बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका शाहुवाडी(महसूल विभाग ) 21661-28801

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
21661  शाहुवाडी पेरीड  रामा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21662  शाहुवाडी पेरीड  गंगी कोम भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21663  शाहुवाडी पेरीड  जेताई कोम सया पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21664  शाहुवाडी पेरीड  धोंड्या बिन राघो सिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21665  शाहुवाडी पेरीड  ताई कोम संतू केसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21666  शाहुवाडी पेरीड  शिवा भिवा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21667  शाहुवाडी पेरीड  मंजी कोम लखू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21668  शाहुवाडी पेरीड  पार्वती बाप मारुती गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21669  शाहुवाडी पेरीड  वाली बाप धोंड्या ठाणू धोतरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21670  शाहुवाडी पेरीड  सयनी कोम राऊ जामदार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21671  शाहुवाडी पेरीड  कृष्णा बिन नारू यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21672  शाहुवाडी पेरीड  रायनी बाप गंगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21673  शाहुवाडी पेरीड  बायजी कोम सातारकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21674  शाहुवाडी पेरीड  तानी कोम धनी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21675  शाहुवाडी पेरीड  तरोबा भिवा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21676  शाहुवाडी पेरीड  शिवा रामा सुभाना गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21677  शाहुवाडी पेरीड  अर्जुन बिन रामा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21678  शाहुवाडी पेरीड  रानु बिन रामा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21679  शाहुवाडी पेरीड  हरणी बाप जोती भिवा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21680  शाहुवाडी पेरीड  हौशी बाप नारू गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21681  शाहुवाडी पेरीड  संगणी कोम मारुती गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21682  शाहुवाडी पेरीड  राघू गोपाळा शिंदा पातवडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21683  शाहुवाडी पेरीड  तानी बाप गणु गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21684  शाहुवाडी पेरीड  गंगी कोम हरी साखरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21685  शाहुवाडी पेरीड  चंद्री कोम राघू सिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21686  शाहुवाडी पेरीड  शंकर राघू सिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21687  शाहुवाडी पेरीड  रामा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 1
21688  शाहुवाडी पेरीड  गंगो कोम भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21689  शाहुवाडी पेरीड  जेताई कोम सया पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21690  शाहुवाडी पेरीड  धोंडीबा बीम राघू सिंदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21691  शाहुवाडी पेरीड  ताई कोम संतु केसरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21692  शाहुवाडी पेरीड  मंजी कोम लखू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21693  शाहुवाडी पेरीड  पार्वती बाप मारुती गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21694  शाहुवाडी पेरीड  वाली बाप धोंड्या ठाणू धोतरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21695  शाहुवाडी पेरीड  सयनी कोम जामदार र.परळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21696  शाहुवाडी पेरीड  सखोबा बिन हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21697  शाहुवाडी पेरीड  धोंडू कोम दौलू गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21698  शाहुवाडी पेरीड  विठा कोम सादू गाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21699  शाहुवाडी पेरीड  नारू बिन आप्पा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21700  शाहुवाडी पेरीड  चिमा कोम संतु वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21701  शाहुवाडी पेरीड  सई कोम जोती वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21702  शाहुवाडी पेरीड  सई कोम कृष्णा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21703  शाहुवाडी पेरीड  सुभाना बिन बापू गाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21704  शाहुवाडी पेरीड  सकू बिन सावजी वाग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21705  शाहुवाडी पेरीड  बबन कोम रानुजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21706  शाहुवाडी पेरीड  हरणी कोम रामू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21707  शाहुवाडी पेरीड  धनु बिन हरी वाग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21708  शाहुवाडी पेरीड  धोंडी बाप रामू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21709  शाहुवाडी पेरीड  मंजी बाप हरी नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21710  शाहुवाडी पेरीड  मनी कोम कृष्णा हरू गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21711  शाहुवाडी पेरीड  जनी बाप कृष्णा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21712  शाहुवाडी पेरीड  भागू कोम रकमा मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21713  शाहुवाडी पेरीड  जनी बाप रानु रामा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21714  शाहुवाडी पेरीड  अकू बाप साहू गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21715  शाहुवाडी पेरीड  तानी बाप हरी नागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21716  शाहुवाडी पेरीड  मणीको मधा बाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21717  शाहुवाडी पेरीड  सुंदरा बापू रामा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21718  शाहुवाडी पेरीड  रायनी कोम तुका गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21719  शाहुवाडी पेरीड  साकरु कोम राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21720  शाहुवाडी पेरीड  बया कोम पिरू वाग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21721  शाहुवाडी पेरीड  हरणी बाप लखू सावजी वाग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21722  शाहुवाडी पेरीड  सुंदरा कोम पांडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21723  शाहुवाडी पेरीड  कृष्णा बिन गोविंद घोडका रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21724  शाहुवाडी पेरीड  कोंडीबा बिन हानु धोत्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21725  शाहुवाडी पेरीड  तायनी बाप भाऊ बाळा गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21726  शाहुवाडी पेरीड  रावजी बिन राम वाग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21727  शाहुवाडी पेरीड  हरणी बाप हरी रावजी पण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21728  शाहुवाडी पेरीड  पांडू बिन नारू गाडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21729  शाहुवाडी पेरीड  गवरा कोम अर्ज्रुणा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21730  शाहुवाडी पेरीड  मनी कोम धोंडी धोत्रे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21731  शाहुवाडी पेरीड  हरणी बाप राऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21732  शाहुवाडी पेरीड  कृष्णा सुभाना गाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21733  शाहुवाडी पेरीड  धोंडी बाप राऊ बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21734  शाहुवाडी पेरीड  सखोबा सादू भोसला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21735  शाहुवाडी पेरीड  तारी कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21736  शाहुवाडी पेरीड  रामा गोविंद पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21737  शाहुवाडी पेरीड  दत्तू बाप नाना धोत्रा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर period 2
21738  शाहुवाडी आंबोळी हरणी कामे संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21739  शाहुवाडी आंबोळी चंद्री गणू तुकाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21740  शाहुवाडी आंबोळी सावळा आबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21741  शाहुवाडी आंबोळी लक्ष्मण हरी तुका पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21742  शाहुवाडी आंबोळी बाळा धोंडी थोडपळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21743  शाहुवाडी आंबोळी म्हादू साधू थोटपळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21744  शाहुवाडी आंबोळी संतु गंगाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21745  शाहुवाडी आंबोळी विठू नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21746  शाहुवाडी आंबोळी कुशी कोम आप्पा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21747  शाहुवाडी आंबोळी कुशा विठू थोटपळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21748  शाहुवाडी आंबोळी गणू मारुती कुशा थोटफाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21749  शाहुवाडी आंबोळी रामा दाजी नांगरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21750  शाहुवाडी आंबोळी पुतळी कोम ज्ञानू थोटफाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21751  शाहुवाडी आंबोळी मैनी कोम कुशा थोटफाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21752  शाहुवाडी आंबोळी हरी तुकाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21753  शाहुवाडी आंबोळी हरी भागोजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21754  शाहुवाडी आंबोळी संती कोम गोपाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21755  शाहुवाडी आंबोळी गुंडा रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21756  शाहुवाडी आंबोळी रामा कृष्णात पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21757  शाहुवाडी आंबोळी नामू येसु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21758  शाहुवाडी आंबोळी दादू गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21759  शाहुवाडी आंबोळी मारुती शिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21760  शाहुवाडी आंबोळी बाळा सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21761  शाहुवाडी आंबोळी रखमाई कोम गोपाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21762  शाहुवाडी आंबोळी पांडू चंद्रू थोटफाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21763  शाहुवाडी आंबोळी ज्ञानू विठू सखोबा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21764  शाहुवाडी आंबोळी नामू येसु सावळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21765  शाहुवाडी आंबोळी भागू बापू भागोजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21766  शाहुवाडी आंबोळी सिती बाळा सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर amboli 1921 te 1925
21767  शाहुवाडी आंबोळी राऊ रामा तुकाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21768  शाहुवाडी आंबोळी ज्ञानू चंद्रा आवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21769  शाहुवाडी आंबोळी दगडू रामा दाजी नांगरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21770  शाहुवाडी आंबोळी हरी देवजी आवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21771  शाहुवाडी आंबोळी धोंडी भाऊ रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21772  शाहुवाडी आंबोळी रागी मारुती ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21773  शाहुवाडी आंबोळी रामा दुराणी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21774  शाहुवाडी आंबोळी साळी गंगाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21775  शाहुवाडी आंबोळी जाई कामे दुराणी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21776  शाहुवाडी आंबोळी हरणी कामे हरी पातील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21777  शाहुवाडी आंबोळी ज्ञानू चंद्रा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21778  शाहुवाडी आंबोळी येसु नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21779  शाहुवाडी आंबोळी सावळा संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21780  शाहुवाडी आंबोळी साळी कामे दाजी भांगरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21781  शाहुवाडी आंबोळी भाऊ रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21782  शाहुवाडी आंबोळी कोडी रामा सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21783  शाहुवाडी आंबोळी आणि म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21784  शाहुवाडी आंबोळी हारणी हारी भागोजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21785  शाहुवाडी आंबोळी बळी नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21786  शाहुवाडी आंबोळी रखमी रामा कुशा थोटपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21787  शाहुवाडी आंबोळी संतु नाना ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21788  शाहुवाडी आंबोळी कोंडय चंदू रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21789  शाहुवाडी आंबोळी धोंडी मारुती कुशा थोटपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21790  शाहुवाडी आंबोळी तुकाराम बाळा सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21791  शाहुवाडी आंबोळी तुका येसु सावळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21792  शाहुवाडी आंबोळी धोडी देवजी आवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21793  शाहुवाडी आंबोळी राधी विठू सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21794  शाहुवाडी आंबोळी धोंडया रामा दाजी नांगरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21795  शाहुवाडी आंबोळी जिजी केरू नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21796  शाहुवाडी आंबोळी भाऊ देवजी संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21797  शाहुवाडी आंबोळी कृष्णा रामा तुका पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21798  शाहुवाडी आंबोळी संती गंगू नानू पाटील कर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1935
21799  शाहुवाडी आंबोळी भाऊ रावजी लक्ष्मण सोंळवीकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21800  शाहुवाडी आंबोळी रखमी बाळा सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21801  शाहुवाडी आंबोळी तुकाराम भिवा शिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21802  शाहुवाडी आंबोळी कोंडया नाना ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21803  शाहुवाडी आंबोळी तानी भैरु गोपाळ पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21804  शाहुवाडी आंबोळी तानी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21805  शाहुवाडी आंबोळी चंद्र्या गणू तुकाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21806  शाहुवाडी आंबोळी भाऊ संतु वडाम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21807  शाहुवाडी आंबोळी चिलू हारी भाऊ पोळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21808  शाहुवाडी आंबोळी लक्ष्मण हारी तुका पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21809  शाहुवाडी आंबोळी चंद्रा पांडू रावज्या काळगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21810  शाहुवाडी आंबोळी भैरु गोपाळा पाटील मुलगी बणी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21811  शाहुवाडी आंबोळी पार्वती हारी भागोजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21812  शाहुवाडी आंबोळी राघू पांडू गोपाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21813  शाहुवाडी आंबोळी रामा साधू हरी थोटपाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21814  शाहुवाडी आंबोळी गुंड्या तुका रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21815  शाहुवाडी आंबोळी येसु गंगू सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21816  शाहुवाडी आंबोळी गणपती मारुती कुशा थोटपाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21817  शाहुवाडी आंबोळी भागू भाऊ रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21818  शाहुवाडी आंबोळी अनुसया चंद्रा आवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21819  शाहुवाडी आंबोळी हौशी देवजी आवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21820  शाहुवाडी आंबोळी बणी येसु सावळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21821  शाहुवाडी आंबोळी वाली म्हादू नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21822  शाहुवाडी आंबोळी चंदू रामा तुका पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21823  शाहुवाडी आंबोळी सई भिवा शिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21824  शाहुवाडी आंबोळी बणी मारुती कुशा थोटपाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21825  शाहुवाडी आंबोळी तांनी रामा कुशा थोटपाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21826  शाहुवाडी आंबोळी आनु नाना ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21827  शाहुवाडी आंबोळी दगडी बाळा सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21828  शाहुवाडी आंबोळी निवृत्ती बाळा नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1936-38
21829  शाहुवाडी आंबोळी हरी विठू अर्जुन आनुते उखलू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21830  शाहुवाडी आंबोळी रामु येसु सावळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21831  शाहुवाडी आंबोळी जनी चंदू आवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21832  शाहुवाडी आंबोळी पांडू आण्णा विठू कोळगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21833  शाहुवाडी आंबोळी आणि मारुती कुशा थोटपाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21834  शाहुवाडी आंबोळी मारुती शिवा गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21835  शाहुवाडी आंबोळी राई दाजी रावजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21836  शाहुवाडी आंबोळी तुकाराम हरी नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21837  शाहुवाडी आंबोळी सोनी रामू कुशा थोटपाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21838  शाहुवाडी आंबोळी जनी येसु संतु पाटील फरडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21839  शाहुवाडी आंबोळी चंदू येसु सावळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21840  शाहुवाडी आंबोळी तानी नाना ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21841  शाहुवाडी आंबोळी रागी भाऊ रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21842  शाहुवाडी आंबोळी रखमी म्हादू नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21843  शाहुवाडी आंबोळी बाळी नारू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21844  शाहुवाडी आंबोळी भागी कोम सहाया भाळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21845  शाहुवाडी आंबोळी तुका येसु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21846  शाहुवाडी आंबोळी संतु कोम दाजी भाळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21847  शाहुवाडी आंबोळी भाऊ भोपळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21848  शाहुवाडी आंबोळी संतु नाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21849  शाहुवाडी आंबोळी बंडू पांडू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21850  शाहुवाडी आंबोळी कोमणी कामे भाऊ पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21851  शाहुवाडी आंबोळी मगुळी कामे हरी भागोजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21852  शाहुवाडी आंबोळी बाबू भिवा मनसिंग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21853  शाहुवाडी आंबोळी आणि चंद्रू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21854  शाहुवाडी आंबोळी गंगाराम सखाराम पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21855  शाहुवाडी आंबोळी भाऊ रामजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Amboli 1939 te 43
21856  शाहुवाडी चांदेल विठू भिवा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21857  शाहुवाडी चांदेल बाप धोंडी दाजी वरडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21858  शाहुवाडी चांदेल कोड्या बाळ गनु कोटारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21859  शाहुवाडी चांदेल बाप बापू रावजी बेबाल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21860  शाहुवाडी चांदेल तुळा दाजी गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21861  शाहुवाडी चांदेल गोविंदा जोती गंगू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21862  शाहुवाडी चांदेल धोंड्या रावजी आंदू तुळीनकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21863  शाहुवाडी चांदेल गनु रावजी धोंडी शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21864  शाहुवाडी चांदेल मारुती संतू धोंडी शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21865  शाहुवाडी चांदेल मारुती संतू धोंडी शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21866  शाहुवाडी चांदेल बाप बाळा गनु काठोर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21867  शाहुवाडी चांदेल रामा दाजी घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21868  शाहुवाडी चांदेल चागुनी अर्जुना हरी काठोरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21869  शाहुवाडी चांदेल हरी ज्ञानू काठोरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21870  शाहुवाडी चांदेल रामा तुकाराम पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21871  शाहुवाडी चांदेल गणू भीमा कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21872  शाहुवाडी चांदेल सकरी कोम दाजी गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21873  शाहुवाडी चांदेल सावीत्री गंगू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21874  शाहुवाडी चांदेल आवजी हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21875  शाहुवाडी चांदेल धोंडी जोती बाळू बेबला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21876  शाहुवाडी चांदेल शिवा रावजी शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21877  शाहुवाडी चांदेल यांगी कोम बाळा गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21878  शाहुवाडी चांदेल रामा दाजी घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21879  शाहुवाडी चांदेल बिमकोम संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21880  शाहुवाडी चांदेल लखू धोंडी मानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21881  शाहुवाडी चांदेल हरी लक्ष्मन घाग  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21882  शाहुवाडी चांदेल रामा धोंडी मानकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21883  शाहुवाडी चांदेल रावजी आंदू बेबला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21884  शाहुवाडी चांदेल कोंडी तुका गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21885  शाहुवाडी चांदेल देवजी रावजी घेडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21886  शाहुवाडी चांदेल कोंडी आवळा डांगऱ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21887  शाहुवाडी चांदेल शिवा रावजी डांगऱ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21888  शाहुवाडी चांदेल सखा भागू कोठरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21889  शाहुवाडी चांदेल रावजी बाळा कोठरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21890  शाहुवाडी चांदेल बापू रावजी बेबला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21891  शाहुवाडी चांदेल राणा गंगाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21892  शाहुवाडी चांदेल येसू कुशा फळ्क्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21893  शाहुवाडी चांदेल तुळशी संतू धोंडी शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21894  शाहुवाडी चांदेल जाई रावजी शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21895  शाहुवाडी चांदेल गणू चिमा कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21896  शाहुवाडी चांदेल कोंडी औकू गुणा काठोरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 1
21897  शाहुवाडी चांदेल अर्जुना हरी काठोरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21898  शाहुवाडी चांदेल जोती गंगू काठोरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21899  शाहुवाडी चांदेल सनी कोम रामजी बेबला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21900  शाहुवाडी चांदेल तात्या चिमा काठोरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21901  शाहुवाडी चांदेल जोती कुशा दाव्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21902  शाहुवाडी चांदेल संती रामा घागऱ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21903  शाहुवाडी चांदेल सोनी कोम रामा घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21904  शाहुवाडी चांदेल अंबाजी दाजी घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21905  शाहुवाडी चांदेल तुळा बाकू गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21906  शाहुवाडी चांदेल भिमी बापू रावजी बेबला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21907  शाहुवाडी चांदेल विठू रामा विठू तांबवेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21908  शाहुवाडी चांदेल सावळा नाता रावू कोठरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21909  शाहुवाडी चांदेल राई रामा दाजी घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21910  शाहुवाडी चांदेल जया रावजी आवजी डांगरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21911  शाहुवाडी चांदेल भाऊ नाना गुजा कोठरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21912  शाहुवाडी चांदेल भाऊ नानू गनु कोठरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21913  शाहुवाडी चांदेल सावळा रामा सदु शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21914  शाहुवाडी चांदेल पांडू नुळा सकु गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21915  शाहुवाडी चांदेल गणू पूजा गनु काठोरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21916  शाहुवाडी चांदेल मारुती अंबाजी दाजी घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21917  शाहुवाडी चांदेल तुळशी धोंडी संतू शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21918  शाहुवाडी चांदेल रामा दाजी घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21919  शाहुवाडी चांदेल महवनी रावजी धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21920  शाहुवाडी चांदेल राशी दाजी गोविंदा गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21921  शाहुवाडी चांदेल रामा तुका बाकू गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21922  शाहुवाडी चांदेल सीता गुना कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21923  शाहुवाडी चांदेल तुका महादू गोपाळा धनवाग रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21924  शाहुवाडी चांदेल बाप सन्तु रामा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21925  शाहुवाडी चांदेल धोंडी रावजी दाजी धाडशी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21926  शाहुवाडी चांदेल गणू पूजा गुणू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21927  शाहुवाडी चांदेल हरी चिमा अप्पा कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21928  शाहुवाडी चांदेल कोंडी गानू धनवडा सोनार्ले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21929  शाहुवाडी चांदेल सरजी रावजी धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21930  शाहुवाडी चांदेल जोती देवाजी निगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21931  शाहुवाडी चांदेल भागू रावजी गोविंदा गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21932  शाहुवाडी चांदेल गंगी महादू गोपाळा धनवडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21933  शाहुवाडी चांदेल नीनु पूजा गानू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21934  शाहुवाडी चांदेल सुंदरी बाळा देवाजी निवदूंगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21935  शाहुवाडी चांदेल सिती बापू शिवा रुईकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 2
21936  शाहुवाडी चांदेल हरणी भाग कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21937  शाहुवाडी चांदेल हरी रावजी धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21938  शाहुवाडी चांदेल राया सन्तु शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21939  शाहुवाडी चांदेल धोंडी जया पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21940  शाहुवाडी चांदेल जनी कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21941  शाहुवाडी चांदेल रानु चिमा कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21942  शाहुवाडी चांदेल सावळा जोती कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21943  शाहुवाडी चांदेल जिजी कोम सूर्या कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21944  शाहुवाडी चांदेल धोंडी कोम गोविंद गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21945  शाहुवाडी चांदेल कोंडी गणू गोपाळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21946  शाहुवाडी चांदेल बंडू कृष्ण बाबाजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21947  शाहुवाडी चांदेल कोंडी रावजी दाजी गडासी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21948  शाहुवाडी चांदेल सखी कृष्ण गुणा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21949  शाहुवाडी चांदेल चंद्री म्हादू गोपाळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21950  शाहुवाडी चांदेल भिमी ज्ञाना गणू कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21951  शाहुवाडी चांदेल बांभू राणू कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21952  शाहुवाडी चांदेल सैनी बाळू देवाजी निवडूंगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21953  शाहुवाडी चांदेल बाप रावजी गोविंदा गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21954  शाहुवाडी चांदेल बाप तुका बकू गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21955  शाहुवाडी चांदेल कृष्णा कोंडी इंगवले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21956  शाहुवाडी चांदेल कृष्णी दाजी रावजी घडसे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21957  शाहुवाडी चांदेल मिरजा रावजी धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21958  शाहुवाडी चांदेल जाणू कृष्णा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21959  शाहुवाडी चांदेल रामा कृष्णा बाबू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21960  शाहुवाडी चांदेल सावळा नाना गुणा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21961  शाहुवाडी चांदेल मंती सन्तु रामा शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21962  शाहुवाडी चांदेल राई बाबू कळू गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21963  शाहुवाडी चांदेल कृष्णा म्हादू गोपाला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21964  शाहुवाडी चांदेल राखामी ज्ञानू भीमा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21965  शाहुवाडी चांदेल रावजी दाजी गादासे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21966  शाहुवाडी चांदेल ज्ञानू साधू दाजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21967  शाहुवाडी चांदेल धोंडी रावजी गोविंद गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21968  शाहुवाडी चांदेल सखाराम रावजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21969  शाहुवाडी चांदेल राखामी कृष्णा बाबू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21970  शाहुवाडी चांदेल भागी दाजी गडसे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21971  शाहुवाडी चांदेल कोंडी कृष्ण कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21972  शाहुवाडी चांदेल लिंबा सन्तु कोंडी तुळसकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21973  शाहुवाडी चांदेल बापू देवाजी रावजी बोभाले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21974  शाहुवाडी चांदेल तानी सादु दाजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21975  शाहुवाडी चांदेल धोंड्या रामा वकवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 3
21976  शाहुवाडी चांदेल गणपती रामू गुणा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21977  शाहुवाडी चांदेल सावजी नाथ राणू कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21978  शाहुवाडी चांदेल रामा राऊ धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21979  शाहुवाडी चांदेल तानि रामा वाकवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21980  शाहुवाडी चांदेल रामचंद्र कृष्णा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21981  शाहुवाडी चांदेल सैनी नाथा रामा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21982  शाहुवाडी चांदेल कोंडी कृष्णा अंबाजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21983  शाहुवाडी चांदेल गंगू चंद्र कोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21984  शाहुवाडी चांदेल मुक्ती ज्ञानू व्हाराकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21985  शाहुवाडी चांदेल मंमती पांडू तात्या कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21986  शाहुवाडी चांदेल सोनी कृष्णा बाबू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21987  शाहुवाडी चांदेल ज्ञानू गानू शेलार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21988  शाहुवाडी चांदेल कमळी रामा येसू वाकवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21989  शाहुवाडी चांदेल शेवंती बांम्भू रामू कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21990  शाहुवाडी चांदेल कृष्णा पांडू तात्या कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21991  शाहुवाडी चांदेल बाळकू तुका गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21992  शाहुवाडी चांदेल साळी कोम दाजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21993  शाहुवाडी चांदेल राखामी कोम बाबू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21994  शाहुवाडी चांदेल चंद्री म्हादू गोपाळा धनवडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21995  शाहुवाडी चांदेल साळी कोम रावजी बेबला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21996  शाहुवाडी चांदेल सरजी तुका बकू गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21997  शाहुवाडी चांदेल मंती सन्तु रामा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21998  शाहुवाडी चांदेल कृष्णा रावजी दाजी घडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
