम याचा मुलगा नाव हालप्पा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi37.pdf
972 गगनबावडा किरवे सखाबा बाळू पाटील यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi37.pdf
973 गगनबावडा किरवे बाबजी निवास नेवापुरे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi38.pdf
974 गगनबावडा किरवे आबा जकू थोरात  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi38.pdf
975 गगनबावडा किरवे येश बिन बाळा चाबूक  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi38.pdf
976 गगनबावडा किरवे नाना बिन आप्पा पाटील यास मुलगी नाव कमळा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi38.pdf
977 गगनबावडा किरवे लकु चिमाजी कोटकर यास मुलगा नाव रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  kiravemodi38.pdf
978 गगनबावडा असंडोली भिवा बापु जोधळेकर यास मुलगा नाव तातनाक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi1.pdf
979 गगनबावडा असंडोली तातोबा रावजी तोडकर यास नाव मुलगी हिराबाई महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi2.pdf
980 गगनबावडा असंडोली तुकाराम सदु कांबळे यास मुलगा नाव —– महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi3.pdf
981 गगनबावडा असंडोली दुलबाजी भोगोजी -हाटवट यास मुलगा नाव जुलबा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi3.pdf
982 गगनबावडा असंडोली चिमाजी गणु कांबळे यास मुलगा नाव रामु महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi5.pdf
983 गगनबावडा असंडोली म्हादु सतु नाईक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi6.pdf
984 गगनबावडा असंडोली रामा धोंडी नाईक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi6.pdf
985 गगनबावडा असंडोली रामा खंडु गुडेकर यास मुलगी नाव रमी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi8.pdf
986 गगनबावडा असंडोली भिवा गोविदा शिंदा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi9.pdf
987 गगनबावडा असंडोली धोडिबा बापु शिंदा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi9.pdf
988 गगनबावडा असंडोली कुशा नाथा उगवे यास मुलगी नाव मंजी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi11.pdf
989 गगनबावडा असंडोली काळु कोया ठाकर महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi12.pdf
990 गगनबावडा असंडोली गुंत्या बाळु कोकाटे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi13.pdf
991 गगनबावडा असंडोली बापु गुंत्या कोकाटा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi13.pdf
992 गगनबावडा असंडोली धोंडी खंडु रावण महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi15.pdf
993 गगनबावडा असंडोली राई नायकु जाधव महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi16.pdf
994 गगनबावडा असंडोली लखु सया चव्हाण महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi17.pdf
995 गगनबावडा असंडोली कृष्णा देवजी चव्हाण महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi18.pdf
996 गगनबावडा असंडोली केशव बाळु संकपाळ या मुलगी नाव मैनी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi19.pdf
997 गगनबावडा असंडोली तुका गंगाराम मसोरकर महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi20.pdf
998 गगनबावडा असंडोली श्रीराम गोंपाळा म्हसकर महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi21.pdf
999 गगनबावडा असंडोली बाळु बाप रावण महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi22.pdf
1000 गगनबावडा असंडोली रकमा लक्षु नाईक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi19.pdf
1001 गगनबावडा असंडोली मैनी केशव संकपाळ महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi19.pdf
1002 गगनबावडा असंडोली मैनी लक्षु नाईक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi25.pdf
1003 गगनबावडा असंडोली गणपती रामा गुडेेकर महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi26.pdf
1004 गगनबावडा असंडोली अर्जुना देवजी पाटील यास मुलगी नाव—- महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi27.pdf
1005 गगनबावडा असंडोली बाळा चद्रु नाईक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi28.pdf
1006 गगनबावडा असंडोली तुकाराम सदु कांबळे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asandolimarathikunabi3.pdf
1007 गगनबावडा आसळज चिम्या रासु पाटील यास मुलगी नाव मखी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asalajmarathikunabi1.pdf
1008 गगनबावडा आसळज जयराम बापु पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asalajmarathikunabi2.pdf
1009 गगनबावडा आसळज मकी बाप चिमा पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asalajmarathikunabi3.pdf
1010 गगनबावडा आसळज रासु बापु पाटील मयत महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asalajmarathikunabi4.pdf
1011 गगनबावडा आसळज विठु केशव पाटील यास मुलगा नाव बापु महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा asalajmarathikunabi5.pdf
1012 गगनबावडा सैतवडे बापु बाबाजी भित्तम यास मुलगी नाव सुंद्री महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा saitavademarathikunabi1.pdf
1013 गगनबावडा अणदूर सकी रामा चैगुले महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा andurmarathikunabi1.pdf
1014 गगनबावडा वेसरफ विठु रावजी सुळेकर यास मुलगी नाव —- महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा vesarafmarathikunabi1.pdf
1015 गगनबावडा वेसरफ धोंडी बाळु कोसत्या यास मुगला नाव भिकु महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा vesarafmarathikunabi2.pdf
1016 गगनबावडा कोदेखुर्द जीवबा लखु पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi1.pdf
1017 गगनबावडा कोदेखुर्द भिम भैरु पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi1.pdf
1018 गगनबावडा कोदेखुर्द राघु भिवा गायकर महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi1.pdf
1019 गगनबावडा कोदेखुर्द भागोजी बापु पाटील यास मुलगा नाव सख्या महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi4.pdf
1020 गगनबावडा कोदेखुर्द म्हादु बाळु मोरे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi5.pdf
1021 गगनबावडा कोदेखुर्द बाबु बाळु पाटील यास मुलगी नाव तानी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi6.pdf
1022 गगनबावडा कोदेखुर्द ताई म्हादु मोरे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi7.pdf
1023 गगनबावडा कोदेखुर्द बापु भागोजी उगवे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi8.pdf
1024 गगनबावडा कोदेखुर्द संतु बाबू माळवी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi8.pdf
1025 गगनबावडा कोदेखुर्द सतु बापु गायकवाड महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi10.pdf
1026 गगनबावडा कोदेखुर्द लिंगु धोडी  पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi11.pdf
1027 गगनबावडा कोदेखुर्द रकमा आवजी -हायकर महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi12.pdf
1028 गगनबावडा कोदेखुर्द बाळा जिवा पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kodekhurdmarathikunabi12.pdf
1029 गगनबावडा मुटकेश्वर धोडी लक्ष्मण मोळे यास मुलगा नाव संतोबा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathikunabi1.pdf
1030 गगनबावडा मुटकेश्वर आंबा सदु मोळे यास मुलगा नाव भाऊ महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathikunabi2.pdf
1031 गगनबावडा मुटकेश्वर बाबु संतु मोळे यास मुलगा नाव धोंडया महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathikunabi2.pdf
1032 गगनबावडा मुटकेश्वर राऊ लक्ष्मण मोळे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathakunabi4.pdf
1033 गगनबावडा मुटकेश्वर रामा रावजी मोळे यास मुलगी नाव गजी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathakunabi5.pdf
1034 गगनबावडा मुटकेश्वर धोंडी रावजी पाटील यास मुलगा नाव ईश्वरा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathakunabi6.pdf
1035 गगनबावडा मुटकेश्वर हरी भाऊ पाटील यास मुलगी नाव हौशी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathakunabi6.pdf
1036 गगनबावडा मुटकेश्वर लक्षु जोती मोळा यास मुलगा नाव केरु महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathakunabi6.pdf
1037 गगनबावडा मुटकेश्वर हरी बापु कापसे यास मुलगा नाव कृष्णा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathakunabi9.pdf
1038 गगनबावडा मुटकेश्वर जैतु आप्पा मोळे यास मुलगा नाव दादू महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा murkeshwarmarathakunabi9.pdf
1039 गगनबावडा निवडे भिकु शिवाजी पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा niwademarathikunabi1.pdf
1040 गगनबावडा निवडे नाथा आंबाजी डेगळे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा niwademarathikunabi1.pdf
1041 गगनबावडा निवडे धोंडी मकाजी पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा niwademarathikunabi1.pdf
1042 गगनबावडा निवडे कुसा रावजी मुरावनाराक्सी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा niwademarathikunabi4.pdf
1043 गगनबावडा निवडे ममता हरी पवार महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा niwademarathikunabi4.pdf
1044 गगनबावडा निवडे सखोबा कसबले महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा niwademarathikunabi6.pdf
1045 गगनबावडा निवडे अंबू साळया पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा niwademarathikunabi6.pdf
1046 गगनबावडा खडूळे जयराम आप्पा पाटील यास मुलगी नाव जिजा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा khadulemarathikunabi1.pdf
1047 गगनबावडा खडूळे राऊ  मण्याप्पा पाटील यास मुलगा नाव धोंडी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा khadulemarathikunabi1.pdf
1048 गगनबावडा खडूळे सदू आप्पा पाटील यास मुलगा नाव सुबाना महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा khadulemarathikunabi3.pdf
1049 गगनबावडा शेनवडे गजी अर्जुना पानकर महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा shenawademarathikinabi1.pdf
1050 गगनबावडा शेनवडे येशी रामा चौगला महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा shenawademarathikinabi2.pdf
1051 गगनबावडा किरवे लक्ष्मण जोती नाळे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi1.pdf
1052 गगनबावडा किरवे नाना जैतु पाटील महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi1.pdf
1053 गगनबावडा किरवे लखु बाबू आवाड महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi3.pdf
1054 गगनबावडा किरवे आबाजी सत्तु निवापुरे महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi4.pdf
1055 गगनबावडा किरवे नाना अवजु पाटील यास मुलगी नाव कमळी महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi4.pdf
1056 गगनबावडा किरवे आप्पा जनु थोरवत महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi4.pdf
1057 गगनबावडा किरवे येशा बाळा चाबुक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi4.pdf
1058 गगनबावडा किरवे लखु चिमाजी कोटकर यास मुलगा नाव —- महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा kiravemarathikunabi4.pdf
