बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका आजरा(9659 To 20000 )

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
९८६९ आजरा पेरणोली बाला दवडू वडवत याचा मुलगा नाना महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli43
९८७० आजरा पेरणोली बासी कोम भाग्या यादव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७१ आजरा पेरणोली जया कोम गानी जाधव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७२ आजरा पेरणोली यसबा डामाजी कोलकर  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७३ आजरा पेरणोली कोंदू कोम लहू वेटगर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७४ आजरा पेरणोली जनी बाप सुबू यादव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७५ आजरा पेरणोली सवकरा कोम बाबू यादव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७६ आजरा पेरणोली बाबाजी तातोबा खालवणकर याची मुलगी नाव देवबा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७७ आजरा पेरणोली राणबा खेत्रूती हीला याची मुलगी संती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७८ आजरा पेरणोली राणबा बीन गणू वुरूडकर याची मुलगी मुक्ती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli44
९८७९ आजरा पेरणोली भागू कोम बाबाजी नवलकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli45
९८८० आजरा पेरणोली जीवद यादी धोंडू अलवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli45
९८८१ आजरा पेरणोली गोविंदा नागोजी दलवी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli45
९८८२ आजरा पेरणोली गोपा लहू जाधव याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli45
९८८३ आजरा पेरणोली आपा भागू वूसूडकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli45
९८८४ आजरा पेरणोली आवली कोम परु चवाणा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli46
९८८५ आजरा पेरणोली भाऊ रासूभ डोकरा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli46
९८८६ आजरा पेरणोली भिकू बाबू वडवत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli46
९८८७ आजरा पेरणोली सखोबा भागली वडवत  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli46
९८८८ आजरा पेरणोली कृष्णाजी बाप नागोजी उगरा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli46
९८८९ आजरा पेरणोली सखोबा भागू वडवत याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli46
९८९० आजरा पेरणोली रामा आणापा चवाण याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli47
९८९१ आजरा पेरणोली रामा आणापा चवाण याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli47
९८९२ आजरा पेरणोली भीमा वरधामा कु. खलगुंदीकर याचा मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli47
९८९३ आजरा पेरणोली देवबा बाबाजी खानवक महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli48
९८९४ आजरा पेरणोली जनी बाप दादाजी यादव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli48
९८९५ आजरा पेरणोली भागोजी सऱ्या मादाजी यांचा मुलगा लहू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli48
९८९६ आजरा पेरणोली लखू सुभाना नोसीकर मुलगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli48
९८९७ आजरा पेरणोली आपा जोती हलवणकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli49
९८९८ आजरा पेरणोली हरी बाबू यादव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli49
९८९९ आजरा पेरणोली रामा कोम आणापा चवाण महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli49
९९०० आजरा पेरणोली बाल्या बीन ढमाकुर चे कुणीकर मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli49
९९०१ आजरा पेरणोली धोंडू आईचे नाव बाची हिचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli49
९९०२ आजरा पेरणोली तुकाराम परसू धाकू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli49
९९०३ आजरा पेरणोली सकू कोम वुवबा नोसी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli50
९९०४ आजरा पेरणोली नाना दाजी वूसडकर याची मुलगी बाळी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli50
९९०५ आजरा पेरणोली सुबाना बाबा याब महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli51
९९०६ आजरा पेरणोली सेती बाप दादाजी भागू पा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli51
९९०७ आजरा पेरणोली बालकु धोंडू जोसीकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli51
९९०८ आजरा पेरणोली बाबाजी होनू वूसूडकर याची मुलगी कमळा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli51
९९०९ आजरा पेरणोली बाबाजी भागोजी अरगा याची मुलगी सती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli51
९९१० आजरा पेरणोली सोन्या पाताडे याचा मुलगा हारी पाताडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli51
९९११ आजरा पेरणोली सुबाना बाबा यसव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli52
९९१२ आजरा पेरणोली सेती बाप बाबाजी भागोजी पा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli52
९९१३ आजरा पेरणोली बालकु धोंडू जोसीकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli52
९९१४ आजरा पेरणोली आपा बीन भागू सासुलकर याचा मुलगा धोंडू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli52
९९१५ आजरा पेरणोली बालम रामा वडवत याचा मुलगा हारी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli52
९९१६ आजरा पेरणोली गोविंदा सुभाना जोसीकर याची मुलगी सीता महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli52
९९१७ आजरा पेरणोली कोंडू मुकुदा वडवत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli53
९९१८ आजरा पेरणोली बाबाजी तातोबा खामकर याची मुलगी विठी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli53
९९१९ आजरा पेरणोली आकू बाप बाजा वडवत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli54
९९२० आजरा पेरणोली रासु बीन धोंडू ढोकरा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli54
९९२१ आजरा पेरणोली धोंडू बीन बालू नीकम महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli54
९९२२ आजरा पेरणोली धोंडू बीन रामू निकम याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli54
९९२३ आजरा पेरणोली संदू बीन बाबाजी वड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli54
९९२४ आजरा पेरणोली अनी कोम निलू कोद्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli55
९९२५ आजरा पेरणोली कोयाजी कोम बापू वूसुकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli56
९९२६ आजरा पेरणोली नामा कोम झीलू कोध्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli56
९९२७ आजरा पेरणोली गवरी बाप सखा सावंत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli56
९९२८ आजरा पेरणोली रावजी नागोजी चवाण महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli56
९९२९ आजरा पेरणोली साखोबा सुभान सेलणकर मुलगी कृष्णा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli56
९९३० आजरा पेरणोली ज्ञानू वरुडकऱ्याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli57
९९३१ आजरा पेरणोली हरी तात्या नारवेकर याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli57
९९३२ आजरा पेरणोली सोनगा अंबू वणकर मुलगी झाली महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli57
९९३३ आजरा पेरणोली बापू बुधाराव दोरुगडा मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli57
९९३४ आजरा पेरणोली गोपाला लहू जाधव मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli57
९९३५ आजरा पेरणोली हरी ताताब्या नारवेकर मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli57
९९३६ आजरा पेरणोली कोंडू बीन वूडखा नोसीकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli58
९९३७ आजरा पेरणोली तुळसी बाप बाबल फगाड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli59
९९३८ आजरा पेरणोली राणबा बीन नागोजी वूवंत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli59
९९३९ आजरा पेरणोली रखमा कोम विश्राम सेट गावडा मुलगी मंजुळा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli59
९९४० आजरा पेरणोली भैरू तातोबा गावडा मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli60
९९४१ आजरा पेरणोली जोरू तातोबा बुगडा याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli60
९९४२ आजरा पेरणोली तुकाराम वंदू घोरपडे याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli60
९९४३ आजरा पेरणोली यसबा बीन बापू यादव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli61
९९४४ आजरा पेरणोली गोपाळा म्हादू जाधव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli61
९९४५ आजरा पेरणोली बाबाजी सीरका  याची मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli61
९९४६ आजरा पेरणोली लक्ष्मण जाधव याची मुलगी तानी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli61
९९४७ आजरा पेरणोली केसव बीन परबता गावडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli61
९९४८ आजरा पेरणोली सुबराव बीन बापू नावलकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli61
९९४९ आजरा पेरणोली सटू सुभाना मुळीक याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli61
९९५० आजरा पेरणोली लहू बीन भोंदू माडभगत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli62
९९५१ आजरा पेरणोली गोपाला धोंडू फलनवरकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli62
९९५२ आजरा पेरणोली राणबा बीन यास वूवत याचा मुलगा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli62
९९५३ आजरा पेरणोली आपा बीन बाबू दूळप महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli62
९९५४ आजरा पेरणोली धोंडू बाप सुभा जाधव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli63
९९५५ आजरा पेरणोली संता कोम धनी सोन्या  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli63
९९५६ आजरा पेरणोली रामा आणापा चवाण  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli63
९९५७ आजरा पेरणोली बालक सावंत राम नरोकटे याचा मुलगा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli63
९९५८ आजरा पेरणोली रामा चवाण याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli64
९९५९ आजरा पेरणोली जनी आईचे नाव सुंदरी खामकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli64
९९६० आजरा पेरणोली गोपाला जोसीकरा मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli64
९९६१ आजरा पेरणोली सुदी कोम खवकारी ची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli64
९९६२ आजरा पेरणोली रामा आपा जाधव याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli64
९९६३ आजरा पेरणोली धोंडू बीन राघू दळवी मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli64
९९६४ आजरा पेरणोली नागोजी बीन आणापा चवाण महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli65
९९६५ आजरा पेरणोली राणबा गणू वूरुडकर ची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli65
९९६६ आजरा पेरणोली राणबा गणू याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli65
९९६७ आजरा पेरणोली नागोजी बीन बळवंत नावलकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli66
९९६८ आजरा पेरणोली कमळा बाप विठू सावंत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli66
९९६९ आजरा पेरणोली चंद्री कोम सिताराम मोहिते महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli66
९९७० आजरा पेरणोली आपा बीन तातोबा लक्ष्मण नावलकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli66
९९७१ आजरा पेरणोली बाळी कोम कुशा सावर्डेकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli67
९९७२ आजरा पेरणोली भूनगा नरसू दोरुगडा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli67
९९७३ आजरा पेरणोली कमळा बाप बाबजी वडसूळकर/वासूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli67
९९७४ आजरा पेरणोली गौराई कोम दत्तू तीबुला महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli67
९९७५ आजरा पेरणोली भिमरा बीन बाळू वासूळकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli67
९९७६ आजरा पेरणोली सखाराम नागू सिंदा याचा मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli67
९९७७ आजरा पेरणोली बाबाजी बाप बा खरागडा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli68
९९७८ आजरा पेरणोली बाळा बीन बाबू खामकर याचा मुलगा आबा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli69
९९७९ आजरा पेरणोली तुकाराम बाबाजी मालणकर याचा मुलगा विष्णू  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli69
९९८० आजरा पेरणोली आपा सख्या पाटील महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli70
९९८१ आजरा पेरणोली दादू रामा मऱ्यापा पाटील याची मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli71
९९८२ आजरा पेरणोली बुजा कोम बाबी गाड्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli72
९९८३ आजरा पेरणोली जोती बीन रामू बाळ्या यास मुलगी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli72
९९८४ आजरा पेरणोली रकमा राम नोसीकर याची मुलगी नाव जनी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli73
९९८५ आजरा पेरणोली जनी बाप कृष्णा नेसीकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli74
९९८६ आजरा पेरणोली सुभाना जनबा खमकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli74
९९८७ आजरा पेरणोली विठू राम साबल्या मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli75
९९८८ आजरा पेरणोली गोपाळा परवता नोसीकर याची मुलगी बाळी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli76
९९८९ आजरा पेरणोली रामा नागोजी बाळा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli77
९९९० आजरा पेरणोली गोपाळा विठू सावंत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli77
९९९१ आजरा पेरणोली गोविद नारब हळवलकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli77
९९९२ आजरा पेरणोली लक्ष्मण बापू जाधव महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli77
९९९३ आजरा पेरणोली धोंडू कोडबनोली यास मुलगा विष्णू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli78
९९९४ आजरा पेरणोली यसबा बाबू भवन पाटकम सर सुगाव याची मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli79
९९९५ आजरा पेरणोली दाजी बाबाजी नारवेकर यास मुलगी कमळा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli80
९९९६ आजरा पेरणोली नाना राणोजी दोरुगडा  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli81
९९९७ आजरा पेरणोली हरी बीन सखा नोसीकर मुलगा विठू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli81
९९९८ आजरा पेरणोली सीतली सिंदू सावंत महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli82
९९९९ आजरा पेरणोली राणबा गणू सावंत यास मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli82
१०००० आजरा पेरणोली तुकाराम बीन बाबू मावल पाटील मुलगा हरी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli82
१०००१ आजरा पेरणोली लक्ष्मणा सुदाम जोसीकर याची मुलगी मुक्ती महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli83
१०००२ आजरा पेरणोली भीवा बीन नारवेकर यास मुलगा नाव रामा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli84
१०००३ आजरा पेरणोली हरी राणोजी बाल्या पाटील मुलगा गोविंद महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli84
१०००४ आजरा पेरणोली पुलजी ठूक्यार याची मुलगी माद्या महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli85
१०००५ आजरा पेरणोली तुकाराम बाबू चवाण याची मुलगी जनी  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli86
१०००६ आजरा पेरणोली जोती टवागी याचा मुलगा तमा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli86
१०००७ आजरा पेरणोली सया तुकाराम आपा पाटील मुलगी बाळी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli87
१०००८ आजरा पेरणोली विठू राम दोरुगडा याचा मुलगा दाऊ महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli87
१०००९ आजरा पेरणोली रावबा बीन बाबू हलणकर यासी मुलगी जाली ननी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli88
१००१० आजरा पेरणोली ताई कोम भागो जदार महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli89
१००११ आजरा पेरणोली नाव नाही कोम भाटो चवाण महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli89
१००१२ आजरा पेरणोली रामू बाप धुवडा पड धुरुड महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli89
१००१३ आजरा पेरणोली हरी रावू तेरडकर यासी मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli89
१००१४ आजरा पेरणोली गंगू कोम रामा मसकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli90
१००१५ आजरा पेरणोली भागोजी रामजी दोरुडकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli90
१००१६ आजरा पेरणोली बाळा धोंडू घुऱ्या यास मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli90
१००१७ आजरा पेरणोली गोविंदा सटू नटरकर याची मुलगी सकू महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli90
१००१८ आजरा पेरणोली भागू कोम राया चवाण  महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli91
१००१९ आजरा पेरणोली चंदू बाबू तूरडकर महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli92
१००२० आजरा पेरणोली रामू तुकाराम माघीरे महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli92
१००२१ आजरा पेरणोली भागू गंगाजी कोरे यास मुलगा जाला नाव रामा महसूल विभाग जन्म – मृत्यू रजिस्टर pernoli92
१००२२ आजरा कानोली जोत्या सखोबा ताचकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli1
१००२३ आजरा कानोली बाळू आप्पा पाटील यास मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli1
१००२४ आजरा कानोली सुबराव बापू पाटील यास बचा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli2
१००२५ आजरा कानोली संतू बाबू देवर्डेकर हरी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli2
१००२६ आजरा कानोली आपा यसबा पाटील यसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli2
१००२७ आजरा कानोली बाळू आपा देसाई यास मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli2
१००२८ आजरा कानोली आबा येसबा माद्याळकर यास सुबरापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli2
१००२९ आजरा कानोली दाजी जोती जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli3
१००३० आजरा कानोली बाबाजी बहिरू भोइटया महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli3
१००३१ आजरा कानोली संती चाळू मुळीक  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli3
१००३२ आजरा कानोली अऊ कोम म्हातारबा बुडक्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli3
१००३३ आजरा कानोली देवजी सतु होडगा यास संती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli4
१००३४ आजरा कानोली जिवबा दाजी देसाई हरी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli4
१००३५ आजरा कानोली रानबा लक्ष्मण मगदूम आणचा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli4
१००३६ आजरा कानोली राघू सुभाना सरंबळया भरमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli4
१००३७ आजरा कानोली केदारी राणबा पाटील तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli4
१००३८ आजरा कानोली आपा चांगु भोगण यास चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli4
१००३९ आजरा कानोली गणू जोती मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४० आजरा कानोली मंजळी मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४१ आजरा कानोली राणाजी वाकोजी सावरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४२ आजरा कानोली रामा हैबती मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४३ आजरा कानोली सगणी जिवबा मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४४ आजरा कानोली चंद्री अनु हावळ महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४५ आजरा कानोली आऊ गंगाजी भागोजी चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४६ आजरा कानोली लक्ष्मण सतु चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४७ आजरा कानोली गंगू मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४८ आजरा कानोली चंद्रापा विठू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००४९ आजरा कानोली नरसू भागोजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००५० आजरा कानोली बाबू सुभाना चौगुले महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli5
१००५१ आजरा कानोली आपा सुभाना शिंत्रया यास सुबी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli6
१००५२ आजरा कानोली रावजी राणोजी रेडेकर यास राणोजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli6
१००५३ आजरा कानोली आपा नरसापा जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli7
१००५४ आजरा कानोली चंद्री आपा भोगण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli7
१००५५ आजरा कानोली बहिरू संतू पाटील यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli7
१००५६ आजरा कानोली ममता बाबाजी पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli7
१००५७ आजरा कानोली राण्या सुभाना सावंत हिरीलगेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli7
१००५८ आजरा कानोली नरसापा होलापा पाटील रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००५९ आजरा कानोली बहिरू सन्तु पाटील मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६० आजरा कानोली जोती रानबा करडया बायनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६१ आजरा कानोली बाबाजी आपा जाधव यास आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६२ आजरा कानोली दादोबा बापू पाटील अकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६३ आजरा कानोली बाळू काशीबा मुळीक तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६४ आजरा कानोली बाळू सिदू मूरकुट्या यास चंद्रा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६५ आजरा कानोली बाबाजी परबता मांडेकर यास देमा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६६ आजरा कानोली लिंगोजी आपाजी बाऊगडा यास आणा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli8
१००६७ आजरा कानोली हिरा आपा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli9
१००६८ आजरा कानोली आणा राणबा मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli9
१००६९ आजरा कानोली रामा नरसापा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli9
१००७० आजरा कानोली गौरी जानकू मूरकुट्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli9
१००७१ आजरा कानोली अबा बाबाजी पाटील सखाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli10
१००७२ आजरा कानोली सुभाना राणोजी भोईटया दवलु महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli10
१००७३ आजरा कानोली चाळू सुभाना चौगुला यास सुबी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli10
१००७४ आजरा कानोली चंद्री बाप बाळू मूरकुट्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli11
१००७५ आजरा कानोली आपा लक्ष्मण मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli11
१००७६ आजरा कानोली बायनी गोपाळ आरदाळकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli11
१००७७ आजरा कानोली संतू राणोजी माणगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli11
१००७८ आजरा कानोली दुर्गापा मालजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli11