21999  शाहुवाडी चांदेल बाळा देवजी निवडूंगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22000  शाहुवाडी चांदेल तुळासू कोम धनु कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22001  शाहुवाडी चांदेल सखी कोम नाथा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22002  शाहुवाडी चांदेल दाजी गोविंद गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22003  शाहुवाडी चांदेल गिरजी राउ धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22004  शाहुवाडी चांदेल सखाराम राऊ धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22005  शाहुवाडी चांदेल अप्पा चिमा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22006  शाहुवाडी चांदेल धोंड्या रामा वकटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22007  शाहुवाडी चांदेल आवजी संतू रामा शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22008  शाहुवाडी चांदेल देवाजी रामजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22009  शाहुवाडी चांदेल सुंदरी कोम सादु दाजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22010  शाहुवाडी चांदेल तुका गुणा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22011  शाहुवाडी चांदेल सखी नाथा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22012  शाहुवाडी चांदेल ज्ञानू गणू धनवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22013  शाहुवाडी चांदेल मारुती कृष्णा अंबाजी गडकरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 4
22014  शाहुवाडी चांदेल अनुसया शिवा काळू चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22015  शाहुवाडी चांदेल बनी चंद्री कोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22016  शाहुवाडी चांदेल पांडू देवाजी रामजी बेवले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22017  शाहुवाडी चांदेल मारुती रमम गुना कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22018  शाहुवाडी चांदेल रखमी म्हादू गोपाळा धनवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22019  शाहुवाडी चांदेल ताणू चिमा कोम रावजी गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22020  शाहुवाडी चांदेल रामा राधु कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22021  शाहुवाडी चांदेल पुतळी नाथा रामु कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22022  शाहुवाडी चांदेल पांडू शिवा रामू चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22023  शाहुवाडी चांदेल बंडू पांडू तात्या कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22024  शाहुवाडी चांदेल जणी मारुती सन्तु शिंदे पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22025  शाहुवाडी चांदेल हरणी म्हादू गोपाळा धनवडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22026  शाहुवाडी चांदेल शामू बाबू ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22027  शाहुवाडी चांदेल अनुसया रामा रघु वाकवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22028  शाहुवाडी चांदेल गंगू भागू धाऊ शेवाळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22029  शाहुवाडी चांदेल तुकाराम विठू चिमा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22030  शाहुवाडी चांदेल गणपती कृष्ण अंबाजी गडसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22031  शाहुवाडी चांदेल तात्या पांडू तात्या कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22032  शाहुवाडी चांदेल सोनी रामा राऊ वकवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22033  शाहुवाडी चांदेल तुका बापू गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22034  शाहुवाडी चांदेल साधू रावजी बैवला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22035  शाहुवाडी चांदेल जिवाजी कोम राया शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22036  शाहुवाडी चांदेल भागू कोम साधू गोपाळा धनवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22037  शाहुवाडी चांदेल पूजा गणू कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22038  शाहुवाडी चांदेल जाणू गणू धनवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22039  शाहुवाडी चांदेल अनुसया भिवा निवळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22040  शाहुवाडी चांदेल चंद्री कोम बजा कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22041  शाहुवाडी चांदेल भागी कोम धोंडी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22042  शाहुवाडी चांदेल राधी कोम आबा कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22043  शाहुवाडी चांदेल रामा रागु कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22044  शाहुवाडी चांदेल कोंडी रावजी शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22045  शाहुवाडी चांदेल कृष्णा गोविंदा गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22046  शाहुवाडी चांदेल भिवा काळू चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22047  शाहुवाडी चांदेल भागुबाई बापू बाबले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22048  शाहुवाडी चांदेल राधी कोम नामू कोठारे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22049  शाहुवाडी चांदेल राई कोम राळू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22050  शाहुवाडी चांदेल कृष्णा पांडू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Chandel 5
22051  शाहुवाडी आंबर्डे आप्पा रामा अतकिरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 1
22052  शाहुवाडी आंबर्डे म्हादू हैबती साळुंखे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 1
22053  शाहुवाडी आंबर्डे मुलगा रामा केदारी माने  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 1
22054  शाहुवाडी आंबर्डे मुलगी सकू बाबू शेळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 1
22055  शाहुवाडी आंबर्डे मुलगा ज्ञानू राऊ भागोजी मुनुगंडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 1
22056  शाहुवाडी आंबर्डे मुलगी जना नारू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 1
22057  शाहुवाडी आंबर्डे चांगुनी दौलू हरी रणवरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ambarde 2
22058  शाहुवाडी आंबर्डे नकू नारू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ambarde 2
22059  शाहुवाडी आंबर्डे सैनी सादू तळप  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ambarde 2
22060  शाहुवाडी आंबर्डे जोती भिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर ambarde 2
22061  शाहुवाडी आंबर्डे कृष्णा केदारी बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 3
22062  शाहुवाडी आंबर्डे आरणी आबा बाबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 3
22063  शाहुवाडी आंबर्डे आण्णा बाळा रणवरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 3
22064  शाहुवाडी आंबर्डे धोंडी रावजी म्हादू कडवकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 3
22065  शाहुवाडी आंबर्डे धोंडी नाथा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 3
22066  शाहुवाडी आंबर्डे रामा खंडू अतकीरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 4
22067  शाहुवाडी आंबर्डे कृष्णा हणबा म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 4
22068  शाहुवाडी आंबर्डे बाब्या कोंडी दादू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 4
22069  शाहुवाडी आंबर्डे कृष्णा बाबू चौगले सुंदरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर aambarde 4
22070  शाहुवाडी मालगाव सुभणा संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22071  शाहुवाडी मालगाव मळू बारजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22072  शाहुवाडी मालगाव लिंबारी तुळसू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22073  शाहुवाडी मालगाव रामा मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22074  शाहुवाडी मालगाव बाबाजी सिंधु वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22075  शाहुवाडी मालगाव कोयणी कामे तुका सोनऊरलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22076  शाहुवाडी मालगाव अंबाई बापू राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22077  शाहुवाडी मालगाव सावळा मसू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22078  शाहुवाडी मालगाव भामी सांतू सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22079  शाहुवाडी मालगाव तुका लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22080  शाहुवाडी मालगाव पांडू विठु वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22081  शाहुवाडी मालगाव धोंडी उमाजी शुभांगी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22082  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22083  शाहुवाडी मालगाव महादू संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22084  शाहुवाडी मालगाव भागी रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22085  शाहुवाडी मालगाव रखमा कोम संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22086  शाहुवाडी मालगाव कोजी कोम राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22087  शाहुवाडी मालगाव सुंदरी तुका सुयाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22088  शाहुवाडी मालगाव हरणी आई राघी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22089  शाहुवाडी मालगाव मळू नाथाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22090  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा गोविंद भिवाजी नायकवाडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22091  शाहुवाडी मालगाव राई सदू मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22092  शाहुवाडी मालगाव बाजी बापू गणू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22093  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा सदू मंगरूळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22094  शाहुवाडी मालगाव सदू अर्जुन लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22095  शाहुवाडी मालगाव सदू शिवाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22096  शाहुवाडी मालगाव हरी सिद्धू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22097  शाहुवाडी मालगाव भाऊ बाबाजी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22098  शाहुवाडी मालगाव रावजी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22099  शाहुवाडी मालगाव आकि गोविंदा भिवाजी दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22100  शाहुवाडी मालगाव गणू भाऊ गणू चिकलीकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22101  शाहुवाडी मालगाव चंद्री संतू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22102  शाहुवाडी मालगाव हरि सिद्धू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22103  शाहुवाडी मालगाव राम लिंबारी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22104  शाहुवाडी मालगाव रावजी गणू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22105  शाहुवाडी मालगाव बाबाजी गणू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22106  शाहुवाडी मालगाव विठु रावजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22107  शाहुवाडी मालगाव गायनी भैरू रावजी लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22108  शाहुवाडी मालगाव शिवा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22109  शाहुवाडी मालगाव सुंदरी तुका सुयाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgaon
22110  शाहुवाडी मालगाव भाऊ संतू अर्जुना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22111  शाहुवाडी मालगाव राम बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22112  शाहुवाडी मालगाव राऊ बंड्या सुभाना वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22113  शाहुवाडी मालगाव लखु सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22114  शाहुवाडी मालगाव उमाजी सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22115  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22116  शाहुवाडी मालगाव शिवाजी शिवा बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22117  शाहुवाडी मालगाव राऊ लक्ष्मण पाटील विरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22118  शाहुवाडी मालगाव ममती सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22119  शाहुवाडी मालगाव तुळशी सुभाना संतू वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22120  शाहुवाडी मालगाव सावळा तुका सूर्याजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22121  शाहुवाडी मालगाव सुंदरी गोपाळ हरी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22122  शाहुवाडी मालगाव चंद्रा गणू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22123  शाहुवाडी मालगाव सुंदरी विठू रावजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22124  शाहुवाडी मालगाव बाळा जोती लुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22125  शाहुवाडी मालगाव दसरू रावजी लुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22126  शाहुवाडी मालगाव ज्ञानू नारू विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22127  शाहुवाडी मालगाव विठू गणू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22128  शाहुवाडी मालगाव बाबू राऊ पाटील जांबुरकर मुलगा बंडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22129  शाहुवाडी मालगाव भागी दौलू रामा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22130  शाहुवाडी मालगाव हरी संतू सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22131  शाहुवाडी मालगाव श्रीपति रामा भैरू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22132  शाहुवाडी मालगाव जोति म्हादू काळु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22133  शाहुवाडी मालगाव मुक्ती धोंडी शिवाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22134  शाहुवाडी मालगाव गौरी उमाजी सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22135  शाहुवाडी मालगाव बंडू म्हादू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22136  शाहुवाडी मालगाव रावजी विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22137  शाहुवाडी मालगाव येसी शिवा बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22138  शाहुवाडी मालगाव तुका निनू गोंधडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22139  शाहुवाडी मालगाव बंडू रावजी विठू साळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22140  शाहुवाडी मालगाव अरणी कोंडी राघू वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22141  शाहुवाडी मालगाव नारू विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22142  शाहुवाडी मालगाव संतू सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22143  शाहुवाडी मालगाव बायजा दाजी संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22144  शाहुवाडी मालगाव धोंडी गणू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22145  शाहुवाडी मालगाव राऊ विठू रावजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22146  शाहुवाडी मालगाव मारुती बाळकू झोटि लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22147  शाहुवाडी मालगाव भाऊ कृष्णा मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22148  शाहुवाडी मालगाव विठू बाबाजी काळु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav 1
22149  शाहुवाडी मालगाव रामा सुभाना भोसला ता पन्हाळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22150  शाहुवाडी मालगाव धोंडी संतू अर्जुना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22151  शाहुवाडी मालगाव कोयणी शिव बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22152  शाहुवाडी मालगाव सिताई कोम संभू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22153  शाहुवाडी मालगाव हरी संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22154  शाहुवाडी मालगाव तुका कृष्णा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22155  शाहुवाडी मालगाव जोति म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22156  शाहुवाडी मालगाव विठू बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22157  शाहुवाडी मालगाव सायणी कोम नारु वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22158  शाहुवाडी मालगाव बंडू सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22159  शाहुवाडी मालगाव संतू लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22160  शाहुवाडी मालगाव धोंडी संतू अर्जुना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22161  शाहुवाडी मालगाव गणू निनू कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22162  शाहुवाडी मालगाव प्रीता कोम काळु कोगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22163  शाहुवाडी मालगाव मुक्ती रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22164  शाहुवाडी मालगाव ज्ञानू राऊ वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22165  शाहुवाडी मालगाव गणू नारू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22166  शाहुवाडी मालगाव बाबाजी मणू वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22167  शाहुवाडी मालगाव बाबाजी दाजी संतू vagh रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22168  शाहुवाडी मालगाव सादू आप्पा लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22169  शाहुवाडी मालगाव बाबू नाथा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22170  शाहुवाडी मालगाव सदू सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22171  शाहुवाडी मालगाव दौलू कृष्णा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22172  शाहुवाडी मालगाव भागू लिंबारी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22173  शाहुवाडी मालगाव धोंडया दाजी संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22174  शाहुवाडी मालगाव आबा बाळा गाड्या पेरीड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22175  शाहुवाडी मालगाव बाप बाळकू लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22176  शाहुवाडी मालगाव रमू धोंडी पाटील विरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22177  शाहुवाडी मालगाव जनी म्हादू देवजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22178  शाहुवाडी मालगाव बंडू म्हादू राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22179  शाहुवाडी मालगाव दौलू कृष्णा मळू वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22180  शाहुवाडी मालगाव जिजा हरी रावजी कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22181  शाहुवाडी मालगाव जीजी तुका केसू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22182  शाहुवाडी मालगाव नारू विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22183  शाहुवाडी मालगाव उमाजी सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22184  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा सुभाना संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22185  शाहुवाडी मालगाव सखू शिवा निणू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22186  शाहुवाडी मालगाव रखमी सर सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22187  शाहुवाडी मालगाव ज्ञानू धोंडी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav1
22188  शाहुवाडी मालगाव तायणी सावताई मुलगी हरणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22189  शाहुवाडी मालगाव नामू राऊ विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22190  शाहुवाडी मालगाव रायनी भिवा नानू काटकर विरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22191  शाहुवाडी मालगाव मायनी धोंडी भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22192  शाहुवाडी मालगाव रखमी जोति कोंडी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22193  शाहुवाडी मालगाव निवृत्ती दौलू गोपाळा पाटील विरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22194  शाहुवाडी मालगाव अर्जुना कृष्णा भजू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22195  शाहुवाडी मालगाव संतू गोविंदा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22196  शाहुवाडी मालगाव सुंदरी म्हादू देवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22197  शाहुवाडी मालगाव सिद्धू रामा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22198  शाहुवाडी मालगाव हरी रावजी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22199  शाहुवाडी मालगाव रामु बाबाजी संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22200  शाहुवाडी मालगाव मैनी बाबू कोठारी जांबुर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22201  शाहुवाडी मालगाव चंद्रा दाजी संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22202  शाहुवाडी मालगाव रावजी पाटील रा. शिराळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22203  शाहुवाडी मालगाव राम बाळू लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22204  शाहुवाडी मालगाव मंजूरी सुभाना अर्जुना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22205  शाहुवाडी मालगाव शिवा बाबाजी पाटील मुलगा मारुती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22206  शाहुवाडी मालगाव पुतळी उमाजी सुंभाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22207  शाहुवाडी मालगाव सुभाना संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22208  शाहुवाडी मालगाव हरी मळू कोंडी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22209  शाहुवाडी मालगाव रामा भोसले पन्हाळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22210  शाहुवाडी मालगाव रावजी विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22211  शाहुवाडी मालगाव भाऊ बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22212  शाहुवाडी मालगाव ज्ञानू धोंडी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22213  शाहुवाडी मालगाव आकु रामु धोंडी सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22214  शाहुवाडी मालगाव श्रीपति रामा वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22215  शाहुवाडी मालगाव राई कोम विठी साळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22216  शाहुवाडी मालगाव सखोबा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22217  शाहुवाडी मालगाव हरी साधू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22218  शाहुवाडी मालगाव हरी संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22219  शाहुवाडी मालगाव तुका विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22220  शाहुवाडी मालगाव विठू राऊ सावंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22221  शाहुवाडी मालगाव जणी कोम म्हादू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22222  शाहुवाडी मालगाव बंडू म्हादू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22223  शाहुवाडी मालगाव देवजी सिद्धू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22224  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22225  शाहुवाडी मालगाव विठू जोति वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22226  शाहुवाडी मालगाव म्हादू भिवाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22227  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा बापू राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav2
22228  शाहुवाडी मालगाव सुंदरी राऊ वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22229  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा रावजी साळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22230  शाहुवाडी मालगाव हरी मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22231  शाहुवाडी मालगाव धोंडी दाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22232  शाहुवाडी मालगाव रामा सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22233  शाहुवाडी मालगाव रखमा राघू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22234  शाहुवाडी मालगाव सई कोम दाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22235  शाहुवाडी मालगाव दाजी संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22236  शाहुवाडी मालगाव रखमी दौलू गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22237  शाहुवाडी मालगाव नायकू विठू वाघ गुंडा मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22238  शाहुवाडी मालगाव कोंडी सुभाना संतू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22239  शाहुवाडी मालगाव रावजी बाळा जोती लुगड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22240  शाहुवाडी मालगाव मारुती उमाजी सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22241  शाहुवाडी मालगाव पुतळी शिवा जोती लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22242  शाहुवाडी मालगाव बाळी कृष्णा भजू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22243  शाहुवाडी मालगाव चंद्रा हरी रावजी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22244  शाहुवाडी मालगाव हरी धोंडी विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22245  शाहुवाडी मालगाव येसु भाऊ बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22246  शाहुवाडी मालगाव कृष्णा नायकू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22247  शाहुवाडी मालगाव गुंड्या सुभान्या संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22248  शाहुवाडी मालगाव हारणी बाळकू जोती लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22249  शाहुवाडी मालगाव नामू नाना साधू कोठारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22250  शाहुवाडी मालगाव हरिणी नारू मोहिता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22251  शाहुवाडी मालगाव संतू सुभाना अर्जुना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22252  शाहुवाडी मालगाव राऊ भिवा बाबाजी वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22253  शाहुवाडी मालगाव तुका संभू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22254  शाहुवाडी मालगाव बाबू संभू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22255  शाहुवाडी मालगाव येसी कोम बाळ्या इंदुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22256  शाहुवाडी मालगाव भागू कोम मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22257  शाहुवाडी मालगाव साळू कोम विठू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22258  शाहुवाडी मालगाव भागी कोम भैरू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22259  शाहुवाडी मालगाव म्हादू मळू वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22260  शाहुवाडी मालगाव ज्ञानू कृष्णा साळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22261  शाहुवाडी मालगाव हरी सुभाना वाघ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22262  शाहुवाडी मालगाव राऊ बाबाजी वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22263  शाहुवाडी मालगाव भैरू माळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22264  शाहुवाडी मालगाव ज्ञानू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22265  शाहुवाडी मालगाव दाजी बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22266  शाहुवाडी मालगाव धोंडी भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22267  शाहुवाडी मालगाव तुळसी म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22268  शाहुवाडी मालगाव ज्ञानू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22269  शाहुवाडी मालगाव रामु भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22270  शाहुवाडी मालगाव मैना कोम विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22271  शाहुवाडी मालगाव विठी कोम शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22272  शाहुवाडी मालगाव चंद्री कोम ज्ञानू कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22273  शाहुवाडी मालगाव रामु ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22274  शाहुवाडी मालगाव नायकू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22275  शाहुवाडी मालगाव बंडू नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22276  शाहुवाडी मालगाव भाऊ बंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22277  शाहुवाडी मालगाव धोंडी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22278  शाहुवाडी मालगाव विठू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22279  शाहुवाडी मालगाव राम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22280  शाहुवाडी मालगाव बनी कोम विठू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22281  शाहुवाडी मालगाव दसरू रावजी लुगड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22282  शाहुवाडी मालगाव गोपाळा मळू वाघ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22283  शाहुवाडी मालगाव लक्ष्मण सुभाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर malgav3