1059 गगनबावडा साळवण सगु रावजी राऊत महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा salvanmarathikunabi1.pdf
1060 गगनबावडा साळवण अंबाजी जोती  डेगळया महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा salvanmarathikunabi1.pdf
1061 गगनबावडा लोंघे म्हादू रानोजी कोले यास मुलगी नाव विटा महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा longhemarathikunabi1.pdf
1062 गगनबावडा लोंघे तुक्या ज्ञानु नाईक महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा longhemarathikunabi2.pdf
1063 गगनबावडा लोंघे रामा रावजी पाटील यास मुलगा नाव राऊ महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा longhemarathikunabi2.pdf
1064 गगनबावडा लोंघे दत्तु विठु जाधव यास मुलगा नाव रामचंद्र महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा longhemarathikunabi2.pdf
1066 गगनबावडा गगनबावडा लक्ष्मण राघो नागल्पा यास मुलगी नाव सखु महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gaganbawadamodi1.pdf
1067 गगनबावडा गगनबावडा पांडू मुकुंद पांगे यास मुलगा नाव शिवा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gaganbawadamodi1.pdf
1068 गगनबावडा तिसंगी धोंडी कोंडी सुभाना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
1069 गगनबावडा तिसंगी अकोबा बाळू उमाजी उतकरे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
1070 गगनबावडा तिसंगी धोंडी विठु जयराम पाटील महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  tisangimodi1.pdf
1071 गगनबावडा म्हाळूगे संतु बिन नाना आवाड यास मुलगा कोंड्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  mhalungemodi1.pdf
1072 गगनबावडा गारीवडे  भीवा म्हादू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade1.pdf
1073 गगनबावडा गारीवडे  भीमी बाप सत्या पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade1.pdf
1074 गगनबावडा गारीवडे  नाव आलापा भैरू रोडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade2.pdf
1075 गगनबावडा गारीवडे  कोयनी कोम नाना बीन जानकू रावळा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade3.pdf
1076 गगनबावडा गारीवडे  जीवबा बीन लिंगू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade3.pdf
1077 गगनबावडा गारीवडे  जनी बाप आनंदराव यशवंतराव सरनोबत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade3.pdf
1078 गगनबावडा गारीवडे  नाव येसी बाप नान्या बिन लहू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade4.pdf
1079 गगनबावडा गारीवडे  वीटा बाप नरसू बाबू चौधरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade4.pdf
1080 गगनबावडा गारीवडे  सुंदरी बाप काळू सुलताना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade5.pdf
1081 गगनबावडा गारीवडे  विटी बाप जोती बिन माणकू दळवी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade5.pdf
1082 गगनबावडा गारीवडे  रामा बाप बाळू सदू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade5.pdf
1083 गगनबावडा गारीवडे  धोंडी बाप आपा बीन बापू कदम  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade5.pdf
1084 गगनबावडा गारीवडे  नाव बहिरू बाप पारू बीन नागू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade6.pdf
1085 गगनबावडा गारीवडे  केरू बळवत सरत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade7.pdf
1086 गगनबावडा गारीवडे  धोंडी बाप आपा बीन पितु वाडकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade8.pdf
1087 गगनबावडा गारीवडे  बाळ्या बाप काळू सुभाना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade8.pdf
1088 गगनबावडा गारीवडे  सुंदरी बाप रामा बीन येसू साळोखा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade8.pdf
1089 गगनबावडा गारीवडे  शंभू बीन भीवजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade9.pdf
1090 गगनबावडा गारीवडे  बाळ्या बीन रावजा दळवी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade10.pdf
1091 गगनबावडा गारीवडे  देवबा बीन कृष्णा साळसे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade10.pdf
1092 गगनबावडा गारीवडे  शिवबा बाप नाथा लहू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade10.pdf
1093 गगनबावडा गारीवडे  जोती बाप धोंडी बीन खाराटळे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade10.pdf
1094 गगनबावडा गारीवडे  विटी बाप नाना बीन येसबा घेण्या राहणार हिरवडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade11.pdf
1095 गगनबावडा गारीवडे  पिरती बाप आबा बीन नाथू कदम  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade12.pdf
1096 गगनबावडा गारीवडे  लक्षा बाप बापू खाड्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade13.pdf
1097 गगनबावडा गारीवडे  जनी बाप बीन माणकू दळवी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade13.pdf
1098 गगनबावडा गारीवडे  भागी कोम आबा राउ पायलीप  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade14.pdf
1099 गगनबावडा गारीवडे  नानू बीन सावबा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade15.pdf
1100 गगनबावडा गारीवडे  आकु कोम भंगू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade16.pdf
1101 गगनबावडा गारीवडे  बापू बीन जोती पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade16.pdf
1102 गगनबावडा गारीवडे  चंद्री बाप माणकू अर्जुना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade16.pdf
1103 गगनबावडा गारीवडे  सकू बाप हानम्या पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade17.pdf
1104 गगनबावडा गारीवडे  जयराम बिन बहिरू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade17.pdf
1105 गगनबावडा गारीवडे  दाजी लक्ष्मण पाटील राहणार माणीकवाडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade18.pdf
1106 गगनबावडा गारीवडे  विठी कोम बाळू सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade19.pdf
1107 गगनबावडा गारीवडे  गुणा महकु  आरदाळकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade19.pdf
1108 गगनबावडा गारीवडे  भिव्या बीन येसू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade19.pdf
1109 गगनबावडा गारीवडे  तुक्या बाप आनंद बीन जोती पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade19.pdf
1110 गगनबावडा गारीवडे  नाव संध्या बाप धोंडी जोती पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade19.pdf
1111 गगनबावडा गारीवडे  यसबा केशा पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade20.pdf
1112 गगनबावडा गारीवडे  आनंदी बाप जोती नाथा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade20.pdf
1113 गगनबावडा गारीवडे  धोंडी बाप नाना केडया  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade20.pdf
1114 गगनबावडा गारीवडे  भागी बाप काळू बीन सुभाना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade20.pdf
1115 गगनबावडा गारीवडे  गंगी बाप संभाजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade20.pdf
1116 गगनबावडा गारीवडे  बापजी बीन साबजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade21.pdf
1117 गगनबावडा गारीवडे  धोंडी बाप रामा आवू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade21.pdf
1118 गगनबावडा गारीवडे  बाळाजी बीन भीवजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade22.pdf
1119 गगनबावडा गारीवडे  कोयनी कोम यसबा पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade23.pdf
1120 गगनबावडा गारीवडे  धोंडया बाप आपा शिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade23.pdf
1121 गगनबावडा गारीवडे  नारायन बाप आनंदराव यशवंतराव सरनोबत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade23.pdf
1122 गगनबावडा गारीवडे  हरी बाप लखू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade24.pdf
1123 गगनबावडा गारीवडे  रमी कोम म्हादू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade25.pdf
1124 गगनबावडा गारीवडे  धोंडी बाप रावजा दळवी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade25.pdf
1125 गगनबावडा गारीवडे  धोडी बाप रामा बीन नाथा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade25.pdf
1126 गगनबावडा गारीवडे  चंद्री बाप काळू बीन सुलताना पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade25.pdf
1127 गगनबावडा गारीवडे  कोंडी बाप पासू  बीन नाथू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade26.pdf
1128 गगनबावडा गारीवडे  जायती बाप संभाजी बीन भिवजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade26.pdf
1129 गगनबावडा गारीवडे  धोंडी बाप रावजी बीन संतु दळवी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade26.pdf
1130 गगनबावडा गारीवडे  तानू आई जायजी सूर्यवंशी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade26.pdf
1131 गगनबावडा गारीवडे  मुलगा बाप राघु बीन हरकळा ( घोरपडा ) महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade27.pdf
1132 गगनबावडा गारीवडे  मुलगा बाप राघु बीन लकोळा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade27.pdf
1133 गगनबावडा गारीवडे  म्हदू बाप नाना लकोळा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade28.pdf
1134 गगनबावडा गारीवडे  मुलगा बाप राघु बीन हरकळा ( घोरपडा ) महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade28.pdf
1135 गगनबावडा गारीवडे  ताई बापाचे नाव बहिरू बीन लाडू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade28.pdf
1136 गगनबावडा गारीवडे  मुलगा बाप राघू बीन बरकळ्या महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade28.pdf
1137 गगनबावडा गारीवडे  म्हादू बाप नाथ लकोळा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  gariwade28.pdf
1138 गगनबावडा खडुळे  दत्तू सुभाना पाटील यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule1.pdf
1139 गगनबावडा खडुळे  राणु कोम बाबू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule2.pdf
1140 गगनबावडा खडुळे  संतु बिन माणकू पाटील यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule3.pdf
1141 गगनबावडा खडुळे  राम बिन माणकू पाटील याची मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule3.pdf
1142 गगनबावडा खडुळे  संती बाप बाबजी बिन सटू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule4.pdf
1143 गगनबावडा खडुळे  आई मुक्ती कोम आवबा मांगले  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule5.pdf
1144 गगनबावडा खडुळे  आई मुक्ती कोम आवबा मांगले हिस मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule5.pdf
1145 गगनबावडा खडुळे  सखोबा लक्ष्मण कोटकर यास मुलगा नाव सुभाना  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule5.pdf
1146 गगनबावडा खडुळे  बाबजी बाप केरू बावडेकर   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule6.pdf
1147 गगनबावडा खडुळे  देऊ बाप लक्ष्मण रामू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule6.pdf
1148 गगनबावडा खडुळे  कुवा कोम आपा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule7.pdf
1149 गगनबावडा खडुळे  भाऊ बीन रावजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule8.pdf
1150 गगनबावडा खडुळे  जयराम जया पाटील यास मुलगा नाव धोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule8.pdf
