बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका करवीर(महसूल विभाग) 8365 to ..

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
8365 करवीर  घानवडे तुका लखू विर नाव गंगा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade1.pdf
8366 करवीर  घानवडे केदारी सखोबा गोते यास मुलगी नाव कमळा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade1.pdf
8367 करवीर  घानवडे णाबाळाजी तीहगावकर यांची मुलगी गचति महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade1.pdf
8368 करवीर  घानवडे गणुबीनहारी कुदाचा मुलगा नाव दत्तू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade1.pdf
8369 करवीर  घानवडे बाळु बिनरामा हागट यांचा मुलगा नाव माहादू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade2.pdf
8370 करवीर  घानवडे बाळु बिनरामा हागट यांचा मुलगा नाव माहादू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade2.pdf
8371 करवीर  घानवडे णाबाळाजी तीहगावकर यांची मुलगी गवाटी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade2.pdf
8372 करवीर  घानवडे बाळु बिनरामा हागट यांचा मुलगा नाव माहादू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade2.pdf
8373 करवीर  घानवडे बाबुबीनकासीवडेकर यांचा मुलगा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade2.pdf
8374 करवीर  घानवडे ताणाबाळाजी सीहगान वडेकर यांचा मुलगीगवाटी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade2.pdf
8375 करवीर  घानवडे  कीसा भ्र. भागोजी कोंद्रा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade2.pdf
8376 करवीर  घानवडे  पांडु बी म्हादू पौंडकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade3.pdf
8377 करवीर  घानवडे  म्हादुबीन कृष्णा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर ghanwade3.pdf
8378 करवीर  कोगे  पांडु बी म्हादू पौंडकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Koge.pdf
8379 करवीर  मुडशिंगी  णाबाळाजी तीहगावकर यांची मुलगी गचति महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8380 करवीर  मुडशिंगी  गणु बीन हारी कुदाचा मुलगा नाव दत्तू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8381 करवीर  मुडशिंगी  बाळु बिन रामा हागट यांचा मुलगा नाव माहादू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8382 करवीर  मुडशिंगी  बाळु बिन रामा हागट यांचा मुलगा नाव माहादू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8383 करवीर  मुडशिंगी  णाबाळाजी तीहगावकर यांची मुलगी गवाटी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8384 करवीर  मुडशिंगी  बाळु बिन रामा हागट यांचा मुलगा नाव माहादू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8385 करवीर  मुडशिंगी  बाबु बीन कासीवडेकर यांचा मुलगा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8386 करवीर  मुडशिंगी  ताणा बाळाजी सीहगान वडेकर यांचा मुलगी गवाटी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8387 करवीर  मुडशिंगी  सुकुआपामुळकायातु न्ययतदु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8388 करवीर  मुडशिंगी  कुकुआप्पा तुळकयातु न्यतदु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8389 करवीर  मुडशिंगी  तमुवीनसतुका के मु. नाव सतु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8390 करवीर  मुडशिंगी  कृष्णा बाळाजी तीहगावकर यांची मुलगी नाव गवाटी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8391 करवीर  मुडशिंगी  कृष्णा रागगणपति कृ नदियारयांची मुलगी नाव तुलसा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8392 करवीर  मुडशिंगी  खदुबिन धोंडी नगे यांचा मुलगा रामु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8393 करवीर  मुडशिंगी  शंकरबीनहामाग जठारवाडी सरनोबत यांची मुलगी नाव कमळा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8394 करवीर  मुडशिंगी  तानी की म्हादू सडे यांची मुलगी मुलाकोड महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8395 करवीर  मुडशिंगी  रावुवीन मुरारी सीदा यांची मुलगी नाव  आची  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8396 करवीर  मुडशिंगी  रावुवीन मुरारी सीदा यांची मुलगा नाव आबा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8397 करवीर  मुडशिंगी  हाणमगवीनहोईके यांचा मुलगा नाव लक्ष्य महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8398 करवीर  मुडशिंगी  हामीवीनहकडीयांची मुलगी तपसी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8399 करवीर  मुडशिंगी  मपा मुलगा मुरारी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8400 करवीर  मुडशिंगी  यान नगे मताते  भया महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8401 करवीर  मुडशिंगी  ओकावीनबाबाजी यांची मुलगी आकु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8402 करवीर  मुडशिंगी  ओयांची मुलगी आकु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8403 करवीर  मुडशिंगी  पंडूवी राकू यांचा मुलगा राऊ महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8404 करवीर  मुडशिंगी  पांडु बी म्हादू पौंडकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8405 करवीर  मुडशिंगी  म्हादुबीन कृष्णा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8406 करवीर  मुडशिंगी  हिरीबापओटीचोपडप्प महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8407 करवीर  मुडशिंगी  बाबुवीननापारानि वडेकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8408 करवीर  मुडशिंगी  तानी कोमगो पाळाटागट  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8409 करवीर  मुडशिंगी  कु ताको मगोची दायवार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8410 करवीर  मुडशिंगी  व्हामाळीतबाळा डोरेवरयांचा मुलगा नाव ता  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8411 करवीर  मुडशिंगी  क बाळा कृष्णा क्षीरगांव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8412 करवीर  मुडशिंगी  बाळु बिन काळूसी हर महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8413 करवीर  मुडशिंगी  महादु बाप बाळु हाय  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8414 करवीर  मुडशिंगी  मुक्ताई तजीनी माहादु पडक महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8415 करवीर  मुडशिंगी  धोंडी नारायण बापू  महाक्षी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8416 करवीर  मुडशिंगी  देव बाकुणा दबाडेसा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8417 करवीर  मुडशिंगी  शंकर बाप नाना राठीव महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8418 करवीर  मुडशिंगी  चेद्दाकामबाबूरासीवड महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8419 करवीर  मुडशिंगी  अीआकोबारामा गोहरे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8420 करवीर  मुडशिंगी  तुळसाकोमामा तीरया महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8421 करवीर  मुडशिंगी  चेद्दा बापमाहामु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8422 करवीर  मुडशिंगी  कृष्णा कोमगो वीदान महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8423 करवीर  मुडशिंगी  गामु वरप नारायण वअ महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8424 करवीर  मुडशिंगी  कु कोमआनमाहादेका महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8425 करवीर  मुडशिंगी  पीबीनमव्यमाक्षया महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8426 करवीर  मुडशिंगी  मुलगीबाप बाळु टमक्या महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8427 करवीर  मुडशिंगी  मपाबीनराप्पुआहाना महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8428 करवीर  मुडशिंगी  कुरामकुशापापद महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi.pdf
8429 करवीर  मुडशिंगी  साळुकामसुतामगावे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8430 करवीर  मुडशिंगी  महादु बीनसाबखारासी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8431 करवीर  मुडशिंगी  नहरी कामभाऊ आवदाक महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8432 करवीर  मुडशिंगी  गोपाळासीयीन मानारकीगवार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8433 करवीर  मुडशिंगी  कुसाकोममायादूचवान महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8434 करवीर  मुडशिंगी  कुसाकोममायादूचवान महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8435 करवीर  मुडशिंगी  नातावीत ळाक्षीराशीक महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8436 करवीर  मुडशिंगी  कुसाकोममायादूचवान महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8437 करवीर  मुडशिंगी  नातावीत ळाक्षीराशीक महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8438 करवीर  मुडशिंगी  धणु याचा बाप राशीक महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8439 करवीर  मुडशिंगी  कोडुकोमासखोबा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8440 करवीर  मुडशिंगी  तानी बापसुडोगासास महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8441 करवीर  मुडशिंगी  साना महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8442 करवीर  मुडशिंगी  कुसाकोमकुशाप्पा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8443 करवीर  मुडशिंगी  बिगी बाप बाळु टमका महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8444 करवीर  मुडशिंगी  गोपाळाबीनराप्पू आद्य महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8445 करवीर  मुडशिंगी  कुसाकोम कुशाप्पा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8446 करवीर  मुडशिंगी  ढमाद्यकामकसुमन  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8447 करवीर  मुडशिंगी  टकरीकामगड महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8448 करवीर  मुडशिंगी  बाळु बिन सुमनऊचा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8449 करवीर  मुडशिंगी  मयना कोममापदाहात महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8450 करवीर  मुडशिंगी  शताबाप हाम बाप महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8451 करवीर  मुडशिंगी  टोकारतिनाराडेकर महादू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8452 करवीर  मुडशिंगी  मडायकामआवरपारे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8453 करवीर  मुडशिंगी  बाबुवीननापारानि वटकर महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Mudshingi_1.pdf
8454 करवीर  कळंबे तर्फ कळे साळु कोमना पाटील  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_1.pdf
8455 करवीर  कळंबे तर्फ कळे कुशाप्पा नाथा चौगला महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_1.pdf
8456 करवीर  कळंबे तर्फ कळे केडी बाप बापार महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_1.pdf
8457 करवीर  कळंबे तर्फ कळे ज्ञानू सुमाना सूड महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_1.pdf
8458 करवीर  कळंबे तर्फ कळे ज्ञानू तुका गुरव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_1.pdf
8459 करवीर  कळंबे तर्फ कळे राजू राजी पाटील बचाटे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_1.pdf
8460 करवीर  कळंबे तर्फ कळे ताई कोमसतुनल महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_1.pdf
8461 करवीर  कळंबे तर्फ कळे हिरा बाप नाना देसाई  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8462 करवीर  कळंबे तर्फ कळे ज्ञानू रामा देसाई  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8463 करवीर  कळंबे तर्फ कळे तानु को विठू सुतार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8464 करवीर  कळंबे तर्फ कळे मंजुळा को गणु गुरव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8465 करवीर  कळंबे तर्फ कळे ममता को कुशाप्पा पाटील  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8466 करवीर  कळंबे तर्फ कळे सिताराम आबा पाटील  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8467 करवीर  कळंबे तर्फ कळे कमळा लखु चौगला महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8468 करवीर  कळंबे तर्फ कळे हौशी बाप लखु चौगले  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8469 करवीर  कळंबे तर्फ कळे जना को यसबा चौगले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8470 करवीर  कळंबे तर्फ कळे दिनकर दत्तू पाटील  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8471 करवीर  कळंबे तर्फ कळे बाळु कृष्णा पाटील शिरोलीकर यास मुलगा भगवंत तुकादे साई यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8472 करवीर  कळंबे तर्फ कळे गोविंदा राऊ पाटील यास मुलगी नाव मंजू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8473 करवीर  कळंबे तर्फ कळे नाना बाळा देसाई यास मुलगा नाव राजाराम  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8474 करवीर  कळंबे तर्फ कळे विठू बाबाजी सुतार यास मुलगी नाव गंगु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8475 करवीर  कळंबे तर्फ कळे सखाराम मारुती गुरव रा. वारनुळ यास मुलगी नाव सोनु गणु गुरवाचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8476 करवीर  कळंबे तर्फ कळे दत्तू तुका पाटील यास मुलगा रा. भादुरवाडी जोती लक्ष्मण चौगले यांचे  घरी नाव दिनकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8477 करवीर  कळंबे तर्फ कळे यसबा भैरू पाटील ढोल यास मुलगी तानु  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8478 करवीर  कळंबे तर्फ कळे गणु भैरू ज्ञानू गुंडा यास मुलगा नाव नानु  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8479 करवीर  कळंबे तर्फ कळे कुशाप्पा काशा पाटील यास मुलगा नाव बंडू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8480 करवीर  कळंबे तर्फ कळे चंद्राप्पा बापू पाटील यास मुलगी राधु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8481 करवीर  कळंबे तर्फ कळे धोंडीबा बाबू बचाटे यास मुलगी नाव पारी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8482 करवीर  कळंबे तर्फ कळे सुबु कुशाप्पा पाटील यास मुलगा नाव शंकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8483 करवीर  कळंबे तर्फ कळे गणु बाळा गुरव यास मुलगा नाव विष्णू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8484 करवीर  कळंबे तर्फ कळे गोविंद राऊ पाटील यास मुलगा नाव दादू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8485 करवीर  कळंबे तर्फ कळे बाबु बाळू माजगांवकर यास मुलगी नाव कोंडू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8486 करवीर  कळंबे तर्फ कळे कृष्णा देसाई यास मुलगी नाव बायना महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8487 करवीर  कळंबे तर्फ कळे ज्ञानू रामा देसाई यास मुलगा नाव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8488 करवीर  कळंबे तर्फ कळे कुशापा आबा पाटील यास मुलगा नाव दत्तू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8489 करवीर  कळंबे तर्फ कळे लक्ष्मण कुशाप्पा चौगले यास मुलगी नाव हौसी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8490 करवीर  कळंबे तर्फ कळे बाळु कुरामा गुरव यास मुलगा नाव मारवी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8491 करवीर  कळंबे तर्फ कळे नानू बाळा देसाई यास मुलगी नाव हिराबाई महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8492 करवीर  कळंबे तर्फ कळे हारी संतू नाईक यास मुलगा नाव सखाराम  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8493 करवीर  कळंबे तर्फ कळे सखाराम आपा देसाई यास मुलगा नाव हैबती  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8494 करवीर  कळंबे तर्फ कळे कृष्णा रामा पाटील यास मुलगी नाव कमळा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8495 करवीर  कळंबे तर्फ कळे धोंडी बाबू चोहीरेश्वकरयास मुलगा नाव श्रीरंग  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8496 करवीर  कळंबे तर्फ कळे भाऊ धोंडी चौगले यास मुलगा नाव श्रीपती  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8497 करवीर  कळंबे तर्फ कळे तुका म्हादु गुरव यास मुलगा दत्तू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8498 करवीर  कळंबे तर्फ कळे धोंडी सुभाना यांचा  मुलगा ज्ञानू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8499 करवीर  कळंबे तर्फ कळे सुबू कुशाप्पा ढेरे यांस मुलगा नाव गणपती  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8500 करवीर  कळंबे तर्फ कळे दत्तू दौलू बच्चे पाटील यांस मुलगा दिनकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8501 करवीर  कळंबे तर्फ कळे चंद्राप्पा बाळा पाटील यास मुलगा नाव मारुती महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8502 करवीर  कळंबे तर्फ कळे यसबा राणोजी पाटील यास मुलगी नाव जाई महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8503 करवीर  कळंबे तर्फ कळे रामा केरू आडीसरे यास मुलगी नाव कृष्णी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8504 करवीर  कळंबे तर्फ कळे मारुती बाळा बच्चे सार्डेकर यास मुलगा नाव जाबा कृष्णा देसाई यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbe trf kale_2.pdf
8505 करवीर  हिरवडे खालसा दादू रावजी अतिगरे यांची मुलगी विटा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HirwadeKhalasa.pdf
8506 करवीर  हिरवडे खालसा बायाक्का बाप सिदू मोरे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HirwadeKhalasa.pdf
8507 करवीर  हिरवडे खालसा रमाकांत दाजी पाटील  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HirwadeKhalasa.pdf
8508 करवीर  जठारवाडी  दाजी पाटील मुलगी नाव तेला महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8509 करवीर  जठारवाडी  बाळु बाबाजी शिंदे यास मुलगी नाव गोविंदा जठार यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8510 करवीर  जठारवाडी  तुका बापू जठार यास मुलगा नाव दादु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8511 करवीर  जठारवाडी  नारायण राणोजी डागर यास मुलगा ना येसबा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8512 करवीर  जठारवाडी  मसु बाबाजी जठार यास मुलगी नाव कामळा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8513 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा सखोबा शिदा यास मुलगा नाना केरू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8514 करवीर  जठारवाडी  रामाम-यापा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8515 करवीर  जठारवाडी  पिरवा बालदव कुरबाठा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8516 करवीर  जठारवाडी  दवलु बापबाळुजठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8517 करवीर  जठारवाडी  गणु विनलकू जाधव महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8518 करवीर  जठारवाडी  ऊमा कोमल क्षुमण जठार महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8519 करवीर  जठारवाडी  बाबाजी बिन बाळु जंगम  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8520 करवीर  जठारवाडी  ददु विन भाऊ दबााडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8521 करवीर  जठारवाडी  मसु विन सुभाणा चवाण यास मुलगी यसा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8522 करवीर  जठारवाडी  दवलु हरि खाणे यास मुलगी नाव कमळा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8523 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू विन नानासा वव यास मुलगी नान आणुबा देवबाहेर्लेकर यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_1.pdf
8524 करवीर  जठारवाडी  तुका सखोबा बाजाधव यास मुलगी नाव द्वार्की महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8525 करवीर  जठारवाडी  शिंद माणापाशिदा रा. मांजगाव पेठा पन्हाळा यास मुलगी नाव कमळा नाथा राणोजी जाधव यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8526 करवीर  जठारवाडी  नारायण विठू डाण यास मुलगा नाव लकु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8527 करवीर  जठारवाडी  रामा विन भाऊ जठार यास मुलगा लकु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8528 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू विन रावजी जाधव यास मुलगा नाव भाऊ  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8529 करवीर  जठारवाडी  पांडु मसु खाडे यास मुलगा गोदक महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8530 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा रामा जाधव यास मुलगा माहादू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8531 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू रावजी जाधव यास मुलगा नाव आनंदा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8532 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा सखोबा शिदा यास मुलगी नाव तारा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_2.pdf
8533 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू रावजी चवाण यास मुलगा नाव निवर्पा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8534 करवीर  जठारवाडी  मसु बाबाजी जठार यास मुलगा नाव रामु  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8535 करवीर  जठारवाडी  लक्षुमण रामा खोटापा यास मुलगी नाव कमा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8536 करवीर  जठारवाडी  रामा भाऊ जठार यास मुलगी नाव पारू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8537 करवीर  जठारवाडी  नायकू बाळु खापे यास मुलगा नाव सबा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8538 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू रघु जठार यास मुलगा नाव शामू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8539 करवीर  जठारवाडी  जोती बळवंत चौगुला यास मुलगा नाव तुका  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8540 करवीर  जठारवाडी  कुशाप्पा भिवा जठार यास मुलगी नाव आकु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8541 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू तातोबा शियेकर यास मुलगी नाव तानु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8542 करवीर  जठारवाडी  काळू मसू खोत यांचा मुलगा रवी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8543 करवीर  जठारवाडी  माहादू दवकु जठार यास मुलगी नाव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8544 करवीर  जठारवाडी  शावुविन पुंजाघिगेरा. सोनगांव जिल्हा नगर यास मुलगा नाव नारायण आबाजा घव यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8545 करवीर  जठारवाडी  भाऊ नायकु खाडे यास मुलगी नाव पारु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8546 करवीर  जठारवाडी  तुका बरमा खाडे यास मुलगा पलक महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8547 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा रामा जाधव यास मुलगा माहादू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8548 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू रामा जठार यांस जठार यास मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8549 करवीर  जठारवाडी  संबु राणोजी जाधव यास मुलगा नाव रामू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8550 करवीर  जठारवाडी  कुंडलिका तुका जठार यास मुलगी नाव कृष्णी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8551 करवीर  जठारवाडी  दत्तू सखोबा जगदाळे रा. भुयेवाडी प. केरबा यास मुलगा नाव ज्ञानू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8552 करवीर  जठारवाडी  राऊ आवबा जाधव यास मुलगा नाव ईश्वरा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8553 करवीर  जठारवाडी  सखोबा रावजी धनावडे यास मुलगी नाव कासु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8554 करवीर  जठारवाडी  दादू गोविंदा खाडे यास मुलगा नाव शिदू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8555 करवीर  जठारवाडी  निवृत्ती तुका जाधव यास मुलगी नाव तानु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8556 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू मुरु खाडे यास मुलगी नाव कासु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8557 करवीर  जठारवाडी  दत्तू ज्ञानू सिंदा यास मुलगा नाव ज्ञानू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8558 करवीर  जठारवाडी  बाळू तुका जाधव यास मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8559 करवीर  जठारवाडी  बंडू सिवापा जंगम रा. राहलेगेवार गाव चिकुडी यास मुलगी नाव लक्षीमी  सदू बाबाजी जंगम यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8560 करवीर  जठारवाडी  नाना नाथा जाधव यास मुलगी नाव सावि महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8561 करवीर  जठारवाडी  बाळू कुशाप्पा जगदाळे यास मुलगा नाव दिनकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8562 करवीर  जठारवाडी  आणुबा गोविंदा जठार यास मुलगा विठू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8563 करवीर  जठारवाडी  डाकू आकोबा खाडे यास मुलगी नाव नानु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8564 करवीर  जठारवाडी  श्रीपती बाळू साबळे राहाणार अंबायाची वाडी पेटा हातकणंगले यास मुलगा नाव मसू बायजा खोत यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8565 करवीर  जठारवाडी  बाळू लक्ष्मण जठार यास मुलगी नाव सगुना महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8566 करवीर  जठारवाडी  बाळू कुशाप्पा जगदाळे राहणार शिये पे.