बंद

कुणबी उल्लेख असलेल्या अभिलेखांची यादी तालुका गडहिंग्लज (महसूल विभाग)

अ.क्र. तालुका गावाचे/शहराचे नाव व्यक्तीचे नाव विभाग अभिलेखाचा प्रकार पिडीएफ फाईलचे नाव
1 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  बाळा रावजी केसरकर यांची मुलगी हौसी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९३०-१९३५ Khamlettidevi1930to1935.pdf
2 गडहिंग्लज ऐनापूर जोतीबीन रामा अत्याळकर यास मुलगा बाळक्या महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
3 गडहिंग्लज ऐनापूर जोतीबीन आपा मांगल्य यास मुलगी बायकी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
4 गडहिंग्लज ऐनापूर तातोबा विनावर जी होडगा यांस मुलगी आऊ  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
5 गडहिंग्लज ऐनापूर दुर्गाप्पाबिन लिंगाप्पा पालकर यांस मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
6 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाळाबिन बाबाजी चौगुला यास मुलगी जोती  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
7 गडहिंग्लज ऐनापूर रावजीराव सातबा दड्डीकर यांस मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
8 गडहिंग्लज ऐनापूर जोतीबा जी बाबाजी पाटील गजरगावकर यांस मुलगा नाव बाबू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
9 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगा तातोबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
10 गडहिंग्लज ऐनापूर तुळज्या काळू जाधव यांस मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
11 गडहिंग्लज ऐनापूर लिंबाजी सुबराव जाधव यांस मुलगी नाव काशी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
12 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती पाटील गजरगाव कर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
13 गडहिंग्लज ऐनापूर नागू जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
14 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन दुर्गाप्पा पालकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
15 गडहिंग्लज ऐनापूर तातोबा रावजी होडगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
16 गडहिंग्लज ऐनापूर तानी बाप बाळा पाटण्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
17 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू काश्याप्पा बामन्या महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
18 गडहिंग्लज ऐनापूर बायाक्का बाप तातोबा होडगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
19 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा सातबा मोरे हरळीकर यांस मुलगा नाव तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
20 गडहिंग्लज ऐनापूर जना बाप संतू कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
21 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळू सुभाना पाटण्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
22 गडहिंग्लज ऐनापूर तुकाराम रावजी कळेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
23 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा रावजी कळेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
24 गडहिंग्लज ऐनापूर बाबू बाप जोती पाटील  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
25 गडहिंग्लज ऐनापूर गौरा बाप संतू पाटण्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
26 गडहिंग्लज ऐनापूर दत्तू तुळाजा राम जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
27 गडहिंग्लज ऐनापूर रावजी आप्पा यांस मुलगी नाव ताणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
28 गडहिंग्लज ऐनापूर राम बाबाजी पाटील यांस मुलगा नाव जोतीबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
29 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाळा बाबाजी चौगुला यांस मुलगी नाव कमल  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
30 गडहिंग्लज ऐनापूर कासेबा बाप रामू जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
31 गडहिंग्लज ऐनापूर अंतू उर्फ जिवबा तातोबा पोवार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
32 गडहिंग्लज ऐनापूर रामू विठू ढग्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
33 गडहिंग्लज ऐनापूर सतबा लिंगाप्पा दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
34 गडहिंग्लज ऐनापूर गंगा बाप नागू आगलावे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
35 गडहिंग्लज ऐनापूर राम जाधव यांस मुलगी नाव कासी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
36 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळा उर्फ जिवबा तातोबा पोवार यांस मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
37 गडहिंग्लज ऐनापूर तानी बाप गोविंदा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
38 गडहिंग्लज ऐनापूर दत्तू विठू कुराड्या यांस मुलगी बायाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
39 गडहिंग्लज ऐनापूर नागू बिन काळू जाधव यांस मुलगा नाव काळू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
40 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा सातबा जाधव यांस मुलगी नाव तानी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
41 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू रायाप्पा यांस मुलगी नाव सुंदरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
42 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा बिन जोती दड्डीकर यांस मुलगी नाव कासी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
43 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा संतू कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
44 गडहिंग्लज ऐनापूर संतू गणू पाटण्या यांस मुलगी नाव कासी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
45 गडहिंग्लज ऐनापूर बायाक्का कोम. लक्ष्मन इंगवला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
46 गडहिंग्लज ऐनापूर नागू लक्ष्मन आगलावे यांस मुलगा नाव बाळू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