1151 गगनबावडा खडुळे  जयराम जया पाटील यास मुलगी नाव जीजी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule9.pdf
1152 गगनबावडा खडुळे  राऊ मन्यापा पाटील याची मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule9.pdf
1153 गगनबावडा खडुळे  राऊ मन्या पाटील यांचा मुलगा नाव ठेवीले पुर्वता  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule10.pdf
1154 गगनबावडा खडुळे  राऊ मन्यापा पाटील याचा मुलगा नाव ठेवले जोती   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule10.pdf
1155 गगनबावडा खडुळे  कोंडी बापाचे नाव संतू रामा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule11.pdf
1156 गगनबावडा खडुळे  लखू बीन राघो पाटील यास मुलगा नाव राघू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule11.pdf
1157 गगनबावडा खडुळे  सदू आपा पाटील यास मुलगी नाव येसी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  khadule11.pdf
1158 गगनबावडा मुटकेश्वर  धोंडी जिवाजी पाटील यास मुलगी नाव जवू  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi1.pdf
1159 गगनबावडा मुटकेश्वर  शिंदू म्हादू पाटील यास मुलगी नाव तानी  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi1.pdf
1160 गगनबावडा मुटकेश्वर  सेवता हरी माने  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabii2.pdf
1161 गगनबावडा मुटकेश्वर  बाबजी हरी कापसे  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabii2.pdf
1162 गगनबावडा मुटकेश्वर  आप्पा नाना गोरे  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabii2.pdf
1163 गगनबावडा मुटकेश्वर  कृष्ण सदू कुरणे  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabii2.pdf
1164 गगनबावडा मुटकेश्वर  गजी कोम संतू पाटील  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi3.pdf
1165 गगनबावडा मुटकेश्वर  बाबू बिन संतू गोप्रा यास मुलगा नाव संतू  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi3.pdf
1166 गगनबावडा मुटकेश्वर  रामा बीन संतू पाटील याचा मुलगा नाव यसी  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi4.pdf
1167 गगनबावडा मुटकेश्वर  नानू आपा गोरे यास मुलगा नाव कृष्णा  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi5.pdf
1168 गगनबावडा मुटकेश्वर  नाना जवसू पाटील यास मुलगा नाव आपा  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi5.pdf
1169 गगनबावडा मुटकेश्वर  धोंडी जीवबा गोरे  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi6.pdf
1170 गगनबावडा मुटकेश्वर  भाऊ शिंदू पोकळे यास मुलगी नाव कु  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi6.pdf
1171 गगनबावडा मुटकेश्वर  धोंडी लक्ष्मण मोठे यास मुलगा नाव संतोवा  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi7.pdf
1172 गगनबावडा मुटकेश्वर  दादू लक्ष्मण मोळे  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi8.pdf
1173 गगनबावडा मुटकेश्वर  आबा सदू मोळे यास मुलगा नाव भाऊ  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi8.pdf
1174 गगनबावडा मुटकेश्वर  बाबू संतू पोरे यास मुलगा नाव धोंड्या  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi8.pdf
1175 गगनबावडा मुटकेश्वर  दादू सदू पाटील  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi9.pdf
1176 गगनबावडा मुटकेश्वर  रामा रावजी गोप्रा यास मुलगी नाव गजी  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi9.pdf
1177 गगनबावडा मुटकेश्वर  धोंडी देवजी पाटील यास मुलगा नाव ईश्वरा  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi10.pdf
1178 गगनबावडा मुटकेश्वर  हरीबा बापू पाटील यास मुलगी नाव होशी  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi10.pdf
1179 गगनबावडा मुटकेश्वर  लक्षू जोती पोळा यास मुलगा नाव केरू  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi10.pdf
1180 गगनबावडा मुटकेश्वर  मया कोम म्हादू गोरे  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi11.pdf
1181 गगनबावडा मुटकेश्वर  हरी बाबू कापसे यास मुलगा नाव कृष्णा  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi11.pdf
1182 गगनबावडा मुटकेश्वर  जयतु आपा मोळे यास मुलगा नाव दादू  महसुल विभाग जन्म- मुत्यु नोंद उतारा mutkeshwarmarathikunabi11.pdf
1183 गगनबावडा  लोंघे  राऊ कोम भाऊ पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi1.pdf
1184 गगनबावडा  लोंघे  लक्षमण बिन जूगु पाटील यास मुलगा नाव धोंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi1.pdf
1185 गगनबावडा  लोंघे  रामा बीन भोगू पाटील यास मुलगा जोती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi1.pdf
1186 गगनबावडा  लोंघे  भाऊ आपा पाटील यास मुलगा नाव बळी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi1.pdf
1187 गगनबावडा  लोंघे  बाळी बाप भाऊ आपा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi2.pdf
1188 गगनबावडा  लोंघे  सखोबा बीन रामा लिंगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi2.pdf
1189 गगनबावडा  लोंघे  हरी बीन मानकू पाटील यास मुलगा आर्जुन  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi3.pdf
1190 गगनबावडा  लोंघे  आपा ओवा बीन मानकू रवेकर यास मुलगा कोंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi4.pdf
1191 गगनबावडा  लोंघे  सखोबा बीन राम लिंगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi5.pdf
1192 गगनबावडा  लोंघे  मयने बाप रामा धावड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi6.pdf
1193 गगनबावडा  लोंघे  मुलगी बाप कृष्णा धावड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi6.pdf
1194 गगनबावडा  लोंघे  शेकर सखा आबा सखर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi6.pdf
1195 गगनबावडा  लोंघे  गंगा बीन सुकू आंबर सखर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi7.pdf
1196 गगनबावडा  लोंघे  कृष्णा बीन धकनाळ गौवकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi7.pdf
1197 गगनबावडा  लोंघे  उमायेत तजीव जीआरपा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi8.pdf
1198 गगनबावडा  लोंघे  मुलगा बाप रभा बीन सखा जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi8.pdf
1199 गगनबावडा  लोंघे  दऊल  कोम लहू आडक्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi9.pdf
1200 गगनबावडा  लोंघे  नके कोम लवा पासटे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi9.pdf
1201 गगनबावडा  लोंघे  मुलगी बाप भागू बाबू अजीगर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi9.pdf
1202 गगनबावडा  लोंघे  आबू बलु पालकर यासी बवत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi10.pdf
1203 गगनबावडा  लोंघे  काशी बाप सखाराम कारंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi10.pdf
1204 गगनबावडा  लोंघे  पारवती कोम दाऊ कुंडा मुकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi11.pdf
1205 गगनबावडा  लोंघे  काशी बीन बाळू परवता  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi11.pdf
1206 गगनबावडा  लोंघे  विनायक बीन गुपा संतू विटेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi11.pdf
1207 गगनबावडा  लोंघे  भीमानु बीन संतू विटेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi11.pdf
1208 गगनबावडा  लोंघे  रामा बीन बाळू बीन गुणा जंड्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi11.pdf
1209 गगनबावडा  लोंघे  बापू पालकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi12.pdf
1210 गगनबावडा  लोंघे  सोयरीन काशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi12.pdf
1211 गगनबावडा  लोंघे  पारवती कोम गुणाबा खातप्रा मयीत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi12.pdf
1212 गगनबावडा  लोंघे  बया बाप आत्मा बीन येसू रांबुड  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi12.pdf
1213 गगनबावडा  लोंघे  अंगना बीन वत्रा कसववा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi13.pdf
1214 गगनबावडा  लोंघे  आकु वशा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi13.pdf
1215 गगनबावडा  लोंघे  रामा बाप धाक्या पाटेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi13.pdf
1216 गगनबावडा  लोंघे  गोपाळ बाप बापजी सुद  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi13.pdf
1217 गगनबावडा  लोंघे  तना बाप बाळू पुष्कर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi13.pdf
1218 गगनबावडा  लोंघे  राघो बाप बाब्या नाईक  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi13.pdf
1219 गगनबावडा  लोंघे  रामा रावजी पाटील यास मुलगा नाव बाबू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi14.pdf
1220 गगनबावडा  लोंघे  अंबी कोम धोंडी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi15.pdf
1221 गगनबावडा  लोंघे  दादू तुकाराम पाटील यास मुलगा नाव रामू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi15.pdf
1222 गगनबावडा  लोंघे  ज्ञानू सखाराम पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1223 गगनबावडा  लोंघे  बाळजा कोम धोंडी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1224 गगनबावडा  लोंघे  बाळू बापुजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1225 गगनबावडा  लोंघे  गोरा कोम हारी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1226 गगनबावडा  लोंघे  भाऊ दत्तू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1227 गगनबावडा  लोंघे  रामा गणू कळते  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1228 गगनबावडा  लोंघे  ताई कोम बापू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1229 गगनबावडा  लोंघे  सुभाना संतू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1230 गगनबावडा  लोंघे  संतू विठू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1231 गगनबावडा  लोंघे  ताई कोम जयबा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi16.pdf
1232 गगनबावडा  लोंघे  संतू बीन लिंगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi17.pdf
1233 गगनबावडा  लोंघे  जाई कोम सुभाना पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi17.pdf
1234 गगनबावडा  लोंघे  तानी कोम राऊ पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi18.pdf
1235 गगनबावडा  लोंघे  बाबू बीन विठू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi18.pdf
1236 गगनबावडा  लोंघे  जाई कोम राणोजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi18.pdf
1237 गगनबावडा  लोंघे  म्हादू बीन राणोजी कोलेय यास मुलगी नांव विठा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi19.pdf
1238 गगनबावडा  लोंघे  तुक्या ज्ञानू नाईक  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi20.pdf
1239 गगनबावडा  लोंघे  रामा रावजी पाटील याचा मुलगा नाव राऊ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi20.pdf
1240 गगनबावडा  लोंघे  दत्तू विठू जाधव याचा मुलगा नांव रामचंद्र  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  longhemodi20.pdf
1241 गगनबावडा  असळज  विठू अपां पाटील यास मुलगा गोविंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi1.pdf
1242 गगनबावडा  असळज  बाबजी भिवा पाटील यास मुलगा नाव भिवा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi1.pdf