१००७९ आजरा कानोली गोविंदा बाबाजी मांडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli11
१००८० आजरा कानोली राणकु हणमंता सुतार यास गोविंदा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli12
१००८१ आजरा कानोली बाळू वाकाजी पाटील इंचनाळकर सोनी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli12
१००८२ आजरा कानोली बाळू सतबा केसरकर यास कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli13
१००८३ आजरा कानोली बाबू सिदू मूरकुट्या यास धोंड्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli13
१००८४ आजरा कानोली आणा तातोबा पाटील कृष्णी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli13
१००८५ आजरा कानोली दाजी आपा निऊगरा हिरीलगेकर संती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli13
१००८६ आजरा कानोली कानी बापू चौगुला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli14
१००८७ आजरा कानोली आपा बिन रकमी जाधविन यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli14
१००८८ आजरा कानोली राघू बाबाजी मुळीक यास राणू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००८९ आजरा कानोली आपा गुरु आणा वडरा यास मैना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९० आजरा कानोली आपा संतू पाटील तुळसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९१ आजरा कानोली लक्ष्मण बाबाजी पोवार दवलु महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९२ आजरा कानोली आपा रखमी जाधवीन यास मुलगे दोन एक मयत एक लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९३ आजरा कानोली बहिरू संतू पाटील तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९४ आजरा कानोली आपा नाना पाटील अकु महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९५ आजरा कानोली बाळू सुभाना सरंबळा धोंडीबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९६ आजरा कानोली नरसापा पाटील हुलाणा पाटील लक्षा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli15
१००९७ आजरा कानोली अकु बाबाजी डांगरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli16
१००९८ आजरा कानोली संतू बापू तोरस्कर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli16
१००९९ आजरा कानोली सखाबा लिंगू भोगण यास गोविंदा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli17
१०१०० आजरा कानोली ममतापा वाकोजी सावरतकर वाकोजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli17
१०१०१ आजरा कानोली बाबाजी सुभाना आरदाळकर यास कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli17
१०१०२ आजरा कानोली संतू गोविंदा देसाई कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli17
१०१०३ आजरा कानोली गंगू धोंडी रावण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli18
१०१०४ आजरा कानोली सगना कोम आपा सिंत्र्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli18
१०१०५ आजरा कानोली रामा भिवा देसाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli18
१०१०६ आजरा कानोली जोती धोंडी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli18
१०१०७ आजरा कानोली रामा सुभाना डापरया यास सुभाना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli19
१०१०८ आजरा कानोली रामा लक्ष्मण पाटील हिटणीकर कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli19
१०१०९ आजरा कानोली दवलु सिदू मूरकुट्या यास हेमा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli19
१०११० आजरा कानोली धोंडी मानाप्पा पाटील जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli19
१०१११ आजरा कानोली चाळोबा मानापा पाटील यास हरी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli19
१०११२ आजरा कानोली तानी बाप बहिरू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli20
१०११३ आजरा कानोली धोंडू रावजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli20
१०११४ आजरा कानोली नानू जीवा किल्लेदार यास यली महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli21
१०११५ आजरा कानोली तानी जिवबा देसाई तुळसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli21
१०११६ आजरा कानोली संतू सुभाना आपग्या यास लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli21
१०११७ आजरा कानोली लखुबा अंबाजी पाटील हालेवाडीकर संती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli21
१०११८ आजरा कानोली आणापा काशीबा मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli22
१०११९ आजरा कानोली धोंडी रामा मान्या यास मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli22
१०१२० आजरा कानोली सुभाना राणोजी भोईटया महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli22
१०१२१ आजरा कानोली धोंडी रामा मान्या यास मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli23
१०१२२ आजरा कानोली सरजेराव भागोजी देसाई निंगुडगेकर दवलु महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli23
१०१२३ आजरा कानोली बहिरू आपाजी निदूरकर धोंडीबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli23
१०१२४ आजरा कानोली धोंडी आपा जाधव यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli23
१०१२५ आजरा कानोली सतबा वाकोजी माणगावकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१२६ आजरा कानोली धोंडी आपा जाधव यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१२७ आजरा कानोली बाबाजी सुभाना आरदाळकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१२८ आजरा कानोली रामा धोंडी सुरंग्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१२९ आजरा कानोली बाळी रामा मुरकुट्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१३० आजरा कानोली संती आपा गायकवाड महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१३१ आजरा कानोली रावजी रामा मुरकुट्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१३२ आजरा कानोली बाळा जिवबा पाटगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli24
१०१३३ आजरा कानोली तातोबा गोविंदा पाटील महादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli25
१०१३४ आजरा कानोली बाळू राणोजी रेडेकर यास आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli25
१०१३५ आजरा कानोली जिवबा दाजी देसाई भादवणवाडी धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli25
१०१३६ आजरा कानोली रावजी रामा पाटील यास बायकी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli25
१०१३७ आजरा कानोली राघू सुभाना सरंबळा यास तुळसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli25
१०१३८ आजरा कानोली सुभाना पिराजी लोहार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli26
१०१३९ आजरा कानोली आपा राघू सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli26
१०१४० आजरा कानोली सुंद्री बाळू सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli26
१०१४१ आजरा कानोली दुर्गाई सतबा मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli26
१०१४२ आजरा कानोली सखोबा आपा बुगड्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli26
१०१४३ आजरा कानोली बाळू सुभाना सरंबळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli26
१०१४४ आजरा कानोली सती रामा सावरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli27
१०१४५ आजरा कानोली बाबाजी वाकोजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli27
१०१४६ आजरा कानोली कृष्णा रामा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli27
१०१४७ आजरा कानोली धोंड्या बाळू सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli27
१०१४८ आजरा कानोली तुकाराम जिवबा देसाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli27
१०१४९ आजरा कानोली काशी रावजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli27
१०१५० आजरा कानोली रामा राणबा सावरतकर यास काशी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli28
१०१५१ आजरा कानोली रावजी राणबा रेडेकर यास जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli28
१०१५२ आजरा कानोली बाळू सतबा देवरकर हरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli28
१०१५३ आजरा कानोली दादोबा महादू पाटील यास जनाइ महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli28
१०१५४ आजरा कानोली दुलाई आपा निदूरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli29
१०१५५ आजरा कानोली आपा रामोजी जाधव बाळू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli30
१०१५६ आजरा कानोली तुकाराम राणोजी सावरतकर यास आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli31
१०१५७ आजरा कानोली लक्ष्मण राणबा कुरड्या यास तानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli31
१०१५८ आजरा कानोली हनमंता धोंडी कणसे सकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli31
१०१५९ आजरा कानोली आबा बाबाजी पाटील सारजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli31
१०१६० आजरा कानोली कृष्णा बाबाजी पोवार यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli31
१०१६१ आजरा कानोली कृष्णा बाबाजी पोवार यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli32
१०१६२ आजरा कानोली अऊ बापू तोरस्कर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli32
१०१६३ आजरा कानोली नरसु लक्ष्मण मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli32
१०१६४ आजरा कानोली सावबा संतू पाटील बाबू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli33
१०१६५ आजरा कानोली नारायण सतु पाटील रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli33
१०१६६ आजरा कानोली जोती तातोबा ढोक्या रावजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli33
१०१६७ आजरा कानोली बाबाजी राणोजी आपग्या तुक्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli33
१०१६८ आजरा कानोली धोंडी रामा मान्या यास तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli33
१०१६९ आजरा कानोली बाळू राणोजी भोगण बाबू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli33
१०१७० आजरा कानोली लक्ष्मी भागोजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli34
१०१७१ आजरा कानोली रामा कृष्णा पाटील यास मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli34
१०१७२ आजरा कानोली गंगू राणबा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli34
१०१७३ आजरा कानोली बहिरू नरसोजी भोगण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli34
१०१७४ आजरा कानोली बाळू बिन रानबा भोगण यास मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli35
१०१७५ आजरा कानोली महादू चंद्रया सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli36
१०१७६ आजरा कानोली जोती धोंडी रावण यास सुबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli36
१०१७७ आजरा कानोली दतू आप गंधवाले यास जना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli36
१०१७८ आजरा कानोली लक्ष्मण राणोजी सावरतकर यास जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli37
१०१७९ आजरा कानोली कृष्णा आपा रेडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli37
१०१८० आजरा कानोली रानबा लक्ष्मण मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli38
१०१८१ आजरा कानोली आपा बापू तर्डेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli38
१०१८२ आजरा कानोली चाळू रावबा मगदूम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli38
१०१८३ आजरा कानोली भागोजी रानबा मगदूम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli38
१०१८४ आजरा कानोली भाग्या नरसापा मगदूम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli38
१०१८५ आजरा कानोली तानी लक्ष्मण कुरडे महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli38
१०१८६ आजरा कानोली बाळा जिवबा देसाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli38
१०१८७ आजरा कानोली तुळसी सखा मांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१८८ आजरा कानोली सखोबा भरमा रावण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१८९ आजरा कानोली मानापा बाबाजी सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९० आजरा कानोली कोंडी कोम रावजी मांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९१ आजरा कानोली बायना बाबाजी पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९२ आजरा कानोली सवरी कृष्णा पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९३ आजरा कानोली तानी बाळू किल्लेदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९४ आजरा कानोली भरमा राघू सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९५ आजरा कानोली नाग्या बाबाजी सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९६ आजरा कानोली चंद्री कोम भीमा चोत्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९७ आजरा कानोली बापू सुबराव किल्लेदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli39
१०१९८ आजरा कानोली आपा नारायण पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०१९९ आजरा कानोली कृष्णा बापू चौगुला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०० आजरा कानोली भिमी जोती हसबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०१ आजरा कानोली सती कोम जोती हरुबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०२ आजरा कानोली कृष्णा बाबाजी पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०३ आजरा कानोली भागोजी बहिरू पाटील यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०४ आजरा कानोली आपा सुभाना शिंत्र्या यास विठोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०५ आजरा कानोली दाजी चाळू किल्लेदार मंजुळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०६ आजरा कानोली भागोजी बहिरू पाटील मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli40
१०२०७ आजरा कानोली धोंडी मानापा पाटील यास तुकाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli41
१०२०८ आजरा कानोली गंगी कोम राघू कुरड्या यास सुभाना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli41
१०२०९ आजरा कानोली आपा बहिरू आपग्या यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli42
१०२१० आजरा कानोली नाना चाळू शिंपी यास राजाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli42
१०२११ आजरा कानोली आपा सतबा सरंबळा यास तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli42
१०२१२ आजरा कानोली राघू बाबाजी मुळीक यास आनंदा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli42
१०२१३ आजरा कानोली गंगा बहिरू आपग्या यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli42
१०२१४ आजरा कानोली सुभाना आई गंगी कुरड्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli43
१०२१५ आजरा कानोली जया तातोबा सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli43
१०२१६ आजरा कानोली तानी देसाई याचा मुलगा धोंड्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli43
१०२१७ आजरा कानोली राणू कोम आपा कुरळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli44
१०२१८ आजरा कानोली आऊ रामा मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli45
१०२१९ आजरा कानोली राणी रामा होडगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli45
१०२२० आजरा कानोली नागोजी संतू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli45
१०२२१ आजरा कानोली संती बाप बाबाजी यसाद्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli45
१०२२२ आजरा कानोली रामा धोंडी मान्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli45
१०२२३ आजरा कानोली राघू बाबाजी यसाद्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli46
१०२२४ आजरा कानोली भागू रामा सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli46
१०२२५ आजरा कानोली बाळाई धोंडी गुरव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli46
१०२२६ आजरा कानोली पीरताई सुबराव हाडगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli46
१०२२७ आजरा कानोली राणू भागोजी रावण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२२८ आजरा कानोली भिमी बाबाजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२२९ आजरा कानोली अईल्या बाबाजी मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२३० आजरा कानोली सुबराव राघू मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२३१ आजरा कानोली बहिरू बापू सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२३२ आजरा कानोली आपा दुर्गापा सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२३३ आजरा कानोली चंद्री आपा असवाला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२३४ आजरा कानोली रामा राणबा सावरतकर गंगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli47
१०२३५ आजरा कानोली केरबा आपा सिंतरा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli48
१०२३६ आजरा कानोली बहिरू आपा निदूरकर यास अकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli48
१०२३७ आजरा कानोली हरी सुबराव होडगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli49
१०२३८ आजरा कानोली लक्ष्मण दुर्गापा सरंबळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli49
१०२३९ आजरा कानोली रावजी राणबा रेडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli50
१०२४० आजरा कानोली राघू सुभाना सरंबळा यास बाळू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli50
१०२४१ आजरा कानोली तुकाराम राणबा सवरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli51
१०२४२ आजरा कानोली देवजी सिंदू होडगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli52
१०२४३ आजरा कानोली रामा राणबा सावरतकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli52
१०२४४ आजरा कानोली सख्या बाबाजी अपग्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli53
१०२४५ आजरा कानोली सावबा संतू पाटील मंजुळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli53
१०२४६ आजरा कानोली दादा बापू पाटील यास मुक्ता महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli54
१०२४७ आजरा कानोली राणबा बापू सवरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli54
१०२४८ आजरा कानोली धोंडी हुलापा पाटील यास मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli54
१०२४९ आजरा कानोली आपा सागू भोगण बाबू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli55
१०२५० आजरा कानोली जोती रामा सरंबळ्या यास रानु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli55
१०२५१ आजरा कानोली कृष्णा सतबा माणगावकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli56
१०२५२ आजरा कानोली तानी बहिरू निदूरकर यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli56
१०२५३ आजरा कानोली आपा गोपाळा आरदाळकर यास गवरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli56
१०२५४ आजरा कानोली धोंडू बाप आणा तातोबा पा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli57
१०२५५ आजरा कानोली लक्ष्मण बापू पाटील यास भाऊराव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli57
१०२५६ आजरा कानोली आपा रामा सरंबळ्या यास बायना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli57
१०२५७ आजरा कानोली रखमा बिन राणबा जाधव यास जया महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli58
१०२५८ आजरा कानोली आपा सखोबा किल्लेदार यास सारजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli58
१०२५९ आजरा कानोली बाळू संतू मुरकुट्या यास ताई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli58
१०२६० आजरा कानोली आबा बाबाजी पाटील यास कमळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli59
१०२६१ आजरा कानोली जोती तातोबा डोकरा यास तुळसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli59
१०२६२ आजरा कानोली नाना बाबाजी पाटील सया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli59
१०२६३ आजरा कानोली धोंडी रामा मोऱ्या याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२६४ आजरा कानोली धोंडी रामा मोऱ्या याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२६५ आजरा कानोली गोविंदा आपा गोरे यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२६६ आजरा कानोली धोंडीरामा मोऱ्या यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२६७ आजरा कानोली धोंडीरामा मोऱ्या यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२६८ आजरा कानोली रावजी रामा पाटील अकू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२६९ आजरा कानोली धोंडी दुर्गापा सरंबळा यास आनंदा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२७० आजरा कानोली गोविंदा आपा गोरे  मुलगी मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli60
१०२७१ आजरा कानोली गणू आपाजी पाटील रा. धनुकटे यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli61
१०२७२ आजरा कानोली धोंडी सतबा देवरकर यास रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli61
१०२७३ आजरा कानोली जोती आपा जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२७४ आजरा कानोली गणू गंगाजी रावण यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२७५ आजरा कानोली संता आनंदा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२७६ आजरा कानोली बाळजी आपा संतू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२७७ आजरा कानोली दाजी भीमा पा यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२७८ आजरा कानोली गणू गंगाजी रावण यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२७९ आजरा कानोली सखोबा येलापा चौगुला यास जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२८० आजरा कानोली दाजी भीमा पा यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli62
१०२८१ आजरा कानोली अकू दादोबा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८२ आजरा कानोली बायलू बापू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८३ आजरा कानोली लक्ष्मण बापू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८४ आजरा कानोली गजा आपा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८५ आजरा कानोली बया गोपाळा किल्लेदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८६ आजरा कानोली धोंडीरामा किल्लेदार यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८७ आजरा कानोली जयराम रामा पाटील यास बायकी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८८ आजरा कानोली धोंडी रामा मोळ्या यास मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli63
१०२८९ आजरा कानोली दाजी चाळू मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli64
१०२९० आजरा कानोली रामा नारायण पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli64
१०२९१ आजरा कानोली अकू नारायण पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli64
१०२९२ आजरा कानोली काशीबा मुळीकयास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli64
१०२९३ आजरा कानोली दाजी चाळू मुळीक यास धोंडी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli64
१०२९४ आजरा कानोली काशीबा येसबा मुळीक याचे मुलगे मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli64
१०२९५ आजरा कानोली कृष्णाई कोम सतबा देवलकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli65
१०२९६ आजरा कानोली आपा नाना पाटील तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli65