22284  शाहुवाडी उखळू धोंडया संतु आंदु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22285  शाहुवाडी उखळू रामा भवाना आबाजी मुटल रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22286  शाहुवाडी उखळू धोंडी भाऊ अंबाजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22287  शाहुवाडी उखळू बाळा गंगाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22288  शाहुवाडी उखळू कुशी रामा कुण्या भादे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22289  शाहुवाडी उखळू हरणी भाऊ अटुगड्या मेणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22290  शाहुवाडी उखळू रकमी देवजी विठू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22291  शाहुवाडी उखळू तुळशी भाग्या बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22292  शाहुवाडी उखळू तानी कुण्या संतु राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22293  शाहुवाडी उखळू बाप अर्जुना खंडू गावडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22294  शाहुवाडी उखळू कोयणी रामा मालाजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22295  शाहुवाडी उखळू जणी रावजी आवजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22296  शाहुवाडी उखळू सुंदरी लक्ष्मण सुभाणा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22297  शाहुवाडी उखळू मारुती शिताई कोम रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22298  शाहुवाडी उखळू चंद्री बाळा गंगाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22299  शाहुवाडी उखळू भैरु सादु बाळू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22300  शाहुवाडी उखळू मारुती विठू मेणिकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22301  शाहुवाडी उखळू नवलू भावना अंबाजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22302  शाहुवाडी उखळू जोति भाऊ अटुगड्या मेणिकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22303  शाहुवाडी उखळू विठी रामा कुण्या भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22304  शाहुवाडी उखळू जन्या व संतु आनंदू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22305  शाहुवाडी उखळू रागी देवजी विठू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22306  शाहुवाडी उखळू मारुती कुण्या राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22307  शाहुवाडी उखळू नवलू बापू वालुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22308  शाहुवाडी उखळू ताई कोम तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22309  शाहुवाडी उखळू आंबु रत्ना जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22310  शाहुवाडी उखळू कोंडी कृष्णा मुगड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22311  शाहुवाडी उखळू वालु अर्जुना बाळू अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22312  शाहुवाडी उखळू धोंडया सादु आप्पा कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22313  शाहुवाडी उखळू चिमी बापू गुंडा कळंत्रे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22314  शाहुवाडी उखळू भागी कोम म्हादू मराटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22315  शाहुवाडी उखळू विटू केदारी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22316  शाहुवाडी उखळू येसु नायकू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22317  शाहुवाडी उखळू भिवा कृष्णा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22318  शाहुवाडी उखळू कृष्णा भाऊ वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22319  शाहुवाडी उखळू बाप म्हादू बापू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22320  शाहुवाडी उखळू नवलू तातू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22321  शाहुवाडी उखळू रामा बापू गोंदू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22322  शाहुवाडी उखळू तानी हरी रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22323  शाहुवाडी उखळू रावजी कुशा थोटपळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22324  शाहुवाडी उखळू मारुती विठू मेणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22325  शाहुवाडी उखळू कृष्णा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22326  शाहुवाडी उखळू हरी जोति संतु शिरगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22327  शाहुवाडी उखळू मैनाई कोम विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22328  शाहुवाडी उखळू ताई कोम कृष्णा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22329  शाहुवाडी उखळू कोंडाई कोम नवलू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22330  शाहुवाडी उखळू ममती कोम हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22331  शाहुवाडी उखळू नाना हरी सूर्या वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22332  शाहुवाडी उखळू चंद्रा सखोबा गणू गुडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22333  शाहुवाडी उखळू बंडू विठू भागू भिशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22334  शाहुवाडी उखळू चंद्रू मारुती रावजी थोटपळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22335  शाहुवाडी उखळू म्हादू हरी सूर्या वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22336  शाहुवाडी उखळू अणी बाळा सदू सोनवडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22337  शाहुवाडी उखळू सादु म्हादू भवाना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22338  शाहुवाडी उखळू म्हादू रामा रावजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22339  शाहुवाडी उखळू कमळि भाऊ अवजी डवके कराड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22340  शाहुवाडी उखळू बाप हरी अवजी डवके  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22341  शाहुवाडी उखळू बाप येसु दाजी सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22342  शाहुवाडी उखळू आण्णा सखाराम हरी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22343  शाहुवाडी उखळू भाऊ गोविंदा आडके कराड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22344  शाहुवाडी उखळू तानी कुशा अवजी पेजा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22345  शाहुवाडी उखळू तानी कुशा भवड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22346  शाहुवाडी उखळू पुतळी विठू कुण्या वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22347  शाहुवाडी उखळू बाप भैरु बाबू खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22348  शाहुवाडी उखळू विठू बाळा विठू नलवडा साखरपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22349  शाहुवाडी उखळू हरी सादु पाटील मुलगा कुशापा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22350  शाहुवाडी उखळू हरणी भैरु भागू कुशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22351  शाहुवाडी उखळू पुतळी बाबू संतु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22352  शाहुवाडी उखळू तानी सादु येसु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22353  शाहुवाडी उखळू चंद्रा भाऊ सादु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22354  शाहुवाडी उखळू विठू नारू रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22355  शाहुवाडी उखळू सादु हरी कृष्णा मुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22356  शाहुवाडी उखळू हरणी बाळा रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22357  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू कुण्या अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22358  शाहुवाडी उखळू गणू नारू विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22359  शाहुवाडी उखळू सादु म्हादू नानू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22360  शाहुवाडी उखळू खंडू काळगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22361  शाहुवाडी उखळू मुक्ति हरी अवजी ढवळे मेणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22362  शाहुवाडी उखळू शिदू रामा नानू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22363  शाहुवाडी उखळू कुण्या मारुती कोंडी बनुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22364  शाहुवाडी उखळू वाली तुकाराम कोळगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22365  शाहुवाडी उखळू रामा विठू सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22366  शाहुवाडी उखळू तानी हरी सुभाणा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22367  शाहुवाडी उखळू जणी बापू जोति चरणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22368  शाहुवाडी उखळू म्हादू रामा म्हादू भिशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22369  शाहुवाडी उखळू संतु मनाजी खडके  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22370  शाहुवाडी उखळू राघू गणू विठू आळका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22371  शाहुवाडी उखळू हरी भाऊ सादु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22372  शाहुवाडी उखळू विठू सखोबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22373  शाहुवाडी उखळू मंजुळी कोंडी बापू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22374  शाहुवाडी उखळू सखू हरी चौगुला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22375  शाहुवाडी उखळू कुण्या नारू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22376  शाहुवाडी उखळू धोंडी दाजी राऊत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22377  शाहुवाडी उखळू चंद्री जिमा लक्ष्मण इटलम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22378  शाहुवाडी उखळू कुसाई नलू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22379  शाहुवाडी उखळू विठू संतु विठू नलवडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22380  शाहुवाडी उखळू हरी भांबू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22381  शाहुवाडी उखळू विठू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22382  शाहुवाडी उखळू रावजी लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22383  शाहुवाडी उखळू चंद्रा सादु येसु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22384  शाहुवाडी उखळू सावळा बाळा परगावचा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22385  शाहुवाडी उखळू राधी गुण्या लक्ष्मण इट्मल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22386  शाहुवाडी उखळू शंकर सुभा किशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22387  शाहुवाडी उखळू आकी किण्या रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22388  शाहुवाडी उखळू जिजी नारू पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22389  शाहुवाडी उखळू विठी रामा बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22390  शाहुवाडी उखळू हरणी कुशा संतु बडंड्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22391  शाहुवाडी उखळू धोंडी रामा रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22392  शाहुवाडी उखळू जणी बाळा भागू भिशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22393  शाहुवाडी उखळू येशा बजा कृष्णा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22394  शाहुवाडी उखळू मंजी तुका गणू अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22395  शाहुवाडी उखळू रामु हरी ताणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22396  शाहुवाडी उखळू शांती रामा कुण्या पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22397  शाहुवाडी उखळू धोंडी भाऊ ढोले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22398  शाहुवाडी उखळू साळी नारायण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22399  शाहुवाडी उखळू शिवा येसु कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22400  शाहुवाडी उखळू मारुती कुशा नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22401  शाहुवाडी उखळू जणी तुका भिश्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22402  शाहुवाडी उखळू कुशी गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22403  शाहुवाडी उखळू ताई केदारी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22404  शाहुवाडी उखळू संती कोम बाळा लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22405  शाहुवाडी उखळू केदारी सादु मांडवलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22406  शाहुवाडी उखळू हरी देवजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22407  शाहुवाडी उखळू कुशी जोति शिरगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22408  शाहुवाडी उखळू नं.3 चा मुलगा मयत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22409  शाहुवाडी उखळू नं.3 चा मुलगा मयत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22410  शाहुवाडी उखळू तानी कोम चिमा बेरडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22411  शाहुवाडी उखळू बाबू भैरु आळतुरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22412  शाहुवाडी उखळू कृष्णा संतु मुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22413  शाहुवाडी उखळू विठू संतु बाळा मुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22414  शाहुवाडी उखळू भिवा गंगू सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22415  शाहुवाडी उखळू विठू आबाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22416  शाहुवाडी उखळू तानी सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22417  शाहुवाडी उखळू राई कोम बाळा नलवडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22418  शाहुवाडी उखळू विठी कोम रामा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22419  शाहुवाडी उखळू कोंडी कृष्णा नायकवडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22420  शाहुवाडी उखळू केश्या येश्या सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22421  शाहुवाडी उखळू म्हादू रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22422  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू रामा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22423  शाहुवाडी उखळू जन्म नं. 24 चे मूल मयत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22424  शाहुवाडी उखळू रकमी आंदु सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22425  शाहुवाडी उखळू दत्तू रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22426  शाहुवाडी उखळू तारी तुकाराम रामा कोळगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22427  शाहुवाडी उखळू मारुती तुकाराम कृष्णा अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22428  शाहुवाडी उखळू अनुसया रामा बाळा सोनवडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22429  शाहुवाडी उखळू विठू रावजी कृष्णा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22430  शाहुवाडी उखळू कृष्णा विठू सखोबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22431  शाहुवाडी उखळू चंद्रा विठू कुशा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22432  शाहुवाडी उखळू बंडू भागू भिश्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22433  शाहुवाडी उखळू रखमी रामा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22434  शाहुवाडी उखळू कृष्णा रामा बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22435  शाहुवाडी उखळू शिता हरी बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22436  शाहुवाडी उखळू हरणी नारू रामा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22437  शाहुवाडी उखळू यशवंता मारुती कोंडी बानुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22438  शाहुवाडी उखळू गंगी म्हादू ज्ञानू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22439  शाहुवाडी उखळू म्हाद्या सादु येसु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22440  शाहुवाडी उखळू गीती हरी अवजी डवले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22441  शाहुवाडी उखळू हरणी तुका नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22442  शाहुवाडी उखळू म्हादू नारायण विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22443  शाहुवाडी उखळू चंद्री हरी सातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22444  शाहुवाडी उखळू किसी विठी सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22445  शाहुवाडी उखळू चंद्रू तुका गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22446  शाहुवाडी उखळू विठू तुका गणू अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22447  शाहुवाडी उखळू मारुती कृष्णा नारू चौगुला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22448  शाहुवाडी उखळू अनू हरी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22449  शाहुवाडी उखळू कोयणी भाऊ विठू अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22450  शाहुवाडी उखळू बाप गुणा लक्ष्मण इट्मल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22451  शाहुवाडी उखळू बाप धोंडी सुभा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22452  शाहुवाडी उखळू हौशी भाऊ अर्जुना अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22453  शाहुवाडी उखळू भागू बंडू बाळा पाटील शिराळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22454  शाहुवाडी उखळू रामा लक्षा जुगा सकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22455  शाहुवाडी उखळू म्हादू काळू नवलू शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22456  शाहुवाडी उखळू पुतळी गोंडू बापू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22457  शाहुवाडी उखळू बाप म्हादू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22458  शाहुवाडी उखळू हौशी संतु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22459  शाहुवाडी उखळू विठू तुका केरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22460  शाहुवाडी उखळू काशी तुका नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22461  शाहुवाडी उखळू बाळू तातू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22462  शाहुवाडी उखळू जणी विठोबा सखू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22463  शाहुवाडी उखळू अणी भाऊ संतु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22464  शाहुवाडी उखळू मारुती केशू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22465  शाहुवाडी उखळू बाप बंडू भाऊ चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22466  शाहुवाडी उखळू हौशी बाळा रामु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22467  शाहुवाडी उखळू जणी भाऊ मेणिकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22468  शाहुवाडी उखळू मुक्ति हरी सुभाणा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22469  शाहुवाडी उखळू चंद्री संतु बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22470  शाहुवाडी उखळू तुका बाळा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22471  शाहुवाडी उखळू जणी धोंडी संतु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22472  शाहुवाडी उखळू कोंडया गुण्या लक्ष्मण इट्मल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22473  शाहुवाडी उखळू राई बाळा सुभा अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22474  शाहुवाडी उखळू पांड्या बाळा अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22475  शाहुवाडी उखळू जन्म नं. 3 चे मूल मयत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22476  शाहुवाडी उखळू कोंडी कोम रावजी लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22477  शाहुवाडी उखळू धोंडी रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22478  शाहुवाडी उखळू रामा विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22479  शाहुवाडी उखळू पिरताई कोम रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22480  शाहुवाडी उखळू शंकर कृष्णा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22481  शाहुवाडी उखळू तुळसा कोम आंदु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22482  शाहुवाडी उखळू भागी कोम नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22483  शाहुवाडी उखळू नारू विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22484  शाहुवाडी उखळू दत्तू रामा बापू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22485  शाहुवाडी उखळू राणी कोम नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22486  शाहुवाडी उखळू चिमी कोम गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22487  शाहुवाडी उखळू बाप म्हादू भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22488  शाहुवाडी उखळू बाप बंडू भाऊ चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22489  शाहुवाडी उखळू धोंडी चंद्रा पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22490  शाहुवाडी उखळू मारुती रावजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22491  शाहुवाडी उखळू काशी तुका नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22492  शाहुवाडी उखळू भवना अंबाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22493  शाहुवाडी उखळू संतु लक्ष्मण रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22494  शाहुवाडी उखळू लक्ष्मण सुभाणा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22495  शाहुवाडी उखळू मारुती रावजी सादु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22496  शाहुवाडी उखळू कृष्णा नारू रामा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22497  शाहुवाडी उखळू दगडू कृष्णा रामा अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22498  शाहुवाडी उखळू सुंदरा विठू भागू भिश्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22499  शाहुवाडी उखळू संतु लक्षा रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22500  शाहुवाडी उखळू मारुती कृष्णा रामा मनसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22501  शाहुवाडी उखळू हौशी बाळा कृष्णा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22502  शाहुवाडी उखळू कोंडी येशा दाजी सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22503  शाहुवाडी उखळू रामा कृष्णा रामा भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22504  शाहुवाडी उखळू पारी धोंडी रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22505  शाहुवाडी उखळू भागी कृष्णा रामा बडदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22506  शाहुवाडी उखळू रामा भाऊ विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22507  शाहुवाडी उखळू बाळू नारायण विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22508  शाहुवाडी उखळू गणू तुका रामा भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22509  शाहुवाडी उखळू तुका राऊ संतु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22510  शाहुवाडी उखळू नारू हरी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22511  शाहुवाडी उखळू बाळू हरी ताणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22512  शाहुवाडी उखळू यशवंत दादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22513  शाहुवाडी उखळू धोंडी लक्ष्मण गुंगा सकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22514  शाहुवाडी उखळू पांडू मारुती कोंडी मनुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22515  शाहुवाडी उखळू रामु म्हादू कुसळे चांदोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22516  शाहुवाडी उखळू राऊ विठू सखोबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22517  शाहुवाडी उखळू मारुत्या म्हादू बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22518  शाहुवाडी उखळू गाण्या संत्या बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22519  शाहुवाडी उखळू चंद्र्या दादू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22520  शाहुवाडी उखळू विठू कुण्या रामा कळगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22521  शाहुवाडी उखळू नामू तुका गणू आनुत्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22522  शाहुवाडी उखळू तानी पांडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22523  शाहुवाडी उखळू गणू मारुती सादु अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22524  शाहुवाडी उखळू बाप म्हादू नानू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22525  शाहुवाडी उखळू गणू तुका गोपाळा कोळगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22526  शाहुवाडी उखळू चंद्रा महादेव गोविंदा भेडसगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22527  शाहुवाडी उखळू चंद्रा भाऊ विठू आनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22528  शाहुवाडी उखळू विठू रामा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22529  शाहुवाडी उखळू बाप कुण्या रामा अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22530  शाहुवाडी उखळू हरी भाऊ रामा अर्जुना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22531  शाहुवाडी उखळू यशन्ता बंडू बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22532  शाहुवाडी उखळू बळी बाळू अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22533  शाहुवाडी उखळू बळी बंडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22534  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू रामा सादु अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22535  शाहुवाडी उखळू मारुती हरी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22536  शाहुवाडी उखळू केसू लक्ष्मण रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22537  शाहुवाडी उखळू बाप कुण्या नारू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22538  शाहुवाडी उखळू सोनी हरी नानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22539  शाहुवाडी उखळू राधा गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22540  शाहुवाडी उखळू रामा बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22541  शाहुवाडी उखळू चंद्री मारुती अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22542  शाहुवाडी उखळू रामा लक्ष्मण सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22543  शाहुवाडी उखळू लक्ष्मण म्हादू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22544  शाहुवाडी उखळू मारुती बंडू चोरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22545  शाहुवाडी उखळू चंद्री सदू बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22546  शाहुवाडी उखळू रामा कृष्णा अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22547  शाहुवाडी उखळू केशव कोंडी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22548  शाहुवाडी उखळू आंदु सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22549  शाहुवाडी उखळू मंजुळी कोम भैरु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22550  शाहुवाडी उखळू चंद्रा हरी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22551  शाहुवाडी उखळू जोति सुभाणा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22552  शाहुवाडी उखळू रामा दाजी सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22553  शाहुवाडी उखळू यशवंता बंडू बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22554  शाहुवाडी उखळू हरी सुभाणा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22555  शाहुवाडी उखळू भाऊ बाळू अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22556  शाहुवाडी उखळू बाप म्हादू भवना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22557  शाहुवाडी उखळू सुंदरी कोम लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22558  शाहुवाडी उखळू म्हादू दगडू बाळा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22559  शाहुवाडी उखळू कोंडी लक्ष्मण गुंगा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22560  शाहुवाडी उखळू कृष्णी म्हादू संतु भानुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22561  शाहुवाडी उखळू काशी तुका नवलू मुटकळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22562  शाहुवाडी उखळू सोनी विठू सखोबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22563  शाहुवाडी उखळू मुक्ति बजा कृष्णा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22564  शाहुवाडी उखळू सोनी तातू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22565  शाहुवाडी उखळू दत्तू शंकर पांडुरंग कुंभावडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22566  शाहुवाडी उखळू जणी धोंडी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22567  शाहुवाडी उखळू रामा साधू येसु वडाम सुंदरी हरी सोमजी दिला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22568  शाहुवाडी उखळू भिमी रामा भांबू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22569  शाहुवाडी उखळू बाप चंद्रा सुभाणा मिरुका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 1
22570  शाहुवाडी उखळू शामु बंडू कुण्या राऊत शिराळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22571  शाहुवाडी उखळू तुका मारुती केदारी कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22572  शाहुवाडी उखळू रामु भाऊ संतु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22573  शाहुवाडी उखळू रामु विठू भाऊ भिशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22574  शाहुवाडी उखळू दगडू तुका गोविंद हरळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22575  शाहुवाडी उखळू गंगी काळू भाऊ शिदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22576  शाहुवाडी उखळू मारुती गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22577  शाहुवाडी उखळू शंकर कुण्या हरी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22578  शाहुवाडी उखळू जणी नारू रामा पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22579  शाहुवाडी उखळू सोनी सावळा रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22580  शाहुवाडी उखळू गंगी कुण्या रामा भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22581  शाहुवाडी उखळू रामु तुका कुण्या आनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22582  शाहुवाडी उखळू मुक्ति कुण्या रामु चौगुला शित्तुर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22583  शाहुवाडी उखळू बाप रामा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22584  शाहुवाडी उखळू अनुसया कुण्या रामा कोळगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22585  शाहुवाडी उखळू लक्ष्मण पांडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22586  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू संत्या बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22587  शाहुवाडी उखळू मारुती म्हादू संतु मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22588  शाहुवाडी उखळू बनि राऊ संतु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22589  शाहुवाडी उखळू बंडू बाळा पाटील शिराळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22590  शाहुवाडी उखळू आणि भाऊ अणु अकुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22591  शाहुवाडी उखळू संतु बाळा गोरीवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22592  शाहुवाडी उखळू शंकर मारुती सादु अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22593  शाहुवाडी उखळू गाई बापू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22594  शाहुवाडी उखळू राधी दादू येसु पाटील आरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22595  शाहुवाडी उखळू हौशी मारुती कोंडी बाळ लुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22596  शाहुवाडी उखळू परसू हरी ताणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22597  शाहुवाडी उखळू बाळू लक्ष्मण रामा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22598  शाहुवाडी उखळू जुगा लक्ष्मण गुंगा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22599  शाहुवाडी उखळू पांडू बाळू हरी अबिट गोटेवाडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22600  शाहुवाडी उखळू दगड्या रक्ती अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22601  शाहुवाडी उखळू सरशी बाळा संतु वडामकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22602  शाहुवाडी उखळू मारुती कुण्या भाऊ वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22603  शाहुवाडी उखळू आणि तातूबा बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22604  शाहुवाडी उखळू कृष्णा येशा दाजी सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22605  शाहुवाडी उखळू नानू तुकाराम रामा भोसले शित्तूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22606  शाहुवाडी उखळू जणी बिरु धोंडी गावडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22607  शाहुवाडी उखळू चंद्री रामु साधू अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22608  शाहुवाडी उखळू कृष्णा रामा अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22609  शाहुवाडी उखळू सोनी गुणू बाळा मुटले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22610  शाहुवाडी उखळू मारुती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22611  शाहुवाडी उखळू मारुती साडू कुसळे चांदोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22612  शाहुवाडी उखळू दादू लक्ष्मण गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22613  शाहुवाडी उखळू हिरी कृष्णा मारुती चौगुले शितुर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22614  शाहुवाडी उखळू कोंडया बंडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22615  शाहुवाडी उखळू रामु म्हादू संतु मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22616  शाहुवाडी उखळू भिमी सादु बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22617  शाहुवाडी उखळू अनुसया मारुती गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22618  शाहुवाडी उखळू नवल भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22619  शाहुवाडी उखळू कोंडी हरी बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22620  शाहुवाडी उखळू यशवंत लक्ष्मण भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22621  शाहुवाडी उखळू लक्ष्मण शिवा लक्ष्मण वकटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22622  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू राऊ दत्तू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22623  शाहुवाडी उखळू महादेव गणेश भेडसगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22624  शाहुवाडी उखळू मुक्ति विधु सखोबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22625  शाहुवाडी उखळू बणी धोंडी संबू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22626  शाहुवाडी उखळू ज्ञानदेव व तुकाराम रामु विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22627  शाहुवाडी उखळू बाळू तात्या मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22628  शाहुवाडी उखळू गुंना लक्ष्मण इट्मल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22629  शाहुवाडी उखळू आबा कोम विठू गोरीवला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22630  शाहुवाडी उखळू भाऊ आबाजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22631  शाहुवाडी उखळू रामु तुकाराम अनुते पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22632  शाहुवाडी उखळू जन्म नं. 3 कृष्णा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22633  शाहुवाडी उखळू जन्म नं. 8 मारुती पाटील चे मूल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22634  शाहुवाडी उखळू चंद्री रामु साधू अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22635  शाहुवाडी उखळू नामू बंडू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22636  शाहुवाडी उखळू कृष्णा हरी बाळतूगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22637  शाहुवाडी उखळू गुणा गंगाजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22638  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू अप्पा अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22639  शाहुवाडी उखळू मारुती म्हादू भांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22640  शाहुवाडी उखळू जन्म नं. 26 चे मूल आंबु कोम रामा बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22641  शाहुवाडी उखळू रामु म्हादू मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22642  शाहुवाडी उखळू सखू रामु सादु अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22643  शाहुवाडी उखळू पांडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22644  शाहुवाडी उखळू राई कोम गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22645  शाहुवाडी उखळू जन्म 8/3/38 चे मूल भेडसगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22646  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू रामु विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22647  शाहुवाडी उखळू गणू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22648  शाहुवाडी उखळू कोयणी बनू कृष्णा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22649  शाहुवाडी उखळू सोनी भाव्या ढोले मेंडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22650  शाहुवाडी उखळू रखमी कृष्णा रामा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22651  शाहुवाडी उखळू गोविंद बापू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22652  शाहुवाडी उखळू बापू राऊ संतु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22653  शाहुवाडी उखळू तुका गणू अनुता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22654  शाहुवाडी उखळू निणू बापू गळूला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22655  शाहुवाडी उखळू अनू पांडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22656  शाहुवाडी उखळू बाप म्हादू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22657  शाहुवाडी उखळू रामु तुका विठू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22658  शाहुवाडी उखळू कोंडी म्हादू बानुगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22659  शाहुवाडी उखळू सुंद्री कोम बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22660  शाहुवाडी उखळू कोंडाई कोम सदू भिसे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22661  शाहुवाडी उखळू जिजा कोम दगडू बाळा भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22662  शाहुवाडी उखळू आदू मानजी बडदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22663  शाहुवाडी उखळू तायणी सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22664  शाहुवाडी उखळू केसू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22665  शाहुवाडी उखळू येसु हरी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22666  शाहुवाडी उखळू रखमी भिवा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22667  शाहुवाडी उखळू विठी येसु दाजी साबळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22668  शाहुवाडी उखळू कृष्णा सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22669  शाहुवाडी उखळू जन्म नं. 