47 गडहिंग्लज ऐनापूर बाबा संतू पटेकर यांस मुलगा नाव बाळू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
48 गडहिंग्लज ऐनापूर रामा गणू कुराड्या यांस मुलगी नाव आऊ  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
49 गडहिंग्लज ऐनापूर बाबू गणू कुराड्या यांस मुलगा बाळ  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
50 गडहिंग्लज ऐनापूर दुर्गाप्पा लिंगाप्पा पालकर यांस मुलगा रेवाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
51 गडहिंग्लज ऐनापूर दादू गोविंद सूर्यवंशी यांस मुलगा नाव शिवराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
52 गडहिंग्लज ऐनापूर येसू कामे रायाप्पा राकेडा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
53 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा नाना दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
54 गडहिंग्लज ऐनापूर आपा बिन व्यंकू पालकर यांस मुलगी नाव अंबू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
55 गडहिंग्लज ऐनापूर एकू कामे रानबा शेंडेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
56 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू सुभाना  ढग्या यांस मुलगा नाव परसू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
57 गडहिंग्लज ऐनापूर सिद्धू लिंगाप्पा मिलके यांस मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
58 गडहिंग्लज ऐनापूर चंद्रा आई ताई भुजंग यांस मुलगी नाव सुंदरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
59 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळा काळू जाधव यांस मुलगी नाव तानी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
60 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडीबा कोम सिदू मिलके  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
61 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती मानाप्पा धुऱ्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
62 गडहिंग्लज ऐनापूर गंगाराम बाबाजी जाधव यांस मुलगा नाव अंतू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
63 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती रामा आत्याळकर यांस मुलगी नाव जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
64 गडहिंग्लज ऐनापूर सुबराव लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगा नाव भैरू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
65 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती आप्पा मांगले यांस मुलगा नाव आप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
66 गडहिंग्लज ऐनापूर तुळजा राम काळू जाधव यांस मुलगा नाव विष्णू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
67 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळ उर्फ जिवबा तातोबा पोवार यांस मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
68 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन सुभाना पाटण्या यांस मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
69 गडहिंग्लज ऐनापूर सुंदरा आई चंद्रा भुजंग  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
70 गडहिंग्लज ऐनापूर रकमा कोम दत्तू कुराडे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
71 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा लक्ष्मन हुंदळेकर यांस मुलगा नाव बाळू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
72 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती रामा पोवार यांस मुलगी नाव शारजा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
73 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू बाबाजी कुंभार यांस मुलगा नाव रानबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
74 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा सतबा जाधव यांस मुलगा नाव भैरू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
75 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती गंगाजी पालकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
76 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा बाप बाळा उर्फ जिवबा पोवार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
77 गडहिंग्लज ऐनापूर संतू आप्पा कुंभार यांस मुलगा धोंडीबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
78 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा बिन जोती दड्डीकर यांस मुलगी नाव कोयना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
79 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू रायाप्पा रोकड्या यांस मुलगा ईश्वरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
80 गडहिंग्लज ऐनापूर जया कोम आप्पा आगलावे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
81 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाळा रावजी चौगुला यांस मुलगा दत्तू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
82 गडहिंग्लज ऐनापूर रामा बाबाजी जाधव यांस मुलगी नाव शारजा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
83 गडहिंग्लज ऐनापूर नाना रामा दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
84 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगी जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
85 गडहिंग्लज ऐनापूर रावजी सातबा दड्डीकर यांस मुलगी नाव गौरा सया  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
86 गडहिंग्लज ऐनापूर दुर्गव्वा लिंगाप्पा पालकर यांसी मुलगी इटा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
87 गडहिंग्लज ऐनापूर कशाप्पा धोंडीबा बामन्या यांस मुलगी धोंडी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
88 गडहिंग्लज ऐनापूर आबा संतू पट्टेकर यांस मुलगी नाव ताणू (तानी ) महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
89 गडहिंग्लज ऐनापूर ईश्वरा राम जाधव यांस मुलगी सया  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