क. यास मुलगा नाव दादू रामाभाऊ जठार यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8567 करवीर  जठारवाडी  रामा बाळू साठे यास मुलगी नांव गंगु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8568 करवीर  जठारवाडी  सदु बाबाजी जंगम यास मुलगा नाव बाबू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8569 करवीर  जठारवाडी  दादू गोविंदा खाडे यास मुलगा नाव दामू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8570 करवीर  जठारवाडी  लक्षुमण रामा खाडे  यास मुलगा  नाव रघुनाथ महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8571 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू  विठोबा जठार यांची मुलगी नाव कासू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8572 करवीर  जठारवाडी  दत्तू द स्वरा जाधव यास मुलगा नाव काशिनाथ  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8573 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू मसू खाडे यांची मुलगी नाव कृष्णी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8574 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू मसू खाडे यांची मुलगी नाव कोयना महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8575 करवीर  जठारवाडी  नायकू बाळु खापे यास मुलगी नाव किमा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8576 करवीर  जठारवाडी  दवाल दादो राहिले यास मुलगा नाव रामा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8577 करवीर  जठारवाडी  राऊ नायकू पाटील भूयेकर यास मुलगी नाव गंगु कृष्णा बाळा जठार यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8578 करवीर  जठारवाडी  मसु बाबाजी जठार यांची मुलगी कासु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8579 करवीर  जठारवाडी  सादी जोती जठार यांचा मुलगा नाव द्सया महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8580 करवीर  जठारवाडी  सदू जयराम जाधव बालींगे पे.क.यास मुलगा नाव येसा मोनावडीची घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8581 करवीर  जठारवाडी  आबा रावजी साठे यास मुलगा नाव गणु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8582 करवीर  जठारवाडी  ज्ञान राघु जठार यास मुलगी नाव कासु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8583 करवीर  जठारवाडी  मारुती सावळा खाडे दास मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8584 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू रावजी जाधव यास मुलगी नाव आनु  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8585 करवीर  जठारवाडी  संतू गणू चव्हाण यास मुलगा नाव केशव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8586 करवीर  जठारवाडी  भिवा संतु जाधव रा. शि. गणापु पे.क. यास मुलगी नाव धोंडू कृष्णा रामा जाधव यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8587 करवीर  जठारवाडी  येसवंत दाजी कदम रा शिंगाव प इस्लामपूर यास मुलगा नाव गणू कष्णा रामा जाधव यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8588 करवीर  जठारवाडी  गोपाळा मसू चव्हाण यास मुलगा नाव नारायण  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8589 करवीर  जठारवाडी  बाळू माहादू जाधव यास मुलगी नाव धोंडी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8590 करवीर  जठारवाडी  तातोबा बाळू जठार यास मुलगा नाव तुका  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_3.pdf
8591 करवीर  जठारवाडी  लकु रामा शिंदा यास मुलगी नाव कृष्णी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8592 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा रामा जाधव यास मुलगी येसा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8593 करवीर  जठारवाडी  निळू ईश्वरा चौगुले रा. शिये पे.क. यास मुलगी नाव आकु राऊ नायकू खाडे यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8594 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू मुरु खाडे यास मुलगी नाव अनुसया  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8595 करवीर  जठारवाडी  हणमा सखाराम पाटील यास मुलगी नाव हिरा राहणार शिरोली पे. हातकणंगले नारायण मसू यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8596 करवीर  जठारवाडी  राऊ लखू यादव यास मुलगी नाव धोंडू कोम विठोबा चव्हाण यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8597 करवीर  जठारवाडी  भाऊ नायकु खाडे यास मुलगी नाव कृष्णी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8598 करवीर  जठारवाडी  पांडु सखोबा कहले यास मुलगा नाव सखोबा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8599 करवीर  जठारवाडी  सखोबा आपा खाडे यास मुलगी नाव येसी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8600 करवीर  जठारवाडी  नारायण विठोबा जठार यास मुलगी नाव हारू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8601 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा सखोबा शिंदे यास मुलगा नाव माहादू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8602 करवीर  जठारवाडी  गणू तुका जठार यास मुलगी नाव येसा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8603 करवीर  जठारवाडी  रामू बाळू खाडे यास मुलगा नाव पांडू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8604 करवीर  जठारवाडी  नारू माहादू शिदा रा. उंचगाव पे.क.यास मुलगी नाव रकमा हारी रामा शिदा यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8605 करवीर  जठारवाडी  येसाबा रामा खाडे यास मुलगी नाव तानु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8606 करवीर  जठारवाडी  लकू रामा जाधव यास मुलगा नाव दत्तू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8607 करवीर  जठारवाडी  धोंडी आकुबा काठे यास मुलगा नाव येसवंत  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8608 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू कृष्णा खोत  रा. कासारवाडी पे. हातकणंगले यास मुलगा नाव रंगराव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8609 करवीर  जठारवाडी  पांडू मसू खाडे यास मुलगी नाव जाना महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8610 करवीर  जठारवाडी  दत्तू सखोबा जगदाळे रा. धरणगुंठी पेठा शिरोळ यास मुलगा नाव श्रीपती  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8611 करवीर  जठारवाडी  डाकू आकोबा खाडे यास मुलगा नाव पांडू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8612 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू मसू खोटा यास मुलगा नाव पाटलु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8613 करवीर  जठारवाडी  दत्तू ज्ञानू सिंदा यास मुलगी नाव मंजुळा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8614 करवीर  जठारवाडी  विठू सखोबा शिंदा यास मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8615 करवीर  जठारवाडी  बाळू माहादू जाधव यास मुलगा नाव जोती  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8616 करवीर  जठारवाडी  गणू गोविंदा जठार यास मुलगा नाव येसवंत महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8617 करवीर  जठारवाडी  नागू गणु घोडके यास मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8618 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू सुभाना कासिद रा. पोर्ले पेठा पन्हाळा यास मुलगा नाव मारुती बाळू राणोजी जठार यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8619 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू विठोबा जठार यांची मुलगी नाव आंबू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8620 करवीर  जठारवाडी  भिकु लक्ष्मण जठार यास मुलगा नाव धोंडीबा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8621 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू तातोबा शियेकर यास मुलगा नाव श्रीपती महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8622 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू तातोबा शियेकर यास मुलगा नाव दादू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8623 करवीर  जठारवाडी  तुकाराम गणू चवाण यास मुलगा नाव सखाराम महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8624 करवीर  जठारवाडी  बाळू रावजी पा भूयेकर यास मुलगा नाव राघु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8625 करवीर  जठारवाडी  निवृत्ती तुका जाधव यास मुलगा नाव बापू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8626 करवीर  जठारवाडी  बाळू कुशाप्पा गहाळे राहणार सदामगे बोरगांव राची कोंडी यास मुलगा नाव मारुती रामा भाऊ जठार यांचे घरी ऊपजले. महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8627 करवीर  जठारवाडी  तुका कृष्णा मांग रा पाडळी करवीर यास मुलगा नापसी पती निवृत्ती तुका जाधव यांचे घरी ऊपजले. महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8628 करवीर  जठारवाडी  गणू नायकू खाडे यास मुलगी नाव येसा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8629 करवीर  जठारवाडी  आबा आकोबा खाडे यास मुलगा नाव दिनकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8630 करवीर  जठारवाडी  हरि कृष्णा यादव रा. पोकर्णी पे. इस्लामपूर यास मुलगी नाव नानी बाळू बाबाजी खाडे यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8631 करवीर  जठारवाडी  मारुती तुका पोवार यास मुलगा नाव जोती  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8632 करवीर  जठारवाडी  नायकू बाळू खाडे यास मुलगी नाव आंबा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8633 करवीर  जठारवाडी  बंडू सिवापा जंगम रा. राहलेगेवार गाव चिकुडी यास मुलगा नाव संदू बाबाजी जंगम यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8634 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू मसू खाते यास मुलगी नाव कृष्णा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8635 करवीर  जठारवाडी  बंडू नाथाजी जाधव यास मुलगी नाव कृष्णी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8636 करवीर  जठारवाडी  भाऊ तुका जाधव यास मुलगा नाव रामू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8637 करवीर  जठारवाडी  लकू आपा खाडे यास मुलगी नाव भागू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8638 करवीर  जठारवाडी  आणुबा राघु जठार यासमुलगी नाव पारू  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8639 करवीर  जठारवाडी  येसबा रामा खाडे यास मुलगी नाव तारा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8640 करवीर  जठारवाडी  ज्ञानू राघू जठार यास मुलगा नाव शंकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8641 करवीर  जठारवाडी  लक्षुमण रामा सोटा यास मुलगी नाव आकाताई महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8642 करवीर  जठारवाडी  संतु नारायण सिंदा यास मुलगी नाव हावसी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8643 करवीर  जठारवाडी  आर्जुना जोती सोव यास मुलगी नाव कृष्णाबाई  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8644 करवीर  जठारवाडी  राऊ लकू यादव रा.करविर यास मुलगा नाव जयसिंग धोंद ववाणी न यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8645 करवीर  जठारवाडी  रामा बाळू खापे यास मुलगी नाव हावसी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8646 करवीर  जठारवाडी  दवलु नाना जठार यास मुलगी नाव आकाबाई  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8647 करवीर  जठारवाडी  माहादू हरी माणे रा. पिराचे कवटेसकस  मीरठा यास मुलगा नाव निवृत्ती रामू हरी जठार यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8648 करवीर  जठारवाडी  निळू इस्वरा चौगुले रा. शिये येथे क. यास मुलगा नाव ज्ञानू राऊ नायकू खाडे यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8649 करवीर  जठारवाडी  परसू संभू सावकर यास मुलगा नाव येसबा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8650 करवीर  जठारवाडी  बाळू लक्षमण जठार यास मुलगी आकु महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8651 करवीर  जठारवाडी  गंगाराम आबा काणे यास मुलगी नानू रा. मीरज तुका साखोबा जाधव यांचे घरी ऊपजले महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8652 करवीर  जठारवाडी  पांडू मसू खाडे यास मुलगी नाव तानू महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8653 करवीर  जठारवाडी  बाळू मसू खोत यास मुलगी नाव तानु  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8654 करवीर  जठारवाडी  रामा आप्पा मोकावडे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8655 करवीर  जठारवाडी  मतुरा बाप आणुबा हार्मकद्द महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8656 करवीर  जठारवाडी  तुकाभाऊ साळोखे यवलूजपेटाप नाळा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8657 करवीर  जठारवाडी  येसनवालीन कृष्णा शिंदे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8658 करवीर  जठारवाडी  बारू बाप बा कुटवाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8659 करवीर  जठारवाडी  बडबिन धोंडी जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8660 करवीर  जठारवाडी  रखमा बाप दत्तू बडोदकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8661 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा मसु होमिकर महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8662 करवीर  जठारवाडी  मारुती कापग जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8663 करवीर  जठारवाडी  हिस बाप गणु  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8664 करवीर  जठारवाडी  बडूबिन धोंडी जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8665 करवीर  जठारवाडी  रखमा बाप दत्तू बडोदकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8666 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा मसु होमिकर महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8667 करवीर  जठारवाडी  मारुती कापग जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8668 करवीर  जठारवाडी  हीसबाप गणु जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8669 करवीर  जठारवाडी  गणु राणोजी जठार महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8670 करवीर  जठारवाडी  बायजा कोम मसुहोमिकर महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8671 करवीर  जठारवाडी  येसा कोमजिवा जठार महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8672 करवीर  जठारवाडी  चेंदा कोम चंद्रा पाखाडे वे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8673 करवीर  जठारवाडी  साऊ बापू नानु जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8674 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा बाप सखोबा खाडे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8675 करवीर  जठारवाडी  मरणाकोमरावजीचवणा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8676 करवीर  जठारवाडी  साई कोमनाना जठार महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8677 करवीर  जठारवाडी  अबूकामे सखोबा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8678 करवीर  जठारवाडी  दादू तुका जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8679 करवीर  जठारवाडी  फुलवा बिन बाळु जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8680 करवीर  जठारवाडी  सकू कोम गोविंदा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8681 करवीर  जठारवाडी  येसा बाप सखोबा बावाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8682 करवीर  जठारवाडी  मासू बाप दादू खोप महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8683 करवीर  जठारवाडी  बंडू बाप तुका पोवार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8684 करवीर  जठारवाडी  शंकर कृष्णा भामटे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8685 करवीर  जठारवाडी  दत्तू बाळु खाणे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8686 करवीर  जठारवाडी  दत्तू बाळु शिंदे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8687 करवीर  जठारवाडी  बजाकोम रावजी वाटी महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8688 करवीर  जठारवाडी  रावजी रघु पार भूयेकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8689 करवीर  जठारवाडी  केरू बाप कृष्णा शीदा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8690 करवीर  जठारवाडी  शाऊ माहेद्र घिगे रा. सानेगावाडी लहू नगर महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8691 करवीर  जठारवाडी  आकोबा येसबा खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8692 करवीर  जठारवाडी  शेकर मकू घोडके महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8693 करवीर  जठारवाडी  साई कोम आकोबा खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8694 करवीर  जठारवाडी  धोंडू कोम हुरिशीहा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8695 करवीर  जठारवाडी  हिरा बाप तुका जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8696 करवीर  जठारवाडी  केरबा बाळू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8697 करवीर  जठारवाडी  भागू भ्र रामा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8698 करवीर  जठारवाडी  विठाबाई भ्र. कुशापा चवाण महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8699 करवीर  जठारवाडी  दादू बाळू जगदाळे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8700 करवीर  जठारवाडी  हावसी बाप संतु  सिदर महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8701 करवीर  जठारवाडी  आकाताई बाप रामा बाळू खोत  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8702 करवीर  जठारवाडी  तुकाराम बापू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8703 करवीर  जठारवाडी  शानु रापती जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8704 करवीर  जठारवाडी  गणु बाप दादा खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8705 करवीर  जठारवाडी  जीजी बाप ज्ञानू खाडे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8706 करवीर  जठारवाडी  हावसी बाप लकू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8707 करवीर  जठारवाडी  सगुना बाप बाळू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8708 करवीर  जठारवाडी  गंगु बाप राम खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8709 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा बाप ज्ञानू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8710 करवीर  जठारवाडी  शामू गणू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8711 करवीर  जठारवाडी  गणू बाळू जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8712 करवीर  जठारवाडी  शामू बीनआणू बाहोदा  लकरे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8713 करवीर  जठारवाडी  बाळु लक्षुमण जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8714 करवीर  जठारवाडी  दवलु हरि खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8715 करवीर  जठारवाडी  रघुनाथ लक्षुमण खोत  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8716 करवीर  जठारवाडी  नानी बाप ज्ञानू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8717 करवीर  जठारवाडी  तुका सखोबा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8718 करवीर  जठारवाडी  येसवंत बाप धोंडी काठे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8719 करवीर  जठारवाडी  दसर्या बाप धोंडी जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8720 करवीर  जठारवाडी  आपा आनंदा खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8721 करवीर  जठारवाडी  हेंदू गणू जाधव महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8722 करवीर  जठारवाडी  काळू मसू खाणे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8723 करवीर  जठारवाडी  कृष्णाई बाप भाऊ जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8724 करवीर  जठारवाडी  मंजुळा बाप मारुती चोपडे रा आप्पाचीवाडी पे. हातकणंगले  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8725 करवीर  जठारवाडी  धोंडीबा बाप बाळू जाधव   महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8726 करवीर  जठारवाडी  दाजी तुका खाडे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8727 करवीर  जठारवाडी  मसू भैरू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8728 करवीर  जठारवाडी  कासु बाप ज्ञानू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8729 करवीर  जठारवाडी  आणुसया बाप गणु जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8730 करवीर  जठारवाडी  चिंगु बापू नायकू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8731 करवीर  जठारवाडी  कृष्णी बाप जकू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8732 करवीर  जठारवाडी  आणुबा देव बाहेलीकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8733 करवीर  जठारवाडी  तुका राऊ खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8734 करवीर  जठारवाडी  केदारी बाबू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8735 करवीर  जठारवाडी  तारा भवार बाबूजगर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8736 करवीर  जठारवाडी  सोनी बाप नारूशिदा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8737 करवीर  जठारवाडी  गंगु बाप राऊ पाटील भूयेकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8738 करवीर  जठारवाडी  माहादू कृष्णा शिंदे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8739 करवीर  जठारवाडी  तुका हाणमा खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8740 करवीर  जठारवाडी  बणी बाप संतू शिदा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8741 करवीर  जठारवाडी  मारुती संतु चव्हाण  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8742 करवीर  जठारवाडी  दारिणी बाप कृष्णा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8743 करवीर  जठारवाडी  विठा भ्र. जोती यादव महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8744 करवीर  जठारवाडी  आकु भ्र. रामा शिंदे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8745 करवीर  जठारवाडी  आकु भ्र. ईश्वरा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8746 करवीर  जठारवाडी  ह-या भ्र भाऊ जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8747 करवीर  जठारवाडी  आबा येसू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8748 करवीर  जठारवाडी  श्रीपती दत्तू जगदाळे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8749 करवीर  जठारवाडी  श्रीपती ज्ञानू शियेकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8750 करवीर  जठारवाडी  नाव ठेवणेचे आदी मयत बंडू सिवाप्पा जंगम रा. बोरगांव ता. चिकोडी यांचा मुलगा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8751 करवीर  जठारवाडी  जोती मारुती पवार मयत  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8752 करवीर  जठारवाडी  तानु बापू विठू सिंह  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8753 करवीर  जठारवाडी  गोरा भ्र. मसु खोटा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8754 करवीर  जठारवाडी  सखोबा बाप कृष्णा जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8755 करवीर  जठारवाडी  बया भ्रराऊ खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8756 करवीर  जठारवाडी  कुसा भ्र. रावजी भुयेकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8757 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा आणु वाडाठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8758 करवीर  जठारवाडी  कृष्णा बाप जाधव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8759 करवीर  जठारवाडी  गणपती लकू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8760 करवीर  जठारवाडी  आणु बाप भिकू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8761 करवीर  जठारवाडी  भाऊ नायकू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8762 करवीर  जठारवाडी  कासु बाप ज्ञानू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8763 करवीर  जठारवाडी  नानी भ्र. दत्तू वागवेकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8764 करवीर  जठारवाडी  कासु बाप गणू खाडे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8765 करवीर  जठारवाडी  येसा बाप गणू खाडे  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8766 करवीर  जठारवाडी  पाटलु बाप ज्ञानु खाडे महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8767 करवीर  जठारवाडी  तुका सखोबा सिंदा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8768 करवीर  जठारवाडी  रकमा कोम कृष्णा जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8769 करवीर  जठारवाडी  येसा बाप मसु जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8770 करवीर  जठारवाडी  सकू कोम बाबाजी डागदा रा. शिये ज्ञानू विठोबा जठार यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8771 करवीर  जठारवाडी  इस्वरा बाळू जंगम  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8772 करवीर  जठारवाडी  येसाबा बाप माहादू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8773 करवीर  जठारवाडी  भागू काजे बापू जठार सदरे वाईलतुका बापू जठार  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Jatharwadi_4.pdf