4 गोंडू बापू कळंत्रा यांची मुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22670  शाहुवाडी उखळू विठू तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22671  शाहुवाडी उखळू पिल्ली कोम ज्ञानू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22672  शाहुवाडी उखळू जिजि ज्ञानू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22673  शाहुवाडी उखळू तानी कोम श्रीपति भराडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22674  शाहुवाडी उखळू राई कोम चिमा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22675  शाहुवाडी उखळू धोंडी सोमा बायकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22676  शाहुवाडी उखळू सई कोम बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22677  शाहुवाडी उखळू हरी बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22678  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू तुकाराम भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22679  शाहुवाडी उखळू म्हादू भावना मुटल यांचे मूल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22680  शाहुवाडी उखळू सदू केदारी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22681  शाहुवाडी उखळू संतु रामु सादु अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22682  शाहुवाडी उखळू नामू श्रीपति नारू येसले वारले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22683  शाहुवाडी उखळू ज्ञानदेव शामु रामु पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22684  शाहुवाडी उखळू काशी बजा कृष्णा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22685  शाहुवाडी उखळू भाव नाही व कोंडी गणू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22686  शाहुवाडी उखळू राधी नवलू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22687  शाहुवाडी उखळू तानी रामा कृष्णा राऊत शितुरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22688  शाहुवाडी उखळू नामू मारुती सादु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22689  शाहुवाडी उखळू अणी तानी दाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22690  शाहुवाडी उखळू तुकाराम संतु बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22691  शाहुवाडी उखळू शंकर हिरणी राऊ शितुरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22692  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू म्हादू केदारी कडणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22693  शाहुवाडी उखळू विष्णु भाऊ अर्जुना अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22694  शाहुवाडी उखळू म्हादू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22695  शाहुवाडी उखळू निवृत्ती लखु दाजी भाबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22696  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू अर्जुना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22697  शाहुवाडी उखळू कृष्णा म्हादू संतु बाळा लुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22698  शाहुवाडी उखळू विष्णु भैरु सादु अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22699  शाहुवाडी उखळू भोवन म्हादू भोवाण मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22700  शाहुवाडी उखळू कोंडी तुकाराम नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22701  शाहुवाडी उखळू भागी काळू नवलू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22702  शाहुवाडी उखळू यशवंत गणू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22703  शाहुवाडी उखळू दत्तू पांडू रामा चोरगे कुंभारगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22704  शाहुवाडी उखळू रामु विठू भागू भिशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22705  शाहुवाडी उखळू धोंडी म्हादू संतु मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22706  शाहुवाडी उखळू बंडू धोंडी संभा बाबर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22707  शाहुवाडी उखळू कृष्णा धोंडी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22708  शाहुवाडी उखळू तानी संतु बाळा गोरीवला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22709  शाहुवाडी उखळू विष्णु कृष्णा भाव्या सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22710  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू लक्ष्मण गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22711  शाहुवाडी उखळू हौसी बंडू नारू वाळवा कळगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22712  शाहुवाडी उखळू कोंडया तुका कोंडी बाळतूगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22713  शाहुवाडी उखळू अनुसया रामा तुकाराम पाटील चांदोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22714  शाहुवाडी उखळू सोनी धोंडया येसला हरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22715  शाहुवाडी उखळू हौसी तुका रामा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22716  शाहुवाडी उखळू सोनी कृष्ण रामा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22717  शाहुवाडी उखळू बणी तातू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22718  शाहुवाडी उखळू रामु शंकर रवळू पाटील शिरोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22719  शाहुवाडी उखळू निवृत्ती विठू तुका पाटील आरलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22720  शाहुवाडी उखळू विठू हरी तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22721  शाहुवाडी उखळू धोंडी म्हादू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22722  शाहुवाडी उखळू आनंदा मारुती सादु अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22723  शाहुवाडी उखळू धोंडया लखु गुंगा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22724  शाहुवाडी उखळू तुकाराम नारू रामा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22725  शाहुवाडी उखळू बापू तुकाराम नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22726  शाहुवाडी उखळू मंजुला बंडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22727  शाहुवाडी उखळू येसु दाजी साबळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22728  शाहुवाडी उखळू सुंदरी सादु बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22729  शाहुवाडी उखळू नारू ज्ञानू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22730  शाहुवाडी उखळू जन्म नं. 4 ज्ञानू मुटल याचे मूल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22731  शाहुवाडी उखळू तुकाराम रामु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22732  शाहुवाडी उखळू कृष्णा म्हादू बानुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22733  शाहुवाडी उखळू नामू मारुती अनुते पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22734  शाहुवाडी उखळू आणि तानी दाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22735  शाहुवाडी उखळू सुंदरी कोम हरी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22736  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22737  शाहुवाडी उखळू विठू भागू भिश्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22738  शाहुवाडी उखळू बाळा भागू भिश्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22739  शाहुवाडी उखळू जयणी गणू चौगुले परळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22740  शाहुवाडी उखळू सावळा रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22741  शाहुवाडी उखळू केशव दाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22742  शाहुवाडी उखळू लखु गुंगा सकपाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22743  शाहुवाडी उखळू ताई कोम येसु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22744  शाहुवाडी उखळू येसु दाजी सावळा यांचे मूल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22745  शाहुवाडी उखळू रामा म्हादू भिरंगा उदगिरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22746  शाहुवाडी उखळू तानी कोम शिवा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22747  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू बापू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22748  शाहुवाडी उखळू भीमाई कोम येसु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22749  शाहुवाडी उखळू बल्ल्या कोम दाजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22750  शाहुवाडी उखळू रामु शंकर पाटील शिराळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22751  शाहुवाडी उखळू बापू ज्ञानू अर्जुना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22752  शाहुवाडी उखळू रामा शिवा वकटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22753  शाहुवाडी उखळू पांडू भाऊ मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22754  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू गोविंदा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22755  शाहुवाडी उखळू भागू कोम गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22756  शाहुवाडी उखळू पिरजी कोम रामा बडदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22757  शाहुवाडी उखळू अर्जुना बाळू अनुते पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22758  शाहुवाडी उखळू तुका राऊ वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22759  शाहुवाडी उखळू भागी कोम धोंडी येसलेवाडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22760  शाहुवाडी उखळू गंगू रामु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22761  शाहुवाडी उखळू लक्षू निणू कडवेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22762  शाहुवाडी उखळू सोनी धोंडू यजले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22763  शाहुवाडी उखळू धोंडू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22764  शाहुवाडी उखळू रामा कृष्णा भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22765  शाहुवाडी उखळू भागी कोम बापू कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22766  शाहुवाडी उखळू जाया कोम रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22767  शाहुवाडी उखळू शंकर मारुती वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22768  शाहुवाडी उखळू चंद्री कोम दाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22769  शाहुवाडी उखळू मुक्ता कोम रावज्जी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22770  शाहुवाडी उखळू भाऊ सदू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22771  शाहुवाडी उखळू विठू सखोबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22772  शाहुवाडी उखळू बणी तातू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22773  शाहुवाडी उखळू तुकाराम रामा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22774  शाहुवाडी उखळू अर्जुना आबाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22775  शाहुवाडी उखळू तुकाराम विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22776  शाहुवाडी उखळू संतु रामजी अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22777  शाहुवाडी उखळू कृष्णा भाऊ वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22778  शाहुवाडी उखळू तुकाराम नवलू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22779  शाहुवाडी उखळू हौसी कोम ज्ञानू चौगुले मंडूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22780  शाहुवाडी उखळू बणी नाना हरी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22781  शाहुवाडी उखळू बाई रामु राघू अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22782  शाहुवाडी उखळू जणी लक्ष्मण भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22783  शाहुवाडी उखळू तानी राऊ सदू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22784  शाहुवाडी उखळू जणी ज्ञानू बापू कळंत्रे पांडू भाऊ सदू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22785  शाहुवाडी उखळू कृष्णा धोंडी रामा भिसे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22786  शाहुवाडी उखळू बाळया म्हादू संतु बाळू गोड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22787  शाहुवाडी उखळू रामा शिवा लक्ष्मण वकटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22788  शाहुवाडी उखळू सई म्हादू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22789  शाहुवाडी उखळू किसी येसु दाजी साबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22790  शाहुवाडी उखळू तानी कृष्णा हरी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22791  शाहुवाडी उखळू नामू बंडू कोंडू चौगुले शितुर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22792  शाहुवाडी उखळू विठू भिवा शिवा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22793  शाहुवाडी उखळू तानी म्हादू बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22794  शाहुवाडी उखळू तानी कृष्णा रामा काळभोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22795  शाहुवाडी उखळू तुका लक्ष्मण गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22796  शाहुवाडी उखळू अनुसया ज्ञानू बाळू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22797  शाहुवाडी उखळू गंगू रामु विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22798  शाहुवाडी उखळू कोयणी धोंडी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22799  शाहुवाडी उखळू रामा बंडू नारू बोळवा कळगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22800  शाहुवाडी उखळू जणी भाऊ अर्जुना अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22801  शाहुवाडी उखळू अनुसया हरी भाऊ पाटील येसारडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22802  शाहुवाडी उखळू रखमी बजू कृष्णा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22803  शाहुवाडी उखळू जणी ज्ञानू गणू कुरणे मंडूर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22804  शाहुवाडी उखळू मंजुला बंडू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22805  शाहुवाडी उखळू बाळा विठू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22806  शाहुवाडी उखळू सई कोम नाना वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22807  शाहुवाडी उखळू रणी कोम चंदू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22808  शाहुवाडी उखळू दगडू बंडू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22809  शाहुवाडी उखळू बाळी कोम नायकू नलावडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22810  शाहुवाडी उखळू भावना म्हादू मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22811  शाहुवाडी उखळू नामू राऊ मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22812  शाहुवाडी उखळू कृष्णा रामा काळभोरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22813  शाहुवाडी उखळू चंद्री कोम हरी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22814  शाहुवाडी उखळू हरी चिना पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22815  शाहुवाडी उखळू विठू लक्ष्मण वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22816  शाहुवाडी उखळू बाळू भैरु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22817  शाहुवाडी उखळू अनुसया भै रु सावळा वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22818  शाहुवाडी उखळू जाई कोम कुशा बाळतुगडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22819  शाहुवाडी उखळू यशवंत सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22820  शाहुवाडी उखळू काळू जोती कानू खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22821  शाहुवाडी उखळू यशवंत तुका आपा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22822  शाहुवाडी उखळू जणी नातू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22823  शाहुवाडी उखळू हौसी रामा हरी सापकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22824  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू काळू नवलू शिंदे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22825  शाहुवाडी उखळू बाळया भाइरू सावळ्या वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22826  शाहुवाडी उखळू रामा चिमाजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22827  शाहुवाडी उखळू लक्ष्मी लक्ष्मण रामा शिकान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22828  शाहुवाडी उखळू अणी बाळू अर्जुना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22829  शाहुवाडी उखळू मारुती कृष्णा रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22830  शाहुवाडी उखळू गंगी लक्ष्मण भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22831  शाहुवाडी उखळू मंजुळी बाळू दाजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22832  शाहुवाडी उखळू तुका तातू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22833  शाहुवाडी उखळू जणी नाना हरी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22834  शाहुवाडी उखळू आणि रा. देवजी मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22835  शाहुवाडी उखळू वासू भाइरू सादु अनुते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22836  शाहुवाडी उखळू रामु राऊ संतु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22837  शाहुवाडी उखळू तारी विठू सादु वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22838  शाहुवाडी उखळू गजरी कृष्णा हरी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22839  शाहुवाडी उखळू काशी येसु दाजी साबळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22840  शाहुवाडी उखळू जणी संतु बाळू सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22841  शाहुवाडी उखळू यशवंता बाळू दाजी काळू सुरलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22842  शाहुवाडी उखळू जिजि धोंडी संतु मस्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22843  शाहुवाडी उखळू चंदू म्हादू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22844  शाहुवाडी उखळू पांडू धोंडी रावजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22845  शाहुवाडी उखळू बाबू संतु कुसळ चांदोली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22846  शाहुवाडी उखळू सदू बाळा सपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22847  शाहुवाडी उखळू मारुती भैरु संतु पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22848  शाहुवाडी उखळू कृष्णा राऊ संतु मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22849  शाहुवाडी उखळू तानी नवलू भावना मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22850  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू गणू बाळा मुटल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22851  शाहुवाडी उखळू ज्ञानू रामु विठू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22852  शाहुवाडी उखळू सुंद्री लक्ष्मण गणू वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22853  शाहुवाडी उखळू हौशी विठू तुका पाटील आरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22854  शाहुवाडी उखळू राधी शिवा लक्ष्मण वकटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Ukhlu 2
22855  शाहुवाडी मरळे मुलगी चिमा सखू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 1
22856  शाहुवाडी मरळे लक्ष्मण बापू मुळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 1
22857  शाहुवाडी मरळे भागी बाळू धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 1
22858  शाहुवाडी मरळे मुलगा बाळा आप्पा सुभ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 1
22859  शाहुवाडी मरळे बाप सगा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 1
22860  शाहुवाडी मरळे बापू मसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale1
22861  शाहुवाडी मरळे बाळू आप्पाजी सुभ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale1
22862  शाहुवाडी मरळे भिवा भैरू पाटील गावडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale1
22863  शाहुवाडी मरळे जया संत्या बाळीत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale1
22864  शाहुवाडी मरळे सगा गोविंद जावळीकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale1
22865  शाहुवाडी मरळे विठू बाबाजी केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale2
22866  शाहुवाडी मरळे संतू बाळीत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale2
22867  शाहुवाडी मरळे विठी विठू बाबू केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale2
22868  शाहुवाडी मरळे जनी बाबू म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale2
22869  शाहुवाडी मरळे सई विठू बिन आंदू केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale2
22870  शाहुवाडी मरळे ताला बाजी म्हातारा पेंडाळे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale2
22871  शाहुवाडी मरळे संतीकोम काळू पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 3
22872  शाहुवाडी मरळे म्हादू बाळा सुभ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 3
22873  शाहुवाडी मरळे कुशीकोम संत्या चिबल्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 3
22874  शाहुवाडी मरळे चीमाकोम विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 3
22875  शाहुवाडी मरळे धोंडी काळू पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 3
22876  शाहुवाडी मरळे बाळकीकोम जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर marale 3
22877  शाहुवाडी परळी राऊ बाबाजी केसरकर मुलगा रामा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22878  शाहुवाडी परळी संतू म्हादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22879  शाहुवाडी परळी धोंडी आवबा राघू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22880  शाहुवाडी परळी येसू भिवा येसू कळंत्रे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22881  शाहुवाडी परळी काळा लखु आबाजी काटकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22882  शाहुवाडी परळी जिजा राऊ खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22883  शाहुवाडी परळी धोंडी सया उगट रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22884  शाहुवाडी परळी विटी लखू उमाजी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22885  शाहुवाडी परळी कोयना संतु भाऊ मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22886  शाहुवाडी परळी जनी सुभाना भागु वडणेसकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22887  शाहुवाडी परळी बाळी कुशाप्पा काशी मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22888  शाहुवाडी परळी धोंडी म्हादू सिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22889  शाहुवाडी परळी येसा सुभाना बाळ कळंत्रा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22890  शाहुवाडी परळी जोती केसरकर मुलगा रामा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22891  शाहुवाडी परळी भैरू तातू मांडवकर मुलगी बाळी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22892  शाहुवाडी परळी संतीबोम उमाजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22893  शाहुवाडी परळी दोपा रामा मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22894  शाहुवाडी परळी तातू भागोजी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22895  शाहुवाडी परळी ताई रामा खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22896  शाहुवाडी परळी बाबई कोम सुभाना खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22897  शाहुवाडी परळी तुका रावजी कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22898  शाहुवाडी परळी कुशा काळू खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22899  शाहुवाडी परळी जीजा सुभाना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22900  शाहुवाडी परळी सोनू तानु मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22901  शाहुवाडी परळी तुका रावजी खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22902  शाहुवाडी परळी बाळी रामा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22903  शाहुवाडी परळी रखमीकोम कुशा केसरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali
22904  शाहुवाडी परळी धोंडीबा येसबा हिरडेकर मु. दगडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22905  शाहुवाडी परळी बाळू राणोजी उगवा मु. आनी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22906  शाहुवाडी परळी धोंडीबा येसबा हिरडेकर मु. तान्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22907  शाहुवाडी परळी धोंडी कोंडीबा वसडाकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22908  शाहुवाडी परळी केसू दत्तू भोसला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22909  शाहुवाडी परळी द्याणु संतू कांबळे ताना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22910  शाहुवाडी परळी दाजी लक्ष्मन पाटील गणू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22911  शाहुवाडी परळी दौलू जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22912  शाहुवाडी परळी सदू बाळू खोत मु.दामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22913  शाहुवाडी परळी दामू संतू महाडवकर मु. अनुसया  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22914  शाहुवाडी परळी लक्षु शिवबा जाधव मु. श्रीपती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22915  शाहुवाडी परळी दादा रावजी लागोरा मु. रकमी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22916  शाहुवाडी परळी बाळा राणोजी पा मु. गणू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22917  शाहुवाडी परळी बाळू धोंडी डेगे मु. कोंडी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 1
22918  शाहुवाडी परळी लक्ष्मन जिवबा जाधव मु. तारी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22919  शाहुवाडी परळी दामू संतू महाडवकर मु. गणू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22920  शाहुवाडी परळी सऱ्या बाबू खोत मु. बाळ्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22921  शाहुवाडी परळी म्हादू काळू चौगुला मु.रामू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22922  शाहुवाडी परळी लक्ष्मन जिवबा जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22923  शाहुवाडी परळी धोंडीबा येसबा हिरडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22924  शाहुवाडी परळी सोनबा संबू तळेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22925  शाहुवाडी परळी येसबा भैरू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22926  शाहुवाडी परळी कृष्णा बाळा बाडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22927  शाहुवाडी परळी बाळा धोंडी डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22928  शाहुवाडी परळी म्हादू बाळा सावत मु. तानी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22929  शाहुवाडी परळी मजी कोम गणू खोत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22930  शाहुवाडी परळी गणू कोमा रामचंद्र जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22931  शाहुवाडी परळी वायकोम हरी वालावलकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Parali 2
22932  शाहुवाडी तांबवे रामा संतु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22933  शाहुवाडी तांबवे कोयणी रामा सरापदार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22934  शाहुवाडी तांबवे भिवा बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22935  शाहुवाडी तांबवे लक्ष्मण कुशा पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22936  शाहुवाडी तांबवे भागी कोम माणकू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22937  शाहुवाडी तांबवे गंगी कोम काशी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22938  शाहुवाडी तांबवे राघी कोम बाळू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22939  शाहुवाडी तांबवे निवृत्ती रावू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22940  शाहुवाडी तांबवे मैनी मारुती कृष्णा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22941  शाहुवाडी तांबवे भागी कोम विटू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22942  शाहुवाडी तांबवे जिजी ज्ञानू सिधू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22943  शाहुवाडी तांबवे कोंडया येसु पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22944  शाहुवाडी तांबवे रमी कोम राऊ सपकाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22945  शाहुवाडी तांबवे राघू काशी आमकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22946  शाहुवाडी तांबवे लखु तुका रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22947  शाहुवाडी तांबवे कोयणी कोम दाजी पाटील नांगरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22948  शाहुवाडी तांबवे तानी लिंबारी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22949  शाहुवाडी तांबवे भाग्या लक्ष्मण सपकाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22950  शाहुवाडी तांबवे ठकी कोम लकु पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22951  शाहुवाडी तांबवे सुंदरी लखु रावजी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22952  शाहुवाडी तांबवे पांडू बाळा सगणू कुल्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22953  शाहुवाडी तांबवे रामा संतु सरापदा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22954  शाहुवाडी तांबवे जणी केदारी गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22955  शाहुवाडी तांबवे रामु कृष्णा देवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22956  शाहुवाडी तांबवे धोंडी ज्ञानू सिदू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22957  शाहुवाडी तांबवे भिवा शिवा लक्ष्मण वकरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22958  शाहुवाडी तांबवे सुंदरी भागी काशी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22959  शाहुवाडी तांबवे ज्ञानू कोंडी उमाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22960  शाहुवाडी तांबवे सुंदरी कृष्णा दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22961  शाहुवाडी तांबवे बाळू कृष्णा संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 1
22962  शाहुवाडी तांबवे नामू नारू विटू वडाम उखळू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22963  शाहुवाडी तांबवे चंद्री राघू काशी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22964  शाहुवाडी तांबवे अनुसया भिवा सिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22965  शाहुवाडी तांबवे मैनी मारुति कृष्णा चव्हाण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22966  शाहुवाडी तांबवे सखाराम कृष्णा काशी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22967  शाहुवाडी तांबवे हरणी धोंडी काशी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22968  शाहुवाडी तांबवे कोंडी ज्ञानू सिधू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22969  शाहुवाडी तांबवे म्हादू रावजी बापू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22970  शाहुवाडी तांबवे कोंडया केशू जानु पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22971  शाहुवाडी तांबवे जणी भैरु संतु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22972  शाहुवाडी तांबवे ममणी गणू रावजी सपकाळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22973  शाहुवाडी तांबवे शामु कृष्णा संतु पाटील करडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22974  शाहुवाडी तांबवे भिवं रामा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22975  शाहुवाडी तांबवे रकमी कोंडी उमजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22976  शाहुवाडी तांबवे कोयणी धोंडी बिरु उजगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22977  शाहुवाडी तांबवे धोंडी मारुति कृष्णा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22978  शाहुवाडी तांबवे लक्ष्मण रामु संतु सरापदार रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22979  शाहुवाडी तांबवे बंड्या मारूती विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22980  शाहुवाडी तांबवे भागी धोंडी रामा चांदिवडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22981  शाहुवाडी तांबवे बापू संतु बापू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22982  शाहुवाडी तांबवे रामा बानू माणकू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22983  शाहुवाडी तांबवे सुभाणा जोती पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22984  शाहुवाडी तांबवे भावांना रकमा वकट्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22985  शाहुवाडी तांबवे राधी कोम दाजी नानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22986  शाहुवाडी तांबवे सुभाणा कुश्या फिरंगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22987  शाहुवाडी तांबवे कोयणी कोम देवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22988  शाहुवाडी तांबवे कोंडया शिवा निणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22989  शाहुवाडी तांबवे तानी लखु पांडू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22990  शाहुवाडी तांबवे लक्ष्मण बापू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22991  शाहुवाडी तांबवे तुळसी ज्ञानू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 2
22992  शाहुवाडी तांबवे दौलती म्हादू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
22993  शाहुवाडी तांबवे भाऊ गणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
22994  शाहुवाडी तांबवे धोंडी गणू गोपाळजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
22995  शाहुवाडी तांबवे गणू देवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
22996  शाहुवाडी तांबवे जोत्या बाळा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