1243 गगनबावडा  असळज  सख्या बाबू साबळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi2.pdf
1244 गगनबावडा  असळज  राउ कोम सदू राउ पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi2.pdf
1245 गगनबावडा  असळज  विठू सिदू शेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi2.pdf
1246 गगनबावडा  असळज  भिमी बाप बापू नरसू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi2.pdf
1247 गगनबावडा  असळज  विठू अपा पाटील यास मुलगा नाव गोविंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi2.pdf
1248 गगनबावडा  असळज  कडू बापू गोरुला यास मुलगा नाव धोंडी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi2.pdf
1249 गगनबावडा  असळज  भिवा सुभाना दळवी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1250 गगनबावडा  असळज  कासी बाप बापू रावजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1251 गगनबावडा  असळज  राऊ कृष्णा पाटील यास मुलगा नाव ईश्वरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1252 गगनबावडा  असळज  राजबा धोंडी मोळे यास मुलगी नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1253 गगनबावडा  असळज  जिवबा रानबा मेंगाणे यास मुलगी राजी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1254 गगनबावडा  असळज  देवबा ताऊ जाधव यास मुलगी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1255 गगनबावडा  असळज  आपा जगू पाटील यास मुलगी नाव येसी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1256 गगनबावडा  असळज  बकी कोम संतू लाल्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi3.pdf
1257 गगनबावडा  असळज  हरी नाथा पाटील यास मुलगा नाव कुशापा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi4.pdf
1258 गगनबावडा  असळज  गौरी बाप कोया न्हावी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1259 गगनबावडा  असळज  कृष्णी कोम येसबा गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1260 गगनबावडा  असळज  रमी कोम धोंडी पडळकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1261 गगनबावडा  असळज  जिवबा आकु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1262 गगनबावडा  असळज  जीवनी कोम बापू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1263 गगनबावडा  असळज  रमी कोम बापू चौगला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1264 गगनबावडा  असळज  रावजी बाबू धुमाळ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1265 गगनबावडा  असळज  बाळू जगू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1266 गगनबावडा  असळज  राई कोम विठू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1267 गगनबावडा  असळज  धाम्या बापू चोगला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1268 गगनबावडा  असळज  सरणी कोम रामा वाबळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1269 गगनबावडा  असळज  येशा बापू गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1270 गगनबावडा  असळज  हरी नाथा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1271 गगनबावडा  असळज  हरी नरसू जाधव यास मुलगी नाव मैनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1272 गगनबावडा  असळज  गिरजी कोम हरया कळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1273 गगनबावडा  असळज  लक्ष्मण करल्पा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1274 गगनबावडा  असळज  ताई कोम तोरकू महार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi5.pdf
1275 गगनबावडा  असळज  जवबा भागोजी जाधव यास मुलगा नाव गुडू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi6.pdf
1276 गगनबावडा  असळज  जीवापा आकु पाटील यास मुलगी नाव येसी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi6.pdf
1277 गगनबावडा  असळज  सिघू राघू शेखर यास मुलगा नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi6.pdf
1278 गगनबावडा  असळज  मानू आजू जाधव यास मुलगा नाव लक्ष्मण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi7.pdf
1279 गगनबावडा  असळज  भाऊ कोंडी पाटील गौशिकार यास मुलगी नाव जनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi8.pdf
1280 गगनबावडा  असळज  सावळा नाथा पाटील यास मुलगा नाव भाग्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi8.pdf
1281 गगनबावडा  असळज  हरी नरसू जाधव यास मुलगी नाव मकी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi8.pdf
1282 गगनबावडा  असळज  बापू काळू पाटील यास मुलगी नाव सई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi8.pdf
1283 गगनबावडा  असळज  रामा हिंदू सावंत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi9.pdf
1284 गगनबावडा  असळज  मानू धनु जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi9.pdf
1285 गगनबावडा  असळज  शंकर बाळू पाटील महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi9.pdf
1286 गगनबावडा  असळज  आवडी कोम बाळू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi10.pdf
1287 गगनबावडा  असळज  बापू रावजी धुमाळ यास मुलगी ताई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi10.pdf
1288 गगनबावडा  असळज  आयराम नाथा पाटील यास मुलगी नाव आंबु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi10.pdf
1289 गगनबावडा  असळज  हरी नरसू जाधव यास मुलगा नाव दौलू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi10.pdf
1290 गगनबावडा  असळज  येशा बापजी जाधव यास मुलगी नाव रखमा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi10.pdf
1291 गगनबावडा  असळज  मंजी कोम मारुती सावबा शिंदे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi11.pdf
1292 गगनबावडा  असळज  भवना नागोजी जाधव यास मुलगी नाव धोंडी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi11.pdf
1293 गगनबावडा  असळज  हानबा सखोबा शेखर यास मुलगी नाव तुळशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi11.pdf
1294 गगनबावडा  असळज  महादू धोंडी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi12.pdf
1295 गगनबावडा  असळज  गोपाळ बीन धोंडी नावड यास मुलगी नाव येशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi12.pdf
1296 गगनबावडा  असळज  ममती कोम गणु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi13.pdf
1297 गगनबावडा  असळज  तात्या जोती पाटील यास मुलगा झाहला नाव सैप्रा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi13.pdf
1298 गगनबावडा  असळज  बाळू बीन भिवा पाटील यास मुलगी झाली नाव साळी महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi13.pdf
1299 गगनबावडा  असळज  बाळू शिवबा पाटील यास मुलगी झाहली नाव चिमी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi13.pdf
1300 गगनबावडा  असळज  शिवबा बीन जीवबा उगवे यास मुलगा नाव महादू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi14.pdf
1301 गगनबावडा  असळज  कृष्णी कोम भीमा उगव्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi15.pdf
1302 गगनबावडा  असळज  यसबा बीन चिमाणी मोरे यास मुलगी नाव मैनी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi15.pdf
1303 गगनबावडा  असळज  राजी कोम बाळू बापू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi16.pdf
1304 गगनबावडा  असळज  बाबजी बाळू महेकर यास मुलगा आकु  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi17.pdf
1305 गगनबावडा  असळज  शिवबा बीन कडू माडूला गवळी यास मुलगा झाला नाव बापू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi18.pdf
1306 गगनबावडा  असळज  तुक्या गोपाळ पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi19.pdf
1307 गगनबावडा  असळज  चिम्या रासु पाटील यास मुलगी नाव मकी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi19.pdf
1308 गगनबावडा  असळज  मकी बाप रसू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi20.pdf
1309 गगनबावडा  असळज  रामू बाबू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi20.pdf
1310 गगनबावडा  असळज  रासू बाबू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi21.pdf
1311 गगनबावडा  असळज  मकी बाप चिम्या रासु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi21.pdf
1312 गगनबावडा  असळज  विठु कुशा पाटील यास मुलगा नाव बाळू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  aslajmodi21.pdf
1313 गगनबावडा  असंडोली  भीमा कुशाप्पा पाटील यास मुलगा झाला नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi1.pdf
1314 गगनबावडा  असंडोली  काळ्या मानकू टकर यास मुलगा जाहला नाव जापा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi2.pdf
1315 गगनबावडा  असंडोली  आकोबा बीन रावजी शेखर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi3.pdf
1316 गगनबावडा  असंडोली  गंगी बापाचे नाव तात्या बीन रामा व्हतकिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi3.pdf
1317 गगनबावडा  असंडोली  लक्ष्मण बापाचे नाव लसू बीन सकू मगर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi4.pdf
1318 गगनबावडा  असंडोली  गणू बापाचे नाव बापजी बीन नायकू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi4.pdf
1319 गगनबावडा  असंडोली  येसबा बापाचे नाव जिवबा कोंडी शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi4.pdf
1320 गगनबावडा  असंडोली  गणोजी बापाचे नाव शिवबा बीन गोविंदा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi5.pdf
1321 गगनबावडा  असंडोली  सख्या बापाचे नाव माधव बीन लहू उगव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi5.pdf
1322 गगनबावडा  असंडोली  शिद्धी बाप संतू जिवबा नाईक  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi5.pdf
1323 गगनबावडा  असंडोली  मानी बाप रामा बीन रावजी कावणेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi6.pdf
1324 गगनबावडा  असंडोली  अनमा बीन राणोजी मेंगोना यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi6.pdf
1325 गगनबावडा  असंडोली  गंगी बापाचे नाव गुंजाबीन बाळू लाकाठ महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi6.pdf
1326 गगनबावडा  असंडोली  गंगी बापाचे नाव गुंजाबीन बाळू काकाठ  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi7.pdf
1327 गगनबावडा  असंडोली  शिवबा बापाचे नाव येसबा राणोजी मंगोना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi7.pdf
1328 गगनबावडा  असंडोली  बाळा बापाचे नाव बाबजी बीन नायकू जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi8.pdf
1329 गगनबावडा  असंडोली  गुणी बाप गोविंदा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi9.pdf
1330 गगनबावडा  असंडोली  बापाचे नाव भिवा बीन गोविंदा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi10.pdf
1331 गगनबावडा  असंडोली  बापचे नाव धोंडी बीन भावजा नाईक  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi10.pdf
1332 गगनबावडा  असंडोली  बापाचे नाव तुकाराम मोती बीन जोंधळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi11.pdf
1333 गगनबावडा  असंडोली  चिमी बाप शिवबा गीविंदा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi11.pdf
1334 गगनबावडा  असंडोली  बाप बापजी धोंडी शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi12.pdf
1335 गगनबावडा  असंडोली  जाऱ्या बाप संतू नवजा नाईक  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi13.pdf
1336 गगनबावडा  असंडोली  बापजी बीन आपा पाटील खडूलकर यास मुलगा नायागोजी   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi14.pdf