8774 करवीर  हसूर दुमाला  बाळू येसबा भुईटा यास मुलगी नाव हौशी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_1.pdf
8775 करवीर  हसूर दुमाला  गोवीदा आपा हातकर यास मुलगी नाव विठा  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_1.pdf
8776 करवीर  हसूर दुमाला  धर्मा विठू सुतार यास मुलगी नाव अनुसया  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_1.pdf
8777 करवीर  हसूर दुमाला  रावु संतू पाटील हळदी यास मुलगी नाव राई अर्जुन लाड यांचे घरी  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_1.pdf
8778 करवीर  हसूर दुमाला  संगु रावू पाटील यास मुलगा नाव  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_1.pdf
8779 करवीर  हसूर दुमाला  बाळू तुका कावणे यास मु. महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_1.pdf
8780 करवीर  हसूर दुमाला  दौलू भाऊ ज्ञानू पाटील  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_2.pdf
8781 करवीर  हसूर दुमाला  विठा को गणू पाटील  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_2.pdf
8782 करवीर  हसूर दुमाला  विठा वा गोविंदा हातकर  महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_2.pdf
8783 करवीर  हसूर दुमाला  ईश्वरा बाळू झाजगा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_2.pdf
8784 करवीर  हसूर दुमाला  जनाबा एकुला कानुगडा महसूल विभाग्ग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर HasurDumala_2.pdf
८७८५ करवीर उंचगाव राना तुकाराम वाईगडा याचा मुलगा भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७८६ करवीर उंचगाव सदू राना निगडे याची मुलगो नाव तारो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७८७ करवीर उंचगाव द्रौपदी वाप नारू नरके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७८८ करवीर उंचगाव सफु चाप राना नाने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७८९ करवीर उंचगाव राना षमानी चव्हाण याची मुलगी नाव साऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९० करवीर उंचगाव कृष्णा सखोषा रेडकर याचा मुलगा नाव बाबु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९१ करवीर उंचगाव राणवा सावना पोवार याचा मुलगा नाव गोपाळ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९२ करवीर उंचगाव सफु चाप राना नाने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९३ करवीर उंचगाव राना पांडू पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९४ करवीर उंचगाव होराकोन नरसिंगा पोवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९५ करवीर उंचगाव खडू वयानो कदन चाची मूलगो नाव हिरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९६ करवीर उंचगाव कृष्णा हरी माने याचा मुलगा नाव हिरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९७ करवीर उंचगाव कमळी षाप कृष्णा पाटील इचा मुलगा नाव रामु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९८ करवीर उंचगाव दसन्या वाप बनाजी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८७९९ करवीर उंचगाव कृष्णा बाप खत्री तोलके क्या फोन वयानी कदन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०० करवीर उंचगाव तुकारान कृष्णा वाईगडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०१ करवीर उंचगाव सत्या कृष्णा पादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०२ करवीर उंचगाव वाषु संभु नरके यास मुलगा लभु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०३ करवीर उंचगाव दतु राऊ माने याचा मुलगा नाव कासोषा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०४ करवीर उंचगाव कृष्णा षाप खत्री तोरुके षया फोन षवाजी कदन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०५ करवीर उंचगाव तुकाराम कृष्णा वाईगंडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०६ करवीर उंचगाव सत्या कृष्णा यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०७ करवीर उंचगाव सुद्री वाप लनु चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०८ करवीर उंचगाव रामा बाप लब्नु चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८०९ करवीर उंचगाव भाऊ संतु चकाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१० करवीर उंचगाव नाना देवषा यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८११ करवीर उंचगाव कृष्णा सुभाना सावत याचा मुलगा शकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१२ करवीर उंचगाव नाहरू संभू नरके याची मुलगी सुद्री महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१३ करवीर उंचगाव दादू गणु नाने याचा मुलगा पांडु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१४ करवीर उंचगाव सुभाना गोषिा नाने याचा मुलगा वाळू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१५ करवीर उंचगाव राज नावया चौगला याचा मुलगा नाव विदु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१६ करवीर उंचगाव रानु लाई कमळी पाप कृष्णा पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१७ करवीर उंचगाव सुभाना गोषिषा नाने याचा मुलगा वाळू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१८ करवीर उंचगाव राक नावया चौगला याचा मुलगा नाव विदु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८१९ करवीर उंचगाव रानु लाई कनळी चाप कृष्णा पाा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२० करवीर उंचगाव राधा वाप मल्लादास गोसावी याची मुलगी नाव कृष्णी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२१ करवीर उंचगाव कृष्णा जाई राधा गोसावी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२२ करवीर उंचगाव राना कुशापा मुद्दगडा चाची मुलगो नानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२३ करवीर उंचगाव तुकाराम वाषानो रासन याचा मुलगा नाव रानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२४ करवीर उंचगाव खेत्री मन्पापा तोरोका याचा मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२५ करवीर उंचगाव फमळो वाप कृष्णा पाटील इचा मुलगा नाव रामु  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२६ करवीर उंचगाव कृष्णा बाळु चौगला याचो मूलगो जना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२७ करवीर उंचगाव भाऊ चौगला उरूणकर याचा मुलगा कोनना फोन मुरारी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२८ करवीर उंचगाव भाऊ जापा चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८२९ करवीर उंचगाव गणु जाइये नाव कुसा भोसला याचा मुलगा नाव राना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३० करवीर उंचगाव पावाजो तात्या माने याची मुलगी तानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३१ करवीर उंचगाव पौलू म्हादू चकाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३२ करवीर उंचगाव रामा वाप गणू भोसले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३३ करवीर उंचगाव बेसषा तुकाराम तोरोका पायल मुलगा नाव नायक महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३४ करवीर उंचगाव पाडू कृष्णा पाटील याचा मुलगा नाव बापु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३५ करवीर उंचगाव जापा राना मानकर याची मुलगी भागु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३६ करवीर उंचगाव कृष्णा जोवया चौगला याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३७ करवीर उंचगाव केदारो भोषा नाखले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३८ करवीर उंचगाव ईश्वरा न्हादू सावत याची मुलगी नाव गंगु बाळू चौगला यांचे घरो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८३९ करवीर उंचगाव गोंविदा पाळू कासोय याचा मुलगा नाव श्रोपतो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८४० करवीर उंचगाव सखाराम सतु घुणके पास मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८४१ करवीर उंचगाव सुभाना साऊ तोरोका याची मुलगी नाव लक्ष्मी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८४२ करवीर उंचगाव पनाजी पडू चौगला याची मुलगी नाव तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_1.pdf
८८४३ करवीर उंचगाव लक्ष्मण संतु कासोटा माची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८४४ करवीर उंचगाव गणु नरू यादव चौगला याची मुलगी नाव भानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८४५ करवीर उंचगाव तुकाराम गणु नाने चाचा मुलगा नाव विठू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८४६ करवीर उंचगाव हरो रावनी चौगला याची मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८४७ करवीर उंचगाव कृष्णा तुकारान वाईगडा पाची मुलगी नाव तारी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८४८ करवीर उंचगाव राघु र्थोडो नरके याचा मुलगा नाव फेल वाळू तोरोका याचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८४९ करवीर उंचगाव होसो पाप हरी जाखले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५० करवीर उंचगाव कन्या गणु दांगट याची गुलगो नैस महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५१ करवीर उंचगाव राऊ नाना चौगले याचा मुलगा नाव गणु राना नागवेचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५२ करवीर उंचगाव लक्ष्मण संतु फासोय चाची मुलगी चाची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५३ करवीर उंचगाव केशरी रोणोनी रेडेकर याची मुलगी जानुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५४ करवीर उंचगाव कृष्णा षवानी चव्हाण याचा मुलगा नाव गणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५५ करवीर उंचगाव बज्या गणु शंगट याची गुलगी नाव तात्या यादवनाचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५६ करवीर उंचगाव कृष्णा सखोषा रेडकर याचा मुलगा नाव शंकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५७ करवीर उंचगाव भाँडो नोरे याची मुलगी नाव तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५८ करवीर उंचगाव वाळा सखाराम कदन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८५९ करवीर उंचगाव नाऊ फोन राज नाखले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६० करवीर उंचगाव कृष्णा सदू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६१ करवीर उंचगाव तुकारान जाप्पा चौगला चाची मुलगी नाव नानी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६२ करवीर उंचगाव गोपाळा बाळा फोसाय याची मुलगी नाव सुको महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६३ करवीर उंचगाव गणू सतु रेहेकर यांची मुलगी नाव हौसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६४ करवीर उंचगाव गणु भैरू यादव चाचा मुलगा नाव षंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६५ करवीर उंचगाव लक्ष्मण संतू रेडेकर याची मुलगी नाव तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६६ करवीर उंचगाव नोक कोम न्हासापा जोगन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६७ करवीर उंचगाव नानो बाप हरी मनाडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६८ करवीर उंचगाव चाळा भिषा ननाडे पाची मुलगी मैस महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८६९ करवीर उंचगाव वाळू पोवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७० करवीर उंचगाव कृष्णा सतु पाा याचा मुलगा नाव पादु झापा गणुचा याचे घरो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७१ करवीर उंचगाव हरो नरसू खाडे याची मुलगी नाव राना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७२ करवीर उंचगाव चाळा भिषा ननाडे पाची मुलगी नाव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७३ करवीर उंचगाव नामा सुभाना रेडेकर याची मुलगो नाव जनुसुया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७४ करवीर उंचगाव वाळू शिंदू पांवार इंसफुल्लीकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७५ करवीर उंचगाव रखना फोन राऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७६ करवीर उंचगाव नारायण नाभा पाा याचा मुलगा नाव शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७७ करवीर उंचगाव सदू गोपाळा चौगला याचा मुलगा नाव फेरषा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७८ करवीर उंचगाव कृष्णा गोपाळा संकपाळ याचा मुलगा नाव मुकुण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८७९ करवीर उंचगाव हरी स्वरूपा पाा याचा मुलगा नाव पत्तवंत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८० करवीर उंचगाव नारायण राघु गुरव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८१ करवीर उंचगाव फेरू सदू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८२ करवीर उंचगाव तारी बाप पतु नीगड़े महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८३ करवीर उंचगाव कृष्णा हरो माने नाचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८४ करवीर उंचगाव संकर पौडी पोखरणोकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८५ करवीर उंचगाव नाना रायनी पाा मुलगो नात्र चंश पौडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८६ करवीर उंचगाव कृष्णा हरो माने याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८७ करवीर उंचगाव फनो नाप कृष्णा या इचा मुलगी नाव होचो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८८ करवीर उंचगाव सखाउन एन्त्वरा पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८८९ करवीर उंचगाव नानो चाप तुकाराम पौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९० करवीर उंचगाव जाइनों खंडू कश्न याचा भुलगी नाव अनुसुना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९१ करवीर उंचगाव दादू कंदारी नाखाने नाचा मुलगा नाव विदु कू नहादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९२ करवीर उंचगाव चालू वायु खाडे पाचो मुलगी नाव पड़ी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९३ करवीर उंचगाव राऊ नावया यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९४ करवीर उंचगाव धोंडू काप बिंदू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९५ करवीर उंचगाव भोडू काप नाना पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९६ करवीर उंचगाव कृष्णा शान संखाराम बुगफे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९७ करवीर उंचगाव रामा तुकाराम राधाद महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९८ करवीर उंचगाव ईश्वरा कृष्णा पा साधो मुलगी नाव पूर्ण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८८९९ करवीर उंचगाव गाधिर उडू माने याचा मुलगा तुकारान महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०० करवीर उंचगाव नसषत हरो पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०१ करवीर उंचगाव हाँसो थापा राना मुगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०२ करवीर उंचगाव पाषानो सुभाना लाइवुन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०३ करवीर उंचगाव राना कृष्णा चौगाला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०४ करवीर उंचगाव चाबू राऊमात्र चाची सुभगो फोपनी कु सोनो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०५ करवीर उंचगाव भाऊ बानी पाा या मुलगा नाष कोमनापा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०६ करवीर उंचगाव बाबू मन्चापा तारोके नाची मुलगी फेरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०७ करवीर उंचगाव पोड़ो राना गाईकवाड याचा मुलगा नाव गणू रामा नाखले नाचे घरो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०८ करवीर उंचगाव ननु सखाराम करन याचा मुलगी नाव नानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९०९ करवीर उंचगाव गाविया नोतो भाषय याचा मुलगा नाव पतु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१० करवीर उंचगाव खंडू वळा दोनाकडे नभुलगी नाव गंगू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९११ करवीर उंचगाव जापा राना मलकर नाची मुलगी नात्र विय महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१२ करवीर उंचगाव नरायण एक नाकाले माचा मुलगा नाव दत् महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१३ करवीर उंचगाव राक नानकू पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१४ करवीर उंचगाव जाऊमाई भ्र जापा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१५ करवीर उंचगाव धोंडोषा नाभा सडोलकर परषागी राहणार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१६ करवीर उंचगाव वायु तात्या नाने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१७ करवीर उंचगाव गणु कुसापा मुदुगडा याचा मुलगा नानी तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१८ करवीर उंचगाव गणु जाइये नाव कुसा भोसला पाचा मुलगा नाव सुभाना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९१९ करवीर उंचगाव गोषिषा नाने याचा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२० करवीर उंचगाव राना वयानी कदन याची मुलगी नाव सोनी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२१ करवीर उंचगाव तुकाराम करापा चौगला याची मुलगी नाव धोंडुताई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२२ करवीर उंचगाव दतु राज माने याची मुलगी नाव सावीत्री महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२३ करवीर उंचगाव तुकाराम मन्यापा तोरोका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२४ करवीर उंचगाव मुजो वाप गोविंदा नाने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२५ करवीर उंचगाव मुरारी गणु चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२६ करवीर उंचगाव कमळो वाप राऊ घोरपडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२७ करवीर उंचगाव दतु षाळा नणुर्दे याचा मुलगा भागोजी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२८ करवीर उंचगाव नक चांगला याची मुलगी भागु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९२९ करवीर उंचगाव मल्हारो बाप राऊ घोरपडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३० करवीर उंचगाव वाळू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३१ करवीर उंचगाव लक्ष्मण संतु कासोटा याचा मुलगा नाव दनु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३२ करवीर उंचगाव नाना पाटोल यांची मुलगी नाव जना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३३ करवीर उंचगाव हूँ सिदे यांची मुलगी नाव जना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३४ करवीर उंचगाव सखाराम रेडेकर यांचा मुलगा नाव भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३५ करवीर उंचगाव डो पोकरणीकर याचा मुलगा वावानो  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३६ करवीर उंचगाव न्हाकषे नाचा मुलगा नाव सदू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३७ करवीर उंचगाव केदारों रोणोनों रेडेकर याचा मुलगा नाव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३८ करवीर उंचगाव ज्ञानु वाळा नणूदे यांचा मुलगा नाव भागोजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९३९ करवीर उंचगाव गणू नरू चौगला यांची मुलगी नाव भागु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४० करवीर उंचगाव कृष्णा वाळू चौगला पाचो मुलगी नाव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४१ करवीर उंचगाव लक्ष्मण सतु कोसोय याचा मुलगा नाव दत् महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४२ करवीर उंचगाव पांडू कृष्णा पाटील यांची मुलगी नाव जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४३ करवीर उंचगाव नारू म्हादू सिदे यांची मुलगी नाव जना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४४ करवीर उंचगाव भाऊ धोंडी पोकणाकर यांचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४५ करवीर उंचगाव कृष्णा सखाराम रेडेकर याचा मुलगा नाव भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४६ करवीर उंचगाव राऊ पाषाजी न्हाकवे यांचा मुलगा नाव सदू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४७ करवीर उंचगाव भाऊ गुडाप्पा पोवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४८ करवीर उंचगाव हये नरसू खाडे याचा मुलगा नाव लक्षु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९४९ करवीर उंचगाव नाह नायकू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५० करवीर उंचगाव कमळो पाप कृष्णा रेडेकर चा मुलगा नाव परसु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५१ करवीर उंचगाव दादू विठु जाखले याची मुलगो मेसा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५२ करवीर उंचगाव ईश्वरा न्हादू सावत याचा मुलगा नाव न्हादू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५३ करवीर उंचगाव पाळू नरू यो घरो गोपाळा मापा चौगला यांची मुलगी नाव अनुसया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५४ करवीर उंचगाव तुकारान गणू माने यांची मुलगी नाव हिरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५५ करवीर उंचगाव जना फोन दादू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५६ करवीर उंचगाव लक्ष्मण माणकू तोरोका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५७ करवीर उंचगाव राना नह मेथे याची मुलगी नाव पनना राजतिरोकाचे घरो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५८ करवीर उंचगाव हरो स्वरूपा पा याचा मुलगी नाव जनु  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९५९ करवीर उंचगाव गणू भैरू यादव यांचा मुलगा नाव संकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६० करवीर उंचगाव रामचंद्र सुरापा चकाण याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६१ करवीर उंचगाव लक्ष्मण नाणकू याची मुलगी नाव नसता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६२ करवीर उंचगाव जांबू फोन गणू नाने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६३ करवीर उंचगाव सुद्रा फोन धोंडो पोषार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६४ करवीर उंचगाव हौसी पापा वाळू रेडेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६५ करवीर उंचगाव गणू तुकाराम पाटा वाचा मुलगा नाव परसु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६६ करवीर उंचगाव सखू फोन संतु रेडेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६७ करवीर उंचगाव नरसू संतू एंडेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६८ करवीर उंचगाव सदू गोपाळा चौगला याचा मलगा नाव केन्या महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९६९ करवीर उंचगाव नामृता रावनी पाटील यांचा मुलगा नाव दतु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९७० करवीर उंचगाव नरसू संतू रेडेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९७१ करवीर उंचगाव हरोराव चौगला याची मुलगी नाव नानो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९७२ करवीर उंचगाव शंकर गोविंद यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_2.pdf