22997  शाहुवाडी तांबवे धोंडी लखु पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
22998  शाहुवाडी तांबवे येसु दाजी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
22999  शाहुवाडी तांबवे नवलू नानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23000  शाहुवाडी तांबवे ज्ञानू नानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23001  शाहुवाडी तांबवे कृष्णा केदारी शेळका मालेवाडी रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23002  शाहुवाडी तांबवे हौसी लया हरी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23003  शाहुवाडी तांबवे हरणी रामा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23004  शाहुवाडी तांबवे संतु विटू शिवगण रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23005  शाहुवाडी तांबवे माणकू कोम आंबाजी पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23006  शाहुवाडी तांबवे दगडी कानू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23007  शाहुवाडी तांबवे कृष्णा काशीची मुले दोन रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23008  शाहुवाडी तांबवे लोभी कोम उमजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23009  शाहुवाडी तांबवे आई कोम निणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23010  शाहुवाडी तांबवे हरणी कोम मान्या पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23011  शाहुवाडी तांबवे विटू धोंडी आमकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23012  शाहुवाडी तांबवे धोंडी येसु पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23013  शाहुवाडी तांबवे साधू भागू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23014  शाहुवाडी तांबवे रावजी अर्जुना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23015  शाहुवाडी तांबवे जन्म न 1 मुले मयत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23016  शाहुवाडी तांबवे विटू रामा पेजा यांचे मूल रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23017  शाहुवाडी तांबवे लळि पंडू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23018  शाहुवाडी तांबवे बजा माणकू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23019  शाहुवाडी तांबवे धोंडी शिवा निणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23020  शाहुवाडी तांबवे रामा हरी नानू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23021  शाहुवाडी तांबवे भिवा भिवाजी पाटील माजगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23022  शाहुवाडी तांबवे अर्जुना विटू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 3
23023  शाहुवाडी तांबवे अनू भागोजि पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23024  शाहुवाडी तांबवे रामा धोंडी चिंधवाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23025  शाहुवाडी तांबवे आकी बाप संतु पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23026  शाहुवाडी तांबवे नारू शिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23027  शाहुवाडी तांबवे शिवा नानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23028  शाहुवाडी तांबवे भिवं लक्ष्मण वकट्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23029  शाहुवाडी तांबवे रामा येसु पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23030  शाहुवाडी तांबवे येसु दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23031  शाहुवाडी तांबवे ज्ञानू संतु पाटील नांगरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23032  शाहुवाडी तांबवे दाजी बापू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23033  शाहुवाडी तांबवे भागू बाळू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23034  शाहुवाडी तांबवे भिवा कोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23035  शाहुवाडी तांबवे रागी कोम धर्मा पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23036  शाहुवाडी तांबवे बाळा भिवजी वकटे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23037  शाहुवाडी तांबवे मुक्ति कोम धोंडी चिंधवळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23038  शाहुवाडी तांबवे संतु बापू नांगरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23039  शाहुवाडी तांबवे मारूती कृष्णा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23040  शाहुवाडी तांबवे भागी सिधू अंबाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23041  शाहुवाडी तांबवे क्रिष्णा हरी ज्ञानू पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23042  शाहुवाडी तांबवे ज्ञानू तुका रावजी वडाम रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23043  शाहुवाडी तांबवे शिवा निणू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23044  शाहुवाडी तांबवे कुशी कृष्णा दिवजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23045  शाहुवाडी तांबवे विटू रावजी गोउळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23046  शाहुवाडी तांबवे संतु धोंडी रामा चांदीवाट रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23047  शाहुवाडी तांबवे संती म्हादू धर्मा पेजा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23048  शाहुवाडी तांबवे कृष्णा धोंडी उचगावकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Tambve 4
23049  शाहुवाडी थेरगाव दत्तू रामा रडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23050  शाहुवाडी थेरगाव केरू बिन बाळा सागावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23051  शाहुवाडी थेरगाव रामा बिन दाजी जाधव रा.कुरण्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23052  शाहुवाडी थेरगाव येसू सतु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23053  शाहुवाडी थेरगाव गणू विठू कापशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23054  शाहुवाडी थेरगाव धोंडी बिन मसु दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23055  शाहुवाडी थेरगाव लकू बिन बाबाजी रेडकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23056  शाहुवाडी थेरगाव क्रष्णा सोमा सुंभे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23057  शाहुवाडी थेरगाव तुका बाबाजी रडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23058  शाहुवाडी थेरगाव क्रष्णा सोमा सुंभे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23059  शाहुवाडी थेरगाव तुका बाबाजी रडेकर मुलगी पाठीबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23060  शाहुवाडी थेरगाव ज्ञानू बापू कापसे –मुलगा रामू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23061  शाहुवाडी थेरगाव मारूती भाउ चाळके  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23062  शाहुवाडी थेरगाव रामा हणमा सुंबे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23063  शाहुवाडी थेरगाव हरी राउ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23064  शाहुवाडी थेरगाव दादु राणेजी जगदाळा –मुलगी रकमा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23065  शाहुवाडी थेरगाव लकू बाबाजी रेडेकर –मुलगी साकु  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23066  शाहुवाडी थेरगाव बाबु दौलू पाटील –मुलगी हारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23067  शाहुवाडी थेरगाव गोंविदा विठू मादळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23068  शाहुवाडी थेरगाव कुसाबान पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 1
23069  शाहुवाडी थेरगाव नारू भाउ खोपडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23070  शाहुवाडी थेरगाव आंदु ज्ञानु चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23071  शाहुवाडी थेरगाव आंदु गोंविदा तहणुकी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23072  शाहुवाडी थेरगाव हारी रामाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23073  शाहुवाडी थेरगाव मारूती राउ खराडे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23074  शाहुवाडी थेरगाव बाळा नारू मोहरेकर –लक्ष्माण्‍  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23075  शाहुवाडी थेरगाव विठु जिवबा सुंबे –मुलगी ताई रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23076  शाहुवाडी थेरगाव चंद्रा जयराम घेवारी –मुलगा मारूती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23077  शाहुवाडी थेरगाव तुका भाउ दळवी –मुलगी गंगु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23078  शाहुवाडी थेरगाव क्रष्णा हरी चौगुला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23079  शाहुवाडी थेरगाव क्रष्णा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23080  शाहुवाडी थेरगाव केरू बाळा पाटील – मुलगी कमळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23081  शाहुवाडी थेरगाव आबा जयराम चौगुला मुलगी तारू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23082  शाहुवाडी थेरगाव ज्ञानु मन्यापा ताबुळी – रामा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23083  शाहुवाडी थेरगाव लकु सदू खोपडा –मुलगा हरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23084  शाहुवाडी थेरगाव संतु लक्ष्मण्‍ नदिंवाला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23085  शाहुवाडी थेरगाव चंद्रा देवाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23086  शाहुवाडी थेरगाव तुका भाउ दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23087  शाहुवाडी थेरगाव नारू हरी चिख्लकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23088  शाहुवाडी थेरगाव धोंडीबा हरीबा लाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23089  शाहुवाडी थेरगाव तुका परसू यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 2
23090  शाहुवाडी थेरगाव श्रीपती बाळा घाटगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23091  शाहुवाडी थेरगाव तुका बाबाजी रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23092  शाहुवाडी थेरगाव क्रष्णा हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23093  शाहुवाडी थेरगाव चंद्रा रामा चनाण्‍  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23094  शाहुवाडी थेरगाव शंकर ज्ञानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23095  शाहुवाडी थेरगाव राउ रामा रेडेकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23096  शाहुवाडी थेरगाव गोविंदा जीवबा सुंबे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23097  शाहुवाडी थेरगाव बाळू देवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23098  शाहुवाडी थेरगाव नारू मेसू कुसीकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23099  शाहुवाडी थेरगाव रामा नाना पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23100  शाहुवाडी थेरगाव कासु कोम बाबु चौगला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23101  शाहुवाडी थेरगाव गणू हारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23102  शाहुवाडी थेरगाव केदारी सदू खोपडा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23103  शाहुवाडी थेरगाव गोपाळा मूत्त्र ज्ञानुपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23104  शाहुवाडी थेरगाव तानु भ्‌त्त्र रामु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23105  शाहुवाडी थेरगाव कमळी कोम दात्त्‍ आपा तोगटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23106  शाहुवाडी थेरगाव ताई कोम बिठू चिकलाकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23107  शाहुवाडी थेरगाव भउ महादू पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23108  शाहुवाडी थेरगाव रामा बिन नाना बाळपापा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Theragaon 3
23109  शाहुवाडी थेरगाव हारणा बाप हिरा राउ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23110  शाहुवाडी थेरगाव नारू नंमष्या संपकाळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23111  शाहुवाडी थेरगाव हारी बाबु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23112  शाहुवाडी थेरगाव रामा क्रष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23113  शाहुवाडी थेरगाव तुका क्रष्णा साळसकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23114  शाहुवाडी थेरगाव धोंडी बज्या पा.दिवे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23115  शाहुवाडी थेरगाव जगी बाळा खोपटे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23116  शाहुवाडी थेरगाव हावसा भ्रा.हारी जकाते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23117  शाहुवाडी थेरगाव महादू रामा पाडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23118  शाहुवाडी थेरगाव चंद्राबाई विठू यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23119  शाहुवाडी थेरगाव पुतळा बापू कुसीगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23120  शाहुवाडी थेरगाव दौलू राउ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23121  शाहुवाडी थेरगाव तारू तुका परसू यादव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23122  शाहुवाडी थेरगाव दादू सखोबा रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23123  शाहुवाडी थेरगाव नाथ नाना खामकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Thergav 4
23124  शाहुवाडी शिवारे वालू लाकु तुका शिरले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23125  शाहुवाडी शिवारे रामु हरी सिदू नानागरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23126  शाहुवाडी शिवारे वालू तुका निनू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23127  शाहुवाडी शिवारे कृष्ण अप्पा नांगरे श्रीपति  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23128  शाहुवाडी शिवारे हरणी विटू ज्योति मुदळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23129  शाहुवाडी शिवारे यशवंत धोंडी नांगरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23130  शाहुवाडी शिवारे शरजा मारुति भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23131  शाहुवाडी शिवारे ज्ञानू विटू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23132  शाहुवाडी शिवारे ज्ञानू विटू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23133  शाहुवाडी शिवारे ज्ञानू ईश्वरा कहू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23134  शाहुवाडी शिवारे कामु नाना गुणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23135  शाहुवाडी शिवारे कोंडी भाऊ विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23136  शाहुवाडी शिवारे हरी नेणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23137  शाहुवाडी शिवारे सखूबाई येसु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23138  शाहुवाडी शिवारे आकु सादु रामा कदम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23139  शाहुवाडी शिवारे वालू आबा बाबाजी चोगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23140  शाहुवाडी शिवारे कमाली सिदू शंभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23141  शाहुवाडी शिवारे रखमा सिदू नानागरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23142  शाहुवाडी शिवारे गुंडाप्पा रौ सिदू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23143  शाहुवाडी शिवारे गुंगू मारुति नाथा गायकवाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23144  शाहुवाडी शिवारे हरणी म्हडू कुशा चोगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23145  शाहुवाडी शिवारे वालू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23146  शाहुवाडी शिवारे दौळू कृष्ण तातू हानमा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23147  शाहुवाडी शिवारे रकमा ज्ञानू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23148  शाहुवाडी शिवारे राई विटू भिवं पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23149  शाहुवाडी शिवारे तुका विटू कोकाटे बंडू मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23150  शाहुवाडी शिवारे गणू सखोबा घास मुलगा भिवा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23151  शाहुवाडी शिवारे कृष्णा बिन भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23152  शाहुवाडी शिवारे भाऊ बिन राघू कापशीकर यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23153  शाहुवाडी शिवारे गणू बिन भाऊ वा यास मुलगी गंगू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23154  शाहुवाडी शिवारे कृष्णा आप्पा चौगुले यास मुलगी आवळीकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 7
23155  शाहुवाडी शिवारे बाळा बिन सखोबा कोकरा यास मुलगा वासू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23156  शाहुवाडी शिवारे तुका रावजी पाटील यास मुलगी तांनी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23157  शाहुवाडी शिवारे साधू सिदू वरेकर यास मुलगी कोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23158  शाहुवाडी शिवारे गुंडाप्पा बी सुभाना यास मुलगी अनू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23159  शाहुवाडी शिवारे बाळू ज्ञानू सखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23160  शाहुवाडी शिवारे तानू सीताराम भागोजि पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23161  शाहुवाडी शिवारे रकमा विटू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23162  शाहुवाडी शिवारे हरणी शीवराम दाजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23163  शाहुवाडी शिवारे महिपती भिवा निनू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23164  शाहुवाडी शिवारे मारुति राऊ विटू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23165  शाहुवाडी शिवारे दादू लखू येसु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23166  शाहुवाडी शिवारे पारू सुभाना नारू केसरा सवते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23167  शाहुवाडी शिवारे तूका निनू भोसला मुलगा कुंडल्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23168  शाहुवाडी शिवारे दौलू भाऊ सागावकर यास मुली  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23169  शाहुवाडी शिवारे तारू हरि मारू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23170  शाहुवाडी शिवारे राऊ भाऊ महदु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23171  शाहुवाडी शिवारे कमळि सखोबा यसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23172  शाहुवाडी शिवारे वाली ज्ञानू इटू चरणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23173  शाहुवाडी शिवारे बाबू आबा बाबाजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23174  शाहुवाडी शिवारे गंगू हरि निनू पा।  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23175  शाहुवाडी शिवारे हौशी हरी रावजी पाड्ळीकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23176  शाहुवाडी शिवारे वालू नारसू तुका पाडाळीकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23177  शाहुवाडी शिवारे वाली गणू सखोबा कोकाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23178  शाहुवाडी शिवारे वासू रामा गोविंदा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23179  शाहुवाडी शिवारे धोंडया बाळा सखोबा कोकाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23180  शाहुवाडी शिवारे रामा धोंडी पाटील यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23181  शाहुवाडी शिवारे हरणी ज्ञानू आबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23182  शाहुवाडी शिवारे राऊ हणमजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23183  शाहुवाडी शिवारे हरी रामा कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23184  शाहुवाडी शिवारे नाथा दाजी पाटील मानगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23185  शाहुवाडी शिवारे सखू ज्ञानू भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23186  शाहुवाडी शिवारे बाबू बिन भाऊ यसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23187  शाहुवाडी शिवारे ज्ञानू रामा बाबाजी सावेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23188  शाहुवाडी शिवारे भाऊ बिन इटू भोसले मुलगा ईश्वरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23189  शाहुवाडी शिवारे दादू बाळा सिदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 8
23190  शाहुवाडी शिवारे महिपा सीताराम भागोजि पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23191  शाहुवाडी शिवारे मंजु म्हदू धोंडी सवर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23192  शाहुवाडी शिवारे चंद्रू सादु पाटील बिळासकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23193  शाहुवाडी शिवारे जानु सखोबा पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23194  शाहुवाडी शिवारे कृष्णा हरी सादू कापुसकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23195  शाहुवाडी शिवारे आकु गुंडा सुभाना चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23196  शाहुवाडी शिवारे श्रीपति विटू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23197  शाहुवाडी शिवारे मुक्ता केदारी लखु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23198  शाहुवाडी शिवारे पांडू ईश्वरा विटू नांगरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23199  शाहुवाडी शिवारे गोविंदा शिवराम दाजी चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23200  शाहुवाडी शिवारे लखु बिन यासु पाटील यास मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23201  शाहुवाडी शिवारे शंकर महदु कुशा चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23202  शाहुवाडी शिवारे बकू मल्या सखोबा भिंगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23203  शाहुवाडी शिवारे कृष्ण विटू जोती मुदळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23204  शाहुवाडी शिवारे बाळू तुका बिनू भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23205  शाहुवाडी शिवारे तारू हरी विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23206  शाहुवाडी शिवारे श्रीपति भिवा विटू भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23207  शाहुवाडी शिवारे भाऊ विटू भोसले याचा मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23208  शाहुवाडी शिवारे येसु गणू भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23209  शाहुवाडी शिवारे दादू कृष्णा आण्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23210  शाहुवाडी शिवारे गोविंदा जोति सागावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23211  शाहुवाडी शिवारे चंद्रूबाई मधू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23212  शाहुवाडी शिवारे राऊ बिन विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23213  शाहुवाडी शिवारे हरणी बाप भिवजी भोसले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23214  शाहुवाडी शिवारे ईश्वरा बिन बळी कोकाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23215  शाहुवाडी शिवारे सादु बिन नवलूपपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23216  शाहुवाडी शिवारे तारू कोण आबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23217  शाहुवाडी शिवारे रानू कोण संतु केसरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23218  शाहुवाडी शिवारे वाली बाप मधू बाबाजी पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23219  शाहुवाडी शिवारे भैरू हरी ज्ञानू पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23220  शाहुवाडी शिवारे कृष्णा बाप सदू संबू माणकू आ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23221  शाहुवाडी शिवारे बिन कोम भवनजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23222  शाहुवाडी शिवारे भिवा बाप कोंडी पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23223  शाहुवाडी शिवारे मैना कोम सिदू पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23224  शाहुवाडी शिवारे भैरु बाप केदारीग सवते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23225  शाहुवाडी शिवारे विटू बिन कृष्णजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shivare 9
23226  शाहुवाडी चरण वालू नाना मरगू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23227  शाहुवाडी चरण मंजुरी भाऊ मरगू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23228  शाहुवाडी चरण ज्ञानू हरी सुभाना रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23229  शाहुवाडी चरण बायाजी रामा हरी लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23230  शाहुवाडी चरण आंबू राम चरणू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23231  शाहुवाडी चरण म्हादू नारू परवता हावळा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23232  शाहुवाडी चरण तुका मन्यापा भिमाजी जगताप रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23233  शाहुवाडी चरण तुक्या रामा ऊमाजी जगताप  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23234  शाहुवाडी चरण रामा नारू सुभाना कणशा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23235  शाहुवाडी चरण गगू गणू जिवबा माने रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23236  शाहुवाडी चरण चद्रा रागू आप्पा लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23237  शाहुवाडी चरण तुक्य दाजी सुभाना कणशा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23238  शाहुवाडी चरण हरी रामा धोंडी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23239  शाहुवाडी चरण धोंडी रावजी संतू वास्कर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23240  शाहुवाडी चरण ज्ञानू भगू रामा मान्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 1
23241  शाहुवाडी चरण म्हादू विठू सुभाना जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23242  शाहुवाडी चरण मंजूरी देवप्पा संतू वास्कर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23243  शाहुवाडी चरण हरणी पाटलू विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23244  शाहुवाडी चरण येसा बाबाजी आपाजी जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23245  शाहुवाडी चरण चंद्रा कुशापा दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23246  शाहुवाडी चरण दाजी सुबाना कणशा मुलगा ज्ञानू रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23247  शाहुवाडी चरण नरसू देऊ राघू माने रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23248  शाहुवाडी चरण मारूती तुकाराम ज्योती भावे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23249  शाहुवाडी चरण कृष्णा भाऊ दाजी पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23250  शाहुवाडी चरण पांडू रामा येसू किटा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23251  शाहुवाडी चरण विटा राऊ म्हादू जगताप रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23252  शाहुवाडी चरण गणू लक्ष्मण भवाना लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23253  शाहुवाडी चरण मंजूळा हरी सुभाना नेबापूरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23254  शाहुवाडी चरण जनी कुशा बापू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23255  शाहुवाडी चरण तानी राऊ सदू लाड पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23256  शाहुवाडी चरण गगी देवबा सदू वास्कर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 2
23257  शाहुवाडी चरण शिदू माणकू वास्कर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23258  शाहुवाडी चरण ज्ञानू हरी भिमाजी जगताप रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23259  शाहुवाडी चरण धोंडी म्हादू सर्वा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23260  शाहुवाडी चरण दादू विठू सुभाना जाधव रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23261  शाहुवाडी चरण राधा लकूळा विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23262  शाहुवाडी चरण बाबू लकूळा पोलीस रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23263  शाहुवाडी चरण हरी गोपाळा कुशा पाकरे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23264  शाहुवाडी चरण तानी तुका लिंबारे खबाला रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23265  शाहुवाडी चरण तारी बाबाजी सदू वास्कर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23266  शाहुवाडी चरण रकरी जैरू नाना लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23267  शाहुवाडी चरण चरणू रावजी बाळू लाड रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23268  शाहुवाडी चरण आंबू लकुळा विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर Charan 3
23269  शाहुवाडी शिराळे वारुण बंडूवान आवाप्पा सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23270  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन रवलु पाटील यांचा भरून हाती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23271  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू नानू पाटील यांचा मुलगा ज्ञानू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23272  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा बिन महिपती डिगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23273  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री कोम हरी केतकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23274  शाहुवाडी शिराळे वारुण नानू बापरावू चौगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23275  शाहुवाडी शिराळे वारुण पुतळी बाप रामा पोळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23276  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा बिन रावजी पोळा यास मुलगी पुतळी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23277  शाहुवाडी शिराळे वारुण अक्का बिन मारुती कोकरूडकर यास मुलगी धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23278  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ बिन बाळू पाटील यास मुलगा राऊ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23279  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रु भिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23280  शाहुवाडी शिराळे वारुण रवाळू चिमा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23281  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरणी बापाच ताप सावळा मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23282  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावाकोम येसू रावे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23283  शाहुवाडी शिराळे वारुण भावना संतू पाटील यास मुलगा बंडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23284  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ इजू पाटील यास मुलगा विष्णू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23285  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू सिवा चिंचूलकर यास मुलगा बंडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23286  शाहुवाडी शिराळे वारुण अर्जुना बिन म्हादू पाटील यास मुलगा शंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23287  शाहुवाडी शिराळे वारुण राघू पाटील मान्दुरकर यास मुलगी आणू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23288  शाहुवाडी शिराळे वारुण हारी इंजू पाटील मु इंजू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23289  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा बाबू ढवळे मु येसी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23290  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारुती तुळसाणकर मु तानी नाना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23291  शाहुवाडी शिराळे वारुण विष्णू साखोबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23292  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23293  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबाजी रामा निस कुळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23294  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतू कोंडी राणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23295  शाहुवाडी शिराळे वारुण सादुबीन महादू पोळ मु कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23296  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी बिन गानू पाटील मु पांडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23297  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुबाना संतू पोवार मु भागी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23298  शाहुवाडी शिराळे वारुण मैना कोम दाजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23299  शाहुवाडी शिराळे वारुण सदू सई कोम बाबू सेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23300  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23301  शाहुवाडी शिराळे वारुण बया कोम बाळू कोपडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23302  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळ्या गोविंदा मालूम रा तानी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23303  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारगु चौगला मु वाकुर्डे येणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23304  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा भिवा पाटील मु चंद्र  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23305  शाहुवाडी शिराळे वारुण विटू रावजी सेटागा मु आबा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23306  शाहुवाडी शिराळे वारुण केल्य बिन आवजी पाटील वूजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23307  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुका दाजी पत मु रामजा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23308  शाहुवाडी शिराळे वारुण लाड संतू राणे मु राऊ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23309  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा सावजी पाटील मु नारायण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23310  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू लक्ष्मन वके तानी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23311  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ रामा सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23312  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ दाजी सोंडूलकर मु कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23313  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुका हारी पोळ मु पांडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23314  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्म्न कोंडी राणे मु संती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23315  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन बाजी पाटील मु पुतळी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23316  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा नारू सोंडूलकर मु हरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23317  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारुती अर्जुना सुतार हारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23318  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा अर्जुना पोळ मु राही  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23319  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ रावजी शेटगा मु पुतळी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23320  शाहुवाडी शिराळे वारुण दौलू नायकू सोंडूलकर मु राणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23321  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ नाथा पोवार मु कृष्णा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23322  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ मोरे मु सुंदरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23323  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री सुभ्वा शिवजी साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23324  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी निनू रामू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23325  शाहुवाडी शिराळे वारुण मावू रावजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23326  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसी दाजी ज्योती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23327  शाहुवाडी शिराळे वारुण नारू सुभाबा शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23328  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई गोपाळा खंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23329  शाहुवाडी शिराळे वारुण खळू हस्मय पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23330  शाहुवाडी शिराळे वारुण भावना संभू चिमाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23331  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ बाबू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23332  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23333  शाहुवाडी शिराळे वारुण भोवणा राणू पाटील आरळेकर रामा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23334  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमा बाजी तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23335  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू बाबाजी अर्जुना मंडकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23336  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुक्या दाजी येसू सावळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23337  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्ण येसू बाबू राण्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23338  शाहुवाडी शिराळे वारुण माम्ती संतू कुशा पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23339  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुसायी कोम धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23340  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ आई ररकमाई तुरा सु पाटील रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23341  शाहुवाडी शिराळे वारुण चांगुणा कळू शिवाजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23342  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा बाळू धोंडी शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23343  शाहुवाडी शिराळे वारुण येशी लक्ष्मन कोंडी पानुंद्रेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23344  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाबाजी रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23345  शाहुवाडी शिराळे वारुण सळी रत्म्जी विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23346  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतू रावजी सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23347  शाहुवाडी शिराळे वारुण वाळू रवाळू लक्ष्मन पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23348  शाहुवाडी शिराळे वारुण चांगुणा आई भागी धोंडी दुर्गाडा जांबुर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23349  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोंडी कृष्णा महिपती डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23350  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळ्या संतू चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23351  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23352  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी चिमाजी नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23353  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाजी लालू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23354  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबाजी विठू रुस्लेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23355  शाहुवाडी शिराळे वारुण रखी खंडू महिपती कट्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23356  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी लक्ष्मन सिदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23357  शाहुवाडी शिराळे वारुण जनी सावजी रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23358  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी भिवा सुभान पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23359  शाहुवाडी शिराळे वारुण चांगुणा कुसा जिवबा चिंचुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23360  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोविंदा अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23361  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोविंद सदू आंबेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23362  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी बावना माईगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23363  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा कोयना सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23364  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा आनंद रामा शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23365  शाहुवाडी शिराळे वारुण यकसी कोंडी बाळू दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23366  शाहुवाडी शिराळे वारुण महिपती खंडू कालथा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23367  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी कृष्णा कुरारी पूरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23368  शाहुवाडी शिराळे वारुण काशी विठू जोती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23369  शाहुवाडी शिराळे वारुण जोती बाबू रामजी सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23370  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा देवाजी राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23371  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू हरी सुभान भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23372  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी कृष्णा सभु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23373  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ रामा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23374  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा शिवाजी बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 1
23375  शाहुवाडी शिराळे वारुण महुना नारू जोती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23376  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन महादू रावजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23377  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी काळू शिवाजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23378  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू सदू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23379  शाहुवाडी शिराळे वारुण नारू बाबाजी रावजी मिय्कुल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23380  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा रावजी शिवाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23381  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारुती महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23382  शाहुवाडी शिराळे वारुण रव्ळू यीमा नाधाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23383  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी येसू संतू चरणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23384  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप्या संतू कुश्या सुतार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23385  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशी भिवा केदारी राणे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23386  शाहुवाडी शिराळे वारुण जोती गगु देवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23387  शाहुवाडी शिराळे वारुण हैबत कृष्णा महिपती रागा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23388  शाहुवाडी शिराळे वारुण मनी रवळू लक्ष्मन पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23389  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुक्षा येसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23390  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी भावना वाईगज  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23391  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23392  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना नारू सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23393  शाहुवाडी शिराळे वारुण नारू खंडू डी वा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23394  शाहुवाडी शिराळे वारुण राव्न्या भिवा सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23395  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू निनू जोती चव्हान  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23396  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी भिवा सिदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23397  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळा भिवा सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23398  शाहुवाडी शिराळे वारुण रवळू कृष्णा संभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23399  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा सदू लखू चव्हाण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23400  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळ्या बाबाजी सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23401  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रावजी बाबाजी गोज्र्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23402  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळा बिन धोंडी धावू वयीनगडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23403  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुका लक्ष्म्न केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23404  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयनी तुका भिवा कृष्णाजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23405  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिदू विठू कृष्णा अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23406  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ पांडू गनु आंबेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23407  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशी कोंडी कोकरूडकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23408  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशा येसू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23409  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिदू रामा सिदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23410  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमा दाजी मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23411  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी सिदू साखरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23412  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री बाबू केदारी सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23413  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू जणू खंडू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23414  शाहुवाडी शिराळे वारुण मंजुळा संतू कळू दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23415  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ भावजी काळे पाटीका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23416  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा संभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23417  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा येसू सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23418  शाहुवाडी शिराळे वारुण देण्या काळू शिवाजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23419  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा दवळू लक्ष्मन पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23420  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ कृष्णा शिवाजी डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23421  शाहुवाडी शिराळे वारुण रागे रावजी रामू शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23422  शाहुवाडी शिराळे वारुण केदारी नाथा सावळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23423  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतू कुशा पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23424  शाहुवाडी शिराळे वारुण मंजुळा बाप गोविंदा पवार \ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23425  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू रामा कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23426  शाहुवाडी शिराळे वारुण जोती विठू जोती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23427  शाहुवाडी शिराळे वारुण बापू शिवाजी बापू चिंचूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23428  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी रामा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23429  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री येसू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23430  शाहुवाडी शिराळे वारुण जनी संतू धोंडी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23431  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री हरी नाथाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23432  शाहुवाडी शिराळे वारुण आवळू नाथा बापू शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23433  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुकाराम सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23434  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी बाबू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23435  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी बाबू बापू पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23436  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना भिवा सुभान पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23437  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयानी खंडू महिपती कट्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23438  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी कोंडी आंदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23439  शाहुवाडी शिराळे वारुण मुक्ती एषा बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23440  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी धोंडी धाकू वाईगाडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23441  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाई येसू नाधाडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23442  शाहुवाडी शिराळे वारुण बापू रामजी ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23443  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी रामा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23444  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी राणू शेटगा रामा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23445  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू लक्ष्म्न खंडू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23446  शाहुवाडी शिराळे वारुण जोती बाबाजी हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23447  शाहुवाडी शिराळे वारुण मैना साखोबा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23448  शाहुवाडी शिराळे वारुण गनु बाळ्या जोती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23449  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा संभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23450  शाहुवाडी शिराळे वारुण तयानी लक्ष्मन सावजी साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23451  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुका दाजी नानू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23452  शाहुवाडी शिराळे वारुण नारू केदारी भैरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23453  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा अर्जुना गोपाळा पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23454  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा राणू जोती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23455  शाहुवाडी शिराळे वारुण मंजुळी कृष्णा नाथा सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23456  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23457  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रामा मुरारी सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23458  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुक्या रामजी बाबाजी मिस्कुल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23459  शाहुवाडी शिराळे वारुण शोवजी हरी सुभाना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23460  शाहुवाडी शिराळे वारुण बया चिमाजी अप्पाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23461  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयना संतू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23462  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठी विठू अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23463  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू हरी शेवाळे आरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23464  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू एषा नाधाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23465  शाहुवाडी शिराळे वारुण जणू संतू पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23466  शाहुवाडी शिराळे वारुण शर्जी सदू गानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23467  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा संभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23468  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी सुभाना सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23469  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुकाराम लखू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23470  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठी केदारी लक्षणे पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23471  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी सावजी सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23472  शाहुवाडी शिराळे वारुण राई नारू महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23473  शाहुवाडी शिराळे वारुण जनी भिवा सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23474  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी बाबू सदू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23475  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू दाजी मनु मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23476  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ सदू येसू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23477  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा बापू रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23478  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामजी विठू लक्ष्मन मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23479  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू बाबू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23480  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णी नाऱ्या सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23481  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी नानू अप्पाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23482  शाहुवाडी शिराळे वारुण नायकू रामा सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23483  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयना अबब्जी खलु पाटील जांम्बुरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23484  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा साखोबा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23485  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू गानू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23486  शाहुवाडी शिराळे वारुण लुकमवी चंदू शहाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23487  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ हरी गोजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 2
23488  शाहुवाडी शिराळे वारुण रखी रावजी निनू झोलंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23489  शाहुवाडी शिराळे वारुण सीता बाप सीन सावंत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23490  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी मारुती निनू मनझइस्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23491  शाहुवाडी शिराळे वारुण पारती राजा कुश पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23492  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरणी गनु संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23493  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू धनु धाकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23494  शाहुवाडी शिराळे वारुण शेतला तुकाराम मगदुरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23495  शाहुवाडी शिराळे वारुण बंडू विठू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23496  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा भेगू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23497  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुका बाप कृष्णा संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23498  शाहुवाडी शिराळे वारुण तानी विठू नायकू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23499  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारुती चंदू रीम्जी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23500  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी तुका महादू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23501  शाहुवाडी शिराळे वारुण महादू विठू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23502  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा तातू कुश्जी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23503  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप मारुती नानू मंणदुरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23504  शाहुवाडी शिराळे वारुण रयुमी ज्ञानू आबा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23505  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा विठू गोडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23506  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ गनु संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23507  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी विठू संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23508  शाहुवाडी शिराळे वारुण सीता बाळा कुरगा डिगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23509  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाळू शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23510  शाहुवाडी शिराळे वारुण अर्जुना महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23511  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रावजी धपाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23512  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ गानू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23513  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप बाळा भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23514  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोंडी धोंडी रावू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23515  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा लक्ष्मन खंडू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23516  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू विठू अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23517  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी कृष्णा नायकू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23518  शाहुवाडी शिराळे वारुण भावना नायकू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23519  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयना विठू भवना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23520  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोविंद निनू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23521  शाहुवाडी शिराळे वारुण महादू सदू गनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23522  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसू सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23523  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा जोती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23524  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा काळू पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23525  शाहुवाडी शिराळे वारुण मुक्ती कृष्णा आत्कीरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23526  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा सावजी पाटील मु नारायण  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23527  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23528  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा शिवा कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23529  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू सुभाना राणोजी मराठे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23530  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा लक्ष्मन बोलबाणेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23531  शाहुवाडी शिराळे वारुण तानी हरी हैबती काटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23532  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप दौलू नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23533  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशा बाबाजी कुराडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23534  शाहुवाडी शिराळे वारुण ईश्वरा लक्ष्मन बाबासो पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23535  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी रामा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23536  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारुती राघू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23537  शाहुवाडी शिराळे वारुण शिवा महादू ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23538  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंड्या कृष्णा रामा करूंगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23539  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा साखोबा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23540  शाहुवाडी शिराळे वारुण येषां तुका चौगला वाकुर्देकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23541  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतू सदू गोद्षा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23542  शाहुवाडी शिराळे वारुण पिराजी महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23543  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबू लक्ष्मन कोंड्या राण्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23544  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी गणू पाटील गणू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23545  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा भिवा पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23546  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ सदू सादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23547  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा विबे बिन धामणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23548  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप कृष्णा रामा करूंगळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23549  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरेत रामा करूंगळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23550  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू केदारी लक्ष्मन पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23551  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी सावजी पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23552  शाहुवाडी शिराळे वारुण शंकर भाऊ भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23553  शाहुवाडी शिराळे वारुण गणू रामा ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23554  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ हरी महिपती कट्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23555  शाहुवाडी शिराळे वारुण म्हवोजी नायकू बाबूजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23556  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23557  शाहुवाडी शिराळे वारुण भावना सभु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23558  शाहुवाडी शिराळे वारुण गगू साबळे निव्लेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23559  शाहुवाडी शिराळे वारुण सई भाऊ अप्पाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23560  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिली भाऊ इथर पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23561  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू साय अर्जुना ढवळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23562  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ संतू बंडू गोजऱ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23563  शाहुवाडी शिराळे वारुण साखोबा रावजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23564  शाहुवाडी शिराळे वारुण महादू अर्जुना महादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23565  शाहुवाडी शिराळे वारुण जोती दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23566  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रामा करूंगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23567  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा विठू पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23568  शाहुवाडी शिराळे वारुण राघू चौगेला पुसाळकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23569  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू हरी बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23570  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू बाळा जोती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23571  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोविंदा धोंडी खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23572  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा नायकू सोंडूलकर केरू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23573  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळा लखू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23574  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23575  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रामा करूंगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23576  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी ग्ठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23577  शाहुवाडी शिराळे वारुण येषां बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23578  शाहुवाडी शिराळे वारुण रम्या बाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23579  शाहुवाडी शिराळे वारुण गणू सुभाना साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23580  शाहुवाडी शिराळे वारुण दौलू नायकू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23581  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा सावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23582  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा कृष्णा हात्कीरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23583  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसू सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23584  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा बाळू पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23585  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना साखोबा शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23586  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा मुराजी सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23587  शाहुवाडी शिराळे वारुण राजी नारू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23588  शाहुवाडी शिराळे वारुण दाजी ज्ञानू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23589  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशी कोम अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23590  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी कोम गोविंदा अर्जूना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23591  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन संभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23592  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसी कोम रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23593  शाहुवाडी शिराळे वारुण राण्या रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 3