1337 गगनबावडा  असंडोली  गंगाजी बापचे नाव खंडू बीन गुडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi14.pdf
1338 गगनबावडा  असंडोली  रामा बापाचे नाव रावजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi14.pdf
1339 गगनबावडा  असंडोली  मामती बापाचे नाव सुभाना येसू देसाई  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi14.pdf
1340 गगनबावडा  असंडोली  कुशी कोम गगोजी गोरुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi15.pdf
1341 गगनबावडा  असंडोली  कोयेनी बापाचे नाव तुका बीन मोती जुंधळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi15.pdf
1342 गगनबावडा  असंडोली  भिवा बीन राघोजी पा यास मुलगा नाव गोविंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi15.pdf
1343 गगनबावडा  असंडोली  ईटीजी बापाचे नाव गुना खासेराव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi16.pdf
1344 गगनबावडा  असंडोली  कोंडी कोम लक्ष्मन भजगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi17.pdf
1345 गगनबावडा  असंडोली  ताई बापाचे नाव देवबा बीन धानाजी जाधव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi18.pdf
1346 गगनबावडा  असंडोली  आवूबीन जयराम नाईक यास मुलगा नाव बळी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi19.pdf
1347 गगनबावडा  असंडोली  बापू देवबा कांबळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi20.pdf
1348 गगनबावडा  असंडोली  आपा देवबा कांबळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi20.pdf
1349 गगनबावडा  असंडोली  यसी कोम बाळू कांबळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi21.pdf
1350 गगनबावडा  असंडोली  गोविंदा संतू रावण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi22.pdf
1351 गगनबावडा  असंडोली  मानकू बीन रामा परिंदा शिंदा याचा मुलगा नाव चिंचू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi23.pdf
1352 गगनबावडा  असंडोली  तात्या बीन राघो सावंत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi24.pdf
1353 गगनबावडा  असंडोली  धोडी म्हातारा नाईक यास मुलगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi25.pdf
1354 गगनबावडा  असंडोली  गनु बाबजी जाधव यास मुलगी नाव भागू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi25.pdf
1355 गगनबावडा  असंडोली  बाळा बीन कोया ठाकार यास मुलगा नाव बापू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi26.pdf
1356 गगनबावडा  असंडोली  गंगाराम गोविंदा मिरगेकर यास मुलगा नाव तुकाराम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi27.pdf
1357 गगनबावडा  असंडोली  दुलाबी भागोजी पाटील यास मुलगी नाव  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi28.pdf
1358 गगनबावडा  असंडोली  गुणा बाळू कोकाटे यास मुलगा नाव बापू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi29.pdf
1359 गगनबावडा  असंडोली  भिवा बापू जोंधळेकर यास मुलगा नाव तानुवार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi30.pdf
1360 गगनबावडा  असंडोली  तातोबा रावजी तोडकर यास मुलगी नाव हिरा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  asandolimodi31.pdf
1361 गगनबावडा  धुंदवडे  संभू बीन रामजी रावण पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi1.pdf
1362 गगनबावडा  धुंदवडे  बाळू बीन कुशाजी रावण पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi2.pdf
1363 गगनबावडा  धुंदवडे  धोड्या बाप लक्ष्मण बीन भागोजी चौसुदी   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi2.pdf
1364 गगनबावडा  धुंदवडे  सत्या बीन रावजी पाटील /रावण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi3.pdf
1365 गगनबावडा  धुंदवडे  बाळू बाप नागू बाळू पाटील रावण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi3.pdf
1366 गगनबावडा  धुंदवडे  दादू बाप गंगू बाबाजी रावळ /रावण  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi3.pdf
1367 गगनबावडा  धुंदवडे  म्हादू बाप आवडाजी संतू रासम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi4.pdf
1368 गगनबावडा  धुंदवडे  रामा बाप बाळाजी बीन भागोजी रासम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi5.pdf
1369 गगनबावडा  धुंदवडे  सत्या बीन राघू रासम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi6.pdf
1370 गगनबावडा  धुंदवडे  मानकू बाप भिव बीन मानकू रासम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi7.pdf
1371 गगनबावडा  धुंदवडे  परशा बाप रामा काळे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi8.pdf
1372 गगनबावडा  धुंदवडे  बाबाजी बीन संतू सूद  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi8.pdf
1373 गगनबावडा  धुंदवडे  संभू बाप कुशा संभू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi8.pdf
1374 गगनबावडा  धुंदवडे  राखमी बाप दाजी बीन दौलता मळीक  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi8.pdf
1375 गगनबावडा  धुंदवडे  भागोजी बाप सत्या बीन राऊ पा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi8.pdf
1376 गगनबावडा  धुंदवडे  रिमी बाप तान्या साळू  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  dhundavdemodi8.pdf
1377 गगनबावडा  खेरीवडे  भिवा महादू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi1.pdf
1378 गगनबावडा  खेरीवडे  भिमी बाप संत्या पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi1.pdf
1379 गगनबावडा  खेरीवडे  कोयनी कोम नाना बीन नाकु रासम महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi2.pdf
1380 गगनबावडा  खेरीवडे  जीवना बीन गंगू रासम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi2.pdf
1381 गगनबावडा  खेरीवडे  येशी बाप नाथा बीन लहू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi2.pdf
1382 गगनबावडा  खेरीवडे  विना बाप नरसू बाबू चौधरी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi2.pdf
1383 गगनबावडा  खेरीवडे  येशी बाप नाथा बीन लहू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi3.pdf
1384 गगनबावडा  खेरीवडे  सुंदरी बाप काळू सुभाना पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi4.pdf
1385 गगनबावडा  खेरीवडे  विटी बाप जोती बीन माकू दळवी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi4.pdf
1386 गगनबावडा  खेरीवडे  रामा बाप बाळू संतू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi4.pdf
1387 गगनबावडा  खेरीवडे  धोंडी बाप अप्पा बीन बापू कदम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi4.pdf
1388 गगनबावडा  खेरीवडे  नाव बहिरू बाप पारू बीन नागू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi5.pdf
1389 गगनबावडा  खेरीवडे  धोंडी बाप आपा संभू वाडकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi6.pdf
1390 गगनबावडा  खेरीवडे  संभू बीन भिवजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi7.pdf
1391 गगनबावडा  खेरीवडे  बाळ्या बीन रावण्या दळवी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi8.pdf
1392 गगनबावडा  खेरीवडे  शिवबा बाप नाथा लहू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi8.pdf
1393 गगनबावडा  खेरीवडे  जोती बाप धोंडी बीन जोती पा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi8.pdf
1394 गगनबावडा  खेरीवडे  विटी बाप नाना बीन येसबा मोरऱ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi9.pdf
1395 गगनबावडा  खेरीवडे  पीरती बाप आपा बीन नाथू कदम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi10.pdf
1396 गगनबावडा  खेरीवडे  लक्षा बाप बाळू संतू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemod11.pdf
1397 गगनबावडा  खेरीवडे  जनी बाप जोती बीन माकू दळवी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemod11.pdf
1398 गगनबावडा  खेरीवडे  बाळी कोम भाऊ बाळू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi12.pdf
1399 गगनबावडा  खेरीवडे  भागी कोम आबा राऊ पा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi13.pdf
1400 गगनबावडा  खेरीवडे  आकु कोम नागू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi14.pdf
1401 गगनबावडा  खेरीवडे  बापू बीन जोती पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi14.pdf
1402 गगनबावडा  खेरीवडे  संतू बाप हनम्या पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi15.pdf
1403 गगनबावडा  खेरीवडे  जैराम बीन बहिरू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi15.pdf
1404 गगनबावडा  खेरीवडे  दाजी लक्ष्मण पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi16.pdf
1405 गगनबावडा  खेरीवडे  येसी कोम आपा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi17.pdf
1406 गगनबावडा  खेरीवडे  धोंडी बाप नाना पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi17.pdf
1407 गगनबावडा  खेरीवडे  भागी बाप काळू बीन सुभाना पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi17.pdf
1408 गगनबावडा  खेरीवडे  गंगी बाप बाळू संभाजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi17.pdf
1409 गगनबावडा  खेरीवडे  बाबजी बीन सावजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi18.pdf
1410 गगनबावडा  खेरीवडे  धोंडी बाप रामा अंबू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi18.pdf
1411 गगनबावडा  खेरीवडे  बालाजी बीन भिवजी पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi19.pdf
1412 गगनबावडा  खेरीवडे  कोयनी कोम येसबा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi20.pdf
1413 गगनबावडा  खेरीवडे  नारायन बाप आंनदराव यशवंतराव सरनोबत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi20.pdf
1414 गगनबावडा  खेरीवडे  धोड्या बाप अपा शिंदा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi20.pdf
1415 गगनबावडा  खेरीवडे  रमी कोम मदु पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi21.pdf
1416 गगनबावडा  खेरीवडे  धोंडी बाप रावण्या दळवी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi21.pdf
1417 गगनबावडा  खेरीवडे  धोंडी बाप रामा बीन नाथा रासम  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi21.pdf
1418 गगनबावडा  खेरीवडे  चन्द्री बाप काळू सुलताना पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi21.pdf
1419 गगनबावडा  खेरीवडे  कोंडी बाप पारु बीन नागू पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi22.pdf
1420 गगनबावडा  खेरीवडे  धोंडी बाप रावजी बीन संतू दळवी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi22.pdf
1421 गगनबावडा  खेरीवडे  ताणू आई जिवाजी सूर्यवंशी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi22.pdf
1422 गगनबावडा  खेरीवडे  म्हदू बाप नाथा बीन लकुळा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi23.pdf
1423 गगनबावडा  खेरीवडे  मुलगा बाप राघू बीन बरलाळा घुपळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi24.pdf
1424 गगनबावडा  खेरीवडे  मुलगा बाप राघू बीन बरकळ्या  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi24.pdf
1425 गगनबावडा  खेरीवडे  म्हदू बाप नाथा बीन लकुळा पाटील  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  kherivdemodi24.pdf
1426 गगनबावडा पळसंबे बाबू बिन बाळू पाटील यास मुलगी नाव सखू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi1.pdf