१०२९७ आजरा कानोली गंगी कोम पाटील यास विठी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli66
१०२९८ आजरा कानोली बाळू राणबा भोगण यास कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli66
१०२९९ आजरा कानोली रामा धोंडी देवरकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli67
१०३०० आजरा कानोली राणू सखाराम माणगावकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli67
१०३०१ आजरा कानोली नाना येसबा पाटील लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli67
१०३०२ आजरा कानोली ताई बाळू मूरकुट्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli68
१०३०३ आजरा कानोली नरसू धोंडी कगरे यास चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli68
१०३०४ आजरा कानोली चाळू सुभाना चौगुला  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा   kanoli69 
१०३०५ आजरा कानोली दुर्गा रावजी किल्लेदार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा   kanoli69 
१०३०६ आजरा कानोली बाळापा धोंडी सरंबळा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा   kanoli69 
१०३०७ आजरा कानोली धोंडी हुलापा पा विठोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा   kanoli69 
१०३०८ आजरा कानोली जोतीबा तातोबा डोंगरा यास रावज्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा   kanoli69 
१०३०९ आजरा कानोली आपा चांगु भोगण कमळी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा   kanoli69 
१०३१० आजरा कानोली धोंडी दुर्गापा सरंबळया तुळसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा   kanoli69 
१०३११ आजरा कानोली लक्ष्मण राणोजी सवरतकर यास तुळसी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli70 
१०३१२ आजरा कानोली दादोबा बापू पाटील यास गुणवती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli70 
१०३१३ आजरा कानोली तातोबा चाळू मुळीक चाळोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli70 
१०३१४ आजरा कानोली आपा भैरू आसवला यास रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli71 
१०३१५ आजरा कानोली बाळू सतबा देवरकर यास रूपाना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli71 
१०३१६ आजरा कानोली अपुण्या सदोबा किल्लेदार तुकाराम  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli71 
१०३१७ आजरा कानोली सुबराव बापू पाटील यास कासू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli71 
१०३१८ आजरा कानोली बाळू राणोजी भोगण यास तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli72 
१०३१९ आजरा कानोली तुकाराम राणोजी सवरतकर उमाणा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli72 
१०३२० आजरा कानोली बाबाजी म्हातु सावंत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli73 
१०३२१ आजरा कानोली धोंडी भागोजी पाटील रावजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli73 
१०३२२ आजरा कानोली आपा गोपाळा सवरतकर यास बाबू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli73 
१०३२३ आजरा कानोली जोती मुकुंदा पाटील धोंडी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli73 
१०३२४ आजरा कानोली गणू बापू सरंबळया गंगाजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli73 
१०३२५ आजरा कानोली गणू राघू गीलबिला राघू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli74 
१०३२६ आजरा कानोली आपा विठोबा सरंबळया सोनी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli74 
१०३२७ आजरा कानोली सावळा संतू पाटील विठा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli75
१०३२८ आजरा कानोली सावळा संतू पाटील कृष्णी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli75
१०३२९ आजरा कानोली नाना बाबाजी पाटील अनु  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli75
१०३३० आजरा कानोली सखाराम सतबा माणगावकर यास सती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli75
१०३३१ आजरा कानोली धोंडी गिरापा चवाण तुळसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli76 
१०३३२ आजरा कानोली आत्माराम देसाई यास बाळू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli76 
१०३३३ आजरा कानोली जयराम रामा पाटील लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli77 
१०३३४ आजरा कानोली बाबाजी परवता मांडेकर यास गोविंदा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli77 
१०३३५ आजरा कानोली हरी भागोजी पाटील हिटणीकर सारजा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli77 
१०३३६ आजरा कानोली बाळू सिदू मुरकुट्या यास धोंड्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli77 
१०३३७ आजरा कानोली बाळू सिदू मांडेकर यास चंद्री  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli77 
१०३३८ आजरा कानोली जोती लिंगू भोगण लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli78 
१०३३९ आजरा कानोली आबा बाबाजी पाटील यास भाऊ  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli78 
१०३४० आजरा कानोली लक्ष्मण गणू असब्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli79 
१०३४१ आजरा कानोली रावजी रामा पाटील यास विठी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli79 
१०३४२ आजरा कानोली सती सखाराम माणगावकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli80 
१०३४३ आजरा कानोली सुबाई राणबा रेडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli80 
१०३४४ आजरा कानोली आपा रामजी जाधव गवरी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli80 
१०३४५ आजरा कानोली बाबू नरसू शिपूरकर अंबाजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli80 
१०३४६ आजरा कानोली धोंडी तुकाराम सावरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli81 
१०३४७ आजरा कानोली रावजी बाबाजी जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli82 
१०३४८ आजरा कानोली सातबा बापू साळगेकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli82 
१०३४९ आजरा कानोली दाजी आपा सरंबळया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli82 
१०३५० आजरा कानोली आपा सुभाना सित्र्या जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli82 
१०३५१ आजरा कानोली सतबा बापू साळगावकर यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli82 
१०३५२ आजरा कानोली गणू जोती आसब्या यास ना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli83
१०३५३ आजरा कानोली बाळू राणोजी सवरतकर यास राणबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli83
१०३५४ आजरा कानोली नरसू आपा गीलबिला यास मुलगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli84 
१०३५५ आजरा कानोली नाना बाबाजी पाटील बाबू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli84 
१०३५६ आजरा कानोली नरसू आपा गीलबिला यास मुलगा मयत  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli84 
१०३५७ आजरा कानोली सुबराव आपा चवाण तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli84 
१०३५८ आजरा कानोली आपा बाबाजी येसाद्या  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli85 
१०३५९ आजरा कानोली बहिरू आपाजी निदुरकर यास मुलगा   महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli85 
१०३६० आजरा कानोली भीमा सतबा पाटील जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli85 
१०३६१ आजरा कानोली बहिरू आपाजी निदुरकर यास मुलगा   महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli85 
१०३६२ आजरा कानोली आपा यशवंता पाटील रामचंद्र  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli85 
१०३६३ आजरा कानोली साखोबा यलापा चौगुला यास जिवबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli86 
१०३६४ आजरा कानोली अपुण्या सतबा मुळीक यास रावजी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli86 
१०३६५ आजरा कानोली सावित्री तुकापा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli87 
१०३६६ आजरा कानोली लक्ष्मण उमाजी पाटील रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli87 
१०३६७ आजरा कानोली तानी जिवबा देसाई यास आपा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli87 
१०३६८ आजरा कानोली रावजी पांडुरंग देसाई यास आनंतराव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli87 
१०३६९ आजरा कानोली तुकाराम राणोजी सवरतकर विठोबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli87 
१०३७० आजरा कानोली आपा आई संती लोहारीण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli88 
१०३७१ आजरा कानोली बाळू बिन रानबा भोगण यास कशी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli89 
१०३७२ आजरा कानोली हारबा सुभाना माहिता  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli90
१०३७३ आजरा कानोली सखाराम सतबा महागावकर यास कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli90
१०३७४ आजरा कानोली जोती चाळोबा चौगुला राणू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli90
१०३७५ आजरा कानोली संती गणू गीलबिला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli91 
१०३७६ आजरा कानोली गंगाजी बाळू सरंबळ्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli91 
१०३७७ आजरा कानोली बया कोम सुभाना आपग्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli91 
१०३७८ आजरा कानोली जिऊ रावजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli92 
१०३७९ आजरा कानोली तानी आपा केसरकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli92 
१०३८० आजरा कानोली आपा लक्ष्मण केसरकर तानी   महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli92 
१०३८१ आजरा कानोली आपा बहिरू असवला यास लक्ष्मण  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli92 
१०३८२ आजरा कानोली जयराम यसबा पाटील आबा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli92 
१०३८३ आजरा कानोली भीमा रामा भदरगा यास तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli92 
१०३८४ आजरा कानोली हरी धोंडी गोडसा यास कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli93 
१०३८५ आजरा कानोली जोती लिंगू भोगण विठोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli93 
१०३८६ आजरा कानोली गनु जिवबा पाटील दतू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli93 
१०३८७ आजरा कानोली जोती जयराम पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli94
१०३८८ आजरा कानोली तानी कृष्णा पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli94 
१०३८९ आजरा कानोली जोती रामा सरंबळा यास बया  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli94 
१०३९० आजरा कानोली लक्ष्मण राणोजी सावरतकर धोंडी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli94 
१०३९१ आजरा कानोली बहिरू भरमा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli95 
१०३९२ आजरा कानोली धोंडी भीमा लोहार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli95 
१०३९३ आजरा कानोली गंगी आपा माणगावकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli95 
१०३९४ आजरा कानोली जोती चाळू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli95 
१०३९५ आजरा कानोली धोंडी नागोजी पाटील गजा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli95 
१०३९६ आजरा कानोली दुर्गा आपा आसब्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli96 
१०३९७ आजरा कानोली बाबाजी परबता मांडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli96 
१०३९८ आजरा कानोली जनी गोमापा सावरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli96 
१०३९९ आजरा कानोली गवरा जोत्या डोंगरे  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli96 
१०४०० आजरा कानोली येलापा बाबाजी येसादा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli96 
१०४०१ आजरा कानोली सुबा गोविंदा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli96 
१०४०२ आजरा कानोली पिराजी तातोबा पाटील रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli96 
१०४०३ आजरा कानोली येसबा बाबाजी पोवार  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४०४ आजरा कानोली सुबा सतबा माणगावकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४०५ आजरा कानोली रावजी रामा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४०६ आजरा कानोली चंदू धोंडी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४०७ आजरा कानोली सखाराम नाना किल्लेदार काटराव महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४०८ आजरा कानोली बाळा सुभाना पोवार यास राणू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४०९ आजरा कानोली दाजी राणोजी रेडेकर जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४१० आजरा कानोली धोंडी आपा जाधव कासी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli97 
१०४११ आजरा कानोली भागोजी भरमा देवरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli98 
१०४१२ आजरा कानोली जना आपा रेडेकर  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli98 
१०४१३ आजरा कानोली धोंडी गीरापा चवाण यास गोपाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli98 
१०४१४ आजरा कानोली बाळा रावजी देसाई कुपेकर यास कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli98 
१०४१५ आजरा कानोली राणबा बापू तोरस्कर येमना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli98 
१०४१६ आजरा कानोली रखमा नारायण देवरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli99 
१०४१७ आजरा कानोली राणू कोम बाळू गीलबिला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli99 
१०४१८ आजरा कानोली सती रावजी पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli99 
१०४१९ आजरा कानोली आपा जोती जाधव  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli99 
१०४२० आजरा कानोली बाळू सिद्धू मूरकुट्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli99 
१०४२१ आजरा कानोली बाळू सिद्धूमांडेकर यास कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli99 
१०४२२ आजरा कानोली भीमा दाजी गडकरी यास सिंगळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli99 
१०४२३ आजरा कानोली गोपाळा सुभाना आरदाळकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli100 
१०४२४ आजरा कानोली बचाराम नाना किलेदार महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli100 
१०४२५ आजरा कानोली गोविंदा बापू पाटील कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli100 
१०४२६ आजरा कानोली आपा बाबाजी सरंबळा यास गंगा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli100 
१०४२७ आजरा कानोली आत्माराम भि देसाई अमृतराव महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli100 
१०४२८ आजरा कानोली रेमजी राणोजी जाधव यास जोती  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli101 
१०४२९ आजरा कानोली आपा चंगू भोगण कृष्णा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli101 
१०४३० आजरा कानोली गुंडू नागापा पाटील बहिरू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli102 
१०४३१ आजरा कानोली जयराम रामा पाटील यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli102 
१०४३२ आजरा कानोली बाणी जिवबा पायासी मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli103
१०४३३ आजरा कानोली बाणी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli103
१०४३४ आजरा कानोली गवरी आबा चवाण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli103
१०४३५ आजरा कानोली जोती रावबा तोरस्कर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli103
१०४३६ आजरा कानोली बाणी पाटील यास मुलगी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli103
१०४३७ आजरा कानोली रावजी चाळोबा चौगुला या चाळोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli103
१०४३८ आजरा कानोली बाळी संतू पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli104
१०४३९ आजरा कानोली रानू बाबाजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli104
१०४४० आजरा कानोली सुभाना रखमाना गोरूल्या उंबरवाडीकर यास महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli104
१०४४१ आजरा कानोली सुभाना रखमाना गोरूल्या उंबरवाडीकर यास महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli104
१०४४२ आजरा कानोली नरसापा तुळसापा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli105
१०४४३ आजरा कानोली आपा नरसापा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli105
१०४४४ आजरा कानोली लक्ष्मण नरसापा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli105
१०४४५ आजरा कानोली बाळा नरसापा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli105
१०४४६ आजरा कानोली बाळू राणोजी सावरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli105
१०४४७ आजरा कानोली हरी भागोजी पाटील हिटणी मोहना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli105
१०४४८ आजरा कानोली अकू होडगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli106
१०४४९ आजरा कानोली धोंडी आपा गंधवाली यास आणा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli106
१०४५० आजरा कानोली आत्माराम धोंडी देसाई यास रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli106
१०४५१ आजरा कानोली नाना बाबाजी पाटील कृष्णी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli106
१०४५२ आजरा कानोली गोविंदा सखोबा शिड्या यास सती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli106
१०४५३ आजरा कानोली बाळू राणबा भोसला यास गवरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli106
१०४५४ आजरा कानोली बाळू आपा गोरे यास कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli107
१०४५५ आजरा कानोली तानी जीवबा  देसाई येमना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli107
१०४५६ आजरा कानोली रावजी पांडुरंग देसाई बाकूबाई महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli107
१०४५७ आजरा कानोली लक्ष्मी आणा माणगावकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli108
१०४५८ आजरा कानोली जना बाळकू आपग्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli108
१०४५९ आजरा कानोली गणू गंगाजी रावण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli108
१०४६० आजरा कानोली कृष्णी सुबराव किल्लेदार महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli108
१०४६१ आजरा कानोली बाळू रामू मुरकुट्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli108
१०४६२ आजरा कानोली तुळसा धोंडी सरंबळ्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli108
१०४६३ आजरा कानोली राणकू हणमंता सुतार जना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli108
१०४६४ आजरा कानोली रावजी राणबा चवाण यास मुलगी मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli109
१०४६५ आजरा कानोली आपूण्या सदा किल्लेदार यास दाजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli109
१०४६६ आजरा कानोली सुबराव बापू पाटील चंद्रा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli109
१०४६७ आजरा कानोली आपा गंगाजी रावण यास येमना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli109
१०४६८ आजरा कानोली सतबा सुभाना साळगावकर यास जोती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli109
१०४६९ आजरा कानोली रावजी राणबा चवाण यास मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli109
१०४७० आजरा कानोली धाकू लक्ष्मण देवरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli110
१०४७१ आजरा कानोली जोती नारायण पाटील तुळसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli110
१०४७२ आजरा कानोली तातोबा रामा सरंबळा यास भीमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli110
१०४७३ आजरा कानोली चंदू बापू सरंबळा जयराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli110
१०४७४ आजरा कानोली गणू गंगाजी रावण यास हरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli110
१०४७५ आजरा कानोली आत्माराम जोती पाटील जोती महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli111
१०४७६ आजरा कानोली दत्तू बाबाजी देसाई मंजी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli111
१०४७७ आजरा कानोली जोती रावजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli112
१०४७८ आजरा कानोली नाना रामा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli112
१०४७९ आजरा कानोली गणू बापू सरंबळा तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli112
१०४८० आजरा कानोली आपा बूदापा शिंत्र्या यास बूदापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli113
१०४८१ आजरा कानोली आपा सुभाना सित्र्या वाघोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli113
१०४८२ आजरा कानोली गवरी हूदळेकर यमुना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli113
१०४८३ आजरा कानोली तुकाराम राणोजी सावरतकर मरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli114
१०४८४ आजरा कानोली गणू धोंडी पाटील यास दत्तू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli114
१०४८५ आजरा कानोली राणू सकोबा सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli115
१०४८६ आजरा कानोली धोंडी नरसापा मगदूम यास कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli115
१०४८७ आजरा कानोली जोती चाळू चौगुला यास बापू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli115
१०४८८ आजरा कानोली सखोबा यलापा चौगुला यमनी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli115
१०४८९ आजरा कानोली गवरा बाळू भोगण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli116
१०४९० आजरा कानोली रामा पिराजी पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli116
१०४९१ आजरा कानोली आपा गणू सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli116
१०४९२ आजरा कानोली कृष्णा धोंडी मगदूम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०४९३ आजरा कानोली बाळकू हरी आपग्या बाबू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०४९४ आजरा कानोली दाजी सुभाना पाटील मोहना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०४९५ आजरा कानोली गोविंदा सखोबा सिंत्र्या कृष्णा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०४९६ आजरा कानोली जोती लिंगू भोगण यास भीमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०४९७ आजरा कानोली तानोबा रामा पाटील मुक्का महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०४९८ आजरा कानोली मालजी यशवंत पाटील यमना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०४९९ आजरा कानोली सुबराव बरमा पाटील बहीरू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०५०० आजरा कानोली ज़ोती तातोबा देवरकर भागू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli117
१०५०१ आजरा कानोली जया तातोबा डोकरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli118
१०५०२ आजरा कानोली धोंडी गिरापा चवाण रामा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli118
१०५०३ आजरा कानोली खंडू सतबा कुराडा यास धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli118
१०५०४ आजरा कानोली बाळू सुभाना पवार यास तानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli118
१०५०५ आजरा कानोली कृष्णी तातोबा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli119
१०५०६ आजरा कानोली सुबी आणा पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli119