23594  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी शिवाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23595  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी रावजी रागु शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23596  शाहुवाडी शिराळे वारुण जणू नारू मधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23597  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळ्या बाबाजी भोसला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23598  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतू पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23599  शाहुवाडी शिराळे वारुण नारू बाबाजी मिस्कुळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23600  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी मालू दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23601  शाहुवाडी शिराळे वारुण केदारी नाथा ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23602  शाहुवाडी शिराळे वारुण देव्या याश्या पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23603  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी कोम कृष्णा डिगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23604  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिद्धी कृष्णा महिपती डिगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23605  शाहुवाडी शिराळे वारुण साळू कोम रामा उदगिरी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23606  शाहुवाडी शिराळे वारुण सती कोम रवळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23607  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ कृष्णा डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23608  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णी रामा मुरली सोयीकाल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23609  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू संतू गोडसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23610  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाळू शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23611  शाहुवाडी शिराळे वारुण सदू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23612  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी गोविंदा धोंडी खोत  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23613  शाहुवाडी शिराळे वारुण संभाजी भैरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23614  शाहुवाडी शिराळे वारुण सैनी कोम हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23615  शाहुवाडी शिराळे वारुण येश्या अर्जुना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23616  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी कोम सख्या ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23617  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोम साखोबा पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23618  शाहुवाडी शिराळे वारुण महिनी कोम लखू पोळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23619  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई संतू राणी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23620  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू सया ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23621  शाहुवाडी शिराळे वारुण क्रीशनी विठू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23622  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबाजी बापुजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23623  शाहुवाडी शिराळे वारुण सखी कोम रामा सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23624  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना शिवाजी साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23625  शाहुवाडी शिराळे वारुण सातीकोम लक्ष्मन ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23626  शाहुवाडी शिराळे वारुण कशी कोम हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23627  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुका चिमाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23628  शाहुवाडी शिराळे वारुण किसी कोम दाजी मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23629  शाहुवाडी शिराळे वारुण संती कोम लक्ष्मि पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23630  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा बाळू शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23631  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा बाळू शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23632  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू विक मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23633  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू विठू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23634  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई कोम नाथाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23635  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना संभू पोळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23636  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना संभू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23637  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुबु कोम संतू पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23638  शाहुवाडी शिराळे वारुण साधू संतू पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23639  शाहुवाडी शिराळे वारुण बजा भावना पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23640  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू धोंडी शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23641  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23642  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशा बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23643  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमा गोपाळा पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23644  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिती रामा सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23645  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशा भवना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23646  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठी येसू नाथाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23647  शाहुवाडी शिराळे वारुण किसी कोम बाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23648  शाहुवाडी शिराळे वारुण चिमणी कोम सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23649  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसू सिंधू चरणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23650  शाहुवाडी शिराळे वारुण सदू कोम अर्जुना मांडवकार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23651  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामू काळू पवार \ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23652  शाहुवाडी शिराळे वारुण रंगी बाळू बाबाजी शिवा पोळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23653  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोंडी सदू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23654  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी सदू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23655  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा रामा सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23656  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई कोम शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23657  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयनी कोम शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23658  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23659  शाहुवाडी शिराळे वारुण रवाळू किश्नाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23660  शाहुवाडी शिराळे वारुण कानू तातू शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23661  शाहुवाडी शिराळे वारुण सतु तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23662  शाहुवाडी शिराळे वारुण राणू बाळू शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23663  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपाळा भिवा ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23664  शाहुवाडी शिराळे वारुण विगु जणू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23665  शाहुवाडी शिराळे वारुण जीवी गाय कोम अंधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23666  शाहुवाडी शिराळे वारुण जानुबाई कोम साधू रेविडा सातारा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23667  शाहुवाडी शिराळे वारुण सतायी महिपती सा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23668  शाहुवाडी शिराळे वारुण साळीकोम लक्ष्मन पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23669  शाहुवाडी शिराळे वारुण सत्ता लक्ष्मन सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23670  शाहुवाडी शिराळे वारुण सखुकोम गोपाळा मस्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23671  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळूकोम ज्योती रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23672  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा सधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23673  शाहुवाडी शिराळे वारुण साधू बापू दळवी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23674  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप धोंडी कृष्णा बामंकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23675  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबू कोम अप्पाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23676  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा येसू मिस्कुळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23677  शाहुवाडी शिराळे वारुण तात्या राणू रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23678  शाहुवाडी शिराळे वारुण त्यागी कोम रामा करुगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23679  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णी कोम भिवा राण्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23680  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसी भिवा राण्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23681  शाहुवाडी शिराळे वारुण राणे भिवा राण्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23682  शाहुवाडी शिराळे वारुण राणू सुभाना रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23683  शाहुवाडी शिराळे वारुण केदारी राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23684  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयानी कोम लक्ष्मन साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23685  शाहुवाडी शिराळे वारुण अर्जुना बानू भालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23686  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री आप्पा राघू शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23687  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्ण रामा करूंगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23688  शाहुवाडी शिराळे वारुण त्यागी कोम कृष्णा मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23689  शाहुवाडी शिराळे वारुण उण्या दिजू विरू रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23690  शाहुवाडी शिराळे वारुण राई कोम रावजी सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23691  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई मधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23692  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसू राम सावळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23693  शाहुवाडी शिराळे वारुण येळू नायाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23694  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ येसू सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23695  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी मधु सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23696  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्योती विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23697  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी बाबाजी ज्योती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23698  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी बाळा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23699  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबाजी सुभाना खुरट्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23700  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी बाबाजी सोंडूलकर \ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23701  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप चिमाजी नायाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23702  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू कोम विठू अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23703  शाहुवाडी शिराळे वारुण रंगी कोम मधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 4
23704  शाहुवाडी शिराळे वारुण गणू बाबू मिस्कुळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23705  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा संभू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23706  शाहुवाडी शिराळे वारुण मधु भिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23707  शाहुवाडी शिराळे वारुण निनू राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23708  शाहुवाडी शिराळे वारुण रागी नारू मधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23709  शाहुवाडी शिराळे वारुण अर्जुना कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23710  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा कोम गणू शिंदा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23711  शाहुवाडी शिराळे वारुण बया कोम चौगला पुसार्लेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23712  शाहुवाडी शिराळे वारुण वीठी गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23713  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू केदारी खोपडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23714  शाहुवाडी शिराळे वारुण आकु कोम सिद्धू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23715  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाऊ बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23716  शाहुवाडी शिराळे वारुण जीनिकोम भैरू धावला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23717  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ बाबजी हर्री पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23718  शाहुवाडी शिराळे वारुण वाली बापू रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23719  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23720  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबजी संभू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23721  शाहुवाडी शिराळे वारुण दाजी आवजी वडाम  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23722  शाहुवाडी शिराळे वारुण सखी कृष्णा बाज्या सावळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23723  शाहुवाडी शिराळे वारुण जान सावजी रागु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23724  शाहुवाडी शिराळे वारुण राभगी बाजी जातु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23725  शाहुवाडी शिराळे वारुण साधू कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23726  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी धोंडू नाना वाईगाडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23727  शाहुवाडी शिराळे वारुण राणी कोम सावळ्या पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23728  शाहुवाडी शिराळे वारुण राण्या लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23729  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन खंडू यदाव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23730  शाहुवाडी शिराळे वारुण क्रीशनी नारू सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23731  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23732  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23733  शाहुवाडी शिराळे वारुण साधू भिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23734  शाहुवाडी शिराळे वारुण सखोबा गोविंद लबंडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23735  शाहुवाडी शिराळे वारुण चान्गुनी कोम पिला सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23736  शाहुवाडी शिराळे वारुण तात्या धन्मंता दिंडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23737  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोळी कुंभ गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23738  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना बाळू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23739  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपाळा साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23740  शाहुवाडी शिराळे वारुण महिपती सुदू डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23741  शाहुवाडी शिराळे वारुण माधू संभू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23742  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुमुकोम बाबू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23743  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाच्या संतू जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23744  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळ्या लक्ष्मन गोडस्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23745  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिमी सुभान्या सखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23746  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी इनू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23747  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी सावजी मामलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23748  शाहुवाडी शिराळे वारुण जायीकोम धोंडी शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23749  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाबाजी गोडस्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23750  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसू आणि पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23751  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी कोम बाळ्या पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23752  शाहुवाडी शिराळे वारुण मंज्याप कोम माडु सावळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23753  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबाजी आरनु कडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23754  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा भिवा शेधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23755  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा खंडू म्हीप्पा कटका  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23756  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू लक्ष्मन शिवाजी साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23757  शाहुवाडी शिराळे वारुण रदळू सदू पाटील पाटलु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23758  शाहुवाडी शिराळे वारुण बया कोम नाधा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23759  शाहुवाडी शिराळे वारुण आणा राणू शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23760  शाहुवाडी शिराळे वारुण भीमा कोम रागु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23761  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा साळजि पाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23762  शाहुवाडी शिराळे वारुण खळू सदुपाटील रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23763  शाहुवाडी शिराळे वारुण दाजी तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23764  शाहुवाडी शिराळे वारुण गानू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23765  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोडी कृष्णा धाम्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23766  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळ्या नायकू सोनडूकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23767  शाहुवाडी शिराळे वारुण काशीबा गोपाळा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23768  शाहुवाडी शिराळे वारुण उभाई शिवाजी पोळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23769  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना सिधुबा साखर्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23770  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभान सोनू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23771  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिंदू बाळू मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23772  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी जोती रेडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23773  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी भीमा सावळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23774  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ तुलासु पाटील कर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23775  शाहुवाडी शिराळे वारुण चिमा भेरू सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23776  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिकी कोम भिवा सावळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23777  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावजी रामजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23778  शाहुवाडी शिराळे वारुण राई सदू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23779  शाहुवाडी शिराळे वारुण गानू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23780  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी चीमा नाताजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23781  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा सडू सखू कोम गोपाळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23782  शाहुवाडी शिराळे वारुण आप्पा राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23783  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा संतू साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23784  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू भिवा संभाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23785  शाहुवाडी शिराळे वारुण राघू दाजी पाटील जाभुकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23786  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबाजी शिवाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23787  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतू कुशा पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23788  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपाळा साडू कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23789  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ केदारी रागु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23790  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी नीरु राधु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23791  शाहुवाडी शिराळे वारुण ईसी रामजी मोस्कुल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23792  शाहुवाडी शिराळे वारुण राघी कृष्णा महिपती डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23793  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप धोंडी कृष्णाजी धामणकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23794  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसी रावजी सुभाना मालुसरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23795  शाहुवाडी शिराळे वारुण हि बाबाजी धोंडी चौगला पुसार्ले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23796  शाहुवाडी शिराळे वारुण आप्पा राणू शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23797  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ खंडू महिपती कट्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23798  शाहुवाडी शिराळे वारुण जनाई कुसाळी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23799  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी कोम मोरे गोगावकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23800  शाहुवाडी शिराळे वारुण इनू नाथायी पाटील पोरगरवजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23801  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा लक्ष्मन कोंडी उत्तूरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23802  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळा गोविंदा अर्र्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23803  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री कृष्ण महिपती डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23804  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा नारू जोती सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23805  शाहुवाडी शिराळे वारुण राधु कोंडी पाटील करूंगलिकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23806  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मन विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23807  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23808  शाहुवाडी शिराळे वारुण रवज्या शिवाजी पोळा मुलगा साम्प्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23809  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू धोंडी शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 5