1427 गगनबावडा पळसंबे रामा बाबजी पाटील यास मुलगी झाली नाव सई महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi1.pdf
1428 गगनबावडा पळसंबे बाल्या बिन तुळसु नावड यास मुलगी नाव मनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi2.pdf
1429 गगनबावडा पळसंबे बाळू राघोजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi3.pdf
1430 गगनबावडा पळसंबे रखमी कोम विठु महेकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi3.pdf
1431 गगनबावडा पळसंबे आकी कोम भैरू  महेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi3.pdf
1432 गगनबावडा पळसंबे बाळू लक्ष्मण पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi3.pdf
1433 गगनबावडा पळसंबे गीजू सवबा गिरजा यास मुलगा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi3.pdf
1434 गगनबावडा पळसंबे भिवा निळेतीकर यास मुलगा नाव धोंड्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi3.pdf
1435 गगनबावडा पळसंबे चंद्री अनंत भोलपटू महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi4.pdf
1436 गगनबावडा पळसंबे बई बाबु पाटेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi4.pdf
1437 गगनबावडा पळसंबे रखमी कृष्ण चाळका महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi4.pdf
1438 गगनबावडा पळसंबे सोजी बाप मानकू गोत्रा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi5.pdf
1439 गगनबावडा पळसंबे सीताराम तात्या दळवी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi5.pdf
1440 गगनबावडा पळसंबे येसु बाप कुशा गुरव महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi5.pdf
1441 गगनबावडा पळसंबे धोंडी हाब्य पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi6.pdf
1442 गगनबावडा पळसंबे जावी कोम भैरू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi6.pdf
1443 गगनबावडा पळसंबे राव्या विठु बडागळा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi6.pdf
1444 गगनबावडा पळसंबे गण्या बाबजी माने  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi6.pdf
1445 गगनबावडा पळसंबे रामा बिन भैरू पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  palasanbemodi6.pdf
1446 गगनबावडा वेतवडे  म्ह्दू नाथा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi1.pdf
1447 गगनबावडा वेतवडे  म्ह्दू नाथा पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi1.pdf
1448 गगनबावडा वेतवडे  तानी बाप अन्या पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi2.pdf
1449 गगनबावडा वेतवडे  तानी बाप राऊ बापू जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi2.pdf
1450 गगनबावडा वेतवडे  नाव नाही सूदळ्या बाप सया याची मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi3.pdf
1451 गगनबावडा वेतवडे  बाया कोम बाळू ताऊ शिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi3.pdf
1452 गगनबावडा वेतवडे  ताई बाप कुशा बाळू  शिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi3.pdf
1453 गगनबावडा वेतवडे  बाबु सुगु राऊ पाl यास मुलगा नाव हरी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi3.pdf
1454 गगनबावडा वेतवडे  बाळु ताऊ सिंदा  यास मुलगा नाव आबा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi3.pdf
1455 गगनबावडा वेतवडे  विटी कोम येशा कानवाडा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi4.pdf
1456 गगनबावडा वेतवडे  धोंडी बाप अपा बाबजी पाl महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi5.pdf
1457 गगनबावडा वेतवडे  रकमाजी भवना सिंदा यास मुलगा नाव आबा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi5.pdf
1458 गगनबावडा वेतवडे  राऊ बाप तात्या बाळु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi6.pdf
1459 गगनबावडा वेतवडे  तात्या बाळु सिंदा यास मुलगा नाव राऊ महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi6.pdf
1460 गगनबावडा वेतवडे  रामा चौगुला यास मुलगी नाव ममता  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi6.pdf
1461 गगनबावडा वेतवडे  तात्या जोती मोरे यास मुलगा नाव गोविंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi6.pdf
1462 गगनबावडा वेतवडे  कुशा बाळु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi7.pdf
1463 गगनबावडा वेतवडे  बाळा बाबजी सिंदा यास मुलगी नाव धोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi7.pdf
1464 गगनबावडा वेतवडे  बाबजी लकु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi8.pdf
1465 गगनबावडा वेतवडे  कासी कोम बाबजी सभु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi8.pdf
1466 गगनबावडा वेतवडे  जैया सुभाना सिंदा यास मुलगी नाव येसु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi8.pdf
1467 गगनबावडा वेतवडे  अपा बाबजी दिगवडेकर महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi8.pdf
1468 गगनबावडा वेतवडे  बाळु बीन कुसा सिंदा यास मुलगा नाव लहु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi8.pdf
1469 गगनबावडा वेतवडे  भवाना बापु सुभाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi9.pdf
1470 गगनबावडा वेतवडे  नऱ्या बीन सुभाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi9.pdf
1471 गगनबावडा वेतवडे  बाळा किंकू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi9.pdf
1472 गगनबावडा वेतवडे  संतुबीन रामा डकरे यास मुलगी नाव धोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi9.pdf
1473 गगनबावडा वेतवडे  बाळा किंकू  सिंदा यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi9.pdf
1474 गगनबावडा वेतवडे  राणाई कोम राणोजी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi10.pdf
1475 गगनबावडा वेतवडे  बायजा कोम बाबाजी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi10.pdf
1476 गगनबावडा वेतवडे  अपा बापु सिंदा यास मुलगी नाव कोयना  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi10.pdf
1477 गगनबावडा वेतवडे  रामा जोती गुंजवन यास मुलगी नाव कोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi10.pdf
1478 गगनबावडा वेतवडे  विटू रावजी सिंदा यास मुलगा नाव बाबु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi10.pdf
1479 गगनबावडा वेतवडे  काळू बापु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi11.pdf
1480 गगनबावडा वेतवडे  बयाजी बाप तात्या बाळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi11.pdf
1481 गगनबावडा वेतवडे  सावबा आपा आडाव यास मुलगा नाव भाऊ महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi11.pdf
1482 गगनबावडा वेतवडे  सावबा आपा आडाव यास मुलगी नाव सुंदरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi11.pdf
1483 गगनबावडा वेतवडे  बाळा लिकु सिंदा यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi11.pdf
1484 गगनबावडा वेतवडे  लक्ष्मण भागोजी सिंदा यास मुलगा नाव भाऊ महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi11.pdf
1485 गगनबावडा वेतवडे  तुका सकोबा सिंदा यास मुलगा रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi11.pdf
1486 गगनबावडा वेतवडे  नीन्या अर्जुन सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi12.pdf
1487 गगनबावडा वेतवडे  गंगी कोम बाळा सुभाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi13.pdf
1488 गगनबावडा वेतवडे  काशी बाप रखमाजी भवाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi13.pdf
1489 गगनबावडा वेतवडे  तात्या भोगु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi13.pdf
1490 गगनबावडा वेतवडे  तात्या जोती मोरे यास मुलगी नाव हिरा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi13.pdf
1491 गगनबावडा वेतवडे  देवु बीन धोंडी नाईक  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi14.pdf
1492 गगनबावडा वेतवडे  ममता कोम सुभाना पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1493 गगनबावडा वेतवडे  भैरु सिदू आडाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1494 गगनबावडा वेतवडे  मनी बापु सावबा आडाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1495 गगनबावडा वेतवडे  भाऊ लक्ष्मण सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1496 गगनबावडा वेतवडे  रत्नी कोम घावबा आडाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1497 गगनबावडा वेतवडे  धोंडी बाप संतू अर्जुना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1498 गगनबावडा वेतवडे  आवबा आपा आडाव यास मुलगा नाव आपा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1499 गगनबावडा वेतवडे  सेन्या सख्या यास मुलगा नाव भवाना  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1500 गगनबावडा वेतवडे  जोती येसबा नाळे यास मुलगा नाव येशा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi15.pdf
1501 गगनबावडा वेतवडे  बापु सुभाना गुंजवटा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi16.pdf
1502 गगनबावडा वेतवडे  राघी बाप धोंडी सादुल्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi16.pdf
1503 गगनबावडा वेतवडे  अपा सावबा आढाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi16.pdf
1504 गगनबावडा वेतवडे  संती कोम भवाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi16.pdf
1505 गगनबावडा वेतवडे  बाळा सावबा सिंदा   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi16.pdf
1506 गगनबावडा वेतवडे  हौसी बाप आपा बापु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi17.pdf
1507 गगनबावडा वेतवडे  येसी कोम बाबु थीटया महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi17.pdf
1508 गगनबावडा वेतवडे  धोंडी संभु कापडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi17.pdf
1509 गगनबावडा वेतवडे  गणू हटी जाधव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi17.pdf
1510 गगनबावडा वेतवडे  धोंडी संभू कापडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi18.pdf
1511 गगनबावडा वेतवडे  लक्ष्मण जयराम पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi18.pdf
1512 गगनबावडा वेतवडे  शेवती बाप ज्ञानु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi19.pdf
1513 गगनबावडा वेतवडे  संभू बाबजी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi19.pdf
1514 गगनबावडा वेतवडे  पांडु हरी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi19.pdf
1515 गगनबावडा वेतवडे  गुंडू काळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi19.pdf
1516 गगनबावडा वेतवडे  बापु रावजी दजवडा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi19.pdf
1517 गगनबावडा वेतवडे  ममती कोम संभू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi19.pdf
1518 गगनबावडा वेतवडे  मनाई कोम बसी सिंदे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1519 गगनबावडा वेतवडे  तात्या बाळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1520 गगनबावडा वेतवडे  संतु बाळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1521 गगनबावडा वेतवडे  सखोबा जंकू गुरव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1522 गगनबावडा वेतवडे  आऊ कोम बाळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1523 गगनबावडा वेतवडे  शिवबा सुभाना दशवत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1524 गगनबावडा वेतवडे    दाजी सिवबा सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1525 गगनबावडा वेतवडे  सुभाना सिवबा दशवत महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1526 गगनबावडा वेतवडे  भावू बाप संतु बाबजी गुंजवटा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1527 गगनबावडा वेतवडे  केन्या सखु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1528 गगनबावडा वेतवडे  मानकु सुभाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1529 गगनबावडा वेतवडे  धोंडी रामा गुजवटा यास मुलगा नाव बंड्या  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi20.pdf
