बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका शाहुवाडी (जि.प.,ग्रा.प.,न.पा., इत्यादी विभाग )

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 शाहूवाडी  मलकापूर  इंदू बाप रामा बाजी लागारी नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur1.pdf
2 शाहुवाडी  मलकापूर  मुलीचे नाव – येसू     वडिलांचे नाव – कृष्णा रामा लगारे नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur1.pdf
3 शाहूवाडी  मलकापूर  मुलाचे नाव – मनोहर     वडिलांचे नाव –  महिपती म्हादू पवार नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur1.pdf
4 शाहूवाडी  मलकापूर  वडिलांचे नाव – पांडुरंग गणपती पवार  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur1.pdf
5 शाहूवाडी  मलकापूर  मुलगी – कमल  वडिलांचे नाव – ज्ञनु भाऊ मोरे नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur1.pdf
6 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरुष  – आनंद ,  बापाचे व अज्जाचे नाव – कृष्णा दाजी यादव शिरगाव चोरगे यांचे घरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur2.pdf
7 शाहूवाडी  मलकापूर  बाबू लक्ष्मण सावंत  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur2.pdf
8 शाहूवाडी  मलकापूर  दगडू कृष्णा लगारी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur2.pdf
9 शाहूवाडी  मलकापूर  सोनाआई बाळी भाबु याची  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur2.pdf
10 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरुष – रामचंद्र  वडिलांचे व आजाचे  नाव -गणपती कोयनाप्पा जगदाळे रा.आंबावडे कामेरकर पाटील यांचे घरी    नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur3.pdf
11 शाहूवाडी  मलकापूर  स्त्री- बनी बापाचे व अज्जाचे नाव – मारुती तात्या करावले रा.भेंडवडे  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur4.pdf
12 शाहूवाडी  मलकापूर  बनी कोम बाबाजी लगारी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur5.pdf
13 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरुष- यशवंत बापाचे व आजाचे  नाव – रामा ज्योती पाटील रा.येळाने तडावळेकर यांच्‍या घरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur6.pdf
14 शाहूवाडी  मलकापूर  मुलगी – दगडी. बापाचे व आजाचे नाव – कृष्‍णा रामा लगारी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur7.pdf
15 शाहूवाडी  मलकापूर  संती कोम कृष्‍णा चोरगा  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur7.pdf
16 शाहूवाडी  मलकापूर  शीती कोम गणू पवार  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur8.pdf
17 शाहूवाडी  मलकापूर  तानी कोम गोविंद पा  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur9.pdf
18 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष  – यशवंत बापाचे  व आजाचे नांव – गणू बाळा सावेकर  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur10.pdf
19 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष  -शंकर बापाचे  व आजाचे नांव – केशव गोपाळ बागठ  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur11.pdf
20 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री –  शांती  बापाचे  व आजाचे नांव –  लखु कृष्‍णा आत किरा रा. पसुमडे जिल्‍हा- सातारा माजगावकर यांचे घर  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur12.pdf
21 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री –  आकाताई बापाचे  व आजाचे नांव –  दगडू ज्ञानू आंबेकर  रा. पन्‍हाळा  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur12.pdf
22 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री –  आकी  बापाचे  व आजाचे नांव –   ज्ञानू भाऊ मोरे  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur13.pdf
23 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष  – शंकर बापाचे  व आजाचे नांव – सावळा आमु टोपकर नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur13.pdf
24 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री –  हीरा   बापाचे  व आजाचे नांव –   गणपती यशवंत पाटील फिपीरकर  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur14.pdf
25 शाहूवाडी  मलकापूर   भीकु गणु जाधव    नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur15.pdf
26 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष  –  दतु बापाचे  व आजाचे नांव – गणपती कोथनापा जगदाळे रा. आंबवडे कांदेकर पा यांचे घरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur16.pdf
27 शाहूवाडी  मलकापूर  अवी बाप ज्ञानूभाऊ मोरे  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur16.pdf
28 शाहूवाडी  मलकापूर  बाळू ज्ञानू मोरे  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur16.pdf
29 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री – कमळा   बापाचे  व आजाचे नांव –    कृष्‍णा सिदू पाटील  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur17.pdf
30 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री – आंबु बापाचे  व आजाचे नांव –    रामा जोती पाटील रा. येळाणे तडावळेकर यांच्‍या घरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur18.pdf
31 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री –  बापाचे  व आजाचे नांव –  नारू लक्ष्‍मण जाधव ता.मोळवडे म्‍हादू पवार यांचे घरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur19.pdf
32 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष  – दता व आजाचे नांव –  भाऊ चंद्राप्‍पा निकम रा. बांबवडे सिदुपा यांच्‍या घरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur20.pdf
33 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष  – आनंता  बापाचे  व आजाचे नांव  –  कृष्‍णा सिताराम चव्‍हाण  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur20.pdf
34 शाहूवाडी  मलकापूर  विठा कोम जोती तडावळेकर  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur21pdf
35 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री -वच्‍छला   बापाचे  व आजाचे नांव –  कृष्‍णा देवजी शिंदा  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur22pdf
36 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री – भिवी   बापाचे  व आजाचे नांव –  ज्ञानु भाऊ मोरे  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur23pdf
37 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री -विमल बापाचे  व आजाचे नांव –  दगडू हरी पवार  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur24pdf
38 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री – आकी  बापाचे  व आजाचे नांव –  रामु बाबाजी लागारी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur25pdf
39 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष  – राहीदास   बापाचे  व आजाचे नांव  –  कृष्‍णा राम लगारी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur26pdf
40 शाहूवाडी  मलकापूर  सीता कोम रामा सावत  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur26pdf
41 शाहूवाडी  मलकापूर  तारू कोम धोडी घोरपडे रा. कासार  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur26pdf
42 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष – शामु बापाचे  व आजाचे नांव  –  दादु चिलु पाटील  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur27pdf
43 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री – सखु बापाचे  व आजाचे नांव –   विठु संतु थोरवत येलूर गावी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur27pdf
44 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष – रामा  बापाचे  व आजाचे नांव  –   लखु कृष्‍णा आतकीरा रा. पंडूबरे मानगावकर यांचे घरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur28pdf
45 शाहूवाडी  मलकापूर  गणपती गोविंद मांडवकर  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur29pdf
46 शाहूवाडी  मलकापूर  हरि गोविंद पोवार  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur30.pdf
47 शाहूवाडी  मलकापूर  ताई कोम रामा लागरी  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur31.pdf
48 शाहूवाडी  मलकापूर  स्‍त्री – हौसी बापाचे  व आजाचे नांव –   दादू चिलू पाटील  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur32.pdf
49 शाहूवाडी  मलकापूर  तारूबाई कोम चिलू पाटील  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur33.pdf
50 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष – पांडुरंग बापाचे  व आजाचे नांव  –  लक्ष्‍मण महादेव येने  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur34.pdf
51 शाहूवाडी  मलकापूर  गोविंदा संजु माडवकर  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur34.pdf
52 शाहूवाडी  मलकापूर  पुरूष – रामा बापाचे  व आजाचे नांव  –  दादू चिलू पाटील  नगरपरिषद  जन्म- मृत्यु नोंद npmalkapur35.pdf