१०५०७ आजरा कानोली धोंडी दुर्गापा सरंबळा दुर्गापा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli119
१०५०८ आजरा कानोली आत्माराम जोती पाटील हौशाका महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli119
१०५०९ आजरा कानोली बाबू नरसू शिरपूरकर आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli119
१०५१० आजरा कानोली रामजी राणबा जाधव रानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli120
१०५११ आजरा कानोली बहीरू गणू आजगेकर यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli121
१०५१२ आजरा कानोली आबा बहिरू पाटील यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli122
१०५१३ आजरा कानोली आबा बहिरू गावडा यास मयत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli122
१०५१४ आजरा कानोली बाळू राणोजी सावरतकर बाळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli122
१०५१५ आजरा कानोली बाळू सतबा देवरकर रामा  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli122
१०५१६ आजरा कानोली बहिरू आपाजी निदुरकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli123
१०५१७ आजरा कानोली संती जोती पाटील महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli124
१०५१८ आजरा कानोली जोती तातोबा ढोकरा यास जयराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli124
१०५१९ आजरा कानोली आत्माराम जीवबा देसाई गोपाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli124
१०५२० आजरा कानोली बाळू आपा घोटण्या यास सुंदरा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli125
१०५२१ आजरा कानोली धोंडी नरसापा मगदूम आपा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli125
१०५२२ आजरा कानोली जोती बाबाजी सावंत यास लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli126
१०५२३ आजरा कानोली भीमा दाजी गडकरी यास रानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli126
१०५२४ आजरा कानोली दुर्गापा धोंडी सरंबळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli127
१०५२५ आजरा कानोली दादू रामा पाटील यास धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli127
१०५२६ आजरा कानोली दादोबा बापू पाटील यास तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli127
१०५२७ आजरा कानोली धोंडी मुरारी मिसाळ यास धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli127
१०५२८ आजरा कानोली नरसू संतु गिलबिला हौसी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli127
१०५२९ आजरा कानोली आपा गणू आसब्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli128
१०५३० आजरा कानोली हौसी नरसू गिलबीला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli128
१०५३१ आजरा कानोली केदारी संतू सुतार यास यमना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli128
१०५३२ आजरा कानोली आपा रेमजी जाधव गंगा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli129
१०५३३ आजरा कानोली शंभू बाबाजी सावंत यास कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli129
१०५३४ आजरा कानोली विठू जोती भोगण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli130
१०५३५ आजरा कानोली चंदू राणबा हातग्या यास कमळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli130
१०५३६ आजरा कानोली गणपती धोंडी गंधवाले महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli131
१०५३७ आजरा कानोली रामू जोती चौगुला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli131
१०५३८ आजरा कानोली चाळोबा तातोबा मुळीक महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli131
१०५३९ आजरा कानोली म्हातारा धोंडी रावण यास बाबू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli131
१०५४० आजरा कानोली नाना काळूजी पाटील शंकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli131
१०५४१ आजरा कानोली तातोबा चाळू मुळीक यास चाळोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli131
१०५४२ आजरा कानोली तुकाराम राणोजी सावरतकर यास वाघोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli132
१०५४३ आजरा कानोली नरसू संतू गिलबिला महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli133
१०५४४ आजरा कानोली आपा भैरू असवला यास काशी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli134
१०५४५ आजरा कानोली दादू महादू पाटील मंजुळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli134
१०५४६ आजरा कानोली भागू सावंत यास लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli134
१०५४७ आजरा कानोली पर्वता आपा मांडेकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli135
१०५४८ आजरा कानोली विठू बाळू पोवार यास नानी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli135
१०५४९ आजरा कानोली दादू आपा सरंबळ्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli136
१०५५० आजरा कानोली बाळू राणोजी सावरतकर यास रानू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli136
१०५५१ आजरा कानोली बाळू आपा घोटण्या यास जना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli136
१०५५२ आजरा कानोली आपा सखोबा सरंबळ्या मुलगा सखोबा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli137
१०५५३ आजरा कानोली नरसू संतू गिलबीला यास लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli137
१०५५४ आजरा कानोली बंडू देसाई यास तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli137
१०५५५ आजरा कानोली बाळकू हूलपा पाटील यास तुकाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli137
१०५५६ आजरा कानोली जोती लिंगू भोगण यास तुळसा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli138
१०५५७ आजरा कानोली रामा रखमाना मुरकूट्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli139
१०५५८ आजरा कानोली चंदू बापू सरंबळ्या यास सुंद्री महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli139
१०५५९ आजरा कानोली आपा बहिरू असवल्या बाळी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli140
१०५६० आजरा कानोली हणमा लक्ष्मण चवाण यास कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli140
१०५६१ आजरा कानोली रामा सखुबा भोगण हरी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli141
१०५६२ आजरा कानोली भीमा बाळू सावंत महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli142
१०५६३ आजरा कानोली लक्ष्मण धोंडी मोळ्या कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli142
१०५६४ आजरा कानोली गणू बापू सरंबळ्या यास दत्तू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli142
१०५६५ आजरा कानोली विठा रेमजी जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli143
१०५६६ आजरा कानोली आनंदा आबा पाटील महादू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli143
१०५६७ आजरा कानोली दौवलू नाना पाटील यास भीमा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli143
१०५६८ आजरा कानोली कोंडू बाळू भोगण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli144
१०५६९ आजरा कानोली चंद्रा लक्ष्मण सावरतकर महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli144
१०५७० आजरा कानोली धोंडी आपा गंधवाला लक्ष्मण महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli144
१०५७१ आजरा कानोली विठू भोवाना पवार यास कमळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli144
१०५७२ आजरा कानोली जोती नारायण पाटील मंजुळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli144
१०५७३ आजरा कानोली बाळू रानबा भोगण यास येमना महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli144
१०५७४ आजरा कानोली सुंदरा गणू आसब्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli145
१०५७५ आजरा कानोली तानी राणोजी जाधव महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli145
१०५७६ आजरा कानोली धोंडी नरसापा मगदूम यास सखाराम महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli145
१०५७७ आजरा कानोली जोती लिंगू भोगण यास गोपाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  kanoli145
१०५७८ आजरा सोहाळे चंदू धोंडी हळवणकर यास गोपाळा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  sohale86
१०५७९ आजरा सोहाळे रानकू रामा कोंडुसकर यास धोंडी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  sohale86
१०५८० आजरा सोहाळे रकमी बाप संतू आपा माहित्या महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  sohale87
१०५८१ आजरा सोहाळे आपा बिन आपग्या दळवी महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  sohale87
१०५८२ आजरा सोहाळे आपा बाबाजी दोरुगडा महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  sohale88
१०५८३ आजरा सरोळी जोती सखोबा पाटील यास दत्तू महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli1
१०५८४ आजरा सरोळी कलवा भागोजी देसाई  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli2
१०५८५ आजरा सरोळी बाबाजी नरू केसरकर यास तानी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli2
१०५८६ आजरा सरोळी नरसू बाळू पाटील यास विठू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli2
१०५८७ आजरा सरोळी दत्तू येसबा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli3
१०५८८ आजरा सरोळी दत्तू विठू पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli3
१०५८९ आजरा सरोळी संतू भावाना पाटील यास जना  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli3
१०५९० आजरा सरोळी बापू नरू शेडेकर यास सानू  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli3
१०५९१ आजरा सरोळी रावजी रखमाजी पाटील यास दत्तू   महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli3
१०५९२ आजरा सरोळी भीमा धोंडी घाटग्या यास राणी  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli4
१०५९३ आजरा सरोळी संत्या मायापा पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli5
१०५९४ आजरा सरोळी चंद्रा राऊ पाटील  महसूल विभाग जन्म-मृत्यू नोंद उतारा  saroli6
१०५९५ आजरा बहिरेवाडी  भागू कोम कालू चऊगला  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi475
१०५९६ आजरा बहिरेवाडी  सत्या बीन बाबाजी सित्रा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi475
१०५९७ आजरा बहिरेवाडी  गवरी कोम कृष्णा सिंदया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi476
१०५९८ आजरा बहिरेवाडी  म्हादू बीन बाबू मोठया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi476
१०५९९ आजरा बहिरेवाडी  आबा बीन सुभाना कडाकण्यास यास मुलगी ताई महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi476
१०६०० आजरा बहिरेवाडी  हरी बीन बाबाजी सिंदया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi477
१०६०१ आजरा बहिरेवाडी  राणी कोम बाबाजी सींत्रा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi477
१०६०२ आजरा बहिरेवाडी  ताणी कोम जिवबा जोधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi478
१०६०३ आजरा बहिरेवाडी  जीवबा बीन सीदाप्पा जोधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi479
१०६०४ आजरा बहिरेवाडी  ताणी कोम सभु कडाकण्या महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi479
१०६०५ आजरा बहिरेवाडी  बया कोम मानापा जोधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi479
१०६०६ आजरा बहिरेवाडी  चट्री कोम रावजी जोधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi479
१०६०७ आजरा बहिरेवाडी  बाबू लक्ष्मण सीपुरकर मुलगा सीवराम महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi479
१०६०८ आजरा बहिरेवाडी  ताई बाप मानापा जोधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi480
१०६०९ आजरा बहिरेवाडी  रामा रावजी जुधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi480
१०६१० आजरा बहिरेवाडी  माणापा लक्ष्मण जुधळयां महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi480
१०६११ आजरा बहिरेवाडी  बचाई कोम संतु जुधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi480
१०६१२ आजरा बहिरेवाडी  जोती बीन बहीरु कापसे  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi481
१०६१३ आजरा बहिरेवाडी  तुळसा बीन बाळू सिंत्रया मुलगी समी महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi481
१०६१४ आजरा बहिरेवाडी  ताईवा कोम संतू जुधळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi482
१०६१५ आजरा बहिरेवाडी  बाळू बीर लक्ष्मण गोरुल्या रा बहीरेवाडी यास मुलगी बया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi482
१०६१६ आजरा बहिरेवाडी  आपा संतू तालखेकर यांसी मुलगी सुंदरी महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi483
१०६१७ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मी बाप काळू चौलगा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi485
१०६१८ आजरा बहिरेवाडी  मुलगा यसबा रावजी आडावकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi485
१०६१९ आजरा बहिरेवाडी  राम देवबा वासकर मुलगी वीटी महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi486
१०६२० आजरा बहिरेवाडी  मैना कोम संतू डावल्या महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi487
१०६२१ आजरा बहिरेवाडी  तानी कोम बाळू वासकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi488
१०६२२ आजरा बहिरेवाडी  बापू बीन सुभाना सींदा यास मुलगा सभा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi488
१०६२३ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मी कोम बहीरु चऊगल्ला महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi489
१०६२४ आजरा बहिरेवाडी  संतू बीन धोंडी टंगडया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi489
१०६२५ आजरा बहिरेवाडी  बाळा कोम म्हादू टेंगडया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi489
१०६२६ आजरा बहिरेवाडी  बाबू बीन सीवबा कडाकणे यास मुलगा विठोबा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi489
१०६२७ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण बीन जोती ढोणूकशा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi490
१०६२८ आजरा बहिरेवाडी  संतू बीन चंद्राप्पा सावंत महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi490
१०६२९ आजरा बहिरेवाडी  सुभाना बीन बाबाजी मिसाळ महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi490
१०६३० आजरा बहिरेवाडी  धोंडू बाप भागोजी कळक्या यास मुलगी चंदा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi490
१०६३१ आजरा बहिरेवाडी  नाना बाप रामा वासकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi491
१०६३२ आजरा बहिरेवाडी  जीऊ कोम भागोजी अत्याळकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi491
१०६३३ आजरा बहिरेवाडी  बीन बाळू वाटया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi491
१०६३४ आजरा बहिरेवाडी  सावळा बीन संतू सीपुरकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi492
१०६३५ आजरा बहिरेवाडी  लींगवा कोम रावजी पोवार महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi492
१०६३६ आजरा बहिरेवाडी  सुभाना बीन काळू वासकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi493
१०६३७ आजरा बहिरेवाडी  तुळसा कोम बाळू पालवे महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi493
१०६३८ आजरा बहिरेवाडी  शीताराम बीन लक्ष्मण पालवे महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi493
१०६३९ आजरा बहिरेवाडी  संतू बीन सुबराव बाटया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi493
१०६४० आजरा बहिरेवाडी  नाना बीन बाबू मो-या महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi493
१०६४१ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण बीन म्हादू मोहित्या यास मुलगी जना महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi493
१०६४२ आजरा बहिरेवाडी  गंगा कोम रावजी चव्हाण  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi494
१०६४३ आजरा बहिरेवाडी  काळू बीन बापू दुगल यास मुलगा धोंडी महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi495
१०६४४ आजरा बहिरेवाडी  हणमंता बीन आपा घरपणकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi496
१०६४५ आजरा बहिरेवाडी  हरीआई चंदा बाल लक्ष्मण दुगल महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi496
१०६४६ आजरा बहिरेवाडी  आकू कोम वीठोबा घेवरे महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi496
१०६४७ आजरा बहिरेवाडी  चंदा आई धोंडी बाप भागोजी कळक्या  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi497
१०६४८ आजरा बहिरेवाडी  चंदा बाप लक्ष्मण दुगम यास मुलगी आकू महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi497
१०६४९ आजरा बहिरेवाडी  राणू कोम संतू ढामणकर  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi498
१०६५० आजरा बहिरेवाडी  बच्याई कोम दाजी कोष्टकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi498
१०६५१ आजरा बहिरेवाडी  जोती बीन संतू डाव-या यास मुलगा बहीरुख महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi498
१०६५२ आजरा बहिरेवाडी  काळू बीन संतू डाव-या यास मुलगी वीठा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi498
१०६५३ आजरा बहिरेवाडी  बाळू बीन सुभाना  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi499
१०६५४ आजरा बहिरेवाडी  आबा बीन तातोबा केसरकर यास मुलगा बाळू महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi499
१०६५५ आजरा बहिरेवाडी  रामा देवबा वासकर यास मुलगी गंगा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi500
१०६५६ आजरा बहिरेवाडी  केदारी बीन सठवू पोवार यास मुलगी गंगा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi500
१०६५७ आजरा बहिरेवाडी  कमळा बाप धोंडी ढोणूकशा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi501
१०६५८ आजरा बहिरेवाडी  बाळाई बाप बापू इंचनाळकर महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi501
१०६५९ आजरा बहिरेवाडी  हणमंता सठवू पोवार मुलगी कृष्णी महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi502
१०६६० आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन सीद्राम  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi502
१०६६१ आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन बापू पोटया वडरगेकर मुलगा गणेशा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi503
१०६६२ आजरा बहिरेवाडी  संतू बीन केदारी जुधंळया मुलगा धोंडीबा  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi503
१०६६३ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण आपा गोजी-या  मुलगा धोंडीबा  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi504
१०६६४ आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन सखोबा मोहित्या मुलगा सखोबा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi504
१०६६५ आजरा बहिरेवाडी  बाळी बाप बाळकू घेवडा  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi505
१०६६६ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण बीन बाबाजी ईंचनाळकर मुलगा बाळू महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi506
१०६६७ आजरा बहिरेवाडी  बाबू बीन नरु मीसळ यास मुलगा काळया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi506
१०६६८ आजरा बहिरेवाडी  धोंडी लक्ष्मण चऊथळा यास मुलगा महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi506
१०६६९ आजरा बहिरेवाडी  काळू संतू कडालग्या यास मुलगा गुंडू महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi506
१०६७० आजरा बहिरेवाडी  संतू सुभाना अत्याळकर यास मुलगी बया महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi507
१०६७१ आजरा बहिरेवाडी  रानी कोम आपा जोंधळया  महसूल  जन्म/मृत्यू नोंद रजिस्टर  bahirewadi508
१०६७२ आजरा बहिरेवाडी  रामा बाप बाळू बीन सुभाना महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi509
१०६७३ आजरा बहिरेवाडी  जीवती बाप बाळू बीन लक्ष्मण श्रीपुरकर महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi509
१०६७४ आजरा बहिरेवाडी  भागोजी बाप नाना डोणूकशा महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi510
१०६७५ आजरा बहिरेवाडी  काळू बाप भैरु शवाळा महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi510
१०६७६ आजरा बहिरेवाडी  सूभाना बाप सतू बीन सुभाना ईचनाळकर महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi510
१०६७७ आजरा बहिरेवाडी  ब-या बाप जीवबा बीज रामा ईंचनाळकर महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi510
१०६७८ आजरा बहिरेवाडी  चांगू बाप सरनोबा बीन वांग्रूबा नींगुडणेकर महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi511
१०६७९ आजरा बहिरेवाडी  बाळू बीन आपाजी जासूर महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi512
१०६८० आजरा बहिरेवाडी  बहीरु बीन आपाजी करपे महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi512
१०६८१ आजरा बहिरेवाडी  जोती बीन आपाजी विसन्या याची मुलगी आऊ महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi512
१०६८२ आजरा बहिरेवाडी  काळू बाप धोंडी जोधळे याची मुलगी संकू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi512
१०६८३ आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन बाबाजी कासरे करपूर गावंकर यांचा मलुगा बायाजी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi513
१०६८४ आजरा बहिरेवाडी  सतेबा कोम तातोबा दळवी महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi514
१०६८५ आजरा बहिरेवाडी  सऊ बीन बापू रनदिन्या यांचा मूलगा बापू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi514
१०६८६ आजरा बहिरेवाडी  धोंडी बीन बापू चबूलगा मतीवाडकर यांचा मुलगा जोती महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi514
१०६८७ आजरा बहिरेवाडी  रानाजी बीन बाबू रहिगडा यांचा मुलगा जीवबा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi515
१०६८८ आजरा बहिरेवाडी  जोती बाप बाळू रहीगडा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi516
१०६८९ आजरा बहिरेवाडी  भैर बीन सुभाना सींदा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi516
१०६९० आजरा बहिरेवाडी  नाना बीन कासीबा कडकणा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi517
१०६९१ आजरा बहिरेवाडी  येमणी बाप मारुती काळया महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi518
१०६९२ आजरा बहिरेवाडी  संता बाप आपा डावरण्या महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi518
१०६९३ आजरा बहिरेवाडी  सीवबा बीन काळू कडाकणा याची  मुलगी बी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi518
१०६९४ आजरा बहिरेवाडी  सरबोजा बीन आपा तोरसकर महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi518
१०६९५ आजरा बहिरेवाडी  नानाप्पा बाप मानापा जोधळया महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi519
१०६९६ आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन बापूर चरुगला महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi519
१०६९७ आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन बापूर चरुगला महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi519
१०६९८ आजरा बहिरेवाडी  काळू बीन भरु मो-या महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi519
१०६९९ आजरा बहिरेवाडी  राघु बीन सीदू नाजरी याचा मुलगा  रामा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi520