८९७३ करवीर उंचगाव बयानी पंडू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९७४ करवीर उंचगाव मुरारी गोपाळा जाधव याचा मुलगा यशवत भैरू तावडपाचे घरो  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९७५ करवीर उंचगाव नारू संभू नरके यांचा मुलगा नाव हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९७६ करवीर उंचगाव कृष्णा नारायण नरके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९७७ करवीर उंचगाव आापा रामा नलकर माचा मुलगा नाव परसू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९७८ करवीर उंचगाव विदु षाप तुकाराम माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९७९ करवीर उंचगाव राना तातुषा पाटील याची मुलगी नाव पावाका जोतो यादव याचे घरो महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८० करवीर उंचगाव चवानी न्हादू चव्हाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८१ करवीर उंचगाव लनुमण संतु रेडेकर याची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८२ करवीर उंचगाव दतु तोतोषा एडकर नाचा मुलगी कुतापा मादव नाचे घरी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८३ करवीर उंचगाव दतु कृष्णा नोरे यांचा मुलगा बापू पानी तात्या पाळा माचे घरी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८४ करवीर उंचगाव मुरारी नरसु खाडे याची मुलगी नाव धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८५ करवीर उंचगाव संता वापाचे नाव गोपाळा नसकेर चा मुलगा शामु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८६ करवीर उंचगाव बाबू संभु नरके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८७ करवीर उंचगाव मारुती गर्नु पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८८ करवीर उंचगाव सोनी वाप ईश्वरा पात महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९८९ करवीर उंचगाव फासू फोन खंडू माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९० करवीर उंचगाव राना कुतापा नुदुगरा माची मुलगी ता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९१ करवीर उंचगाव मुरारी नरसु खाडे याची मुलगी नाव धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९२ करवीर उंचगाव संता बापाचे नाच गोपाळा मसकेर चा मुलगा शामु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९३ करवीर उंचगाव बाबु संभु नसके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९४ करवीर उंचगाव मारुती गणु पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९५ करवीर उंचगाव सानु बाप ईश्वरा मा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९६ करवीर उंचगाव कासु कोम खंडु माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९७ करवीर उंचगाव रामा कुशशापा मुकुगरा याची मुलगी ता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९८ करवीर उंचगाव राऊ जिवबा चौगला यांचा मुलगा नाब रामु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
८९९९ करवीर उंचगाव गोसी नाथा माने यांचा मुलगा नाव गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००० करवीर उंचगाव हरी राज जाखले याचा मुलगा नाव डावु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००१ करवीर उंचगाव घोंडी रावजी चौगला याची मुलगी गंगु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००२ करवीर उंचगाव गणु कुशापा मुङ्खगडा याची मुलगी नाच चंद्रीउर्फ गंगु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००३ करवीर उंचगाव सुभाना गोंवित माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००४ करवीर उंचगाव कृष्णा उमाजी मलकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००५ करवीर उंचगाव सवु बाबाजी यावय चा मुलगा नाब महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००६ करवीर उंचगाव आवजी खंडू करन याची मुलगी नाव गंगु उर्फ कमळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००७ करवीर उंचगाव भाऊ बाजी पा याची मुलगी सान महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००८ करवीर उंचगाव हिंदुराव आनंका पाका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९००९ करवीर उंचगाव आनंवा रावजी पाठा याचा मुलगा हिंदुराव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१० करवीर उंचगाव जोती बापू घोरपडे याचा नाव सबु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०११ करवीर उंचगाव रामा परशाराम जाधव यांची मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१२ करवीर उंचगाव खंड सावळा बेलवडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१३ करवीर उंचगाव कमळी बाप कृष्णा पाठा ची मुलगी नाव तारी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१४ करवीर उंचगाव बापु मन्यापा तिरोका यांची मुलगी धोंडू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१५ करवीर उंचगाव बाळू जिवबा भोगम याचा मुलगा नाव राजु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१६ करवीर उंचगाव बटु राऊ माने याचा मुलगा नाव हिंदू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१७ करवीर उंचगाव शंकर केवारी रेडेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१८ करवीर उंचगाव सबु जोती घोरपडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०१९ करवीर उंचगाव बया कोम लक्ष्मण यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२० करवीर उंचगाव गणु हरी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२१ करवीर उंचगाव राऊ बाबाजी म्हाकवै याचा मुलगा नाव मारूती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२२ करवीर उंचगाव गोपाळा बाळा कासोटा याचा मुलगा नाव राष्भु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२३ करवीर उंचगाव खंडू बयाजी कवम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२४ करवीर उंचगाव विटा कोन नाथापा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२५ करवीर उंचगाव मारुती राऊ म्हाकवे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२६ करवीर उंचगाव भाऊ बीतू याइव यांचा मुलगा नाव श्रीपली महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२७ करवीर उंचगाव बाबु संतू यवलुजे यांचा मुलगा नाव बापू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२८ करवीर उंचगाव आकाराम जातू डेरे याची मुलगी नाव पारू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०२९ करवीर उंचगाव राऊ बाळा घोरपडे यांची मुलगी वीरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३० करवीर उंचगाव कृष्णा कोन रामा मलकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३१ करवीर उंचगाव भाऊ कोम बाबाजी महाकवे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३२ करवीर उंचगाव बाळा भिवा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३३ करवीर उंचगाव बतु रामा चौगला याची मुलगी नाव कैरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३४ करवीर उंचगाव कृष्णा बाबु चौगला याची मुलगी नाव जना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३५ करवीर उंचगाव गणु मैक यावय याचा मुलगा नाय बापू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३६ करवीर उंचगाव बाळा संतू रेडकर यांचा मुलगा नाव घोडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३७ करवीर उंचगाव कृष्णाराव बाबू रेडेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३८ करवीर उंचगाव बाजीराव बाबू यवलुजे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०३९ करवीर उंचगाव उतु गोदिवा यावय महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४० करवीर उंचगाव रामा लक्ष्मण विरोका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४१ करवीर उंचगाव गंगु नरू चौगला याची मुलगी नाव भागू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४२ करवीर उंचगाव गणु राऊ याइव याची मुलगी नाव लानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४३ करवीर उंचगाव गणु तुकाराम पाका याची मुलगी कैरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४४ करवीर उंचगाव गोंदिवा कृष्णा निगडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४५ करवीर उंचगाव शंकर तुकाराम निगडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४६ करवीर उंचगाव आाणु बाप नारू पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४७ करवीर उंचगाव हरी नापकु चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४८ करवीर उंचगाव ज्ञानु रामा जाखले यांचा मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०४९ करवीर उंचगाव चज्यापा साळोखे यांचा मुलगा परसुं महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५० करवीर उंचगाव येसबा सिताराम मुळीक यांचा सिताराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५१ करवीर उंचगाव कृष्णा कोम नारायण यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५२ करवीर उंचगाव कमळी बाप आवजी कवम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५३ करवीर उंचगाव कृष्णा बाबु पोवार याचा मुलगा नाव मारूती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५४ करवीर उंचगाव दतु कृष्णा मोरे यास मुलगी परा कणेरीवाडी भाऊ बाजी पाटील याचे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५५ करवीर उंचगाव घोंडी राऊ माने यांची नाव मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५६ करवीर उंचगाव रामा परशाराम जाधव यांची मुलगी अनुसया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५७ करवीर उंचगाव येसबा तुकाराम तिरोका याचा मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५८ करवीर उंचगाव राऊ बाला घोरपडे याचा मुलगा नाव शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०५९ करवीर उंचगाव दशरथ रामा मुरगुडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६० करवीर उंचगाव रामा तातोबा पाटयाची मुलगी अनुसया मैरू यादव यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६१ करवीर उंचगाव रामा तुकाराम वाईगडा याची मुलगी नाव मुक्ता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६२ करवीर उंचगाव गणु धुळाप्पा निगडे नाव श्रीपती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६३ करवीर उंचगाव नारू राऊ जाखले याचा मुलगा नाव लक्षु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६४ करवीर उंचगाव कृष्णा जोती यादव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६५ करवीर उंचगाव चिंगी बाप जिवबा तोरसकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६६ करवीर उंचगाव आकु कोम दौलू यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६७ करवीर उंचगाव गोपाळा बाळा कासोटा याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६८ करवीर उंचगाव बाबु राऊ चौगला यांचा मुलगा नाव यशवंत डरी मनाडे याचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०६९ करवीर उंचगाव कृष्णा तुकाराम वाईनगड याचा मुलगा नाव ज्ञानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७० करवीर उंचगाव सदू शंकर तावडे कवन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७१ करवीर उंचगाव दादू बाबाजी मोरे याची मुलगी नाव नानीद्रया  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७२ करवीर उंचगाव नाना बाबजी मोरे यांची मुलगी नाब कुशी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७३ करवीर उंचगाव येसबा हरी माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७४ करवीर उंचगाव आपा रामा मलकर यांचा मुलगा नाव रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७५ करवीर उंचगाव बाळा जिवबा भोगम यांची मुलगी नाव मैना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७६ करवीर उंचगाव लक्ष्मण सुबराच सावंत याची मुलगी हिरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७७ करवीर उंचगाव बटु रामा माने यांचा मुलगा नाव गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७८ करवीर उंचगाव सुबाना बापु खांडेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०७९ करवीर उंचगाव गणु भैरू यादव याचा मुलगी नाव साबित्री महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८० करवीर उंचगाव बाबु जोती पोकले यांचा मुलगा रामु मारूती याढवाचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८१ करवीर उंचगाव गुंडू गणु पठारे यांचा मुलगा नाच गणु जिवबा चौगला चे चरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८२ करवीर उंचगाव गणु गंगाराम पाळा याची मुलगी नाव तारा याढवांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८३ करवीर उंचगाव भाऊ रामा निगडे यांची मुलगी श्रीमती  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८४ करवीर उंचगाव बाबु संतू यबलूजे यांचा मुलगी नाव कैरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८५ करवीर उंचगाव बाबु सुबराव पाटील यांची मुलगी नाव तारा वितु सतू याचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८६ करवीर उंचगाव पांडू कृष्णापाचा मुलगा नाव बापु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८७ करवीर उंचगाव डरी रावजी चौगला यांची मुलगी नाव रखमा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८८ करवीर उंचगाव मतु मैरू यादव यांची साबी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०८९ करवीर उंचगाव गणु कक्षम यांचा मुलगा नाव जोती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९० करवीर उंचगाव कृष्णा म्हाडु सिंढे यांचा मुलगा नाव सदू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९१ करवीर उंचगाव रामु बयाजी चव्हाण यांची मुलगी नाव जना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९२ करवीर उंचगाव गणु मैक यादव यांची मुलगी सावित्री महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९३ करवीर उंचगाव गंगु बाप बाबु तिरोका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९४ करवीर उंचगाव पिरला बयाजी चव्हाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९५ करवीर उंचगाव नानु कोन जावु घोरपडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९६ करवीर उंचगाव बापु नाऊ पोबार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९७ करवीर उंचगाव सखाराम आबा माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९८ करवीर उंचगाव डरी बाबु पवार चा मुलगा नाव शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९०९९ करवीर उंचगाव बहु रामा खाडे यांची मुलगी नाव नानी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०० करवीर उंचगाव बाबु सतु रेडेकर याचा मुलगा नाव गुंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०१ करवीर उंचगाव राक नाना चौगला यांचा मुलगा नाव ज्ञानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०२ करवीर उंचगाव म्हावु राम माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०३ करवीर उंचगाव कृष्णा बाप घोंडी माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०४ करवीर उंचगाव राऊ पा माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०५ करवीर उंचगाव गोविका हरी निगडा यांची मुलगी नाव सानुबाई  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०६ करवीर उंचगाव चंदु बाळा कुंभार यांची मुलगी हौसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०७ करवीर उंचगाव बयाजी संता वाईगडा याचा मुलगा नाव नारू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०८ करवीर उंचगाव गणु तुकारामची तीरोका याची मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१०९ करवीर उंचगाव दादू भाऊ धनवडे याचा मुलगा नाव ज्ञानु बाळु तीरोकाची घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११० करवीर उंचगाव सुभाना गोंविड माने याचा मुलगा नाव शानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१११ करवीर उंचगाव बाळु राऊ याच्च याचा मुलगा नाव सखाराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११२ करवीर उंचगाव शंकर गणु यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११३ करवीर उंचगाव गोविक रामबा पोवार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११४ करवीर उंचगाव ज्ञानु धोंडी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११५ करवीर उंचगाव नाना राबवजी पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११६ करवीर उंचगाव गणु बाळु कवम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११७ करवीर उंचगाव ब्लु रावजी माने यांचा मुलगा नाव गोविद महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११८ करवीर उंचगाव ईश्वरा कृष्णापा याचा मुलगा नाव गुंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९११९ करवीर उंचगाव मल्हारी सखाराम कदम याचा मुलगा नाव मारूती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२० करवीर उंचगाव येसबा तुकाराम तिरोका याचा मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२१ करवीर उंचगाव मुक्ता बाप राम वाईगडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२२ करवीर उंचगाव रामु नऊ निगडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२३ करवीर उंचगाव शंकर गोपाळा कासोटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२४ करवीर उंचगाव ज्ञानु मैरू यादव याची मुलगी डीसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२५ करवीर उंचगाव क्तू रामा चौगला याची मुलगी नाच परिता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२६ करवीर उंचगाव तुकाराम जोती मनाडे याची मुलगी गंगु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२७ करवीर उंचगाव बतु आणापा निगडे यांचा मुलगा श्रीमती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२८ करवीर उंचगाव बतु कृष्णा निगडे यांचा मुलगा आपा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१२९ करवीर उंचगाव ओमा बयाजी कवम यांची मुलगी रखमा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३० करवीर उंचगाव नाना रावजी पा यांची मुलगी धोंडू व कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३१ करवीर उंचगाव लक्ष्मण तुकाराम वाईगडा यांची मुलगी नानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३२ करवीर उंचगाव कमळा कोम मुरारी खाडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३३ करवीर उंचगाव तारा बाप गणु रेडेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३४ करवीर उंचगाव अक्काताई बाप अमृता पाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३५ करवीर उंचगाव रावजी अमृता पाश महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३६ करवीर उंचगाव गगुं बाप सखाराम घुणके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३७ करवीर उंचगाव अमृता रावजी पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३८ करवीर उंचगाव बापु पांडू पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१३९ करवीर उंचगाव कृष्णा सुभाना सावंत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४० करवीर उंचगाव शामू दत्तू निगडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४१ करवीर उंचगाव धोंडजी राणोजी बराळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४२ करवीर उंचगाव काशी बाप संतु चव्हाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४३ करवीर उंचगाव कृष्णा बाप येसु निगडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४४ करवीर उंचगाव खुद्रा कोम नऊ माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४५ करवीर उंचगाव म्हावु आनो कवन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४६ करवीर उंचगाव पांडू दत्तू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४७ करवीर उंचगाव हणामू कोम अमृता पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४८ करवीर उंचगाव कृष्णा धोंडी पोवार यांचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१४९ करवीर उंचगाव आपा रामा मालकर यांचा मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५० करवीर उंचगाव शिवा बाजी माग याची मुलगी नाव अनुसया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५१ करवीर उंचगाव गणू रामा जाखले यांचा मुलगा नाव तुकाराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५२ करवीर उंचगाव मैना बाप बाळू कागणे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५३ करवीर उंचगाव शकुना बाप बाळा जाधव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५४ करवीर उंचगाव महादू राऊ कदम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५५ करवीर उंचगाव आबा आपा घोरपडे याचा मुलगा पांडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५६ करवीर उंचगाव गोपाळा आपा चौगला याची मुलगी तानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५७ करवीर उंचगाव दत्तू हिंदु माने याचा मुलगा नाव रामु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५८ करवीर उंचगाव घोंडी कोम राऊ यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१५९ करवीर उंचगाव तुकाराम गणु माने याचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६० करवीर उंचगाव शंकर घोंडी बराले याची मुलगी पार्वती घोरपडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६१ करवीर उंचगाव कृष्णा बाबु घोरपडे यांचा नाव केदारी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६२ करवीर उंचगाव कृष्णा जिवबा चौगला याची मुलगी नाव तारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६३ करवीर उंचगाव दादू बाबाजी मौर पा ची मुलगी नाव सखू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६४ करवीर उंचगाव गणु खंडू सावंत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६५ करवीर उंचगाव बाळा कोम रामा जाखले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६६ करवीर उंचगाव गवरा कोम रामा भडगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६७ करवीर उंचगाव गोपाळा बाळा कासोटे यांची मुलगी नाव आकाताई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६८ करवीर उंचगाव नरू सुभाना माने याची मुलगी आनु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१६९ करवीर उंचगाव विठु सतु याढव याची मुलगी नाव आनु  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७० करवीर उंचगाव गवरा कोम रामा भडगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७१ करवीर उंचगाव बाळा विदु माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७२ करवीर उंचगाव ममता कोम बाबू चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७३ करवीर उंचगाव कुशापा सखाराम नाळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७४ करवीर उंचगाव विदु सतु यादब याची मुलगी नाव आणू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७५ करवीर उंचगाव यसबा भैरु मुळूक यांचा मुलगा नाव शिवा संतु वाईगडा यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७६ करवीर उंचगाव सदू रामा निगडे यास मुलगी नाव नाकुशी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७७ करवीर उंचगाव विठ्ठबा राहु काळे यास मुलगा नाव कृष्णा गणु मोरे याचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७८ करवीर उंचगाव म्हादु जानू यादव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१७९ करवीर उंचगाव नारू बयाजी वाईगडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८० करवीर उंचगाव श्रीमती बाप वाबु वाईगडা। महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८१ करवीर उंचगाव खेत्री मन्यामा तीरोका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८२ करवीर उंचगाव कुसा बाप जोती पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८३ करवीर उंचगाव कृष्णा सुभाना सावत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८४ करवीर उंचगाव रेक कृष्णा कोकण्या यांची मुलगी विटा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८५ करवीर उंचगाव गोविंड जोली याहव याचा मुलगा अनुसया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८६ करवीर उंचगाव डावु रामा चौगला मुलगा पांडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८७ करवीर उंचगाव बावु रामा मगदूम यास मुलगा नाव जोती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८८ करवीर उंचगाव आकाराम जोती टरे याची मुलगी नाव हिरा नायकू चौ याचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१८९ करवीर उंचगाव केशव तुकाराम पाटील यास मुलगी नाव श्रीमंती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९० करवीर उंचगाव राऊ बाळा घोरपडे यास मुलगा नाव मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९१ करवीर उंचगाव ज्ञानु रामा जाखले यास मुलगी नाव जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९२ करवीर उंचगाव दादू जोती पोकले याची मुलगी नाव गंगु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९३ करवीर उंचगाव सखाराम संतु घुणके याची मुलगी नाव धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९४ करवीर उंचगाव उतु रामा माने याची मुलगी नाव कृष्णाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९५ करवीर उंचगाव गणु आई कुसा भोसली यास मुलगी नाव तारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९६ करवीर उंचगाव तुकाराम कृष्णा वाईगडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९७ करवीर उंचगाव सावळा आपा चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९८ करवीर उंचगाव विठु सतु यादव याचा मुलगा नाव रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९१९९ करवीर उंचगाव विठु नाना चौगला याचा मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०० करवीर उंचगाव नानी बाप रामा वाईगडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०१ करवीर उंचगाव रामु कुशामा सुङ्कगडे याची मुलगी नाव रकमा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०२ करवीर उंचगाव यसबा गोपाळा पोवार याचा मुलगा नांब गणपू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०३ करवीर उंचगाव राक जोती जाखते महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०४ करवीर उंचगाव गणु संतु रेडेकर याचा मुलगा नाव शिवा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०५ करवीर उंचगाव कृष्णा जोती यादव याची मुलगी नाव हौसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०६ करवीर उंचगाव लखु तुकाराम कृष्णा घोरपडे याचा मुलगा नाव मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०७ करवीर उंचगाव गंगु बाप गणु मुचुराडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०८ करवीर उंचगाव गणु आईचे नाव कुत्रा भोसली याचा मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२०९ करवीर उंचगाव सबु बाबाजी करंबे याची मुलगी लाव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१० करवीर उंचगाव तुकाराम राऊ सावंत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२११ करवीर उंचगाव डीसी बाप रामु चव्हाण  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१२ करवीर उंचगाव देऊ रामा बाईगडा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१३ करवीर उंचगाव विठा कोन गोविडा माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१४ करवीर उंचगाव तुकाराम आपा चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१५ करवीर उंचगाव बहिणा बाप सुभाना माने महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१६ करवीर उंचगाव बाबु जोती घोरपडे यांची मुलगी शारी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१७ करवीर उंचगाव कृष्णा गोपाळा संकपाळ याची मुलगी अनुसुया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१८ करवीर उंचगाव कृष्णा रावजी कवम मुलगी नाव गंगू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२१९ करवीर उंचगाव कृष्णा नाथा पोवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२० करवीर उंचगाव अबु गोपाळा चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२१ करवीर उंचगाव श्रीमसँग मैलावास बुचा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२२ करवीर उंचगाव नानु बाप नाथा पौधार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२३ करवीर उंचगाव हरी राणोजी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२४ करवीर उंचगाव रामा मागोजी जाखले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२५ करवीर उंचगाव मंना कोम शंकर होनावाडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२६ करवीर उंचगाव रखमा कोम रामा मेथे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२७ करवीर उंचगाव संता कोम सुभाना चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२८ करवीर उंचगाव हरी लिंगापा यावब महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२२९ करवीर उंचगाव डावु बिन राम चौगला याचा मुलगा नार म्हावु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३० करवीर उंचगाव गोविड ज्योती यादव याचा मुलगा ज्योती बय 11 महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३१ करवीर उंचगाव गोविक हरी निगडे याची मुलगी नाच द्रौपदी वय 11 महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३२ करवीर उंचगाव विदू राऊ निगडे याची मुलगी नाव बायाका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३३ करवीर उंचगाव नाथा बापू कोल्हापूरे याची मुलगी नाव आकु वय 11 महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३४ करवीर उंचगाव लभु संतु चच्छापण याचा मुलगा नाव मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३५ करवीर उंचगाव बाबु बाबाजी मोरे याचा मुलगा नाव आवबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३६ करवीर उंचगाव आमा रामा मलकर यांचा मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३७ करवीर उंचगाव हरी मिया मनाडे याचा मुलगा नाव शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३८ करवीर उंचगाव बतु भाऊ येडेकर याचा मुलगा नाव बाबु कुशापा यादचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२३९ करवीर उंचगाव सखाराम संतु चुणके याचा मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४० करवीर उंचगाव कृष्णाबाई कोम मुरारी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४१ करवीर उंचगाव हीरा बाम राऊ घोरपडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४२ करवीर उंचगाव रामा उमाजी मालकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४३ करवीर उंचगाव शामु केरबा सोळोखे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४४ करवीर उंचगाव शिला कोम घोंडीबा खडके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४५ करवीर उंचगाव बाबु पांडू पाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४६ करवीर उंचगाव बाबु ज्योती खोत याचा मुलगा नाय चंद्रापा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४७ करवीर उंचगाव रामु धोंडी चंदुरे याचा मुलगा नाय तुकाराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४८ करवीर उंचगाव तुकाराम राऊ ढेकळे यास मुलगा नाव भिवा बाळू तुरकेच्या घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२४९ करवीर उंचगाव गणु कुशामा मुहुराजा याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५० करवीर उंचगाव बाबु विदू जाखले याची मुलगी नाव कृष्णी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५१ करवीर उंचगाव कृष्णा धोंडी पोवार यांचा मुलगा नाव ज्ञानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५२ करवीर उंचगाव राफ बाबाजी म्हाकवे याचा मुलगा नाव आबबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५३ करवीर उंचगाव लक्ष्मण कोम रावजी पाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५४ करवीर उंचगाव ज्ञानु भैर यादव याचा मुलगा नाव महादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५५ करवीर उंचगाव चंदु बाळा कुंभार यांची मुलगी नाव पांडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५६ करवीर उंचगाव मुरारी गोपाळा जाधव याचा मुलगा नाव ज्ञानु  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५७ करवीर उंचगाव कमळी बाप कृष्णा  पा मुलगी नाव हिरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५८ करवीर उंचगाव भीमा राऊ निगडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२५९ करवीर उंचगाव गंगा कोम न्हालु पोवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२६० करवीर उंचगाव गणु रामा भरणे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
९२६१ करवीर उंचगाव सत्रु रामा निगडे यास मुलगी नाव पार्वती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर unchgaon_3.pdf
9262 करवीर शिरोली दुमाला कृष्णारावजी कौलवे यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9263 करवीर शिरोली दुमाला रामा नाना झीसू यास मुलगा मासवी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9264 करवीर शिरोली दुमाला म्हादू रामा पाटील यास मुलगा धोंडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9265 करवीर शिरोली दुमाला भैरु जोतीपवार पन्हाळकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9266 करवीर शिरोली दुमाला शंकर बाळू कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9267 करवीर शिरोली दुमाला रामा आकोबा कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9268 करवीर शिरोली दुमाला बाबू लक्ष्मण मागोराया यास मुलगा विष्णू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9269 करवीर शिरोली दुमाला तुकारावजी कौलवे यास मुलगा भीवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9270 करवीर शिरोली दुमाला सादू हाणमा चवाप यास मुलगा राजाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9271 करवीर शिरोली दुमाला रामाली वाम  यास मुलगी नकूशी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9272 करवीर शिरोली दुमाला इरानी वाप गोविंदा रोटे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9273 करवीर शिरोली दुमाला आप्पा बाळू कौलवे यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9274 करवीर शिरोली दुमाला राघू हरी सावंत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9275 करवीर शिरोली दुमाला तादाम भागोजी सावत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9276 करवीर शिरोली दुमाला भागेोजी बाळा सावत यास मुलगा सीताराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9277 करवीर शिरोली दुमाला तुकाराम रामा  कदम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9278 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम तुकाराम नलवडा यास मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9279 करवीर शिरोली दुमाला सीताराम भाकोबा कराळा यास मुलगी वाणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9280 करवीर शिरोली दुमाला काळु भैरु कराळा यास मुलगी चेद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9281 करवीर शिरोली दुमाला भाऊ नीळू यास मुलगी गगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9282 करवीर शिरोली दुमाला कृष्णरावजी कौलवे यास मुलगी भागी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9283 करवीर शिरोली दुमाला बाळा बापू सीरोळा यास मुलगा आनंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_2.PDF
9284 करवीर शिरोली दुमाला हरी लक्ष्मण सावत यास मुलगी गीता व नकुशी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9285 करवीर शिरोली दुमाला सखोबा कुगापा करबा यास मुलगी पारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9286 करवीर शिरोली दुमाला रामा बाळू कराळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9287 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम लीवा शेंडूरे यास मुलगी रकमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9288 करवीर शिरोली दुमाला तुकाराम हरी यास मुलगा धोया महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9289 करवीर शिरोली दुमाला नारायण लक्ष्मण भागोवा यास मुलगा बडू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9290 करवीर शिरोली दुमाला सादू हणमा चवाण यास मुलगी कोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9291 करवीर शिरोली दुमाला रामा बाळू कराळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9292 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम बाळू कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9293 करवीर शिरोली दुमाला धोंडीबा बाप सादू चवणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9294 करवीर शिरोली दुमाला संभू रामा जाधव यास मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9295 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम राणोजी साकोआ यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9296 करवीर शिरोली दुमाला दत्तु रामा पाडळकर यास मुलगी कराधी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9297 करवीर शिरोली दुमाला महादू गोसबा कराळा यास मुलगा धोंडबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9298 करवीर शिरोली दुमाला धोंडबा महादू कराळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9299 करवीर शिरोली दुमाला अनी बाप बापू हवलदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9300 करवीर शिरोली दुमाला शंकर सखाराम शेंडूरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9301 करवीर शिरोली दुमाला कृष्णवा गंगु साळोखा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9302 करवीर शिरोली दुमाला चीमा गौस तुकराळा यास मुलगी कोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9303 करवीर शिरोली दुमाला राणे रादायाक कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9304 करवीर शिरोली दुमाला भागोजी बाळू सावजयस यास मुलगा बाळू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9305 करवीर शिरोली दुमाला सखोबा आबा रावण यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9306 करवीर शिरोली दुमाला तुकाराम बाबाजीरावण यास मुलगी नकुशी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9307 करवीर शिरोली दुमाला ईश्वरा धोंडी सावत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9308 करवीर शिरोली दुमाला सीताराम भाकोबा कराळा यास मुलगी आकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9309 करवीर शिरोली दुमाला तुकाराम रावजी कौलवे यास मुलगी गीता महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9310 करवीर शिरोली दुमाला म्हादू गोसबा कराळा यास मुलगा विठू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9311 करवीर शिरोली दुमाला विठू म्हादू कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9312 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम तुकाराम नलवडा यास मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9313 करवीर शिरोली दुमाला नारायण लक्ष्मण भागोदा यास मुलगी मकी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9314 करवीर शिरोली दुमाला सयणी कोमची माजी कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9315 करवीर शिरोली दुमाला रामा तुकाराम कळंत्रा यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9316 करवीर शिरोली दुमाला सीताराम कृष्णा सळोखा यास मुलगी सानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9317 करवीर शिरोली दुमाला मकी बाप नारायण मरंगोदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9318 करवीर शिरोली दुमाला म्हादू हणमा वाण यास मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9319 करवीर शिरोली दुमाला हरी आपा जाधव यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9320 करवीर शिरोली दुमाला अकुबा सीताराम कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9321 करवीर शिरोली दुमाला दादू आपा चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9322 करवीर शिरोली दुमाला कृष्णरावजी कौलवे यास मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9323 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम लींबा शेंडूरे यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9324 करवीर शिरोली दुमाला आपा बाळा कौलव यास मुलगी आकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9325 करवीर शिरोली दुमाला विठू रामा खाडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9326 करवीर शिरोली दुमाला दादू केदारी वाइगडा यास मुलगा गीवा मैना खोतीन महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9327 करवीर शिरोली दुमाला कृष्णा आवबा खोटा यास मुलगी गीता व रानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9328 करवीर शिरोली दुमाला माण काकोम बाबाजी कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9329 करवीर शिरोली दुमाला कृष्णाराजी कौलवे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9330 करवीर शिरोली दुमाला रकमाजी आबा पोवार यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9331 करवीर शिरोली दुमाला सखोबा बाळा कौलवे यास मुलगी हौत्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9332 करवीर शिरोली दुमाला चेंद्रा कोम तुकारावण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9333 करवीर शिरोली दुमाला बाबु लक्ष्मण मागोडा यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9334 करवीर शिरोली दुमाला ईटाराम सुभाना कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9335 करवीर शिरोली दुमाला सीताराम आकोबा कराळा यास  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9336 करवीर शिरोली दुमाला नागू ताया खोत यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9337 करवीर शिरोली दुमाला दौलु संतु कराळा यास मुलगी आनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9338 करवीर शिरोली दुमाला तात्या कुशापा खोत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9339 करवीर शिरोली दुमाला तुकाराम संतु जाधव यास मुलगी पारी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9340 करवीर शिरोली दुमाला दादू  आबाजी कोईगडा यास मुलगी आकी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9341 करवीर शिरोली दुमाला तमा तुकाराम कळायास मुलगी नारू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9342 करवीर शिरोली दुमाला गोविंदा रामा कराळा यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9343 करवीर शिरोली दुमाला सखोबा तुकाराम नलवडा यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9344 करवीर शिरोली दुमाला वाळू विठू मोळक यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9345 करवीर शिरोली दुमाला तुकारावजी कौलवे यास मुलगी शेंवती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9346 करवीर शिरोली दुमाला रामा तुकाराम खाडे यास मुलगी राधी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9347 करवीर शिरोली दुमाला रावजी लिबा कौलवे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9348 करवीर शिरोली दुमाला श्रावण कुशापा कराळा यास मुलगी हौत्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9349 करवीर शिरोली दुमाला सुद्रा गंगाराम कापरे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9350 करवीर शिरोली दुमाला बाळा संतु जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9351 करवीर शिरोली दुमाला सखोबा आकारावण यास मुलगा धोडबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9352 करवीर शिरोली दुमाला नारायण लक्ष्मण मागोरा यास मुलगी मुक्ती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9353 करवीर शिरोली दुमाला लिला कोम आपा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9354 करवीर शिरोली दुमाला रकमाजी आबा पोवार यास मुलगा शींवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9355 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम विठू कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9356 करवीर शिरोली दुमाला गीताराम आकोबा कराळा यास मुलगी सकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9357 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम बाळा कौलवे यास मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9358 करवीर शिरोली दुमाला आबा गौसबा कराळा यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9359 करवीर शिरोली दुमाला कृष्णा आवबा खोत यास मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9360 करवीर शिरोली दुमाला बाळू भैरु गोसावी यास मुलगा नानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9361 करवीर शिरोली दुमाला रामा तुकाराम खाडे यास मुलगी तुळशी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9362 करवीर शिरोली दुमाला बाळा सखाराम कळंबा यास मुलगा रूपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9363 करवीर शिरोली दुमाला भागुजी म्हादू पोकले यास मुलगी पारु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9364 करवीर शिरोली दुमाला दौलु हरी आवस यास मूलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9365 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम तुकाराम नलवडा यास मुलगी बाळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9366 करवीर शिरोली दुमाला रामा सुभाना खोत यास मुलगी भागी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9367 करवीर शिरोली दुमाला तुकाराम संतु जाधव यास मुलगा परसू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9368 करवीर शिरोली दुमाला तुका बाबू गुजर यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9369 करवीर शिरोली दुमाला संभू रामा जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9370 करवीर शिरोली दुमाला तुका बाबाजी जाधव यास मुलगा परसू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9371 करवीर शिरोली दुमाला तुका बाबाजी रावण यास मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9372 करवीर शिरोली दुमाला बाबू नाना साळोखा यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9373 करवीर शिरोली दुमाला कमाबाई भ.आवा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9374 करवीर शिरोली दुमाला गणू सखाराम शेंडूरे यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9375 करवीर शिरोली दुमाला जिवबा कृष्णा भुयटे यास मुलगा अर्जुना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9376 करवीर शिरोली दुमाला दादू रावू मांगोरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9377 करवीर शिरोली दुमाला तुका बाप‍ शिरोळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9378 करवीर शिरोली दुमाला दत्तु तुकाराम कळंत्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9379 करवीर शिरोली दुमाला सिताराम आकोबा कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9380 करवीर शिरोली दुमाला धोंडबा माणकू टोक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9381 करवीर शिरोली दुमाला सखाराम रावू मांगोरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9382 करवीर शिरोली दुमाला दौलू हरी सावत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9383 करवीर शिरोली दुमाला विठू बापू शिरोळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9384 करवीर शिरोली दुमाला आवूबाई स्रताररावजी कौलवे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9385 करवीर शिरोली दुमाला लक्ष्मण केदारी सटाले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9386 करवीर शिरोली दुमाला बाबू घोसबा कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9387 करवीर शिरोली दुमाला सारजा सखाराम बाळू कौलवे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9388 करवीर शिरोली दुमाला तायापा सरजु सखोबा कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9389 करवीर शिरोली दुमाला सांगुना गोकूळा माणकू ठोक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9390 करवीर शिरोली दुमाला म्हादू भिवा नरके सर्जु कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9391 करवीर शिरोली दुमाला सोनी भाऊ गणू कुईगडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9392 करवीर शिरोली दुमाला सदाशीव गोपाळा पोवार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9393 करवीर शिरोली दुमाला तायापा तुकाराम नलवडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9394 करवीर शिरोली दुमाला दुर्पा भ्र.बाबाजी रावण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9395 करवीर शिरोली दुमाला धोंडू भ्र.गणू शेंडूरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9396 करवीर शिरोली दुमाला गोंविदा रामा कराळा यास मुलगी मोहना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9397 करवीर शिरोली दुमाला हरी निंगू खाडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9398 करवीर शिरोली दुमाला  विठू कुशापा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9399 करवीर शिरोली दुमाला रामा सगणवा श्रीराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9400 करवीर शिरोली दुमाला मारुती लायापा नलवडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9401 करवीर शिरोली दुमाला सुद्रा कोम बाबू गुजर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9402 करवीर शिरोली दुमाला धनी बाप कृष्णा कौलवे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9403 करवीर शिरोली दुमाला बापू बाबू गुजर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9404 करवीर शिरोली दुमाला तुका बाबू गुजर यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9405 करवीर शिरोली दुमाला सोनी भाऊ गणू कुईगडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9406 करवीर शिरोली दुमाला म्हादू भिवा नरके महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9407 करवीर शिरोली दुमाला सारजा सखाराम बाळू कौलवे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9408 करवीर शिरोली दुमाला म्हादू येसबा कराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9409 करवीर शिरोली दुमाला लक्ष्मण केदारी सटाले महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9410 करवीर शिरोली दुमाला दौलु हरी सावंत महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9411 करवीर शिरोली दुमाला धोंडबा माणकू टोक महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9412 करवीर शिरोली दुमाला दत्तु तुकाराम कळंत्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9413 करवीर शिरोली दुमाला तुका बापू शिराळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9414 करवीर शिरोली दुमाला विठू बाबू शिरोळा यास मुलगी कोयबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा SHIROLI DUMALA_1.PDF