1530 गगनबावडा वेतवडे  सई कोम जंबू गुरव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi21.pdf
1531 गगनबावडा वेतवडे  बाबजी सतबा शिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi21.pdf
1532 गगनबावडा वेतवडे  बाळा सावबा सिंदा   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi21.pdf
1533 गगनबावडा वेतवडे  संतु सुभाना सिंदा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi21.pdf
1534 गगनबावडा वेतवडे  बाबु सगु राऊत  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1535 गगनबावडा वेतवडे  संती बाप धोंडी किंबू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1536 गगनबावडा वेतवडे  भानु राऊ सिंदा यास मुलगी नाव कासी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1537 गगनबावडा वेतवडे  धोंडी लिंकी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1538 गगनबावडा वेतवडे  रामु सया सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1539 गगनबावडा वेतवडे  तातोबा बाबजी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1540 गगनबावडा वेतवडे  विठु रावजी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1541 गगनबावडा वेतवडे  हरी राउ सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi22.pdf
1542 गगनबावडा वेतवडे  देवु बाप संतु बाळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi23.pdf
1543 गगनबावडा वेतवडे  तरीबाप तुकाराम सखोबा सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi23.pdf
1544 गगनबावडा वेतवडे  सतु सुभाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi23.pdf
1545 गगनबावडा वेतवडे  कमळी कोम रामा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi23.pdf
1546 गगनबावडा वेतवडे  बावजी लक्ष्मण गुंजवटा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi23.pdf
1547 गगनबावडा वेतवडे  नाथा बाबजी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi24.pdf
1548 गगनबावडा वेतवडे  भाऊ कुशा सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi24.pdf
1549 गगनबावडा वेतवडे  लहू संतु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1550 गगनबावडा वेतवडे  जनी कोम काळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1551 गगनबावडा वेतवडे  रखमा भवाना सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1552 गगनबावडा वेतवडे  भागू बाबु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1553 गगनबावडा वेतवडे  येसबा बापु सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1554 गगनबावडा वेतवडे  तुळसी कोम विठु सिंदे   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1555 गगनबावडा वेतवडे  हवसी कोम कृष्णा मोरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1556 गगनबावडा वेतवडे  जनी बाप जयराम सिंदे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1557 गगनबावडा वेतवडे  शेवंती बाप धोंडू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1558 गगनबावडा वेतवडे  ममता कोम मामा सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1559 गगनबावडा वेतवडे  ताटी बाप बारीक सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi25.pdf
1560 गगनबावडा वेतवडे  जनी कोम बाळू सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi26.pdf
1561 गगनबावडा वेतवडे  भागोजी सुभाना कदम  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi27.pdf
1562 गगनबावडा वेतवडे  रामु भाऊ सिंदे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi27.pdf
1563 गगनबावडा वेतवडे  बंडू नाथा सिंदे महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi27.pdf
1564 गगनबावडा वेतवडे  धोडया म्ह्दू पाटील यास मुलगा गणू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi27.pdf
1565 गगनबावडा वेतवडे  काळू जोती सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi27.pdf
1566 गगनबावडा वेतवडे  धोंडू नागु कापडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi27.pdf
1567 गगनबावडा वेतवडे  लक्ष्मण बाबजी सिंदा यास मुलगा नाव दतू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi28.pdf
1568 गगनबावडा वेतवडे  तायापा सयु सिंदा यास मुलगा नाव सया  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi29.pdf
1569 गगनबावडा वेतवडे  संतु बाळू सिंदा यास मुलगा नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi29.pdf
1570 गगनबावडा वेतवडे  सतु बाबजी गुजवटा यास मुलगी नाव आवू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi30.pdf
1571 गगनबावडा वेतवडे  बापू रावजी म्हलवडा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi30.pdf
1572 गगनबावडा वेतवडे  बाळा सुभाना सिंदा यास मुलगा नाव धोंडी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi30.pdf
1573 गगनबावडा वेतवडे  तुका सकोबा सिंदा यास मुलगा येशा   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi30.pdf
1574 गगनबावडा वेतवडे  बाळू गाव बाबू राऊत नाव शीव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi31.pdf
1575 गगनबावडा वेतवडे  लक्ष्मण जयराम पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  vetwademodi31.pdf
1576 गगनबावडा  जरगी  बाबू बाप दुलब बीन बोधल्या (जीनगीकर) महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi1.pdf
1577 गगनबावडा  जरगी  बाप रामचंद्र बालु बाप चौगल्या महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi1.pdf
1578 गगनबावडा  जरगी  मुलाचे नाव ठेवले नाही बाप रामचंद्र बाळू चोगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi1.pdf
1579 गगनबावडा  जरगी  देवजा बाप शेमा बाबू शेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi1.pdf
1580 गगनबावडा  जरगी  शिवबा येसू मांडवकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi2.pdf
1581 गगनबावडा  जरगी  बाबाजी बापू शेकर/ शेलार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi2.pdf
1582 गगनबावडा  जरगी  भवाना कुबा चौगुला शेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi3.pdf
1583 गगनबावडा  जरगी  हुर्गी कोम बापु शेकर/ शेलार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi3.pdf
1584 गगनबावडा  जरगी  लसपा धोंडी कोळेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi3.pdf
1585 गगनबावडा  जरगी  पांडू बाप बालु बाबू बरखा/ बरगा महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi4.pdf
1586 गगनबावडा  जरगी  हरी आई राधा  रावूत  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi4.pdf
1587 गगनबावडा  जरगी  आनंदा बाप भुजा नायकू शेकर/ शेलार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi5.pdf
1588 गगनबावडा  जरगी  पिंनता बाप महादू कातकर बीन सावजी कातकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi6.pdf
1589 गगनबावडा  जरगी  येसू बाप गंगू येसू मांडवकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi6.pdf
1590 गगनबावडा  जरगी  कृष्णी कोम लहू चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi7.pdf
1591 गगनबावडा  जरगी  येसी बाप सूर्या हरी पासट्यां महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi8.pdf
1592 गगनबावडा  जरगी  सुबी बापाचे नाव बाबू  न्हावी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi8.pdf
1593 गगनबावडा  जरगी  भागी बाप केदारी चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi9.pdf
1594 गगनबावडा  जरगी  सुंदरी बाप खेबु चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi9.pdf
1595 गगनबावडा  जरगी  शिवबा बाप महादू आपा मनेकर /कालेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi9.pdf
1596 गगनबावडा  जरगी  धोंडी बाप केदारी सभु पा /हेरबेटकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi9.pdf
1597 गगनबावडा  जरगी  महादू आपा जानवेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi10.pdf
1598 गगनबावडा  जरगी  सूर्या राऊ पासट्यां  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi10.pdf
1599 गगनबावडा  जरगी  बाप रामचंद्र बापू चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi11.pdf
1600 गगनबावडा  जरगी  रामा बाप देवबा भिव कोतेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi11.pdf
1601 गगनबावडा  जरगी  सखी कोम रामा शेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi11.pdf
1602 गगनबावडा  जरगी  काशी कोम राघो घाटगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi12.pdf
1603 गगनबावडा  जरगी  मानकू बाप रणतु राणू वरपे /वरणे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi13.pdf
1604 गगनबावडा  जरगी  रख्मी बाप शिव नामा गुरव मांदळकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi14.pdf
1605 गगनबावडा  जरगी  रामा आबा आंबूसकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi15.pdf
1606 गगनबावडा  जरगी  मालती कोम तुकाप्पा सेत्या इंदुलकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi15.pdf
1607 गगनबावडा  जरगी  धाकू चवान   महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi16.pdf
1608 गगनबावडा  जरगी  राघो बाप तात्याराम धाडी  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi17.pdf
1609 गगनबावडा  जरगी  रावजी बाप खेतरू बाळू चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi18.pdf
1610 गगनबावडा  जरगी  सटू भिवाजी वरपे /वरणे महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi18.pdf
1611 गगनबावडा  जरगी  रामा बाबू रोधा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi18.pdf
1612 गगनबावडा  जरगी  बाप रामचंद्र बालू चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi19.pdf
1613 गगनबावडा  जरगी  बाप रामचंद्र बालू चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi19.pdf
1614 गगनबावडा  जरगी  पीर्ती बाप महादू सावजी कातकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi19.pdf
1615 गगनबावडा  जरगी  ईटी बाप धोंडी बापू कारिवडेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi20.pdf
1616 गगनबावडा  जरगी  बायेजी बाप गोविंदा आपा मळेकर /नाळेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi20.pdf
1617 गगनबावडा  जरगी  हरी बाप रामा आपा नाणेकर /मळेकर महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi20.pdf
1618 गगनबावडा  जरगी  बाप रामचंद्र बालू चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi21.pdf
1619 गगनबावडा  जरगी  बाप रामचंद्र बालू चौगुला  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi21.pdf
1620 गगनबावडा  जरगी  रामा बाप भवांना दिवटे  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi21.pdf
1621 गगनबावडा  जरगी  शेमा बाप सतु बीन गणू बरगा /वरना  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi22.pdf