१०७०० आजरा बहिरेवाडी  आप्पा बीन राघू मीसळया महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi520
१०७०१ आजरा बहिरेवाडी  बाळू बीन सिदू अव-या याचा मुलगा  अपा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi520
१०७०२ आजरा बहिरेवाडी  सतू बीन आप्पाजी तोरस्कर महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi521
१०७०३ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण बीन बाळू मिसाळ महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi521
१०७०४ आजरा बहिरेवाडी  बापू बीन रामा आत्याळकर मुलगा लक्ष्मण महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi521
१०७०५ आजरा बहिरेवाडी  बापू बीन भिमा निंगूडगेकर याची मुलगी बाळी महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi521
१०७०६ आजरा बहिरेवाडी  संतू बीन धोंडी जोंधळया याची मुलगी धोंडी महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi521
१०७०७ आजरा बहिरेवाडी  आऊ बाप कासीबा कडलगा महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi522
१०७०८ आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन भागोजी साठया मुमेवाडीकर याची चंदेरी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi522
१०७०९ आजरा बहिरेवाडी  भागोजी बीन रामा ईचनाळकर याचा मुलगा सतबा ऊर्फे नवखू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi522
१०७१० आजरा बहिरेवाडी  तात्या बीन पारु जोधळया याचा मुलगा बहिरु महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi522
१०७११ आजरा बहिरेवाडी  गवरी बाप आपा शिदबा महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi523
१०७१२ आजरा बहिरेवाडी  बाबाजी बीन राघू साठया मुमेवाडीकर याचा मुलगा विठोबा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi523
१०७१३ आजरा बहिरेवाडी  दारकू कोप सरकोबा मो-या महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi523
१०७१४ आजरा बहिरेवाडी  बाबाजी बीन तातोबा साळवी याची मुलगी आऊ महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi523
१०७१५ आजरा बहिरेवाडी  बाळू बीन सीदू सुभाना महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi524
१०७१६ आजरा बहिरेवाडी  केदारी बीन पारु जाधव्या याची मुलगी भागू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi524
१०७१७ आजरा बहिरेवाडी  आनंदा सुभाना कापशा याचा मुलगा  सुभाना महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi524
१०७१८ आजरा बहिरेवाडी  कृष्णा बीन रामा साळेखा गडहिंग्लजकर मुलगा रामा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi525
१०७१९ आजरा बहिरेवाडी  जोती बीन आपाजी पोवार याचा मुलगा रामा ऊर्फे सुभाना महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi525
१०७२० आजरा बहिरेवाडी  बाबू बीन हिरु मिसाळ मुलगी येमणी ऊर्फे सकी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi525
१०७२१ आजरा बहिरेवाडी  आई सोनी बहीरेवाडीकर ईचा याचा मुलगा कृष्णा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi525
१०७२२ आजरा बहिरेवाडी  आवबा बीन नरसू गोरुल्या याची मुलगी आकू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi525
१०७२३ आजरा बहिरेवाडी  सकू कोम सीवाप्पा कडालगा महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi526
१०७२४ आजरा बहिरेवाडी  मानाई कोम रानोजी पोवार महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi526
१०७२५ आजरा बहिरेवाडी  सुखराव बीन बापू ढाणूकशा याची मुलगी कृष्णी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi526
१०७२६ आजरा बहिरेवाडी  संतू मीन सुबाना दामणेकर याची मुलगी ईडू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi526
१०७२७ आजरा बहिरेवाडी  म्हादू बीन सीवाना फाळक्या याची मुलगी बाळी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi526
१०७२८ आजरा बहिरेवाडी  म्हादू बीन सुभालना मोहित्या याची मुलगी  जया महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi526
१०७२९ आजरा बहिरेवाडी  आप्पा बीन बापू सित्रया मुलगी रमा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi526
१०७३० आजरा बहिरेवाडी  मानापा बीन बहिरु कडाळकणा याची मुलगी संता महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi527
१०७३१ आजरा बहिरेवाडी  म्हादू बीन सखोबा कडाकणा याची मुलगा सखोबा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi527
१०७३२ आजरा बहिरेवाडी  संतू बीन रामोजी जाधवया याचा मुलगा म्हादू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi527
१०७३३ आजरा बहिरेवाडी  रामा बीन रामोजी तांबडया आकूलवाडकर याचा मुलगा बाळू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi527
१०७३४ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण बीन बापू चरुलगा याची मुलगी सुदरी (सुंद्री ) महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi527
१०७३५ आजरा बहिरेवाडी  बाळ बीन लक्ष्मण सीपूरकर महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi527
१०७३६ आजरा बहिरेवाडी  बाबाजी बीन जोधळया याचा मुलगा बाळू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi528
१०७३७ आजरा बहिरेवाडी  कृष्णा आई सानी  बहिरेवाडीकर महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi528
१०७३८ आजरा बहिरेवाडी  सखोबा बाप म्हादू कडाबया महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi528
१०७३९ आजरा बहिरेवाडी  जीवणा बीन देवा घेवडा याचा मुलगा काळू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi528
१०७४० आजरा बहिरेवाडी  म्हादू बीन बाळू रहीगडा याचा मुलगा आप्पा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi528
१०७४१ आजरा बहिरेवाडी  लिंबा बाप बाबाजी जोधळया महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi529
१०७४२ आजरा बहिरेवाडी  आपा बीन भागोजी सिंदा याचा  मुलगा भागोजी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi529
१०७४३ आजरा बहिरेवाडी  बया बाप आपा मिसाळ महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi530
१०७४४ आजरा बहिरेवाडी  कोडू कोम कुशाबा कोडुसकर महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi530
१०७४५ आजरा बहिरेवाडी  सीदू बीन आपाजी हवलदार मुलगी गौरा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi530
१०७४६ आजरा बहिरेवाडी  मानापा बीन लक्ष्मण जोंधळया महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi530
१०७४७ आजरा बहिरेवाडी  सुभाना बीन बाबाजी मिसाळ याची मुलगी बया महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi531
१०७४८ आजरा बहिरेवाडी  गुंडू बीन सीदू गोजारी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi532
१०७४९ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण बीरन तात्या साळवी याचा मुलगी गंगा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi532
१०७५० आजरा बहिरेवाडी  संतू बीन खत्रू कडाकणा महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi532
१०७५१ आजरा बहिरेवाडी  बहीरु बीन आपा सांबत याचा मुलगा बाळू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi532
१०७५२ आजरा बहिरेवाडी  बाळकू बीन बापू कडाकणा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi533
१०७५३ आजरा बहिरेवाडी  लक्ष्मण बीन बाळू कापसा याचा मुलगा सीताराम महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi534
१०७५४ आजरा बहिरेवाडी  बाळू बीन पारु जोधळया महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi534
१०७५५ आजरा बहिरेवाडी  नाना बीन कासिबा कडाकणा याचा मुलगा बाळू महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi534
१०७५६ आजरा बहिरेवाडी  मानकू बीन बाळू मोहित्या याची मुलगी इठी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi534
१०७५७ आजरा बहिरेवाडी  आऊ बापू जोती शिंत्रे महसूल मृत्यू नोंद रजिष्टर bahirewadi534
१०७५८ आजरा बहिरेवाडी  आपा बीन बापू चौघूला महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi535
१०७५९ आजरा बहिरेवाडी  सुभाना बीन बाबाजी दिवटया याचा मुलगा आंबाजी महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi536
१०७६० आजरा बहिरेवाडी  गंगाजी बीन आपा गोप्या चवाणवाडीकर याचा मुलगा हरी आपा चोरग्या महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi536
१०७६१ आजरा बहिरेवाडी  बाबाजी बाप जोतबा रेगरा याचा मुलगा रामा महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi536
१०७६२ आजरा बहिरेवाडी  बाबाजी बीन जीवबा शिंत्रे महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi537
१०७६३ आजरा बहिरेवाडी  गोपाळा बीन लक्ष्मण यादव याचा मुलगा तुकाराम महसूल जन्म नोंद रजिष्टर bahirewadi537
१०७६४ आजरा वझरे शिवा राणोजी ताटेकर यास सखाराम  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare27
१०७६५ आजरा वझरे आपा गणू जाधव यास मुलगा मयत महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare27
१०७६६ आजरा वझरे राघू मानकू रोडया यास तुकाराम महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare27
१०७६७ आजरा वझरे गोविंद राघू पाटील यास तानी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare27
१०७६८ आजरा वझरे धोंडी रामा शिंदे  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare28
१०७६९ आजरा वझरे बाबू भैरू घम्या यास सुंदरी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare28
१०७७० आजरा वझरे शिवबा भिवा पाटील महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare29
१०७७१ आजरा वझरे शिवा म्हादू पाटील यास म्हादू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare29
१०७७२ आजरा वझरे नाना लकूळा सिंदा यास जनी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare29
१०७७३ आजरा वझरे भोवाना म्हादू जाधव यास चंद्री महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare30
१०७७४ आजरा वझरे बाळा आपा जाधव कोंडी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare31
१०७७५ आजरा वझरे शिवा लकूळा शिंदा यास तुळसी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare31
१०७७६ आजरा वझरे आबा भैरू घम्या यास तानी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare31
१०७७७ आजरा वझरे राणबा कोंडी रोडा यास विठा महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare32
१०७७८ आजरा वझरे आबा काळू पाटील यास चंद्रया  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare32
१०७७९ आजरा वझरे सत्या बिन भावकु पाटकर यास  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare32
१०७८० आजरा वझरे विठू रावू पा यास जोती महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare33
१०७८१ आजरा वझरे शिवबा रोड्या यास तुळसी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare33
१०७८२ आजरा वझरे कृष्णा सुभाना जोशीलकर पेरनोली यास जनी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare34
१०७८३ आजरा वझरे बाबू शिवा मान्या यास गणु महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare34
१०७८४ आजरा वझरे धोंडी रामा पटकर यास जनी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare34
१०७८५ आजरा वझरे आपा गणू जाधव यास धोंडी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare35
१०७८६ आजरा वझरे बया कोम बापु पा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare35
१०७८७ आजरा वझरे नाना आपा खोत  यास विठी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare36
१०७८८ आजरा वझरे बाळा बापू पाटील यास बापू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare36
१०७८९ आजरा वझरे संतू लक्ष्मण गुंडप यास भवाना महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare36
१०७९० आजरा वझरे म्हादू राघू असवला यास राघू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare37
१०७९१ आजरा वझरे शिवा राणाजी पाटील यास तानी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare37
१०७९२ आजरा वझरे भागोजी जानबा पाटकर  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare38
१०७९३ आजरा वझरे सोनी धोंडी शिंदा महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare38
१०७९४ आजरा वझरे अकी बाप धोंडी जानकू जाधव महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare38
१०७९५ आजरा वझरे रामा भागोजी पाटकर  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare39
१०७९६ आजरा वझरे भवाना  सोमा शिंदा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare39
१०७९७ आजरा वझरे बाबू भैरू घमा यास कृष्णा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare39
१०७९८ आजरा वझरे बाबू काळू पा यास कृष्णा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare39
१०७९९ आजरा वझरे कृष्णा शिवा पाटील यास चंद्रा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare40
१०८०० आजरा वझरे बाळा लक्ष्मण पाटील यास चंद्रा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare41
१०८०१ आजरा वझरे बाळा लक्ष्मण शिंदा यास धोंडी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare41
१०८०२ आजरा वझरे बाळा बापू पा यास कमळी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare41
१०८०३ आजरा वझरे आपा गणु जाधव यास गणु महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare42
१०८०४ आजरा वझरे वाघ्या संता कुरड्या यास विठू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare42
१०८०५ आजरा वझरे शिवा राणोजी ताटेकर यास अकी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare43
१०८०६ आजरा वझरे बाबू हरी जाधव  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare44
१०८०७ आजरा वझरे नाना लकू शिंदा कमळा महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare44
१०८०८ आजरा वझरे शिव्या रखमाजी पाटील यास कमळा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare44
१०८०९ आजरा वझरे नाना आपा खोत यास रामा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare44
१०८१० आजरा वझरे रावजी माणकु जाधव यास  माणकु महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare45
१०८११ आजरा वझरे शिवा लकूळा शिंदा यास कृष्णा महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare46
१०८१२ आजरा वझरे लखनी कोम रामा बाबर महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare47
१०८१३ आजरा वझरे संतू रखमाजी पा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare48
१०८१४ आजरा वझरे शिवराम शिवाजी पा महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare48
१०८१५ आजरा वझरे तुळशी लक्ष्मण लकमा पा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare48
१०८१६ आजरा वझरे लक्ष्मण पाटील यास दत्तू  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare49
१०८१७ आजरा वझरे कृष्णा भैरू घम्या  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare50
१०८१८ आजरा वझरे बाळा लकूळा शिंदा चंद्री महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare50
१०८१९ आजरा वझरे बाबली माणकु जाधव मषनी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare50
१०८२० आजरा वझरे बाळा बापू पा विठू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare51
१०८२१ आजरा वझरे रामा परवता पटकी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare52
१०८२२ आजरा वझरे संतू नागोजी पाटकर यास कृष्णा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare52
१०८२३ आजरा वझरे कोंडी भैरू घम्या यास कमळी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare52
१०८२४ आजरा वझरे काळू बाबू पाटील यास विठोबा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare53
१०८२५ आजरा वझरे रानबा कोंडी रोड्या यास महादू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare54
१०८२६ आजरा वझरे नारू शिवबा पाटील यास रामा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare54
१०८२७ आजरा वझरे सीत्या लक्ष्मण गुंडप यास तुकाराम  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare55
१०८२८ आजरा वझरे बाळा लक्ष्मण पाटील यास मुलगी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare56
१०८२९ आजरा वझरे बाळा लक्ष्मण पाटील यास मुलगी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare56
१०८३० आजरा वझरे आपा सुबाना पा रावजी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare56
१०८३१ आजरा वझरे लक्ष्मण विठोबा गिलबिले नरसू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare57
१०८३२ आजरा वझरे बाळा सकोबा गुरव भैरू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare57
१०८३३ आजरा वझरे रावजी रामा शेटगा यास जनी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare57
१०८३४ आजरा वझरे कृष्णा शिवबा पा यास बाळकू  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare57
१०८३५ आजरा वझरे धोंडी रामा परबु यास ताणू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare57
१०८३६ आजरा वझरे परवती तुका पाटील  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare58
१०८३७ आजरा वझरे शिवा लकूळा शिंदा मुक्ती  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare58
१०८३८ आजरा वझरे रामू खंडू जाधव विष्णू  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare58
१०८३९ आजरा वझरे शिवराम अंबाजी पा जनी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare58
१०८४० आजरा वझरे परशा गणू गुजर हासुर यास रावजी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare59
१०८४१ आजरा वझरे बाबू भैरू घम्या यास चंद्रया  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare60
१०८४२ आजरा वझरे बाळा परसू पा धोंडी महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare60
१०८४३ आजरा वझरे संतू शिवबा रोड्या यास धोंडी  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare61
१०८४४ आजरा वझरे विश्राम गणू जाधव यास रामू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare62
१०८४५ आजरा वझरे रावजी आई ताई अर्जुन मंजुळा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare62
१०८४६ आजरा वझरे धोंडी आपागुंडप यास ममती महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare63
१०८४७ आजरा वझरे बाळा लकूळा शिंदा विठू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare63
१०८४८ आजरा वझरे रामा बाबाजी जाधव यास गोविंदा  महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare64
१०८४९ आजरा वझरे आपा राणबा गुंडप यास दत्तू महसुल जन्‍ममृत्‍यू रजिस्‍टर Vazare64
१०८५० आजरा  बेलेवाडी हु भाऊ बीन सोम जी सोनार महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu1
१०८५१ आजरा  बेलेवाडी हु धोंड्या कुसिव्या गुरव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu2
१०८५२ आजरा  बेलेवाडी हु रामा बाप आपा आबा बीन आनु म तांबेकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu3
१०८५३ आजरा  बेलेवाडी हु काड आदव बाबाजी जाडेवडे कर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu3
१०८५४ आजरा  बेलेवाडी हु मनोबाप सखोबा नाजुका  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu3
१०८५५ आजरा  बेलेवाडी हु आकु बाप वडू जोयवा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu4
१०८५६ आजरा  बेलेवाडी हु धोंडू बाप नाना सीटकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu4
१०८५७ आजरा  बेलेवाडी हु नाव ऊ बापाचे वोबीन नाव सखू मुधानकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu4
१०८५८ आजरा  बेलेवाडी हु सकोबा बीन महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu5
१०८५९ आजरा  बेलेवाडी हु पाई कोम धोंडू चौगुला  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu5
१०८६० आजरा  बेलेवाडी हु आकु बाप कुशा गुरव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu5
१०८६१ आजरा  बेलेवाडी हु भाऊ बाप बाबाजी बहारेल महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu5
१०८६२ आजरा  बेलेवाडी हु हरी बाप व्यंकोजी सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu5
१०८६३ आजरा  बेलेवाडी हु यसाबा भीवाजी हतकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu6
१०८६४ आजरा  बेलेवाडी हु भटरु बाप भाऊ तोरसकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu6
१०८६५ आजरा  बेलेवाडी हु रावबाब रामना देवेडकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu7
१०८६६ आजरा  बेलेवाडी हु भटणा बाप रामजी मनेराम सीदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu8
१०८६७ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बीन विठू खम-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu9
१०८६८ आजरा  बेलेवाडी हु इटा बाप बाऊ मोसरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu9
१०८६९ आजरा  बेलेवाडी हु चंद्ररी बाप कया सुदरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu10
१०८७० आजरा  बेलेवाडी हु लक्ष्मण बाप संतो बासाकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu10
१०८७१ आजरा  बेलेवाडी हु लक्ष्मण  बाप सुबराव हारेल महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu11
१०८७२ आजरा  बेलेवाडी हु सखोबा बीन नागोजी सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu12
१०८७३ आजरा  बेलेवाडी हु रावजी बाबाजी निकाड्यागंगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu12
१०८७४ आजरा  बेलेवाडी हु गंगा बापाचे नाव आपा सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu12
१०८७५ आजरा  बेलेवाडी हु  आबा बाप राम मुदाळकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu12
१०८७६ आजरा  बेलेवाडी हु सुंदरी आई आकु जोगती  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu13
१०८७७ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप वडू बाजाडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu13
१०८७८ आजरा  बेलेवाडी हु सवा बाप जामलीनी सोकड्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu13
१०८७९ आजरा  बेलेवाडी हु रामा बीन यसबा हातकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८० आजरा  बेलेवाडी हु बायण बीन लक्ष्मण रामान पा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८१ आजरा  बेलेवाडी हु हरी चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८२ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप जोती मगदूम महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८३ आजरा  बेलेवाडी हु नायण बाप सीबा घाडवी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८४ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप जोती ईवलइ तार मनकी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८५ आजरा  बेलेवाडी हु भगी बाप बाळू दिलवडी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८६ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप जोती मगदूम सीबा आपा कडपा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu14
१०८८७ आजरा  बेलेवाडी हु भागोजी बाप बाबू मनोराम सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu15
१०८८८ आजरा  बेलेवाडी हु नाना बाप आपा रामाच्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu15
१०८८९ आजरा  बेलेवाडी हु बाबल्या बाप लक्ष्मण सुपरू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu16
१०८९० आजरा  बेलेवाडी हु लक्ष्मण वीठू खमटया महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu16
१०८९१ आजरा  बेलेवाडी हु कोंडू बाप सतबा सीदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu16
१०८९२ आजरा  बेलेवाडी हु रावजी संतो ह्जासगडसुआ गळ गावकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu16
१०८९३ आजरा  बेलेवाडी हु रावजी मार्व बाळी भागळी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu16