9415 करवीर कावणे भागु कोम जाती भाराण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9416 करवीर कावणे दाजी धोंडी धोडगडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9417 करवीर कावणे दाजी धोंडी धोडगडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9418 करवीर कावणे भागूकोम सुबार आसू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9419 करवीर कावणे नाना बाबू सुतार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9420 करवीर कावणे बाळा कोम सुतार महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9421 करवीर कावणे दतु बीन बाळू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9422 करवीर कावणे भागोजी रावजी चवान महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9423 करवीर कावणे बाळू बीन सखोबा ढेया याची मुलगी सुद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9424 करवीर कावणे आबा तापृ जुदुळे यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9425 करवीर कावणे रामा धरीर यास मुलगी याकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9426 करवीर कावणे तुकारावजी पाटील याचा मुलगा बापू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9427 करवीर कावणे लक्ष्मण नरुपाटील याचा मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9428 करवीर कावणे लक्ष्मण नरुपाटील याचा मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9429 करवीर कावणे कृष्णा तुका पाटभ्ल याची मुलगी गोजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9430 करवीर कावणे रामा यसबा पाटील याची मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9431 करवीर कावणे तुकाराम दाजी सुरवनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9432 करवीर कावणे लक्ष्मण नरु पाटील याचा मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9433 करवीर कावणे कृष्णा तुका पाटील याची मुलगी गोजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9434 करवीर कावणे कृष्णा रामा पाटील चुयेकर याचा मुलगा गणू बाबाजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9435 करवीर कावणे यसबा भावाना सरस्वती महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9436 करवीर कावणे बाळा सटुपा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9437 करवीर कावणे विष्णूबीन पाटील याचा मुलगा विष्णू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9438 करवीर कावणे  कृष्णा हरी बुरबाळयाचा मुलगा रामू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9439 करवीर कावणे बाळा आबाजी पाटील यास मुलगी मैना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9440 करवीर कावणे गोपाळा मकाजी पाटील यास मुलगी नानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9441 करवीर कावणे दौलु बाबू पाटील यासमुलगी लिंबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9442 करवीर कावणे बळू आतू  पाटील यास मुलगी बाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9443 करवीर कावणे मानकू आबा यास मुलगी वीत्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9444 करवीर कावणे मोती बाबाजी पाटील तादळी यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9445 करवीर कावणे रामा वीरा पाटील गणू यास मुलगी नकूशा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9446 करवीर कावणे धोंडीबा संटुपा साहेबराव यास मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9447 करवीर कावणे बाळूसा खोबाळ यास मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9448 करवीर कावणे विष्णू धोंडीबा यास मुलगा प्रसाद महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9449 करवीर कावणे गोपाळा नाना सरस्वीत यास मुलगी नावूराई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9450 करवीर कावणे कुशापाराया यास मुलगा तम्मा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9451 करवीर कावणे रामा धोंडापा यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9452 करवीर कावणे गोपाळा बाबाजी यास मुलगा सणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9453 करवीर कावणे सोमराबीन भावू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9454 करवीर कावणे नरु सुभाना पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9455 करवीर कावणे गोपाळा नाना सरस्वती यास मुलगी नावराई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9456 करवीर कावणे नकुशा रायाास मुलगा नारायण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9457 करवीर कावणे जोतीबा बाळू राणे यास मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9458 करवीर कावणे रामा बोरीया यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9459 करवीर कावणे गोपाळा बाबाजी यमगे यास मुलगी राणी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9460 करवीर कावणे वाळुहक्षमणसी गवेकर  यास मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9461 करवीर कावणे भाऊराव पाटील याचा मुलगा सोनबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9462 करवीर कावणे हरी सिंह तुरंबेकर यास मुलगा ज्ञानू धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9463 करवीर कावणे धोंडी सावजी चव्हाण यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9464 करवीर कावणे धोंडी सावजी चव्हाण यास मुलगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा KAVNE.PDF
9465 करवीर पाटेकरवाडी सतु रामा भोसला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9466 करवीर पाटेकरवाडी श्रीपाद ल्क्ष्मण पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9467 करवीर पाटेकरवाडी राजु कोम तातोबा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9468 करवीर पाटेकरवाडी आबा बापू पाटील यास मुलगी दुला महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9469 करवीर पाटेकरवाडी रामा बीन गोविंदा सोनार यास मुलगा चेना महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9470 करवीर पाटेकरवाडी महादू विठू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9471 करवीर पाटेकरवाडी यसू कोम कृष्णात महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9472 करवीर पाटेकरवाडी कोंडी हकू पाटील यास मुलगी कोई महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9473 करवीर पाटेकरवाडी तमना कोम हरी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9474 करवीर पाटेकरवाडी मंजुळा कोम कृष्णा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9475 करवीर पाटेकरवाडी कृष्णारावजी पाटील यास मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9476 करवीर पाटेकरवाडी लक्ष्मण तातोबा पाटील यास मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9477 करवीर पाटेकरवाडी शंकर लकू मेढे महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9478 करवीर पाटेकरवाडी चंद्रा बाप संतु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9479 करवीर पाटेकरवाडी नारू कृष्णाजी पाटील या मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9480 करवीर पाटेकरवाडी नारायणका यास मुलगी गगु महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9481 करवीर पाटेकरवाडी आकू बाप धोंडीपण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9482 करवीर पाटेकरवाडी आकू बाप नारायण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9483 करवीर पाटेकरवाडी धोंडी पकोडीपर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9484 करवीर पाटेकरवाडी धोंडीबा पकोडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9485 करवीर पाटेकरवाडी अनुसया बाप आबापर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9486 करवीर पाटेकरवाडी गोविंदासीराम यास मुलगा जावीर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9487 करवीर पाटेकरवाडी आकू बाप नारायण महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9488 करवीर पाटेकरवाडी चंद्रा बाप संतु पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा patekarwadi.pddf
9489 करवीर वाडीपीर मलारी तुका ठाणकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यु नोंद उतारा wadipir.pdf
9490 करवीर बालिंगे दतो आणा कामत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9491 करवीर बालिंगे लक्षू नरु वाडकर याचा मुलगा ज्यानबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9492 करवीर बालिंगे महादू आपा भोंडे याची मुलगी गंगुजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9493 करवीर बालिंगे रामा तातोबा जाभंळा याचा मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9494 करवीर बालिंगे बाळा बिन कुशापा कदम याचा मुलगा सखाराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9495 करवीर बालिंगे कृष्णा माहादू चौगुला याची मुलगी कासीबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9496 करवीर बालिंगे दाजी बाबाजी तोडकर याचा मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9497 करवीर बालिंगे भाऊ बाळकू जांभळा याची मुलगी रादा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9498 करवीर बालिंगे ज्ञानु नानु चव्हाण याचा मुलगा राऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9499 करवीर बालिंगे तुकाराम नाना जामळे याची  मुलगी कबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9500 करवीर बालिंगे दौलु म्हादू चवण याचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9501 करवीर बालिंगे बाळा म्हादू घाटगे याचा मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9502 करवीर बालिंगे रामा नाना  ढेंगे याचा मुलगा श्रीपती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9503 करवीर बालिंगे भाऊ बिन लकु जाभळा याची मुलगी रखमा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9504 करवीर बालिंगे जोती बाप बाळा कळंबेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9505 करवीर बालिंगे परतु बाप भैरु नरवाना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9506 करवीर बालिंगे रखमा बाप लकु वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9507 करवीर बालिंगे लळा कोम राऊ चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9508 करवीर बालिंगे कृष्णा  नाथा जाभळा याचा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9509 करवीर बालिंगे भाऊ बिन संतुन चीता याची मुलगी हिरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9510 करवीर बालिंगे विठा बाप लकू वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9511 करवीर बालिंगे माणकू लक्ष्मण चौगुला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9512 करवीर बालिंगे ज्ञानू बाप लक्ष्मण जाबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9513 करवीर बालिंगे हरी बीन नाथा जाबळा याची मुलगी आनू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9514 करवीर बालिंगे दादाभाऊ पाटील याची मुलगी मंजा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9515 करवीर बालिंगे गोपाळा तातो जांबळे मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9516 करवीर बालिंगे धोंडी बिन देवबा वाडकर याचा मुलगा हिंदुराव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9517 करवीर बालिंगे अर्जुना हरी मोरे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9518 करवीर बालिंगे रामा लकु वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9519 करवीर बालिंगे मंजा बाप रामा वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9520 करवीर बालिंगे येसा कोम तातोबा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9521 करवीर बालिंगे लिंबा कोम कृष्णा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9522 करवीर बालिंगे आंबु कोम दौलता मोकले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9523 करवीर बालिंगे बाळा गणू वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9524 करवीर बालिंगे सीरपती ——– वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9525 करवीर बालिंगे रावजी बाबाजी जाधव याची मुलगी यमुना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9526 करवीर बालिंगे तुकाराम नाना जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9527 करवीर बालिंगे कृष्णा सुभाना काटकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9528 करवीर बालिंगे बाळा कळंबेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9529 करवीर बालिंगे तातोबा कृष्णा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9530 करवीर बालिंगे पावसा बाप राऊ ढेंगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9531 करवीर बालिंगे दत्तु बाप दाजी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9532 करवीर बालिंगे अर्जुना हरी मोरे याचा मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9533 करवीर बालिंगे दत्तु बाप दाजी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9534 करवीर बालिंगे ईटा कोम सतु चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9535 करवीर बालिंगे निवारती बाप गोपाळा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9536 करवीर बालिंगे कोयना बाप तुकाराम कोगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9537 करवीर बालिंगे तानी बाप गणू कदम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9538 करवीर बालिंगे जोती बाबाजी तोडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9539 करवीर बालिंगे भाऊ गोंविदा पोवार याचा मुलगा नारु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9540 करवीर बालिंगे बाळा आपा इंगळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9541 करवीर बालिंगे मारुती बाप गोपाळा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9542 करवीर बालिंगे आपा बबाजी जयताळकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9543 करवीर बालिंगे भईना कोम अंबाजी बोटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9544 करवीर बालिंगे सखाराम रामा जगदाळा याचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9545 करवीर बालिंगे रामा लक्षीमन खुदाळा याचा मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Balinge.PDF
9546 करवीर घुंगरवाडी हरी बिन नाथा पाटील यास मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9547 करवीर घुंगरवाडी कृष्णा जोती पाटील यास मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9548 करवीर घुंगरवाडी सखाराम धोंडी पाटील यास मुलगी राजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9549 करवीर घुंगरवाडी सखाराम धोंडीपा यास मुलगी कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9550 करवीर घुंगरवाडी नारायण बिन कृष्णा संदीवा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9551 करवीर घुंगरवाडी सीताराम बिन कृष्णापा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9552 करवीर घुंगरवाडी बायजी बाप सखोबा पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9553 करवीर घुंगरवाडी गोंविदा बिन कृष्णा वरुटे पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9554 करवीर घुंगरवाडी सखोबा बिन धोंडी पा याची मुलगी मंजुळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9555 करवीर घुंगरवाडी कृष्णा बिन नारु रंदीवा याची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9556 करवीर घुंगरवाडी जना कोम दौलु पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ghungarvadi.Pdf
9557 करवीर दोनवडे तातोबा दवलू महेकर यास मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9558 करवीर दोनवडे बाळू रामा पाटील यास मुलगी यसू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9559 करवीर दोनवडे येसू बिन नाथा पोसलकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9560 करवीर दोनवडे दौलु लिंबा पा यास मुलगी ईटा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9561 करवीर दोनवडे सखाराम यसबा चव्हाण यास मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9562 करवीर दोनवडे धोंडी तुकाराम पा यास मुलगी आंबी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9563 करवीर दोनवडे तामा सुभाना मगदुम यास मुलगा बापू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9564 करवीर दोनवडे परवती कोम नाना नगदे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9565 करवीर दोनवडे सुभाना गंगाजी पा यास मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9566 करवीर दोनवडे सदु लक्ष्मण पा यास मुलगा लक्ष्मणा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9567 करवीर दोनवडे नाना कृष्णा पा यास मुलगा बापू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9568 करवीर दोनवडे राऊ बिन आपा अतीगरा यास मुलगी लक्ष्मी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9569 करवीर दोनवडे राऊ सुभाना पा यास मुलगी तान्ही महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9570 करवीर दोनवडे दौलु धोंडी कामीरा यास मुलगा धोंडीबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9571 करवीर दोनवडे धोंडीबा दौलु कामखर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9572 करवीर दोनवडे आकू कोम धोंडी पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9573 करवीर दोनवडे माणकू सदू मगदूम यास मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9574 करवीर दोनवडे भाऊ बिन राघू खीर यास मुलगा राऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9575 करवीर दोनवडे नानू ज्ञानू चांभार यास मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9576 करवीर दोनवडे नायकू बिन दवणा निकम याची मुलगी आडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9577 करवीर दोनवडे भाऊ बिन सुभाना पा याची मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9578 करवीर दोनवडे तानु बाप नाना  पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9579 करवीर दोनवडे बापु रामा मगदुम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9580 करवीर दोनवडे आबा संतु खंदा यास मुलगा बापु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9581 करवीर दोनवडे नाता सदु खंदा यास मुलगी यसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9582 करवीर दोनवडे तानी भाऊ सुभानजी पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9583 करवीर दोनवडे बाबु सुभाना चौगला यास मुलगी गंगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9584 करवीर दोनवडे सखोबा नाथा कदम यास मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9585 करवीर दोनवडे विठोबा बिन सुभाना पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9586 करवीर दोनवडे भाऊ बिन सगु कदम याची मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9587 करवीर दोनवडे दवलू बिन धोंडी कामीरे नागदेवाडीकर याची मुलगी पार्वती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9588 करवीर दोनवडे रामा सुभाना मगदूम यास मुलगा गोंविदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9589 करवीर दोनवडे कोंडीबा बिन मादू पवालकर याचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9590 करवीर दोनवडे रामा बिन आबा बंदा याची मुलगी गौरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9591 करवीर दोनवडे सखाराम बिन खेमा चौगले याची मुलगी मुक्ता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9592 करवीर दोनवडे बापू बिन शेकुजी कुरणे याचा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9593 करवीर दोनवडे गोपाळा बिन आपा पाटील याची मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9594 करवीर दोनवडे भाऊ बिन जोती पाटील याची मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9595 करवीर दोनवडे रामा बिन जीवबा पाटील यास मुलगी आकू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9596 करवीर दोनवडे तुकाराम खेमा चौगला याचा मुलगा दत्तु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9597 करवीर दोनवडे राघु बिन कृष्णा पोवाळकर याचा मुलगा आबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9598 करवीर दोनवडे सखाराम बिन येसबा चवाण याचा मुलगा येसबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9599 करवीर दोनवडे बाळा बिन सुभाना चौगला याची मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9600 करवीर दोनवडे आबा हणमा निकम लाटकर याचा मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9601 करवीर दोनवडे दादू बिन भाऊ पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9602 करवीर दोनवडे रामा बिन आबा सपाटे याची मुलगी बयाका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9603 करवीर दोनवडे राही बाप बाळू सुभाना पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9604 करवीर दोनवडे बाळा आपा इंगळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9605 करवीर दोनवडे मारुती बाप गोपाळा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9606 करवीर दोनवडे आबा आपाजी जयताळकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9607 करवीर दोनवडे भईना कोम आबाजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9608 करवीर दोनवडे सखाराम रामा जगदाळा याचा मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9609 करवीर दोनवडे रामा लक्ष्मण खुटाळा याचा मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9610 करवीर दोनवडे दत्तु बाप दाजी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9611 करवीर दोनवडे विठा कोम संतु चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9612 करवीर दोनवडे निवाडती (निवृत्ती)बाप गोपाळा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9613 करवीर दोनवडे कोयना बाप तुकाराम कोगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9614 करवीर दोनवडे तानी बाप गणू कदम जोती बाबाजी तोडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9615 करवीर दोनवडे भाऊ गेाविंदा पोवार याचा मुलगा नारु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9616 करवीर दोनवडे तुकाराम नाना जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9617 करवीर दोनवडे कृष्णा सुभाना काटकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9618 करवीर दोनवडे बाळा कळंबेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9619 करवीर दोनवडे तातोबा कृष्णा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9620 करवीर दोनवडे पावसा बाप राऊ ढेंगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9621 करवीर दोनवडे दत्तु बाप दाजी चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9622 करवीर दोनवडे अर्जुना हरी मोरे याचा मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9623 करवीर दोनवडे अर्जुना हरी मोरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9624 करवीर दोनवडे रामा लखू वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9625 करवीर दोनवडे मंजा बाप रामा वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9626 करवीर दोनवडे येसा कोम तातोबा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9627 करवीर दोनवडे लिंबा कोम कृष्णा जांबळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9628 करवीर दोनवडे आंबु कोम दौलता मोकले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9629 करवीर दोनवडे बाळा गणू वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9630 करवीर दोनवडे सिरपती  वाडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9631 करवीर दोनवडे रावजी बाबाजी जाधव याची मुलगी यमुना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9632 करवीर दोनवडे धोंडी बिन देवबा वाडकर याचा मुलगा हिंदुराव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Dhonvade.Pdf
