बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका चंदगड

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 चंदगड वाघोत्रे कासी  कोम विठू पाटील महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही gpwaghotre.pdf
2 चंदगड होसूर सातेरी बीन मर्था सेट्या  महसुल जन्म-मृत्यू नोद वही gphusor.pdf