१०८९४ आजरा  बेलेवाडी हु सुभाना बाप आसजी बाप महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu16
१०८९५ आजरा  बेलेवाडी हु बाळ्या बाप भाऊ तोरसकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu17
१०८९६ आजरा  बेलेवाडी हु सकू कोम सुबाना भाऊ गा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu17
१०८९७ आजरा  बेलेवाडी हु लक्ष्मण बाप तार याडपरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu17
१०८९८ आजरा  बेलेवाडी हु राणबा बीन आबाजी मिसाळ  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०८९९ आजरा  बेलेवाडी हु संती बाप बंटी जगीवण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०० आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप टली जोगतीण  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०१ आजरा  बेलेवाडी हु सकोबा बाप रावजी माळकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०२ आजरा  बेलेवाडी हु रामा बाप आपा देवर्डे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०३ आजरा  बेलेवाडी हु संती बाप लीहरी जगावण  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०४ आजरा  बेलेवाडी हु सानी बाप सीतावण घोरपडे महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०५ आजरा  बेलेवाडी हु नाना बाप सकोबा नावर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०६ आजरा  बेलेवाडी हु नहातारा बाप बाबासो साळुख  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu18
१०९०७ आजरा  बेलेवाडी हु तातोबा बीन मानकू सिंडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu19
१०९०८ आजरा  बेलेवाडी हु जीऊ बाप बाबाजी निकाडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu19
१०९०९ आजरा  बेलेवाडी हु आकु बाप आबा सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu19
१०९१० आजरा  बेलेवाडी हु बापू मानाजी खटी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu20
१०९११ आजरा  बेलेवाडी हु यळू आई वड वीजना बाप कृष्णा डषण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu20
१०९१२ आजरा  बेलेवाडी हु टलु बाप दिरू जंगम महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu20
१०९१३ आजरा  बेलेवाडी हु धोंडू बाप तात्या सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu20
१०९१४ आजरा  बेलेवाडी हु बाला बाप धोंडू चौगुला  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu21
१०९१५ आजरा  बेलेवाडी हु कृष्णा बाप संदू शेटगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu21
१०९१६ आजरा  बेलेवाडी हु समी बाप तुका मुदाळकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu21
१०९१७ आजरा  बेलेवाडी हु रामा बाप सांडू शेटगा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu21
१०९१८ आजरा  बेलेवाडी हु धोंडू बाप लक्ष्मण सुपन  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu21
१०९१९ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाबू यसू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu22
१०९२० आजरा  बेलेवाडी हु नंतर सु बाप दिरू बन ये-या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu22
१०९२१ आजरा  बेलेवाडी हु आकु बाप दवजीलया महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu22
१०९२२ आजरा  बेलेवाडी हु गोविंदा बाप जोती मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu22
१०९२३ आजरा  बेलेवाडी हु बाळ्या बाप वंदू शंशर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu22
१०९२४ आजरा  बेलेवाडी हु रागो बाप भाऊ तुक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu23
१०९२५ आजरा  बेलेवाडी हु आपा बीन रानजी माळवेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu23
१०९२६ आजरा  बेलेवाडी हु भीवा बाप ह्खमकरसर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu23
१०९२७ आजरा  बेलेवाडी हु तुका कोम तुमाजी सिंदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu24
१०९२८ आजरा  बेलेवाडी हु हजा कोम राम चम नुना महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu24
१०९२९ आजरा  बेलेवाडी हु हजा कोम बाबाजी वावडे महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu24
१०९३० आजरा  बेलेवाडी हु चाळू कोम नसमयळ्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu25
१०९३१ आजरा  बेलेवाडी हु जई राम मसू शेटगा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu25
१०९३२ आजरा  बेलेवाडी हु दाजी बाप सुबरा भाऊ सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu25
१०९३३ आजरा  बेलेवाडी हु भीवा  बाप बाळा सुबभाट व्यापावगेकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu25
१०९३४ आजरा  बेलेवाडी हु  भीवा बाप राम आकु बाप रामा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu25
१०९३५ आजरा  बेलेवाडी हु अनंता दाजी मुकादम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu26
१०९३६ आजरा  बेलेवाडी हु धोंड्या बाप बाळा चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu26
१०९३७ आजरा  बेलेवाडी हु सुरी बाप वजू कदम महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu26
१०९३८ आजरा  बेलेवाडी हु चंदरी बाप व्यंकाजी भाऊ चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu26
१०९३९ आजरा  बेलेवाडी हु धोंडू बाप लक्ष्मण आकुल्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu26
१०९४० आजरा  बेलेवाडी हु अनंता बाजी मुकादम   महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu27
१०९४१ आजरा  बेलेवाडी हु चंद्री महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu27
१०९४२ आजरा  बेलेवाडी हु भानू बाप तुळया भोईटा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu27
१०९४३ आजरा  बेलेवाडी हु यसी कोम तुक्या साळकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu28
१०९४४ आजरा  बेलेवाडी हु काई जी कोम बंदाजी साळुखे महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu28
१०९४५ आजरा  बेलेवाडी हु बाळी बाप साकल्या सावंत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu28
१०९४६ आजरा  बेलेवाडी हु कृष्णा कोम सदू सिंदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu28
१०९४७ आजरा  बेलेवाडी हु गवरी बाप केणरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu28
१०९४८ आजरा  बेलेवाडी हु सक्या लक्ष्मण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu29
१०९४९ आजरा  बेलेवाडी हु बाळा बाप रामा माळवेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu29
१०९५० आजरा  बेलेवाडी हु विरजा बाप जोती भाऊ पळी /जुऊळा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu29
१०९५१ आजरा  बेलेवाडी हु संती बाप रागो मुदाळकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu30
१०९५२ आजरा  बेलेवाडी हु चीमा कोम गणबा जाना  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu30
१०९५३ आजरा  बेलेवाडी हु रामल्या बाप बाबाजी सुभाना माळवणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu30
१०९५४ आजरा  बेलेवाडी हु अनी बाप साळू बोभाटीव महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu31
१०९५५ आजरा  बेलेवाडी हु जोटरु बाप सकोबा बंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu31
१०९५६ आजरा  बेलेवाडी हु भटरु बाप यकोबा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu32
१०९५७ आजरा  बेलेवाडी हु रामा बाप सक्या (बना) महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu32
१०९५८ आजरा  बेलेवाडी हु संती बमन तारडेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu33
१०९५९ आजरा  बेलेवाडी हु धोंडू बाप लक्ष्या  सुपनी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu34
१०९६० आजरा  बेलेवाडी हु कृष्णा बापाचे नाव सखोबा बीन माणजी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu34
१०९६१ आजरा  बेलेवाडी हु साळू वीणा नो सद जामोणा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu34
१०९६२ आजरा  बेलेवाडी हु बापाचे नाव साळू दनको जाडाळा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu34
१०९६३ आजरा  बेलेवाडी हु मैना बाप बाबाजी दित्तुरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu35
१०९६४ आजरा  बेलेवाडी हु रामा बाप रकमा खामकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu35
१०९६५ आजरा  बेलेवाडी हु जिऊ बाप रावजी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu36
१०९६६ आजरा  बेलेवाडी हु कृष्णा बाबू सीदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu36
१०९६७ आजरा  बेलेवाडी हु बाबाजी शंकर साळुखे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu36
१०९६८ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप बळवंत डाळा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu37
१०९६९ आजरा  बेलेवाडी हु दाजी बाप सुबराव सीदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu37
१०९७० आजरा  बेलेवाडी हु जीवबा आण्णा  मोढेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu37
१०९७१ आजरा  बेलेवाडी हु बाळा बाप मा-या कडेकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu37
१०९७२ आजरा  बेलेवाडी हु चंद्री बाप बापू तिकार महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu38
१०९७३ आजरा  बेलेवाडी हु रागो बाप नाना कडकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu39
१०९७४ आजरा  बेलेवाडी हु लळा बाप बाईसी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu39
१०९७५ आजरा  बेलेवाडी हु सिवना बाबा नाना मुदाळ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu39
१०९७६ आजरा  बेलेवाडी हु तुका बाप रावजी माळवकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu39
१०९७७ आजरा  बेलेवाडी हु मार बाप बाबाजी भडवडर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu40
१०९७८ आजरा  बेलेवाडी हु राजू बाप जीवबा करळ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu40
१०९७९ आजरा  बेलेवाडी हु बाबू बाप रावजी मो-या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu40
१०९८० आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप लक्ष्मण सुंदर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu41
१०९८१ आजरा  बेलेवाडी हु पारवती बाप यक्या खामकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu41
१०९८२ आजरा  बेलेवाडी हु व्यंकोबा सळू मल वेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu42
१०९८३ आजरा  बेलेवाडी हु तानी बाप वना यमुकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu42
१०९८४ आजरा  बेलेवाडी हु नाना बाप रावजी मोरे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu42
१०९८५ आजरा  बेलेवाडी हु कोंड्या बाप बाबाजी मडुसाकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu43
१०९८६ आजरा  बेलेवाडी हु धोंड्या बाप भागोजी रासम महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu44
१०९८७ आजरा  बेलेवाडी हु सनी बाप बाबाजी रामवड महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu44
१०९८८ आजरा  बेलेवाडी हु संता बाप भीऊ तोडकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu44
१०९८९ आजरा  बेलेवाडी हु आकु कोम संदू मुदाळकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu45
१०९९० आजरा  बेलेवाडी हु रानी बाप नाना संतू भिवाडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu45
१०९९१ आजरा  बेलेवाडी हु कृष्णी बाप आवरकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu45
१०९९२ आजरा  बेलेवाडी हु मंजुळा बाप राणी वनार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu46
१०९९३ आजरा  बेलेवाडी हु बाबाजी बीन लक्ष्मणची कोडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu46
१०९९४ आजरा  बेलेवाडी हु धोंडू बाप बापू सीदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu46
१०९९५ आजरा  बेलेवाडी हु भागोजी बाबा डमरोळा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu47
१०९९६ आजरा  बेलेवाडी हु जा-या बाप रघव जयराम सिंदा गंगा बन भाऊ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu47
१०९९७ आजरा  बेलेवाडी हु बाळू मनकू गावंडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu48
१०९९८ आजरा  बेलेवाडी हु बाळा बीन बाबाजी साळ्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu48
१०९९९ आजरा  बेलेवाडी हु दाजी सावडेकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu48
११००० आजरा  बेलेवाडी हु बापू बावल्या भागोजी रामणया  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu49
११००१ आजरा  बेलेवाडी हु भाऊ बाप गुळ्या भोईटा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu49
११००२ आजरा  बेलेवाडी हु बाळा बीन सलीसिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu49
११००३ आजरा  बेलेवाडी हु भीवा दाजी सीदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu50
११००४ आजरा  बेलेवाडी हु आबा बाप आत्माराम मोरया महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu50
११००५ आजरा  बेलेवाडी हु बाळी बाप सखोबा मनुका  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu50
११००६ आजरा  बेलेवाडी हु आपा बाप गंगू भोईटे महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu50
११००७ आजरा  बेलेवाडी हु सकू आड सुमीन  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu51
११००८ आजरा  बेलेवाडी हु चंद्री बाप लक्ष्मण सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu51
११००९ आजरा  बेलेवाडी हु जना बाप दही सीदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu51
११०१० आजरा  बेलेवाडी हु धोंडू बाप भाऊ तारळकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu52
११०११ आजरा  बेलेवाडी हु राणी बाप धोंडू परवता चौगुले  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu52
११०१२ आजरा  बेलेवाडी हु आकु बाप लहू केसणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu53
११०१३ आजरा  बेलेवाडी हु हारव लक्ष्मण नावडकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu53
११०१४ आजरा  बेलेवाडी हु सको बाप रामा मावलकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu53
११०१५ आजरा  बेलेवाडी हु सुंदरी बाप सदू परीट महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu54
११०१६ आजरा  बेलेवाडी हु बाबा सीत बेटाकलर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu54
११०१७ आजरा  बेलेवाडी हु राणू कोम अनंत तांबेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu55
११०१८ आजरा  बेलेवाडी हु बाळा कोम मनेराम सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu55
११०१९ आजरा  बेलेवाडी हु तुळशी बाप तोरसकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu55
११०२० आजरा  बेलेवाडी हु टली बाप बाबुराव सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu55
११०२१ आजरा  बेलेवाडी हु बुकोम कोनजी सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu56
११०२२ आजरा  बेलेवाडी हु रकमी बाप बाबू मनेराम सीदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu56
११०२३ आजरा  बेलेवाडी हु मरगी बाप बाबाजी दिमू केरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu56
११०२४ आजरा  बेलेवाडी हु बाप व्यकाजी सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu57
११०२५ आजरा  बेलेवाडी हु गव-या बाप भीऊ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu57
११०२६ आजरा  बेलेवाडी हु बापू टवण लक्षु सुभा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu58
११०२७ आजरा  बेलेवाडी हु बाप बाबू कदम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu58
११०२८ आजरा  बेलेवाडी हु भागोजी बाप बाळ या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu58
११०२९ आजरा  बेलेवाडी हु बाबू बाप रामा सीकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu59
११०३० आजरा  बेलेवाडी हु लक्षुमण बीन बाळा केड्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu59
११०३१ आजरा  बेलेवाडी हु मुगवी बान कुशाल ओसकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu60
११०३२ आजरा  बेलेवाडी हु जना कोम लक्ष्मण चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu60
११०३३ आजरा  बेलेवाडी हु जीवणी बाप मीरू बगण्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu60
११०३४ आजरा  बेलेवाडी हु मरगी हर रावजी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu60
११०३५ आजरा  बेलेवाडी हु सको बाबू शेटगा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu61
११०३६ आजरा  बेलेवाडी हु रावजी बाप आबा ताबेकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu61
११०३७ आजरा  बेलेवाडी हु रामा आई आयणी जोगती महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu61
११०३८ आजरा  बेलेवाडी हु राणी कोम विठू मुदाळकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu61
११०३९ आजरा  बेलेवाडी हु हरी बाप विठू मुदाळकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu61
११०४० आजरा  बेलेवाडी हु जिऊ कोम जीवबानाईक  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu61
११०४१ आजरा  बेलेवाडी हु भीवरा आप आवसी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu61
११०४२ आजरा  बेलेवाडी हु लक्ष्मी कोम चंद्री जगताप महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu62
११०४३ आजरा  बेलेवाडी हु संती कोम माणकु भाडया  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu62
११०४४ आजरा  बेलेवाडी हु बाबाजी बिन बीन दाजी तांबेकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu62
११०४५ आजरा  बेलेवाडी हु बाबू बीन बाबजी सीकार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu63
११०४६ आजरा  बेलेवाडी हु आपा संदू मुदाळकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu63
११०४७ आजरा  बेलेवाडी हु बयाबाप सतोबा सिंदा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu63
११०४८ आजरा  बेलेवाडी हु तुळसा बाप रामा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu63
११०४९ आजरा  बेलेवाडी हु राघू बाप रकमा मो-या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu63
११०५० आजरा  बेलेवाडी हु रामा सुभाना पा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu64
११०५१ आजरा  बेलेवाडी हु नाना बाप जीवबा बोरले महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu64
११०५२ आजरा  बेलेवाडी हु कोंडू बाप टल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu64
११०५३ आजरा  बेलेवाडी हु बाप आपा गवंडी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu65
११०५४ आजरा  बेलेवाडी हु सुंदरी कोम यमो बे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu66
११०५५ आजरा  बेलेवाडी हु भीव कदारी भोईटे महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu66
११०५६ आजरा  बेलेवाडी हु चंगू बीन तुका  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu67
११०५७ आजरा  बेलेवाडी हु गणू भरू होन्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu67
११०५८ आजरा  बेलेवाडी हु जयराम बाप बाजू कदम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu67
११०५९ आजरा  बेलेवाडी हु जणू बापू रामा यादव महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu67
११०६० आजरा  बेलेवाडी हु बाळकी कोम रावजी सिकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu68
११०६१ आजरा  बेलेवाडी हु मोरया बीन काणकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu68
११०६२ आजरा  बेलेवाडी हु ताई बाप जोती महादू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu68
११०६३ आजरा  बेलेवाडी हु नागली बाप कामा वाडी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu68
११०६४ आजरा  बेलेवाडी हु तुळशी बाप  जिऊ बहा जयो महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu69
११०६५ आजरा  बेलेवाडी हु बाळू बीन खामकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu69
११०६६ आजरा  बेलेवाडी हु नाना बाप आपा खामकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर belevadihu70
११०६७ आजरा  धामणे राऊ बिन आपा मांड्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane1
११०६८ आजरा  धामणे राणी बाप धाडू बिन वडबर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane1
११०६९ आजरा  धामणे भागोजी बिन आबा मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane1
११०७० आजरा  धामणे लक्ष्मण बाबाजी यकल चा मगा यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane1
११०७१ आजरा  धामणे भैरू बिन भागोजी गायकवाड यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane1
११०७२ आजरा  धामणे रामा साखोबा बाबरया बड्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane1
११०७३ आजरा  धामणे रामू बाप रानी बीन भोसले  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane2
११०७४ आजरा  धामणे आबा बाप भागोजी बीन आबा मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane2
११०७५ आजरा  धामणे सीदु बिन माणकू गड्या रार चवान यांची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane2
११०७६ आजरा  धामणे सुबाना बीन बापू तावर याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane2
११०७७ आजरा  धामणे धोंडू बीन वाडी धरी यांची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane2
११०७८ आजरा  धामणे बाळा बाप परसू बीन वडीव गावडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane3
११०७९ आजरा  धामणे जोती बीन गवली जाधव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane3
११०८० आजरा  धामणे राघो बीन विठू मा-या यांची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane3
११०८१ आजरा  धामणे बाळा बीन मा तोडकर यांचा मुलगा आपा रामया वीस सुवान  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane3
११०८२ आजरा  धामणे राजू बाप कानू नरुपवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane4
११०८३ आजरा  धामणे साखोबा बीन वाडी हरीग्या यांचा मुलगा आका  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane4
११०८४ आजरा  धामणे भागोजी बीन वाडी लोम्या यांची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane4
११०८५ आजरा  धामणे बाळा बीन तातोबा तांमनवाडकरयाची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane4
११०८६ आजरा  धामणे साखोबा बीन बाबाजी कक-या याची मुलगी   महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane4
११०८७ आजरा  धामणे धोंडू बीन हर गवार                   महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane5
११०८८ आजरा  धामणे भीवरा बाप राम बीन धोंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane5
११०८९ आजरा  धामणे रामा बीन आपा डावतकनाका यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane5
११०९० आजरा  धामणे आपा बीन चवाण यांची मुलगी जनी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane5
११०९१ आजरा  धामणे राघो बीन आपा पस-या यांचा मुलगा गणू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane5
११०९२ आजरा  धामणे सतबा बीन धोंड्या यांची मुलगी आकु  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane5
११०९३ आजरा  धामणे रावजी बापू केवडे याची मुलगी तानी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane6
११०९४ आजरा  धामणे गोपाई कोम साखोबा तानबर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
११०९५ आजरा  धामणे गयना कोम भागोजी पोट दमा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
११०९६ आजरा  धामणे जिऊ सेवळी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