9633 करवीर गिरगांव बानु कोम गोविंदा साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9634 करवीर गिरगांव कासी बाप सखोबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9635 करवीर गिरगांव वदना कोम गणू सेरे पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9636 करवीर गिरगांव कासू कोम सावळा सेरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9637 करवीर गिरगांव येसू नाना चवगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9638 करवीर गिरगांव कृष्णा बाप गोपाळा चवान महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9639 करवीर गिरगांव गंगा बाप कृष्णा सुभाना कासीद महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9640 करवीर गिरगांव नानी बाप बाळू सीवराम साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9641 करवीर गिरगांव बायजी आई लनी जोगतीन महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9642 करवीर गिरगांव बाबु बाप माहादू सेरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9643 करवीर गिरगांव मारुती जेयराम साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9644 करवीर गिरगांव कोयना बाप भागुजी साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9645 करवीर गिरगांव चंद्रा बिन नावबा साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9646 करवीर गिरगांव गोंविदा बाप सुदामा साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9647 करवीर गिरगांव श्रीपती बाप सावबा बिन रावजी साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9648 करवीर गिरगांव लक्ष्मण बाप विठेाबा नाहवी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9649 करवीर गिरगांव सुंदरा कोम नाथा पा साठे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9650 करवीर गिरगांव आकोबा बाप नाम येकू पा भोवरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9651 करवीर गिरगांव तारा बाप रावजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9652 करवीर गिरगांव सावित्री बाप नाथा बिन कुशाप चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9653 करवीर गिरगांव विठोबा कृष्णा बिदामा सेरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9654 करवीर गिरगांव येसू कोम कुशापा चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9655 करवीर गिरगांव रकमी बाप दाजी बिन बाबाजी साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9656 करवीर गिरगांव सुंदरा बाप सदु सेटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9657 करवीर गिरगांव चंद्रा बापाचे कुशापा चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9658 करवीर गिरगांव सखो बाप कृष्णापा यास चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9659 करवीर गिरगांव गणू बाप केदारी कुशापा चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9660 करवीर गिरगांव सखोबा बिन माणकू साटे  यास मुलगा सदु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9661 करवीर गिरगांव आबा कोम मसु बिन रावजी सेरे याची मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9662 करवीर गिरगांव केदारी बेलकर मुलगी आवणी सकू हदणाळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9663 करवीर गिरगांव भाऊ रावजी पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9664 करवीर गिरगांव  संता कोम पिरू सेरे पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9665 करवीर गिरगांव विटा कृष्णा सेरेपा बाप महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9666 करवीर गिरगांव सदु बिन बाबाजी साटे मुलगा भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9667 करवीर गिरगांव रावजी सदु साटे मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9668 करवीर गिरगांव सुभाणा पा कोमदळीकर मुलगी बायजी कृष्णा नाईक महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9669 करवीर गिरगांव मंजुळा बाप रावजी साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9670 करवीर गिरगांव माहादू बाबाजी साटे मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9671 करवीर गिरगांव म्हादू बाबाजी साटे मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9672 करवीर गिरगांव गणू केदारी चौगला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9673 करवीर गिरगांव जयराम मरयापा साटे मुलगी यसू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9674 करवीर गिरगांव जिवबा नारायण रांगणेकर मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9675 करवीर गिरगांव बाळा बिन बापू सेरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9676 करवीर गिरगांव गोपाळा बिन केरु पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9677 करवीर गिरगांव हरी बिन भिवा साटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9678 करवीर गिरगांव कृष्णा सुभाना साटे मुलगा दवलु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9679 करवीर गिरगांव बालु माळुंगेकर वाणी बाळू साटे मुलगा सदाशिव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9680 करवीर गिरगांव दवलू म्हादू सेरेपा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9681 करवीर गिरगांव मनी बाप परसू रावजी पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9682 करवीर गिरगांव भीवा बिन सुभाना पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9683 करवीर गिरगांव तारा कोम रावजी साठे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9684 करवीर गिरगांव गणु बिन रामा सेरेपा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9685 करवीर गिरगांव भीवा बिन आपा पाटील कापसीकर मुलगी सावित्री महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9686 करवीर गिरगांव आबा नारायण साटे मुलगी नानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9687 करवीर गिरगांव नाना बिन सुभाना सेरे मुलगा बळवंता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9688 करवीर गिरगांव कृष्णा बिन पिरु सेरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9689 करवीर गिरगांव संतोबा बीन सुबराव सेरे मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9690 करवीर गिरगांव धोंडी सुभाना सेरे मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9691 करवीर गिरगांव कुशापा सुबराव कासी  मुलगा पदु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9692 करवीर गिरगांव भाऊ राघू  कोगेकर मुलगा सदु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9693 करवीर गिरगांव सतबा बिन रामा सेरे मुलगा गोंविदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9694 करवीर गिरगांव केदारी कुशापा चौगला यास मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9695 करवीर गिरगांव लिला बिन बाबाजी तारळेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9696 करवीर गिरगांव गोपाळा बिन मनु चवाण यास मुलगा बळवंता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9697 करवीर गिरगांव सावबा बिन रावजी साटे यास मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9698 करवीर गिरगांव गणू सदु सेरे यास  मुलगी देवसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9699 करवीर गिरगांव बाबु बापू सेरे यास मुलगी चंदी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9700 करवीर गिरगांव तुका बाळू गुडाळे कोंबळीकर यास मुलगा राणू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9701 करवीर गिरगांव सीवा बिन पुंगावे यास मुलगा येसी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9702 करवीर गिरगांव रावजी बिन संतु साटे यास मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9703 करवीर गिरगांव ज्ञानु तातोबा हवलदार यास मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9704 करवीर गिरगांव सुंदरा बाप बाबु बापू सेरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9705 करवीर गिरगांव ज्ञानू बिन आबा सेरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9706 करवीर गिरगांव रामा बिन करबा पाटील खेबूडे यास मुलगी पारवती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9707 करवीर गिरगांव रावजी बिन सेकू सेरे यास जुळया मुली कृष्णा कोयना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9708 करवीर गिरगांव दादू बिन रामा पाटील म्हाळुंगेकर मुलगा शेवंता महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9709 करवीर गिरगांव गना कोम बापू सेरे पा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9710 करवीर गिरगांव संता बाप गणू कोकण  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9711 करवीर गिरगांव रामा बिन बापू सेरे पा यास मुलगी मंगू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9712 करवीर गिरगांव बाबू सकापा पा यास मुलगी नानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Girgaon.Pdf
9713 करवीर गोकुळ शिरगाव गणू बीन चंद्रापत पार करवीर याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9714 करवीर गोकुळ शिरगाव हरी बिन मऱ्यापा पाटील याचा मुलगा नाव रामू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9715 करवीर गोकुळ शिरगाव भाऊ नयकू पार याची मुलगी नाव बया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9716 करवीर गोकुळ शिरगाव रामा बिन बाबजी बोडके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9717 करवीर गोकुळ शिरगाव नारायण वाडीकर मेहतर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9718 करवीर गोकुळ शिरगाव कृपजा रामापा याची मुलगी नागु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9719 करवीर गोकुळ शिरगाव कृष्णा कऱ्यापा पार याची मुलगी नाव नानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9720 करवीर गोकुळ शिरगाव विठु सखाराम पवार याचा मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9721 करवीर गोकुळ शिरगाव आबा म्हादू पार याचा मुलगा नाव म्हादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9722 करवीर गोकुळ शिरगाव हरी बिन रामा मिठारी याचा मुलगा नाव भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9723 करवीर गोकुळ शिरगाव रामा बिन हैबती पवार याची मुलगी नाव जना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9724 करवीर गोकुळ शिरगाव भुजंगा सखाराम देवाळे याचा मुलगा नाव नारायण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9725 करवीर गोकुळ शिरगाव म्हादू बिन आपा पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9726 करवीर गोकुळ शिरगाव मुरली बाप बाळू पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9727 करवीर गोकुळ शिरगाव नायकु बिन रामा पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9728 करवीर गोकुळ शिरगाव विठु सखाराम पवार याचा मुलगा नाव ठेवले नाही महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9729 करवीर गोकुळ शिरगाव विठू सखाराम पोरळेकर याचा मुलगा रामु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9730 करवीर गोकुळ शिरगाव विठू सखाराम पोरळेकर यांचा मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9731 करवीर गोकुळ शिरगाव परिसा कोम नाना बाबू पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9732 करवीर गोकुळ शिरगाव रामा बिन नाथा पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9733 करवीर गोकुळ शिरगाव पारु कोम मगदूम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9734 करवीर गोकुळ शिरगाव भाऊ बिन तुकाराम पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9735 करवीर गोकुळ शिरगाव राऊ बिन नाथा मदना महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9736 करवीर गोकुळ शिरगाव तुका लक्ष्मण पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9737 करवीर गोकुळ शिरगाव तुळसा कोम तुका पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9738 करवीर गोकुळ शिरगाव मंजी बाप बाळू डावरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9739 करवीर गोकुळ शिरगाव बाळू बिन विठू बार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon_1.pdf
9740 करवीर गोकुळ शिरगाव येसा कोम येकुंडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9741 करवीर गोकुळ शिरगाव राऊ कोम सखाराम जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9742 करवीर गोकुळ शिरगाव केरबा बिन परसू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9743 करवीर गोकुळ शिरगाव हरी बिन पाटील यास मुलगा नाव म्हादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9744 करवीर गोकुळ शिरगाव विठा बाप नाना रावजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9745 करवीर गोकुळ शिरगाव लक्ष्मण रावजी यास मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9746 करवीर गोकुळ शिरगाव कृष्णा सुळेकर पाटील यास मुलगी कमळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9747 करवीर गोकुळ शिरगाव दादू बिन संतू चवाण यास मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9748 करवीर गोकुळ शिरगाव तुका जोंधळेकर याचा मुलगा परसू बाबू चेखेली यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9749 करवीर गोकुळ शिरगाव आबा येवतीकर  यास मुलगी नाव मंजी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9750 करवीर गोकुळ शिरगाव कृष्णा मयापा पार यास मुलगा नाव ज्ञानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9751 करवीर गोकुळ शिरगाव गंगा कोम रामा पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9752 करवीर गोकुळ शिरगाव संभु भाऊ पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9753 करवीर गोकुळ शिरगाव हरी बिन रामा मिळारी यास मुलगी नाव धोंडुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9754 करवीर गोकुळ शिरगाव आवसा बिन बाबजी पार याची मुलगी नाव तारा परसू बोरवडे याचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9755 करवीर गोकुळ शिरगाव सुखाराम कृष्णा याचा मुलगा नाव बाळू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9756 करवीर गोकुळ शिरगाव लक्षुमण नाना येवतीकर याचा मुलगा नाव ठेवले नाही महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9757 करवीर गोकुळ शिरगाव कुंडलीका बिन राघु कुसाळे येळवडेकर याचा मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9758 करवीर गोकुळ शिरगाव येशवंता इश्वरा पार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9759 करवीर गोकुळ शिरगाव इश्वरा नरु मगदूम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9760 करवीर गोकुळ शिरगाव तुका बिन मुकुंदा पार यास मुलगी नाव तानीबाई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9761 करवीर गोकुळ शिरगाव जया बापाचेनाव धोंडू विठोबा पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9762 करवीर गोकुळ शिरगाव बायना कोम रावजी खानविलकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9763 करवीर गोकुळ शिरगाव कोयना कोम खानबा पाटील  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9764 करवीर गोकुळ शिरगाव आकुबाई बाप गोपाळा निबेंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9765 करवीर गोकुळ शिरगाव मुक्ता बाप नाना पार चुयेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9766 करवीर गोकुळ शिरगाव बाळू बिन विठू पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9767 करवीर गोकुळ शिरगाव आकुबाप नाना चुयेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9768 करवीर गोकुळ शिरगाव दुळबाई कोम भिमा भिवसीकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9769 करवीर गोकुळ शिरगाव गणू बिन सदु पार याचा मुलगा नाव मुकुंदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9770 करवीर गोकुळ शिरगाव चंद्रा बाप तुकाराम सुबा कुळवड महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9771 करवीर गोकुळ शिरगाव कृष्णा संभु पाटील यांची मुलगी कंबळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9772 करवीर गोकुळ शिरगाव भागु कोम गोपाळा मखलासे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9773 करवीर गोकुळ शिरगाव जोती बिन आपा कागले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9774 करवीर गोकुळ शिरगाव रामा सातू चोगरे पार याची मुलगी नाव कोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9775 करवीर गोकुळ शिरगाव बाळू बिन राणेजी डावरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9776 करवीर गोकुळ शिरगाव गोविंदा लक्ष्मण येरडुले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9777 करवीर गोकुळ शिरगाव आकु बाप मुरारी खोत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9778 करवीर गोकुळ शिरगाव कागु कोम गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9779 करवीर गोकुळ शिरगाव अमृता रामा चिको पार याची मुलगी नाव नानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9780 करवीर गोकुळ शिरगाव लक्ष्मण संभु सुगरे यास मुलगा नाव ठेवले नाही महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9781 करवीर गोकुळ शिरगाव येशवंता बिन गोपाळा निंबाळकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9782 करवीर गोकुळ शिरगाव रखमा बाप नाना कोळसारकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9783 करवीर गोकुळ शिरगाव लक्ष्मण संभु घुगरे यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9784 करवीर गोकुळ शिरगाव लक्ष्मण नाना पालकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9785 करवीर गोकुळ शिरगाव लक्ष्मण नाना पालकर याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9786 करवीर गोकुळ शिरगाव आबा पार याचा मुलगा नाव कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9787 करवीर गोकुळ शिरगाव तानी बापाचे नाव म्हादू चिकले महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9788 करवीर गोकुळ शिरगाव कृष्णा पै याचा मुलगा नाव  म्हादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Gokulshirgaon.pdf
9789 करवीर इस्पुर्ली बाळा बनि गुंडू हुंबऱ्या नाव तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9790 करवीर इस्पुर्ली बाप बाबाजी रामा शेवाळ राहणार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9791 करवीर इस्पुर्ली सारिका बाप बाबाजी रा इस्पुर्ली महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9792 करवीर इस्पुर्ली वीरा बाप सुभाना सिवासवर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9793 करवीर इस्पुर्ली धोंडी बाप भाऊ मालेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9794 करवीर इस्पुर्ली नायकू‍ बनि भीवा आरबोळ आरबोळ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9795 करवीर इस्पुर्ली कोम विठू नाइक महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9796 करवीर इस्पुर्ली बाबाजी बाप कृष्णा राघु पोवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9797 करवीर इस्पुर्ली बाप जोती बनि धोंडी कावणेकर यांचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9798 करवीर इस्पुर्ली आरो कोम जानु सारिका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9799 करवीर इस्पुर्ली अणुसा बीन संतु सिंद्रा यांची मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9800 करवीर इस्पुर्ली जनी बाप केरु जामदार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9801 करवीर इस्पुर्ली राऊ माणकु डेंगळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9802 करवीर इस्पुर्ली बाप इश्वरा बनि सदु कुराड याचा मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9803 करवीर इस्पुर्ली बाळा बनि गुंडू हुंबऱ्या नाव तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9804 करवीर इस्पुर्ली बाप बाबाजी रामा शेवाळ राहणार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9805 करवीर इस्पुर्ली सारिका बाप बाबाजी रा इस्पुर्ली महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9806 करवीर इस्पुर्ली वीरा बाप सुभाना सिवासवर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9807 करवीर इस्पुर्ली धोंडी बाप भाऊ मालेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9808 करवीर इस्पुर्ली नायकू‍ बनि भीवा आरबोळ आरबोळ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9809 करवीर इस्पुर्ली कोम विठू नाइक महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9810 करवीर इस्पुर्ली बाबाजी बाप कृष्णा राघु पोवार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9811 करवीर इस्पुर्ली बाप जोती बनि धोंडी कावणेकर यांचा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9812 करवीर इस्पुर्ली आरो कोम जानु सारिका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9813 करवीर इस्पुर्ली अणुसा बीन संतु सिंद्रा यांची मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9814 करवीर इस्पुर्ली जनी बाप केरु जामदार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9815 करवीर इस्पुर्ली राऊ माणकु डेंगळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9816 करवीर इस्पुर्ली बाप इश्वरा बनि सदु कुराड याचा मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Ispurli.pdf
9817 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे हणमा बनि दुंडापा खडके महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9818 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आबाजी  बनि हरीभाऊ यासी मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9819 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे सखाराम रावजी जाधव यासी मुलगी नानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9820 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे गणु बीन बाळू चौगले यासी मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9821 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे दौलु बिन गोपाळा कुलकर्णी यासी मुलगी विठा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9822 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे सखाराम बीन राघु चौगला याचा मुलगा गुंज्यापा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9823 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे नाना बीन गोविंदा पाटील याचा मुलगा विठु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9824 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे सुबा कोम रामा साळुखे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9825 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बयाका कोम नागु जाधव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9826 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे भागु कोम विठु साळुखे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9827 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे शंकर बीन बाळा मगदूम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9828 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे मावी बीन बळी मगदूम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9829 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बंडू बीन भाऊ जाधव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9830 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बळी कोम संतू जाधव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9831 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे दादू बाळा मगदूम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9832 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे तानी कोम बंडा तिवला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9833 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे रामा बाळा तिवला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9834 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे रानबा बाळा पाटील यांची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9835 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे मारुती बाबजी गुरव याची मुलगी पार्वती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9836 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे विठु रामा सावंत यांची मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9837 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आबा संतू चव्हाण याची मुलगी आकु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9838 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे राऊ सतू चौगला याची मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9839 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे जोती रामा बावडेकर यासी मुलगी आकु गावडाचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9840 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे गोविंदा कुशापा सासने याचा मुलगा तुका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9841 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे म्हादू बाबजी टमके याचा मुलगा धोंडी माजगावकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9842 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आबा लक्ष्मण निकम याची मुलगी तानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9843 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आनंदा विठु निकम याची मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9844 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे गणू आबा साळोखे याचा मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9845 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आनंदा विठु निकम याची मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9846 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे गणू आबा साळोखे याचा मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9847 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आपा सुबराव मळगे याचा मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9848 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे येसबा सदू पाटील याची मुलगी रखमा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9849 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे सखाराम राघू चौगला याची मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9850 करवीर     महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane.pdf