1622 गगनबावडा  जरगी  सती कोम कुबाजी बापू शेकर  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi22.pdf
1623 गगनबावडा  जरगी  नागू जाणू बरगा  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi22.pdf
1624 गगनबावडा  जरगी  भागू बाप राऊ सोनू शेकर / शेलार  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimod23.pdf
1625 गगनबावडा  जरगी  तात्या विठू बाप  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimod23.pdf
1626 गगनबावडा  जरगी  येस्या सूर्या पासत्या यास मुलगा नाव मारुती  महसूल विभाग  जन्म -मृत्यू नोंद  jaragimodi24.pdf
1627 गगनबावडा तळये बु // रासु जोती माळवी / काळवी यास मुलगी नाव कंबळी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu1.pdf
1628 गगनबावडा तळये बु // भागोजी जाधव देवळ्या यास मुलगी नाव श्री जनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu२.pdf
1629 गगनबावडा तळये बु // नावजा बीन लिंगू नाईक यास मुलगी नाव भीमा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu3.pdf
1630 गगनबावडा तळये बु // बाळा बीन धोंडी चवाण यास मुलगी नाव संती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu4.pdf
1631 गगनबावडा तळये बु // जीजू बीन भिवा पाटील रहाणार निवडे यास मुलगा नाव ज्ञानु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu5.pdf
1632 गगनबावडा तळये बु // बाळा बीन संतु मुगडे यास मुलगी नाव उमी महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu5.pdf
1633 गगनबावडा तळये बु // अवबा बीन अर्जुन सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu6.pdf
1634 गगनबावडा तळये बु // बाळा बीन गंगाजी पाटील यास मुलगी नाव मैना महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu6.pdf
1635 गगनबावडा तळये बु // सुंदरा कोम गणु पावले / पावते महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu7.pdf
1636 गगनबावडा तळये बु // बाळा बीन धोंडी कदम महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu8.pdf
1637 गगनबावडा तळये बु // नागू बीन संभू मुगाडे यास मुलगा नाव लक्ष्मण महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu8.pdf
1638 गगनबावडा तळये बु // गोपाळ जोती कांबळे यास मुलगी नाव संतु महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu8.pdf
1639 गगनबावडा तळये बु // नागू दामाजी मुगडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu9.pdf
1640 गगनबावडा तळये बु //  सारनी कोम म्हादू सिंदा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu9.pdf
1641 गगनबावडा तळये बु // बाज्या अपा आत्कीरा रहाणार आत्कीरवाडी यास मुलगा नाव लक्ष्मण  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu9.pdf
1642 गगनबावडा तळये बु // बाळा बीन भिवा उगवे यास मुलगा नाव भिवा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu9.pdf
1643 गगनबावडा तळये बु // राघो जोती सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu10.pdf
1644 गगनबावडा तळये बु // धोंडी संतु दशवंत यास मुलगा नाव रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu10.pdf
1645 गगनबावडा तळये बु // भागोजी नरसू चवाण यास मुलगी नाव कमळी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu11.pdf
1646 गगनबावडा तळये बु // बाळू संभु पडवळ  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu12.pdf
1647 गगनबावडा तळये बु // कोयल्या जाऊ लाड यास मुलगी नाव जनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu13.pdf
1648 गगनबावडा तळये बु // भाग्या / मारग्या बीन सुभाना गायकवाड यास मुलगा नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu14.pdf
1649 गगनबावडा तळये बु // सावित्री कोम सोनबा बोंबडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu14.pdf
1650 गगनबावडा तळये बु // भाग्या बीन सुभाना गायकवाड यास मुलगा नाव   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu14.pdf
1651 गगनबावडा तळये बु // किंगु बीन तात्या गायकवाड यास मुलगी नाव ममती  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu14.pdf
1652 गगनबावडा तळये बु // जिरती कोम जिवबा सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu15.pdf
1653 गगनबावडा तळये बु // तात्या संतु मुंगळे यास मुलगी नाव चीकू  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu15.pdf
1654 गगनबावडा तळये बु // तुकाराम जोशी यास मुलगी नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu16.pdf
1655 गगनबावडा तळये बु // गुंडू चिमाजी डकरे यास मुलगी नाव तानी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu16.pdf
1656 गगनबावडा तळये बु // गोविंदा चिमाजी माळवी यास मुलगी नाव सुंदरी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu17.pdf
1657 गगनबावडा तळये बु // गोपाळा जोती कांबळे यास मुलगी नाव जनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu17.pdf
1658 गगनबावडा तळये बु // नागु संभू मुगडे यास मुलगी नाव जना  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu18.pdf
1659 गगनबावडा तळये बु // भिवा जोती रोणकी यास मुलगी नाव तानी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu18.pdf
1660 गगनबावडा तळये बु // लक्ष्मण बीन धोंडी गायकवाड यास मुलगी नाव सई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu20.pdf
1661 गगनबावडा तळये बु // बाळा भीव पll यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu21.pdf
1662 गगनबावडा तळये बु // बाळा भीव नाथा पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu21.pdf
1663 गगनबावडा तळये बु // कोयनी कोम कोका राखळी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu22.pdf
1664 गगनबावडा तळये बु // धोंडी सुभाना येसनीकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu22.pdf
1665 गगनबावडा तळये बु // रामा सिवबा माळवी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu23.pdf
1666 गगनबावडा तळये बु // हरी रामा मानेकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu24.pdf
1667 गगनबावडा तळये बु // सोमा  –  चवाण महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu25.pdf
1668 गगनबावडा तळये बु // सिवबा सखवा चवाण महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu25.pdf
1669 गगनबावडा तळये बु // धोंडी नाथा मारवड  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu25.pdf
1670 गगनबावडा तळये बु // रवळी कोम महदू माळवी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu26.pdf
1671 गगनबावडा तळये बु // कृष्णा संतु मुगडे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu27.pdf
1672 गगनबावडा तळये बु // विष्णू रासु माळी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu27.pdf
1673 गगनबावडा तळये बु // देवबा संतु ठाणेकर यास मुलगी नाव राई  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu28.pdf
1674 गगनबावडा तळये बु // किंगु ताऊ गायकवाड यास यास मुलगी नाव अंबी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu29.pdf
1675 गगनबावडा तळये बु // जीवबा कोंडी सिंदा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu30.pdf
1676 गगनबावडा तळये बु // भागोजी धोंडी कोथळे यास मुलगी नाव चंद्री  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu31.pdf
1677 गगनबावडा तळये बु // बाळा धोंडी चवाण यास मुलगा नाव कृष्णा   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu31.pdf
1678 गगनबावडा तळये बु // बाबू भिवा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu32.pdf
1679 गगनबावडा तळये बु // संतु चिमाजी डकरे यास मुलगी नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu33.pdf
1680 गगनबावडा तळये बु // बाळा संतु मुगडे यास मुलगी नाव अकु  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu33.pdf
1681 गगनबावडा तळये बु // मधु धोंडी चवाण यास मुलगी नाव बाळा महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu33.pdf
1682 गगनबावडा तळये बु // बाळा गंगाजी पाटील यास मुलगी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu33.pdf
1683 गगनबावडा तळये बु // गोविंद चिमाजी माळी यास मुलगा नाव रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu34.pdf
1684 गगनबावडा तळये बु // दुल्या रामा जोशी यास मुलगा नाव रामा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu34.pdf
1685 गगनबावडा तळये बु // गोविंद चिमाजी माळी यास मुलगा नाव धोंडी   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu34.pdf
1686 गगनबावडा तळये बु // धोंडी भैरू नाईक  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu35.pdf
1687 गगनबावडा तळये बु // रावजी किंगु गायकवाड  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu36.pdf
1688 गगनबावडा तळये बु // सई कोम नागु मुगडे               महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  talayebu37.pdf
1689 गगनबावडा धुंदवडे  आबा संतु यास मुलगी नाव मोहनी  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  dhundawade1.pdf
1690 गगनबावडा धुंदवडे  बाळा येसबा चौधरी यास मुलगी नाव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  dhundawade1.pdf
1691 गगनबावडा शेळोशी  जोती बिन बापु पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi1.pdf
1692 गगनबावडा शेळोशी  कोंडीबा पा बाप जीवबा पावळ / पाटील पालव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi1.pdf
1693 गगनबावडा शेळोशी  येसी कोम म्हादू आणाजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi2.pdf
1694 गगनबावडा शेळोशी  पुनाजी बीन वेसाजी /येसाजी पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi2.pdf
1695 गगनबावडा शेळोशी  कृष्ण बाप कारणा / कातण्या बीन सोमाजी पाटील / पा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi2.pdf
1696 गगनबावडा शेळोशी  रामी / राऊ बापाचे नाव बाळकू पा /पाटील / पालव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi3.pdf
1697 गगनबावडा शेळोशी  उमी कोम विजू पाटील / पालव/पा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi4.pdf
1698 गगनबावडा शेळोशी  शिवबा बिन गोविंदा शेलार /रोकडे / रोकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi4.pdf
1699 गगनबावडा शेळोशी  धोंडीबा बाप गोविंदा बीन सिऊबा शेलार /रोकडे / रोकर  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi5.pdf
1700 गगनबावडा शेळोशी  बाळी बाप विटू  बिन सुलताना पाटील   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi5.pdf
1701 गगनबावडा शेळोशी  आनंदा बाप किंगु बीन बाळू पालव  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  sheloshi5.pdf
1702 गगनबावडा मणदूर  कमळा बाप देवबा ताऊ जाधव   महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  mandurmodi1.pdf
1703 गगनबावडा मणदूर  उमी कोम म्हातारा कुंभार  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  mandurmodi1.pdf
1704 गगनबावडा मणदूर   रमाई कोम राघो संतु सकरे /साकरे  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  mandurmodi1.pdf
1705 गगनबावडा मणदूर  राघो भिवबा वागेळा /वागला  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  mandurmodi1.pdf
1706 गगनबावडा मणदूर  आकु सदु /संतु बहुड /भोवड यास मुलगा विठोबा  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  mandurmodi1.pdf
1707 गगनबावडा मणदूर  म्हसू /नसू नाथा पाटील  महसुल विभाग  जन्म-मृत्यू नोंद  mandurmodi1.pdf