23810  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाजी तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23811  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी अनु मधु सावळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23812  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभान शिवाजी साखते  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23813  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाना बाळू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23814  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप चिमा भैरू ढवळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23815  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप कृष्ण महिपती डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23816  शाहुवाडी शिराळे वारुण सखू सुभाना सदू शेडगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23817  शाहुवाडी शिराळे वारुण आप्पा बकाजी सुन्धारी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23818  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा मधु संभू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23819  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रु इनू नाथा जि पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23820  शाहुवाडी शिराळे वारुण क्रीशनी कोंडी जाधव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23821  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसी कृष्णा नाया ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23822  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा येसू रावजी मिस्कुला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23823  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसी बाजा शिवाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23824  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा कोम बाबू चौगुले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23825  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री आई बजा कोमा दाजी वडाम उखुला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23826  शाहुवाडी शिराळे वारुण रमी कोम रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23827  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू बाबजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23828  शाहुवाडी शिराळे वारुण माधू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23829  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी कोम माधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23830  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी कोm अर्जुना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23831  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागू कोम बयाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23832  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी कोम साडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23833  शाहुवाडी शिराळे वारुण सखू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23834  शाहुवाडी शिराळे वारुण हौसी मारुती निनू पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23835  शाहुवाडी शिराळे वारुण विलु शिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23836  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23837  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ केदार पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23838  शाहुवाडी शिराळे वारुण बयाजी कृष्णी आत्कीरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23839  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा सिधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23840  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23841  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोंडी धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23842  शाहुवाडी शिराळे वारुण बंडू कृष्णा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23843  शाहुवाडी शिराळे वारुण पुतळी बाळा सुभाना पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23844  शाहुवाडी शिराळे वारुण सही केदारी भैरू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23845  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागू कोम केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23846  शाहुवाडी शिराळे वारुण अनुकोम राधा उरगणू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23847  शाहुवाडी शिराळे वारुण बापू माधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23848  शाहुवाडी शिराळे वारुण आवली रामजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23849  शाहुवाडी शिराळे वारुण बच्चाजी कोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23850  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयनी कोम भागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23851  शाहुवाडी शिराळे वारुण पार्वती राणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23852  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा तुका पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23853  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू कोम दादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23854  शाहुवाडी शिराळे वारुण राणू तुकाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23855  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी कोम धनु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23856  शाहुवाडी शिराळे वारुण सैनाकोम भागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23857  शाहुवाडी शिराळे वारुण बंडू विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23858  शाहुवाडी शिराळे वारुण निनू शेवता माणहुरकर \ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23859  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागू कोम संतू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23860  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागू कोम तुका सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23861  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23862  शाहुवाडी शिराळे वारुण जोती भागू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23863  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी तुका सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23864  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी रावजी भोलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23865  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री विठू अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23866  शाहुवाडी शिराळे वारुण महिनी कोम दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23867  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्म्न विठू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23868  शाहुवाडी शिराळे वारुण रमी भाऊ पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23869  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा वसू ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23870  शाहुवाडी शिराळे वारुण नारू मधु करूंगलिकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23871  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावजी सुभाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23872  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबूगोविंद निनू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23873  शाहुवाडी शिराळे वारुण सितायी लक्ष्मन मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23874  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशा बाबाजी कुऱ्हाड  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23875  शाहुवाडी शिराळे वारुण शिवाजी पाटील चीकलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23876  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठू सुधा गोडसा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23877  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री कोम हरी शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23878  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयना हरी डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23879  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री येसू पोळा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23880  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागी कोम संतू गोडस्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23881  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा नायकू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23882  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुसायी कोम कृष्णा डिगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23883  शाहुवाडी शिराळे वारुण बया कोम रावजी मोहरेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23884  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपाळा सदू करूंगलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23885  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतू कुशं पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23886  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रामा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23887  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोई कोम गोपाला पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23888  शाहुवाडी शिराळे वारुण गंगाई कोम सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23889  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाणा बाळूप्पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23890  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपाला सदू पप रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23891  शाहुवाडी शिराळे वारुण महिपती सदू डिगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23892  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा देवजी पाटील बाळया रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23893  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबू जोति सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23894  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रामा सुजाता मालूसर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23895  शाहुवाडी शिराळे वारुण तुका कृष्णा रामा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23896  शाहुवाडी शिराळे वारुण नानू खंडू पोळ याज मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23897  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा हरी तातू दिघे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23898  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रामा संतु पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23899  शाहुवाडी शिराळे वारुण तांनी हरी रावजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23900  शाहुवाडी शिराळे वारुण राई केदार लक्षू पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23901  शाहुवाडी शिराळे वारुण सेसी सादु सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23902  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपी गणू नाथाजी पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23903  शाहुवाडी शिराळे वारुण मुलगी अर्जुना मालूसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23904  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23905  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा संभू पाटील याकन्ह मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23906  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा खळू देवजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23907  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा येसु पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23908  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपाळा देवजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23909  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा म्हदू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23910  शाहुवाडी शिराळे वारुण केदारी लक्ष्मण पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23911  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी रामा करूंगळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23912  शाहुवाडी शिराळे वारुण नारू येसु भोसले मुलगी धोंडी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23913  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्र्य रामा नारू सोंडुलकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23914  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू भाऊ केदारी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23915  शाहुवाडी शिराळे वारुण खळू नायकू बाबाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23916  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसु सुभणा मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23917  शाहुवाडी शिराळे वारुण विटू जोति सोंडुलकर मू, जोति  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23918  शाहुवाडी शिराळे वारुण बानु सकोबा विटू पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23919  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मण लिंगू पा.चिंचुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23920  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा जोति सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 6
23921  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप कुशाबाबाजी ठाकीरडे रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23922  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप कृष्णा संबू पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23923  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा धोंडी अतकिरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23924  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा चिनाजी पाटील मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23925  शाहुवाडी शिराळे वारुण दादू हरी बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23926  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप दौलू नायकू सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23927  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा रावजी सुभणा मालूसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23928  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मण खंडू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23929  शाहुवाडी शिराळे वारुण शिवा म्हदु ढवळ्या भाऊ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23930  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्र्या भिवं देवजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23931  शाहुवाडी शिराळे वारुण सई केदारी भैरु रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23932  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी विटू अर्जुना मालूसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23933  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी कृष्णा नायकू सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23934  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23935  शाहुवाडी शिराळे वारुण दौलू चौगला पुसाळकर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23936  शाहुवाडी शिराळे वारुण सकोबा रमा विष्णु बेलेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23937  शाहुवाडी शिराळे वारुण गिरजी लक्ष्मण बाबाजी पा. रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23938  शाहुवाडी शिराळे वारुण साळी रमा नारू सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23939  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मण सोंडूल्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23940  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप हरी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23941  शाहुवाडी शिराळे वारुण सदू संतु गोडशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23942  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशी गणू रामा ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23943  शाहुवाडी शिराळे वारुण दाजी गोविंदा निळू. पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23944  शाहुवाडी शिराळे वारुण दत्तू सदू सादू पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23945  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरणी संबू कृष्णापपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23946  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयणी हरी तातू डीगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23947  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयणी कुशा मालूसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23948  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णी जोति पा. गुडेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23949  शाहुवाडी शिराळे वारुण जोति दाजी पा. कृष्णी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23950  शाहुवाडी शिराळे वारुण विटू कशा शिवाजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23951  शाहुवाडी शिराळे वारुण केदारी लक्ष्मण पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23952  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप हरी आप्पाजी शेरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23953  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप ज्ञानू आप्पाजी मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23954  शाहुवाडी शिराळे वारुण केदारी लक्ष्मण पा. मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23955  शाहुवाडी शिराळे वारुण इटी येसु बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23956  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा म्हदु पोळ यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23957  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयना सदू साधू पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23958  शाहुवाडी शिराळे वारुण गणू चंदि शिवा बाबाजी मिसकुल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23959  शाहुवाडी शिराळे वारुण विठी विटू अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23960  शाहुवाडी शिराळे वारुण आवाजी बर्गा सुभाणा कंदल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23961  शाहुवाडी शिराळे वारुण बया चिमजी नाथजि पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23962  शाहुवाडी शिराळे वारुण विटू हरी शेवाळे आरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23963  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू येशा नाथजि पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23964  शाहुवाडी शिराळे वारुण गणू संतु कुशापोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23965  शाहुवाडी शिराळे वारुण साजि सदू गणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23966  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा संबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23967  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताणू जोति दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23968  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी हरी सुभाणा शेंदूकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23969  शाहुवाडी शिराळे वारुण शंकर भाऊ भिवा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23970  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा शंकर विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23971  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयणी गणू रामा ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23972  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ हरी महिपती काठ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23973  शाहुवाडी शिराळे वारुण माउजि नायकू बाबाजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23974  शाहुवाडी शिराळे वारुण विटू अर्जुना मालुसरा हरणी मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23975  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिती भावणा संबू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23976  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडया गणू साबळे निवडक  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23977  शाहुवाडी शिराळे वारुण सई भाऊ आप्पाजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23978  शाहुवाडी शिराळे वारुण सिती भाऊ इणू पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23979  शाहुवाडी शिराळे वारुण सजा अर्जुना ढवळे पांडू  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23980  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ संतु सदू गोडशा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23981  शाहुवाडी शिराळे वारुण तयाणी सखोबा रावजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23982  शाहुवाडी शिराळे वारुण म्हदु अर्जुना म्हदु पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23983  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा हरी बाळू खोपडा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23984  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयणी जोति दाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23985  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णी व कोयणी कृष्णा रामा करूंगळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23986  शाहुवाडी शिराळे वारुण सगी बाळू विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23987  शाहुवाडी शिराळे वारुण राघू चौगुला पुसालकर नाना  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23988  शाहुवाडी शिराळे वारुण ज्ञानू हरी बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23989  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू बाळा जोति सोंडूल्कर रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23990  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा लक्ष्मण गोलीवनेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23991  शाहुवाडी शिराळे वारुण तांनी हरी महिपती काटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23992  शाहुवाडी शिराळे वारुण राणी दौलू नायकू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23993  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयणी कुशाबा बाबाजी कुराटा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23994  शाहुवाडी शिराळे वारुण ईश्वरा लक्ष्मण बाबाजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23995  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी रामा चिमाजी पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23996  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारुति नाथा राघू पा काळुंदरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23997  शाहुवाडी शिराळे वारुण शिवा मारुति ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23998  शाहुवाडी शिराळे वारुण शिवा मारुति ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
23999  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोड्या कृष्णा रामा करूंगळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24000  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा सखोबा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24001  शाहुवाडी शिराळे वारुण येशा तुका चौगुला वाकुर्डेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24002  शाहुवाडी शिराळे वारुण भागू संतु रदू गोडश्या रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24003  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरणी पिराजी म्हदु पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24004  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबू लक्ष्मण कोडी राण्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24005  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडीगणू पा. मुलगी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24006  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णी भिवा बाळापपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24007  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ सदू सादु पा .  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24008  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा विटू धामनकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24009  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप रामा कृष्णा पाटील करूंगळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24010  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोडी हरी रमा करूंगळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24011  शाहुवाडी शिराळे वारुण केदारी लक्ष्मण पांडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24012  शाहुवाडी शिराळे वारुण मारुति हरी रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24013  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळा कृष्णा डीगा मुलगी सीता  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24014  शाहुवाडी शिराळे वारुण रानी हरी बाळू हरी शेटगे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24015  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुशी अर्जुना म्हदु पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24016  शाहुवाडी शिराळे वारुण जानी कृष्ण रावजी धपाटे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24017  शाहुवाडी शिराळे वारुण सैना भाऊ इणू पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24018  शाहुवाडी शिराळे वारुण मुक्ति बाब बाळा भिवजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24019  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोंडी धोंडी धनूपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24020  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा लक्ष्मण खडू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24021  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24022  शाहुवाडी शिराळे वारुण बंडा विटू अर्जुना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24023  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी कृष्णा नायकू सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24024  शाहुवाडी शिराळे वारुण भावांना नायकू बाबाजी पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24025  शाहुवाडी शिराळे वारुण मोहना विटू भावांना पाटील आरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24026  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोविंदा निणू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24027  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसु सुभाणा नाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24028  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोयणी बाळा जोति सोंडूल्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24029  शाहुवाडी शिराळे वारुण चांगुणी कृष्णा बाळू पोवर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24030  शाहुवाडी शिराळे वारुण मुक्ति कृष्णा आनंदा पानुंद्रेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24031  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 7
24032  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णी हरी बाबाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24033  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवं शिवा कुशा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24034  शाहुवाडी शिराळे वारुण पांडू सुभाणा रणोजी मराठे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24035  शाहुवाडी शिराळे वारुण रानी गोविंदा धोंडी खोत रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24036  शाहुवाडी शिराळे वारुण केरू कृष्णा नायकू सोंडूलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24037  शाहुवाडी शिराळे वारुण सारणा सावळा लखु पा. आरळे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24038  शाहुवाडी शिराळे वारुण गिरजी कृष्णा भिवापपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24039  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरळा रामा कृष्णा करूंगळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24040  शाहुवाडी शिराळे वारुण धोंडी गणू पाटील मुलगी गिरजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24041  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री यशा बाबाजी  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24042  शाहुवाडी शिराळे वारुण मंजुळी रामा बाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24043  शाहुवाडी शिराळे वारुण शिवा गणू सुभाणा साखर्‍या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24044  शाहुवाडी शिराळे वारुण तांनी दगडू नायक सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24045  शाहुवाडी शिराळे वारुण रखमी रामा रावजी पा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24046  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा कृष्णा अतिगरा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24047  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसु सुबाना मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24048  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री कृष्णा कालू पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24049  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्रा सखोबा सुभाणा शेरगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24050  शाहुवाडी शिराळे वारुण येसा दाजी जोति सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24051  शाहुवाडी शिराळे वारुण नानू सुभाणा शेटगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24052  शाहुवाडी शिराळे वारुण राहादी बाबाजी हनु मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24053  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा भिवं साडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24054  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा भिवा विटू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24055  शाहुवाडी शिराळे वारुण भिवा खंडू महिपती काट्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24056  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू लक्ष्मण शिवाजी साखरे  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24057  शाहुवाडी शिराळे वारुण पाटील खळू सदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24058  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी चिमा नाताजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24059  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा सदू कॉम गोपाळा मस्कर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24060  शाहुवाडी शिराळे वारुण मुलगा अप्पा रागू पाटील यांचा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24061  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा सदू सादू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24062  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू भिवा संभाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24063  शाहुवाडी शिराळे वारुण कोमती राघू दाजी जंबुरकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24064  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा कालू शिवाजी पोवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24065  शाहुवाडी शिराळे वारुण मुलगी बाबाजी भिवा पोळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24066  शाहुवाडी शिराळे वारुण संतु बिन कुशा यास मुलगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24067  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोपाळा सादु कोंडीपा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24068  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ केदारी राघू पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24069  शाहुवाडी शिराळे वारुण अरी निणू पा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24070  शाहुवाडी शिराळे वारुण मेळू रामजी मिसकुल  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24071  शाहुवाडी शिराळे वारुण राघी कृष्णा महिपती डीगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24072  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप धोंडी कृष्णाजी धामकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24073  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री रावजी सुभाणा मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24074  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाबाजी धोंडी येदगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24075  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई अप्पा राघू शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24076  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाबू जोति सोंडुलकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24077  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ माहपाती  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24078  शाहुवाडी शिराळे वारुण जानुबाई कुसाबई  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24079  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाळू कमी कामे मोरे घोगव  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24080  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावजी इणू नाथजि पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24081  शाहुवाडी शिराळे वारुण गोविंद अर्जुन मालुसरा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24082  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री कृष्णा महिपती डीगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24083  शाहुवाडी शिराळे वारुण ताई गोपाळा खंडू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24084  शाहुवाडी शिराळे वारुण लक्ष्मण रावळू लक्ष्मण पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24085  शाहुवाडी शिराळे वारुण भावना संभू शिवाजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24086  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ बाबू हरी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24087  शाहुवाडी शिराळे वारुण मैनि भिवा सिदू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24088  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा भवाना आरळेकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24089  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमा बाजी तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24090  शाहुवाडी शिराळे वारुण विटू बाबाजी अर्जुन मांडवकर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24091  शाहुवाडी शिराळे वारुण रावज्य शिवाजी पोळ यांचा मुलगा संत्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24092  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप बाळू धोंडी शेटगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24093  शाहुवाडी शिराळे वारुण हरी बाजी तातू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24094  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुभाणा बाळू बापू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24095  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप कुरणा महिपती डीगा  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24096  शाहुवाडी शिराळे वारुण बाप चिमा भै.रु ढवळ रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24097  शाहुवाडी शिराळे वारुण सखू सुभाणा सदू शेटगा रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24098  शाहुवाडी शिराळे वारुण सुंदरी आबाजी बापुजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24099  शाहुवाडी शिराळे वारुण रामा माफ संबू पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24100  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री रणू नाथा पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24101  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा बापू रावजी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24102  शाहुवाडी शिराळे वारुण व्हाटगी बीन संतु बॉडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24103  शाहुवाडी शिराळे वारुण पेसी कृष्णा नाथा ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24104  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा रावजी मिसकुला  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24105  शाहुवाडी शिराळे वारुण पेसी बाबण्या शिवाजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24106  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा कोण बाबजी चौगले  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24107  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री बया कोण दाजी वडर  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24108  शाहुवाडी शिराळे वारुण चंद्री सुभणा शिवाजी साखर्‍या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24109  शाहुवाडी शिराळे वारुण रकमी किनू राघू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24110  शाहुवाडी शिराळे वारुण सावळ्या बिन साधू पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24111  शाहुवाडी शिराळे वारुण कृष्णा म्हदु रावजी पोळ  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24112  शाहुवाडी शिराळे वारुण दाजी येसु ढवळ्या  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24113  शाहुवाडी शिराळे वारुण किसणा येसु बाबू रा.  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24114  शाहुवाडी शिराळे वारुण ममती संतु क्सिसा पवार  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24115  शाहुवाडी शिराळे वारुण कुसई कुशा धोंडी पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर shirale Varun 8
24116  शाहुवाडी शिराळे वारुण भाऊ राखाई पाटील  रेकॉर्ड विभाग जन्म/मृत्यू रजिस्टर