9851 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे जोती तात्या मेथे याची मुलगी तानु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9852 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे खंडू नाथा कदम याची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9853 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बाबाजी धोंडी धराम यांचा मुलगा विष्णू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9854 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे भैरु नरसू खाडे यांची मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9855 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे वसंतराम राघु चौगला याचा मुलगा ज्ञानू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9856 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बाबाजी आबाजी लवादर यांचा मुलगा धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9857 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आपा हरी निकम यांची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9858 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे गणू आपा पाटील यांची मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9859 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे लक्ष्मा खेची जांभळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9860 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे जना कोम राऊ थोरवत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9861 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बायना बाप गोपाळा गवळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9862 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे राऊ कोम लक्ष्मण जांभळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9863 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे तुकाराम शिवा जांभळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9864 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे तात्या रामा मिरजे यांचा मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9865 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे दादू बाबजी पाटील यांची मुलगी हारु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9866 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे मारुती बाबू तिवला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9867 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे भाऊ बाळया जाधव यांचा मुलगा शंकर गोविंदा निकम चे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9868 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे सुबराव जोती चव्हाण यांचा मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9869 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आबाजी लिंगापा तिवला यांचा मुलगा धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9870 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बंडा राघु मगदुम यांची मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9871 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे रामा आनंदा निकम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9872 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे तात्या दत्तू खानवलकर यांची मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9873 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे आबा लक्ष्मण निकम याची मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9874 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे सदू राणोजी घराळ याचा मुलगा दतू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9875 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे तुकाराम कुशापा पोवार यांचा मुलगा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9876 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे दत्तू येसबा मोगरडे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9877 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे राऊ अर्जुना सोटे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9878 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे बाळा म्हादू पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9879 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे कोंडू कोम सुभाना तिवला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9880 करवीर कळंबे तर्फ ठाणे जोती सखाराम धामणे यांचा मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Kalmbetrafthane_1.pdf
9881 करवीर शिंगणापूर ज्ञानू बिन सवि देऊळर यास मुलगा नाव बाळा रामा बाळुगुडे यांच्या घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9882 करवीर शिंगणापूर येसबा बनी राघू दिवसा यास मुलगा नाव राडू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9883 करवीर शिंगणापूर नायकू बनि राघु दिवसा यास मुलगा नाव यमना बबू बीन सुबु पण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9884 करवीर शिंगणापूर पाडळीकर यास मुलगी नाव हावस बाबू बिन सुबु पााा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9885 करवीर शिंगणापूर कुशा पाटील यास मुलगा विठूबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9886 करवीर शिंगणापूर बापू धोंडी नरका  याची मुलगी नाव येलव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9887 करवीर शिंगणापूर तुकाराम बनि बाबजी  थळी यास मुलगा नाव धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9888 करवीर शिंगणापूर कुशापा बिन लक्ष्मण झालगा यास मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9889 करवीर शिंगणापूर दशरथ बिन रामा झालगा यासमुलगा भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9890 करवीर शिंगणापूर रामा  बनि भैरु निगवेकर यास मुलगा नाव भैरू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9891 करवीर शिंगणापूर भाऊ बनि येसबा सुगम मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9892 करवीर शिंगणापूर नाथा बनि जिवाजी पिंजारा यास मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9893 करवीर शिंगणापूर गणू बनि येसबा पोर्लेकर यास मुलगी अनुसया महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9894 करवीर शिंगणापूर तान्या बिन नागू दऱ्यप्पा मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9895 करवीर शिंगणापूर विठू बिन बाळे नणंद्रा मुलगा राऊ ऊर्फ सखाराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9896 करवीर शिंगणापूर कृष्णा बिन आप्पा तिबिली मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9897 करवीर शिंगणापूर बाळा बिन रामा साबळे मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9898 करवीर शिंगणापूर लखू बिन आनंदा कांडेकर मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9899 करवीर शिंगणापूर रामा बिन नाना गाठ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9900 करवीर शिंगणापूर बापू बाप सावजी पिंजरा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9901 करवीर शिंगणापूर हणमा लखू निगडी मुलगी नाव ठेवणेपूर्व महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9902 करवीर शिंगणापूर धोंडी बिन आपा तिबिली मुलगी कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9903 करवीर शिंगणापूर लखू बिन भैरू निगवेकर मुलगी सखू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9904 करवीर शिंगणापूर लखू देसाई यास मुलगा उपजताज मयत भागोजी गाठ कबडी यांची मुलगी बाळंत झाली महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9905 करवीर शिंगणापूर सखाराम बनि ईश्वरा रांगेळकर यास मुलगी राई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9906 करवीर शिंगणापूर दादू बनी सुबु पाडळकर मुलगा येसा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9907 करवीर शिंगणापूर रामा बिन वसू उतळया मुलगी भागू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9908 करवीर शिंगणापूर हणमा बिन लखू निगडी यास आवळे जावळे एक मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9909 करवीर शिंगणापूर हणमा बिन लखू निगडी यास आवळे जावळे पा एक नाव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9910 करवीर शिंगणापूर चिटूबिन लखू निगडी मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9911 करवीर शिंगणापूर गोपाळा बनी निगडी मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9912 करवीर शिंगणापूर बायजी बाप येसबा सिंदा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9913 करवीर शिंगणापूर उपजताच मुलगी चौगुला यांची असे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9914 करवीर शिंगणापूर शंकर बाप येसबा सींदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9915 करवीर शिंगणापूर राधा बाप गणू सींदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9916 करवीर शिंगणापूर सुबु बीन नरु चौगुला यास मुलगी उपजताच मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9917 करवीर शिंगणापूर रामा बीन लक्ष्मण कदम पोवार मुलगा राम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9918 करवीर शिंगणापूर  धोंडी बीन आपा नरका मुलगी नांव ठेवणेपुर्वी मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9919 करवीर शिंगणापूर लक्ष्मण बिन भावी आमत्या मुलगी उपजताच मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9920 करवीर शिंगणापूर धोंडी बिन आपा नरका मुलगा नांव महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9921 करवीर शिंगणापूर संतु बिन कोंडी सांवत हिरावडेकर मुलगी राई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9922 करवीर शिंगणापूर  लक्ष्मण बिन जीवा आमत्या मुलगी उपजताच मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9923 करवीर शिंगणापूर थेळा कोम सया पाटील महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9924 करवीर शिंगणापूर ताणी  कोम विठु मधलेकरी मुलगा ज्ञानुजिवू हिरवीचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9925 करवीर शिंगणापूर गणु  बनी नायकु सिंदा मुलगी धोंडु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9926 करवीर शिंगणापूर भाऊ बिन संतु सिंदा मुलगा म्हादु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9927 करवीर शिंगणापूर नारायण बिन बाबाजी गायकवाड मुलगी कमळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9928 करवीर शिंगणापूर वासु बिन कुशापा रावजी नरका  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9929 करवीर शिंगणापूर नारायण बिन संतु जाधव मुलगी गिरजा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9930 करवीर शिंगणापूर भीवा बिन रावजी पा महेकर मुलगी गंगु कृष्णा चौगला यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9931 करवीर शिंगणापूर राधी बाप बाळुनिगडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9932 करवीर शिंगणापूर गंगा कोम बाबजी धुंध-या महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9933 करवीर शिंगणापूर शंकर बाप बाळु सींदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9934 करवीर शिंगणापूर ज्ञानू बिन दाजी  तिबीला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9935 करवीर शिंगणापूर गोवींदाबिन दाजि  तिबीला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9936 करवीर शिंगणापूर बाळु बिन संतु उचगावकर मुलगा येसबा हाणमु नरका यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9937 करवीर शिंगणापूर गोपाळा बिन आबा नरका मुलगी कमळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9938 करवीर शिंगणापूर तुळसी कोम कृष्णा खाटागंळेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9939 करवीर शिंगणापूर लखु बिन सखाराम नरका  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9940 करवीर शिंगणापूर कृष्णा बाप गोपाळा नरका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9941 करवीर शिंगणापूर येसा कोम लखु नरका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9942 करवीर शिंगणापूर हणमा बिन जिवाजी नरका महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9943 करवीर शिंगणापूर परसु बनी बापु दळवी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9944 करवीर शिंगणापूर आकु बाप गोवींदा पोरलेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9945 करवीर शिंगणापूर नारु बिन गोवींदा झालगा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9946 करवीर शिंगणापूर नाना उ र्फ म्हादु बाप भाऊ राऊ तिबिला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9947 करवीर शिंगणापूर सुंदा बाप तुकाराम कोकणा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9948 करवीर शिंगणापूर धोंडु बाप बाबजी पिंजारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9949 करवीर शिंगणापूर बाळु बिन राणुजी निगडी मुलगा जानु उ र्फ धोंडीबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9950 करवीर शिंगणापूर येसबा बिन नायकु सिंदा मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9951 करवीर शिंगणापूर सखाराम बनि शेकुदिवसा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9952 करवीर शिंगणापूर राऊ बाप नारायण पोरलेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9953 करवीर शिंगणापूर सुंदरा कोम संभु निकम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9954 करवीर शिंगणापूर तुकाराम बनि आपा दिवसा मुलगा विठबा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9955 करवीर शिंगणापूर हरी बिन दवलु धुधोडीकर मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9956 करवीर शिंगणापूर रामा बिन नागु दरेपा मुलगा म्हादु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9957 करवीर शिंगणापूर गंगाराम बीन धोंडी गोपाळकर मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9958 करवीर शिंगणापूर जया कोम जयराम गायकवाड महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9959 करवीर शिंगणापूर बाळु बाप लकु कोडकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9960 करवीर शिंगणापूर दादु बाप सावळा पिजारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9961 करवीर शिंगणापूर गणु बिन बापु पिजारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9962 करवीर शिंगणापूर आवबा बनी इश्वरा रांगुळकर मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9963 करवीर शिंगणापूर कुशा बनी लक्ष्मण केळकर मुलगा लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9964 करवीर शिंगणापूर हरी बिन नागु दरेपा मुलगी उपजताच मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9965 करवीर शिंगणापूर बाबाजी बिन आपा वरुटा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9966 करवीर शिंगणापूर विठू बाप तुकाराम दिवसा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9967 करवीर शिंगणापूर भैना बाप विठु चौगला उचगांवकर गुंडु दिवसा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9968 करवीर शिंगणापूर हरी बिन नागु दरेपा मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9969 करवीर शिंगणापूर राऊ बनी नागु निगडी मुलगी कोंडु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9970 करवीर शिंगणापूर हणमा बनी नरु नरका मुलगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9971 करवीर शिंगणापूर मुलगा रामा बीन नाना आमत्या याचा उपजताच मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9972 करवीर शिंगणापूर राऊ बिन आपा गायकवाड मुलगा गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9973 करवीर शिंगणापूर इश्वरा बनी रामा निगडी मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9974 करवीर शिंगणापूर येसबा बनी कुशाप्पा बराले मुलगा दादु वडणगेकर राऊ दिवसा यांचे   महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9975 करवीर शिंगणापूर लक्ष्मण बिन सखाराम पोवार मुलगी कमळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9976 करवीर शिंगणापूर ज्ञानु बिन नक्ष्मण यादव मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9977 करवीर शिंगणापूर नारायण जयराम रवडया मुलगा गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9978 करवीर शिंगणापूर सुबु बिन नरु चौगला मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9979 करवीर शिंगणापूर म्हादु हणमत निगडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9980 करवीर शिंगणापूर जयराम बनि सुभाणा गायकवाड महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9981 करवीर शिंगणापूर कृष्णा बाप नारायण पोरलेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9982 करवीर शिंगणापूर नारायण ‍ बनि रामा पोरलेकर मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9983 करवीर शिंगणापूर गणु बिन येसबा पोरलेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9984 करवीर शिंगणापूर बसू बनि इश्वरा पिजारा मुलगा मादु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9985 करवीर शिंगणापूर ज्ञानु बनी सीवा खैबुळकर मुलगी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9986 करवीर शिंगणापूर उपजताच मयत राघु धोंडी नरका याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9987 करवीर शिंगणापूर नारायण बनि जयराम चौगला महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9988 करवीर शिंगणापूर बिन गोपाळा पोरलेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9989 करवीर शिंगणापूर उपजताच मयत राघु धोंडी नरका याची मुलगी उपजताच मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9990 करवीर शिंगणापूर दतु बापविठु नणुंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9991 करवीर शिंगणापूर राई बाप भैरु पिजारा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9992 करवीर शिंगणापूर लखु बिन बाळा वडगावकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9993 करवीर शिंगणापूर संतु बनि धोंडी नरका मुलगा नांव ठेवणेपुर्वी मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9994 करवीर शिंगणापूर राऊ बीन कृष्णा देसाई मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9995 करवीर शिंगणापूर भैरु बीन बाबजीपिंजारा मुलगी राई महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9996 करवीर शिंगणापूर बाळु बिन म्ळादु आंबलेकर मुलगी गवरी बाळु भैरु नरका यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9997 करवीर शिंगणापूर हरी बिन लक्ष्मण कदम मुलगा आवळ जावळ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9998 करवीर शिंगणापूर हरीबिन लक्ष्मण कदम मुलगा आवळे जावळे पा लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
9999 करवीर शिंगणापूर रामु बिन गोवींदा कोडुलकर मुलगा बाळु गणु सुगम यांचे घरी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10000 करवीर शिंगणापूर रामाबिन आनंदा कोंडकर मुलगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10001 करवीर शिंगणापूर नारु बिन भागुजी पा मुलगा म्हादु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10002 करवीर शिंगणापूर संतु बीन सुबु पाडळकर नांव बायणा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10003 करवीर शिंगणापूर भाऊ बीन म्हादु पोवार कळेकर मुलगी संगुदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10004 करवीर शिंगणापूर तुकामा बीन राम यादव मुलगा हिरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10005 करवीर शिंगणापूर तुकाराम बापु इश्वरा माळी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10006 करवीर शिंगणापूर संता कोम रामा दिवसा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10007 करवीर शिंगणापूर गणु बीन रामा साळुखा मुलगा धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10008 करवीर शिंगणापूर रामा बीन कुशापादिवसा मुलगी रकमा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10009 करवीर शिंगणापूर लक्षुमण बाप हरी पसारे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10010 करवीर शिंगणापूर      बाप नारु झालगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10011 करवीर शिंगणापूर रामा बीन लक्ष्मण पेहर मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10012 करवीर शिंगणापूर भाऊ बीन विठु ‍ पा  शीरोळकर मुलगा गणु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10013 करवीर शिंगणापूर विठु बीन बाळा नणुद्रा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10014 करवीर शिंगणापूर दादु बिन सुबु मसकर मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10015 करवीर शिंगणापूर चंद्रा बीन कुशपा पोवार मुलगी कमळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10016 करवीर शिंगणापूर लक्षुमण बीन सुबु कावणेकर मुलगा बाळु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10017 करवीर शिंगणापूर भागुजी बीन लक्षुमण यादव मुलगी राधा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10018 करवीर शिंगणापूर रामा येकु दळवी मुलगी कमळी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10019 करवीर शिंगणापूर हरी बीन कृष्णानिगडा मुलगा गोपाळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10020 करवीर शिंगणापूर कुसा कोम लक्षुमण ननवरे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10021 करवीर शिंगणापूर सुबु बीन लक्ष्मण झालगा मुलगी आंबी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10022 करवीर शिंगणापूर हरी बीन संतु गायकवाड मुलगी जगदंबवसु नांव गिरजा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10023 करवीर शिंगणापूर लक्ष्मण बीन नरबा आमत्या मुलगी सुंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10024 करवीर शिंगणापूर नाना बीन विठु निगडा मुलगी राधी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10025 करवीर शिंगणापूर तुका बीन सावबा पाटील पेटागळेकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10026 करवीर शिंगणापूर बायजा काम बाबाजी दळवी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10027 करवीर शिंगणापूर मयना कोम नारु गायकवाड महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10028 करवीर शिंगणापूर नायकु बीन माणकु कामीरकर मुलगी येसा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10029 करवीर शिंगणापूर तुकाराम बीन बाबाजी दळवी मुलगा राम महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10030 करवीर शिंगणापूर भाऊ बीन राऊ तिबीला मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10031 करवीर शिंगणापूर लक्षुमण बीन जयराम चौगला मुलगी रखमा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10032 करवीर शिंगणापूर गणु उर्फ  आपा बीन राफ गायकवाड महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10033 करवीर शिंगणापूर आणु बापु गणु पोरलेक महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10034 करवीर शिंगणापूर संभु बीन बाबाजी पिंजरा मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10035 करवीर शिंगणापूर येसाबा बीन राघुदिवासा मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10036 करवीर शिंगणापूर नारु बीन तातोबासिंदा मुलगी सकु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10037 करवीर शिंगणापूर ज्ञानु बाप सखाराम चवाण महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10038 करवीर शिंगणापूर म्हादु बाप —सिंदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10039 करवीर शिंगणापूर गोवींदा बिन सुभानाटिपुगडा मुगला दतु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10040 करवीर शिंगणापूर सखाराम बीन भैरु बोडके मुगली महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10041 करवीर शिंगणापूर कुशापा बीन लक्ष्मण झाजगा मुलगा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10042 करवीर शिंगणापूर बाबु बीन म्हादु येसाळ मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10043 करवीर शिंगणापूर केदारी   पोरलेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10044 करवीर शिंगणापूर कृष्णा बीन दौलु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10045 करवीर शिंगणापूर पांडु बाळु सिंदा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10046 करवीर शिंगणापूर आकु कोम गोवींदा सावंत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर Shingnapur.pdf
10047 करवीर शिंगणापूर विठु लखुनिगडा मुलगा नाव ठेवणेपुर्वी मयत महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंद रजिस्टर