११०९७ आजरा  धामणे बाळा भागोजी आमणार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
११०९८ आजरा  धामणे भैरू बीनकेदारी सावल्या चा मुलगा केदारी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
११०९९ आजरा  धामणे अनंत बीन सुभाना गायकवाड याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
१११०० आजरा  धामणे हरी बीन राणबा पेटकरची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
१११०१ आजरा  धामणे आपा बीन राऊ गाड्याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane7
१११०२ आजरा  धामणे सुव-या बीन लहू सिवणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane8
१११०३ आजरा  धामणे जीऊ बीन नाना दिवणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane8
१११०४ आजरा  धामणे बाबू बीन मानपा सीवणया  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane8
१११०५ आजरा  धामणे रामा बीन बाबाजी गुरव यांचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane8
१११०६ आजरा  धामणे रामा बीन लक्ष्मण मगदूम महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane8
१११०७ आजरा  धामणे जोती बीन लहू कदम गुठू गो-या रा चवाणवाडी याची मुलगी कमळा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane8
१११०८ आजरा  धामणे नाना रावणरार वडगसीवले यांचा मुलगा लहू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane8
१११०९ आजरा  धामणे संदू बीन बवजी केम-या यांचा मुलगा मयत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane9
११११० आजरा  धामणे तायणी बाप नागोजी बवनी मगदूम याची मुलगी मयत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane9
१११११ आजरा  धामणे आपा वडू मगदूम याची मुलगी मयत जाल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane9
११११२ आजरा  धामणे बंडू बीन बाबजी केम-या याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane9
११११३ आजरा  धामणे लछु बीन बाबाजी खाटक याचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane9
११११४ आजरा  धामणे आपा वडू मगदूम याची मुली  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane9
११११५ आजरा  धामणे जोती बीन बापू केवडे याची मुलगा बाबी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane9
११११६ आजरा  धामणे राणबा बीन माणकु हरड महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane10
११११७ आजरा  धामणे बाळ मापा बाप जोती बीन सिवबा यक्क  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane10
११११८ आजरा  धामणे सुबा कोम सुबाना साळवी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane10
११११९ आजरा  धामणे सुबा बीन नरसू हवलदार महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane10
१११२० आजरा  धामणे जोती बीन वडू कदम याचा मुलगा बाळक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane10
१११२१ आजरा  धामणे लक्ष्मण बीन नारव यार बकार रा याचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane10
१११२२ आजरा  धामणे बाळा ना राम पाटील याचा मुलगा काळू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane11
१११२३ आजरा  धामणे यसबा बीन अनंत आरेकर याची मुली  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane11
१११२४ आजरा  धामणे वंदू बीन बाबाजी भावेलकर याचा मुलगा गुंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane11
१११२५ आजरा  धामणे हरी बीन भागोजी गीलबीन या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane12
१११२६ आजरा  धामणे मैना कोम गोपाळा भावेल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane12
१११२७ आजरा  धामणे गुंडू बाप वंदू बीन जोती भावल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane12
१११२८ आजरा  धामणे जोती बीन लहू केम-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane12
१११२९ आजरा  धामणे कोंडू बीन नरु पवार याची मुलगी जना  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane12
१११३० आजरा  धामणे लिंगापा बीन काळू चौगुल्या याची मुलगी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane12
१११३१ आजरा  धामणे जोती बीन सुभाना धामणकर याचा मुलगा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane12
१११३२ आजरा  धामणे मुलगी यसबा बीन अनंत आरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane13
१११३३ आजरा  धामणे हरी नरु पवार यांचा मुलगा पतु महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane13
१११३४ आजरा  धामणे वंदू बीन जोती भावन्या याचा मुलगा धोंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane13
१११३५ आजरा  धामणे आबा बीन राणबा कोडखंमणकर याचा मुलगा वंदू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane13
१११३६ आजरा  धामणे आपा बीन अनंत ईलक्या याची मुलगी भागोजी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane13
१११३७ आजरा  धामणे बाळक्या आई जीऊ मातटी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane14
१११३८ आजरा  धामणे हारी बीन पांडू पसाल्या याची मुलगी जनी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane14
१११३९ आजरा  धामणे भागोजी बीन सकोबा तावरकर याची मुलगी भानू   महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane14
१११४० आजरा  धामणे रामा बापू केणवडे याचा मुलगा आबा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane14
१११४१ आजरा  धामणे आपा बीन लहूळा पाटील सनो  वडर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane15
१११४२ आजरा  धामणे बया बाप जोती बोळावर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane15
१११४३ आजरा  धामणे आई बाळी सिदी ईटी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane15
१११४४ आजरा  धामणे लक्ष्मण बीन खत्री धामणकर यांचा मुलगा सतबा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane15
१११४५ आजरा  धामणे आबा बीन लक्ष्मण मो-या याची मुलगी मैना  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane15
१११४६ आजरा  धामणे रामा बीन धोंडू धु-या याचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane15
१११४७ आजरा  धामणे गुंडू बाप वंदू बाबाजी भोवन्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane16
१११४८ आजरा  धामणे गंगा बाप कोंडू बा बीन तीवका भोवन्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane16
१११४९ आजरा  धामणे सुवडी बीन भागेजी ईलक्या मुलगा गोविंद  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane16
१११५० आजरा  धामणे कुशापा बीन सकुड्या मुलगी गंगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane16
१११५१ आजरा  धामणे सदू बीन काळू केम-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane17
१११५२ आजरा  धामणे वंदू बीन बापू ईलक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane17
१११५३ आजरा  धामणे लगोजी बीन आकाटकर रा र धोरवाडी मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane17
१११५४ आजरा  धामणे रामा बीन धोंडू धु-याची मुलगी कमळी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane17
१११५५ आजरा  धामणे बाबाजी बीन भागोजी पाटकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane18
१११५६ आजरा  धामणे नरसिंग बीन वडू गडूल याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane18
१११५७ आजरा  धामणे बाळा बीन सतबा केम-या चा मुलगा सात बा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane18
१११५८ आजरा  धामणे कुशापा बीन वडू केम-या ची मुलगी राणी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane19
१११५९ आजरा  धामणे जोती बीन विठू यकल बेळाईकडयाचा मुलगा गुंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane19
१११६० आजरा  धामणे हरी बीन नरु ईलक्या याचा मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane19
१११६१ आजरा  धामणे राऊ बीन राणबा पडत्या याचा मुलगी सुंदरी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane19
१११६२ आजरा  धामणे आनंदा बीन वडू मगदूम मुलगी सकी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane20
१११६३ आजरा  धामणे आपा बीन वडू मगदूम याची मुलगी राणी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane20
१११६४ आजरा  धामणे बाळा बीन मगदूम तोडकर रा मादयाची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane20
१११६५ आजरा  धामणे लीबजी बीन रायो काड्या त्याची  मुलगी कुशा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane20
१११६६ आजरा  धामणे काकल्या बीन अबाजी गीलबिल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane21
१११६७ आजरा  धामणे तानी कोम कासी सावंत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane21
१११६८ आजरा  धामणे भागोजी बवल सतब केसरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane21
१११६९ आजरा  धामणे नाना बीन गंगाजी गायकवाड ची मुलगी नाव जनी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane21
१११७० आजरा  धामणे रामा सीदे बव-या  याची मुलगी नाव जनी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane21
१११७१ आजरा  धामणे परसू बीन सुभा गायकवाड याचा मुलगा नाव रामा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane21
१११७२ आजरा  धामणे बाबी राव हना बालवणकर यास मुलगा लक्ष्मण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane22
१११७३ आजरा  धामणे सखोबा बीन कम-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane22
१११७४ आजरा  धामणे लक्ष्मण बीन बाबाजी यकल चीकगावकर याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane22
१११७५ आजरा  धामणे चंद्री आई धोंडू सोमा रीत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane23
१११७६ आजरा  धामणे गंगा कोम सुबाना पाटील  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane23
१११७७ आजरा  धामणे बाळा बीन रामा बेट्या पोवार यास मुलगी जया  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane23
१११७८ आजरा  धामणे राघू बीन विठू मोरे यास मुलगी जया  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane23
१११७९ आजरा  धामणे बाळा बाप रानब कोम राईची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane24
१११८० आजरा  धामणे चंद्रा बाप धोंडू पोवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane24
१११८१ आजरा  धामणे बाळा बीन राणबा धामणकर यास  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane24
१११८२ आजरा  धामणे आपा कोंडू राम यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane25
१११८३ आजरा  धामणे आबा बीन गुरख्या यास मुलगी भीरवरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane25
१११८४ आजरा  धामणे बाल्या बीन लक्ष्मण यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane25
१११८५ आजरा  धामणे आपा बदल भगेणी वावल यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane25
१११८६ आजरा  धामणे बापू सातबा सावर यास मुलगी नाव तानी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane25
१११८७ आजरा  धामणे धोंडू बवल नरसू पोवार यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane25
१११८८ आजरा  धामणे कमळी बाप बाळा पोवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane27
१११८९ आजरा  धामणे बाबी नरसू पोवार यास मुलगी नाव भीवरी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane27
१११९० आजरा  धामणे रामा लक्ष्मण मगदूम यास मुलगा तातोबा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane27
१११९१ आजरा  धामणे चांगुणा कोम बाबू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane28
१११९२ आजरा  धामणे बाळा गोपाळा यास मुलगा गंगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane28
१११९३ आजरा  धामणे आपा राऊ मांड्या यास मुलगा राऊ  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane28
१११९४ आजरा  धामणे नरसिंगा सातबा सावर यास मुलगा नाव चंद्रा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane28
१११९५ आजरा  धामणे विठू आपा मगदूम महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane29
१११९६ आजरा  धामणे रामा बाबू गुरव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane29
१११९७ आजरा  धामणे आबा बाल लक्ष्मण मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane29
१११९८ आजरा  धामणे हरी राणबा पोवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane29
१११९९ आजरा  धामणे वडू बाबाजी भाटले यास मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane29
११२०० आजरा  धामणे भाऊ  बीन जोती धामणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane30
११२०१ आजरा  धामणे बाळा जयराम पाटील यास मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane30
११२०२ आजरा  धामणे लक्ष्मण अत्रु धामणकर यास मुलगा गुंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane30
११२०३ आजरा  धामणे धोंडू बाप रामा किणेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane31
११२०४ आजरा  धामणे सदा अनंता मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane31
११२०५ आजरा  धामणे बाबू राम सुतार याचा मुलगा नाव टवणपळ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane31
११२०६ आजरा  धामणे बाळा बीन राऊ माडकर यास मुलगी  तुलसा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane31
११२०७ आजरा  धामणे नाना गणू माड्या यास मुलगा नाव दत्तू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane31
११२०८ आजरा  धामणे बाबू रामा सुतार उडीर यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane31
११२०९ आजरा  धामणे सुबु दत्तू तांबेरकर यास मुलगी नाव मुक्ता  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane31
११२१० आजरा  धामणे मैना कोम केती सिंदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane32
११२११ आजरा  धामणे सीता रघु कदम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane32
११२१२ आजरा  धामणे तानी बाप आपा वडू मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane32
११२१३ आजरा  धामणे आपा राणबा चवान यास मुलगी आकु  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane32
११२१४ आजरा  धामणे आपा नागोजी बीन आमळकर दव देवर्डे यास मुलगी नाव भीमा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane32
११२१५ आजरा  धामणे बाळा बीन आपा साळवी यास मुलगा रामा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane32
११२१६ आजरा  धामणे कासी बाप सखोबा हरण्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane33
११२१७ आजरा  धामणे बाबी सखोबा यास मुलगी कासी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane33
११२१८ आजरा  धामणे सुबराव नागोजी ईटया यास मुलगा रानी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane33
११२१९ आजरा  धामणे बाळा बीन पोवार यास मुलगी विनी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane33
११२२० आजरा  धामणे रामा बीन बाबाजी किणेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane33
११२२१ आजरा  धामणे जोती बीन कुंडू धु-या हवादार महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane33
११२२२ आजरा  धामणे गवरी बाप रामा पोवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane34
११२२३ आजरा  धामणे परसू श्रीहरी ईटीया  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane34
११२२४ आजरा  धामणे आनंदा सुबाना गावकर यास मुलगी संती  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane34
११२२५ आजरा  धामणे बाळा बाबाजी चवाण यास मुलगी नाव भीवई महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane34
११२२६ आजरा  धामणे गुंडू बीन सुभा ईटा चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane35
११२२७ आजरा  धामणे भीवरी बाई बाळी टवलीन  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane35
११२२८ आजरा  धामणे कोंदू जोती आलवयापा यास मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane35
११२२९ आजरा  धामणे संवदरा कोम सुभाना चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane36
११२३० आजरा  धामणे जनी बाप बाळा तोरडरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane36
११२३१ आजरा  धामणे आंबु कोम वीटल मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane36
११२३२ आजरा  धामणे धोंडू वीटू सुतार मनु गेर यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane36
११२३३ आजरा  धामणे कुशापा सडूलोकर यास मुलगी नाब बालीगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane36
११२३४ आजरा  धामणे आबा बाबाजी पोवार यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane36
११२३५ आजरा  धामणे आबा बाबाजी मुलगा नाव न ठेवताच मयत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane37
११२३६ आजरा  धामणे परसू जयराम पा यास मुलगा नाव हरी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane37
११२३७ आजरा  धामणे बाळा माणकु तोडकर यास मुलगा नाव माणकु  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane37
११२३८ आजरा  धामणे रामा सखोबा बांदया यास मुलगी जनी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane37
११२३९ आजरा  धामणे सीदु दवल रामा खाटकी यास मुलगी तानी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane37
११२४० आजरा  धामणे कृष्णा बीन कादू भोईटा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane38
११२४१ आजरा  धामणे जाहिणी कोम राऊ मादर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane38
११२४२ आजरा  धामणे जीवबा बाप  आपा राजाराम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane38
११२४३ आजरा  धामणे रामा बाप कुशापा केमरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane38
११२४४ आजरा  धामणे सुबराव जोती दोट्या यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane38
११२४५ आजरा  धामणे जोती बाबल बापू केमग यास मुलगा सुवडू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane38
११२४६ आजरा  धामणे कृष्णा  बीन सदू मांड्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane38
११२४७ आजरा  धामणे कृष्णा बाप आपा ई चा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane39
११२४८ आजरा  धामणे सकू बाप सुभाना जाधव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane39
११२४९ आजरा  धामणे राणू कोम मुला ईळक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane39
११२५० आजरा  धामणे यदु बावा संदू भोसले साळगावकर यास मुलगा आपा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane39
११२५१ आजरा  धामणे बाप बाप राघू मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane40
११२५२ आजरा  धामणे रामू बीन बाबू भोसलेकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane40
११२५३ आजरा  धामणे गोविंदा राणबा हलवणकर यास मुलगा नाव गणू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane40
११२५४ आजरा  धामणे हादी नरु ईळक्या यास मुलगा रामा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane40
११२५५ आजरा  धामणे सखोबाबाळा पाटील जावडेकर यास मुलगी धोंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane40
११२५६ आजरा  धामणे बाळकी कोम आपा जाधव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane40
११२५७ आजरा  धामणे सखू बवल यवद आरदाल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane41
११२५८ आजरा  धामणे वदू बीन नर सिंगा गायकवाड  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane41
११२५९ आजरा  धामणे कुशापा आपा सीदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane41
११२६० आजरा  धामणे जोती बापू देवडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane41
११२६१ आजरा  धामणे अनंत सदू मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane41
११२६२ आजरा  धामणे यसोबा  बीन अनंत ओरकार यास मुलगा चंद्रा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane41
११२६३ आजरा  धामणे बदल बीन रामा दीटणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane42
११२६४ आजरा  धामणे कृष्णाई कोम लिंबाजी केमरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane42
११२६५ आजरा  धामणे नरसिंग बीन कोंड्या राम यास मुलगा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane42
११२६६ आजरा  धामणे परसू सुबाना गायकवाड  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane43
११२६७ आजरा  धामणे संदू बीनजोती भालेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane43
११२६८ आजरा  धामणे जोती बीन धोंडू चाटू ला यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane43
११२६९ आजरा  धामणे संदू दणी केमरा यास मुलगा दत्तू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane43
११२७० आजरा  धामणे नाना गणू यास मुलगी सीदु उर्फ यमनी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane43
११२७१ आजरा  धामणे जनी बाप संदू केमरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane44
११२७२ आजरा  धामणे लींबरी राघू मांड्या यास मुलगी नाव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane44
११२७३ आजरा  धामणे आपा बीन सतबा खामकर यास मुलगा सतबा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane44
११२७४ आजरा  धामणे जोती बीन कोंडू धु-या यास मुलगा हादू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane44
११२७५ आजरा  धामणे बाळा बीन आपा ईळक्या यास मुलगी कमळी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane44
११२७६ आजरा  धामणे धोंडू बीन काळू केम-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane45
११२७७ आजरा  धामणे भीगोनी मुकुंद सिंदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane45
११२७८ आजरा  धामणे कृष्णा सुभाना गो-या उरगुड यास मुलगा लक्ष्मण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane45
११२७९ आजरा  धामणे येसबा बाबी धामणकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane45
११२८० आजरा  धामणे लक्ष्मण बीन अनंत मगदूम महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane46
११२८१ आजरा  धामणे तुलसा कोम राणकु कालू दाऊ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane46
११२८२ आजरा  धामणे तानी बाप माणकु मुरगूडकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane46
११२८३ आजरा  धामणे जीवबा वीठू मो-या यास मुलगी नाव कोंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane46
११२८४ आजरा  धामणे रावू वीठू मो-या यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane46
११२८५ आजरा  धामणे सखोबा जोती पा बेलेवाडीकर यास मुलगी आकु  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane46
११२८६ आजरा  धामणे तुक्या माणकु माळी मुरगूडकर यास मुलगी तानी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane46
११२८७ आजरा  धामणे गोविंदा सुबु ईळक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane47
११२८८ आजरा  धामणे आकु बाप राऊ मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane47
११२८९ आजरा  धामणे भगी बाप कुशापा हलदणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane47
११२९० आजरा  धामणे सावबा माफना सावंत यास मुलगी नाव जिऊ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane47
११२९१ आजरा  धामणे बाळा जयराम पा यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane47
११२९२ आजरा  धामणे आकु कोम वडूकत मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane48
११२९३ आजरा  धामणे लक्ष्मण सटी भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane48
११२९४ आजरा  धामणे बाळा वंदू क्लेमरा यास मुलगी नाव यमना महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane48
११२९५ आजरा  धामणे सगूणाई कोम राणबा मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane49
११२९६ आजरा  धामणे कोंडू बीनकुशापा भोसले  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane49
११२९७ आजरा  धामणे बाप सखोबा बाबाजी लकेरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane49
११२९८ आजरा  धामणे कोंडू बीन कुशापा भोसले यास मुलगा नाव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane49
११२९९ आजरा  धामणे बाळा राणबा धामणकर यास मुलगी गंगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane49
११३०० आजरा  धामणे कुशापा राणबा धामणकर यास मुलगी नाव मैना  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane49
११३०१ आजरा  धामणे सखोबा बाबाजी केमरा यास मुलगी नाव बाबू यादव यास मुलगा बाबू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane49
११३०२ आजरा  धामणे रामा लक्ष्मण मगदूम यास मुलगी बाळकी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane50
११३०३ आजरा  धामणे नरसिंगा मगदूम यास मुलगी रानी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane50
११३०४ आजरा  धामणे कृष्णा माणकु लोध यास मुलगी गवरी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane50
११३०५ आजरा  धामणे लक्ष्मण जया पोवार यास मुलगी नाव गणू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane50
११३०६ आजरा  धामणे रामा बापू लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane51
११३०७ आजरा  धामणे राघू नरक्या मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane51
११३०८ आजरा  धामणे नाना गंगाजी गायकवाड यास मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane51
११३०९ आजरा  धामणे राऊ बाबाजी मगदूम यास मुलगा देवाजी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane51
११३१० आजरा  धामणे भीवरी बाप रामा मा-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane52
११३११ आजरा  धामणे राणबा बीन राऊ वाडत्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane52
११३१२ आजरा  धामणे कुशापा वडू केम-या यास मुलगा लहू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane52
११३१३ आजरा  धामणे दत्तू बाप कोंडू देवडे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane53
११३१४ आजरा  धामणे आऊ बीन बाबाजी चवाणवाडीकर यास मुलगी नाव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane53
११३१५ आजरा  धामणे बाळा बीन नरु यास मुलगी नाव सकू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane53
११३१६ आजरा  धामणे बाळा जयराम पाटील यास मुलगा सीदु  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane54
११३१७ आजरा  धामणे ईटा जनु पोवार यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane55
११३१८ आजरा  धामणे भागोजी सखोबा तांबेकर यास मुलगी बया  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane55
११३१९ आजरा  धामणे बाया बाप भागोजी तांबेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane56
११३२० आजरा  धामणे मैना कोम भागोजी मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane56
११३२१ आजरा  धामणे रामा सुबाना कुरणर भोसले यास देवडे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane56
११३२२ आजरा  धामणे सीदु बीन रामा खाटकि याची मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane56
११३२३ आजरा  धामणे रामा बीन राणबा भोसल्या यास मुलगी जनू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane56
११३२४ आजरा  धामणे बाळा आपा ईळक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane57
११३२५ आजरा  धामणे बाळकी बाप रामा मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane57
११३२६ आजरा  धामणे संतू बीनकदम मुलगा दत्तू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane57
११३२७ आजरा  धामणे लक्ष्मण बाबाजी कदम नाव येणे पूर्वी मयत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane58
११३२८ आजरा  धामणे लक्ष्मण बाबाजी कदम यास मुलगी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane58
११३२९ आजरा  धामणे गुंडू रामा पोवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane59
११३३० आजरा  धामणे वीठू नरसिंगा भोसले यास मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane59
११३३१ आजरा  धामणे रामा बीन संदा यास मुलगा बाळा बीन महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane59
११३३२ आजरा  धामणे आपा मगदूम यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane59
११३३३ आजरा  धामणे बाबू रामू भोसले यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane59
११३३४ आजरा  धामणे गोविंदा बाबू कसलकर यास मुलगी आकु  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane59
११३३५ आजरा  धामणे कोया कोम सतु भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane60
११३३६ आजरा  धामणे बापू लिंगाजी कोरा यास मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane60
११३३७ आजरा  धामणे राघू बीनसतबा यास मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane60
११३३८ आजरा  धामणे जोती सुभाना धामणकर यास मुलगी मुक्ता  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane60
११३३९ आजरा  धामणे नरसिंहा सावर यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane61
११३४० आजरा  धामणे परसू रामा पा यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane61
११३४१ आजरा  धामणे रामा बीन सतबा मोरे यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane61
११३४२ आजरा  धामणे राणबा बटी पावार महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane62
११३४३ आजरा  धामणे नरसो लक्ष्मण हळवणकर यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane62
११३४४ आजरा  धामणे अनंत सुभाना गायकवाड यास मुलगा दत्तू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane62
११३४५ आजरा  धामणे राघू बीन आपा साळया यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane62
११३४६ आजरा  धामणे आपा राणबा चवाण यास मुलगी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane62
११३४७ आजरा  धामणे सुबराव जोती पोवार यासी मुलगी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane63
११३४८ आजरा  धामणे भागोजी सातबा केमरा यास मुलगा नाव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane63
११३४९ आजरा  धामणे आकु बाप जना सुबराव भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane64
११३५० आजरा  धामणे जना कोम आणा खाटक  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane64
११३५१ आजरा  धामणे संदू भागोजी गील ब यास मुलगा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane64
११३५२ आजरा  धामणे सतु बीन भैरू हळवणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane65
११३५३ आजरा  धामणे संतू बीन दादाजी भोसल्या यास मुलगी गौरी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane65
११३५४ आजरा  धामणे मुलगी बाप रामा व ह व बंद-या याची मयत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane66
११३५५ आजरा  धामणे कोंदू पवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane66
११३५६ आजरा  धामणे मारपा कोदू कातरकर यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane66
११३५७ आजरा  धामणे बापू जोती कासरकर यास मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane66
११३५८ आजरा  धामणे भागोजी आबा मगदूम यास मुलगी संदरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane67
११३५९ आजरा  धामणे रामा बीन राणबा पोवार यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane67
११३६० आजरा  धामणे नाना गणू माड्या यास मुलगा रामू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane67
११३६१ आजरा  धामणे बाबू बीन धोंडू मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane67
११३६२ आजरा  धामणे आपा वडू मगदूम यास मुलगा नरु महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane68
११३६३ आजरा  धामणे कुशापा सटू मांड्या यास मुलगी सुंदरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane68
११३६४ आजरा  धामणे अनंत सतु मगदूम यास मुलगी चंद्रा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane68
११३६५ आजरा  धामणे कोंडू बीन कुशापा भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane69
११३६६ आजरा  धामणे पारवती नरसू ईळीक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane69
११३६७ आजरा  धामणे रामा बीन जया डाव-या यास मुलगा अर्जुन महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane69
११३६८ आजरा  धामणे आपा आनंदा ईळीक्या यास मुलगी तानी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane69
११३६९ आजरा  धामणे आपा बीन भोसले  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane69
११३७० आजरा  धामणे आपा कोंदू राजाराम यास मुलगा भाऊ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane69
११३७१ आजरा  धामणे राणू बीन बाळू भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane70
११३७२ आजरा  धामणे पाली बीन लक्ष्मण ईळक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane70
११३७३ आजरा  धामणे कोंडू बाप नरसिंग सावंत महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane70
११३७४ आजरा  धामणे बाबू बीन राघू भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane70
११३७५ आजरा  धामणे मुलगा बाळा वंदू कस रे पा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane70
११३७६ आजरा  धामणे बाळा बीन आपा साळवी  यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane70
११३७७ आजरा  धामणे बाळा बीन गंगाजी कोम यास मुलगा नाव दत्तू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane70
११३७८ आजरा  धामणे सुबरा कोम बाबाजी भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane71
११३७९ आजरा  धामणे भाऊ बीन आपा राम राम राजाराम   महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane71
११३८० आजरा  धामणे बबी बीन राणबा पोवार यास मुलगा गणू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane71
११३८१ आजरा  धामणे यसोबा बहरु धामणकर यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane71
११३८२ आजरा  धामणे लक्ष्मण बीन क्षेभू धामणकर यास मुलगी सुंदरी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane71
११३८३ आजरा  धामणे आकु बाप बाळा तान्यो  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३८४ आजरा  धामणे सकू बाप बाळा फवडे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३८५ आजरा  धामणे नाना बीन धोंडू पोवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३८६ आजरा  धामणे सती बाप कुशापा हलवणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३८७ आजरा  धामणे गणेश राणबा हलवण कर यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३८८ आजरा  धामणे आबा बाबाजी पोवार यास मुलगा गवरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३८९ आजरा  धामणे बाबी बवल नरु हळणकर यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३९० आजरा  धामणे सखोबा बीन बाबाजी हरणवा यास मुलगा बाबू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane72
११३९१ आजरा  धामणे दत्तू लक्ष्मण पोवार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane73
११३९२ आजरा  धामणे रामा बीन वंदू लोहार  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane73
११३९३ आजरा  धामणे कुशापा राणबा हलवणकर यास मुलगी यमुना महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane73
११३९४ आजरा  धामणे कांदु बीन सती व का भोसल्या यास मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane73
११३९५ आजरा  धामणे जोती बीन पासा-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane74
११३९६ आजरा  धामणे बट याई कोम जोती धामणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane74
११३९७ आजरा  धामणे यमनी बाप बाळा केमरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane74
११३९८ आजरा  धामणे बाळा बीनगोविंदा तनेम मुलगी नाव धोंडू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane74
११३९९ आजरा  धामणे बाबू बीनआपा आळवे यास मुलगा नाव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane74
११४०० आजरा  धामणे सीदु रामा खाटकी यास मुलगी कमळा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane74
११४०१ आजरा  धामणे सुबाई कोम सदू मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane75
११४०२ आजरा  धामणे तुलसा दयाट बाळा वाडपी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane75
११४०३ आजरा  धामणे चवाण यास मुलगा नाव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane75
११४०४ आजरा  धामणे संदू जोती भोसल्या यास मुलगा नाव विठू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane75
११४०५ आजरा  धामणे रामा लक्ष्मण मगदूम यास मुलगा नाव बाळा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane75
११४०६ आजरा  धामणे बाळा नरु पोवार यास मुलगा कुशापा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane76
११४०७ आजरा  धामणे राणबा अंधू धामणकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane76
११४०८ आजरा  धामणे हरी राघू हरेनाम यास मुलगी नाव चंद्रा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane76
११४०९ आजरा  धामणे आपा बापू तांबेकर यास मुलगा बापू महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane76
११४१० आजरा  धामणे सतबा सटू मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane77
११४११ आजरा  धामणे चंद्रा कोम बाबी लोखंडा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane77
११४१२ आजरा  धामणे सुबराव भागोजी इळक्या यास मुलगी तुलसी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane77
११४१३ आजरा  धामणे लिंबरी राणू मांड्या यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane77
११४१४ आजरा  धामणे नरसिंगा पा मगदूम यास मुलगी गानी महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane77
११४१५ आजरा  धामणे कृष्णा मरोळा खाटकी यास मुलगी तानी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane77
११४१६ आजरा  धामणे राणबा बीन तातोबा भाददव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane78
११४१७ आजरा  धामणे रामू बीन कृष्णा गो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane78
११४१८ आजरा  धामणे बाबाजी बीनसखोबा हरण्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane78
११४१९ आजरा  धामणे राणबा हरीई ईळक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane78
११४२० आजरा  धामणे जोती विठू सलगर कडगावकर यास मुलगा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane78
११४२१ आजरा  धामणे रामा बाबाजी गुरव यास मुलगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane78
११४२२ आजरा  धामणे बाया कोम रामू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane79
११४२३ आजरा  धामणे बापू बीन आनंदा ईळक्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane79
११४२४ आजरा  धामणे बापू लीबाजी केमरा याची मुलगी मांगी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane79
११४२५ आजरा  धामणे रामा बही कुशा सोंडकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane79
११४२६ आजरा  धामणे भागोजी बीन जीवबा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane79
११४२७ आजरा  धामणे तुकाराम यसोबा धामणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४२८ आजरा  धामणे बाळक्या रामा गुरव  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४२९ आजरा  धामणे कानो कोम भागोजी भादवण  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४३० आजरा  धामणे धोंडू बाबी तान्यो महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४३१ आजरा  धामणे विठू नीगु गायकवाड  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४३२ आजरा  धामणे जया कोम धोंडू साळवी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४३३ आजरा  धामणे गोविंदा रामा केसरकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४३४ आजरा  धामणे आपा वडी मगदूम यास मुलगा बाबू रामा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४३५ आजरा  धामणे रामा भागोजी यास मुलगा विठू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane80
११४३६ आजरा  धामणे गोपाळा रामा कदम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४३७ आजरा  धामणे आपा बीन रामा मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४३८ आजरा  धामणे बधू बाप भागोजी मगदूम  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४३९ आजरा  धामणे सतबा बीन रामा किदेरे  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४४० आजरा  धामणे दादू बीन वंदू गीलविल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४४१ आजरा  धामणे सीदु बाप आपा चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४४२ आजरा  धामणे राघू विठू मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४४३ आजरा  धामणे राऊ बीन बाबाजी चवाण यास मुलगा कृष्णा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane81
११४४४ आजरा  धामणे आबा बीन सदू कलमरो महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane82
११४४५ आजरा  धामणे भीगू कोम गोविंदा तीरडेकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane82
११४४६ आजरा  धामणे लहू कुशापा केमेरे महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane82
११४४७ आजरा  धामणे अकणी बाप राणी लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane82
११४४८ आजरा  धामणे जोती बाप धोंडू चौगुला  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane83
११४४९ आजरा  धामणे लहू बीन कुशापा भोसल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane83
११४५० आजरा  धामणे तुकई कोम सदू मांड्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५१ आजरा  धामणे राणी  बाप सखोबा केल्मरा महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५२ आजरा  धामणे जोती बाप लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५३ आजरा  धामणे गुंडू धोंडू क्लेमरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५४ आजरा  धामणे दशरथा कृष्णा खाटकि  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५५ आजरा  धामणे आकणी बाप कृष्णां खाटकी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५६ आजरा  धामणे कमळी बाप रावजी लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५७ आजरा  धामणे भागू कोम सट ऊ सालवी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५८ आजरा  धामणे भागोजी सतबा लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane84
११४५९ आजरा  धामणे सकोबा बाबाजी लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६० आजरा  धामणे आबाजी सतु गिलविला  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६१ आजरा  धामणे सकू कोम बाबू लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६२ आजरा  धामणे आबा बीन रामा लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६३ आजरा  धामणे गंगा कोम गोविंदा लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६४ आजरा  धामणे लिंबाई कोम म्हादू लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६५ आजरा  धामणे रकमा कोम रामा मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६६ आजरा  धामणे जना कोम लक्ष्मण एकल  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६७ आजरा  धामणे आऊ  किमळा लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६८ आजरा  धामणे आपलाई कोम संतोबा लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४६९ आजरा  धामणे भैणीबा पवाला लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४७० आजरा  धामणे रामू बाळाजी मगदूम यास मुलगी चंद्रा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane85
११४७१ आजरा  धामणे दादू बाप बाळा लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७२ आजरा  धामणे नरसीया सत वा सावत  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७३ आजरा  धामणे संतू बाप बाळा लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७४ आजरा  धामणे गोनी सकोबा पाटील  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७५ आजरा  धामणे कृष्णा बाप लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७६ आजरा  धामणे सदु धोंडी सावली  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७७ आजरा  धामणे जोती धोंडी सालवी  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७८ आजरा  धामणे बायजी कोम बाळा धामणकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४७९ आजरा  धामणे बाळा गंगा जी लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४८० आजरा  धामणे जिवबा बाळाजी ताप-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४८१ आजरा  धामणे जोती लक्ष्मण भोसल्या महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४८२ आजरा  धामणे बाबू आपा चवाण महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४८३ आजरा  धामणे हरी बापू लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४८४ आजरा  धामणे बाया कोम संतू भोसला  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४८५ आजरा  धामणे संतू बीन गोविंदा औरनाळकर यास मुलगा दत्तू  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane86
११४८६ आजरा  धामणे तानी बाप लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४८७ आजरा  धामणे लक्ष्मण हरी लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४८८ आजरा  धामणे हरी बाबा जी मा-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४८९ आजरा  धामणे बाबानी लिंबाजी लोकरा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९० आजरा  धामणे मंजुळा कोम रामा गुरव महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९१ आजरा  धामणे आपा भैरू गाईकवाड  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९२ आजरा  धामणे संता कोम गंगाजी गायकवाड  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९३ आजरा  धामणे चंद्रा कोम हरी पोवार महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९४ आजरा  धामणे भिवरा कोम जोती लोखंडा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९५ आजरा  धामणे विष्णू तुकाराम रानमोळ महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९६ आजरा  धामणे बाबाजी बापू मो-या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९७ आजरा  धामणे आनंदा भैरू धामणकर महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९८ आजरा  धामणे लक्ष्मण भाटल्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane87
११४९९ आजरा  धामणे संतू बीन जोसी  सिंदा  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane88
११५०० आजरा  धामणे बाबाजी कोम जोती धामणकर  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane88
११५०१ आजरा  धामणे कृष्णा कोम भिवा गीलबिला महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane88
११५०२ आजरा  धामणे गंगा कोम आपा मांड्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane88
११५०३ आजरा  धामणे कासी बाप आनंदा भोसला  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane88
११५०४ आजरा  धामणे लिंबरी राघू राघू मांड्या  महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर Dhamane88
११५०५ आजरा  धामणे कमळी बाबा जी गुरव महसूल जन्ममृत्यू रजिस्टर