90 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा बाबाजी जाधव यांस मुलगा नाव विठू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
91 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगा नाव भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Ainapur1918to1922.pdf
92 गडहिंग्लज ऐनापूर हरी बाबू कुराडे रा.ऐनापूर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
93 गडहिंग्लज ऐनापूर आनंदा दादू सूर्यवंशी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
94 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा जोती अजगेकर रा.महागाव जहांगिरी विशालगड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
95 गडहिंग्लज ऐनापूर बचाराम आप्पा तोडकर रा.कौलगे जहांगिरी हीमत बहाद्दर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
96 गडहिंग्लज ऐनापूर अनुसया बाप रामू जिवबा जाधव रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
97 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा संतू रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
98 गडहिंग्लज ऐनापूर भैरू म-याप्पा यादव रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
99 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती राम आत्याळकर रा.पै.गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
100 गडहिंग्लज ऐनापूर हरी गंगाजी दड्डीकर रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
101 गडहिंग्लज ऐनापूर हरी गंगाजी दड्डीकर रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
102 गडहिंग्लज ऐनापूर आबा बाळू होडगे रा.इंचनाळ पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
103 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू बाबू कुराडे रा.ऐनापूर पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
104 गडहिंग्लज ऐनापूर दादू संतू कळेकर रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
105 गडहिंग्लज ऐनापूर नान्याका बाप हरी दड्डीकर रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
106 गडहिंग्लज ऐनापूर सांताबाई बाप भैरू रा.ऐनापूर पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
107 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाळ बाप अण्णा दड्डीकर रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
108 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन बाळा चोलघे रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
109 गडहिंग्लज ऐनापूर सिद्धू लिंगाप्पा दड्डीकर रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
110 गडहिंग्लज ऐनापूर तुकाराम सतबा पोवार रा.कौलगे जहांगीर हिमतबहाद्दर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
111 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा तातोबा होडगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
112 गडहिंग्लज ऐनापूर गणपु अण्णाप्पा दड्डीकर रा.ऐनापूर पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
113 गडहिंग्लज ऐनापूर तुकाराम सतबा पोवार रा.कौलगे जहांगीर हिमतबहाद्दर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४३-१९४६ Ainapur1943to1946.pdf
114 गडहिंग्लज ऐनापूर रामू दाजी पालकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
115 गडहिंग्लज ऐनापूर आनंदा गोविंद जाधव रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
116 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती म-याप्पा रेडेकर रा.मुंगुसवाडी ता.अजरे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
117 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा सातबा जाधव रा.ऐनापूर पै.गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
118 गडहिंग्लज ऐनापूर चाळू रायाप्पा रोकडे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
119 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्षु विठू देवेकर रा.मडिलगे ता.अजरे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
120 गडहिंग्लज ऐनापूर पराबा लिंगाप्पा दड्डीकर रा.ऐनापूर पै.गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
121 गडहिंग्लज ऐनापूर गणपत रामू पेडनेकर रा.हिरलगे पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
122 गडहिंग्लज ऐनापूर रामा बाप हरी गंगाजी दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
123 गडहिंग्लज ऐनापूर राणू भ्र विठू ढगे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
124 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा जोती पालकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
125 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंद सावेरकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
126 गडहिंग्लज ऐनापूर गंगू बाप कृष्णा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
127 गडहिंग्लज ऐनापूर सुबा भ्र. सतबा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
128 गडहिंग्लज ऐनापूर सावबा गोपाळ पोवार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
129 गडहिंग्लज ऐनापूर रामू जिवबा जाधव रा.हिंझने जिल्हा बेळगाव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
130 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा बाळा चौगुले  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३८-१९४२ Ainapur1938to1942.pdf
131 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा जोतीबा गोडसे रा कडगाव यास मुलगा आनंदा. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
132 गडहिंग्लज ऐनापूर नरसू रकमाना सिंत्रे रा भादवण यास मुलगी धोंडू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
133 गडहिंग्लज ऐनापूर खेत्रू भागोजी आजगेकर रा पेंढारवाडी यास मुलगा तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
134 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती आप्पा मांगले यांस मुलगी शारजा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
135 गडहिंग्लज ऐनापूर भैरू म-या प्पा यादव यांस मुलगा नाव आनंदा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
136 गडहिंग्लज ऐनापूर बसाप्पा इराप्पा कुरळे रा.भडगाव यांस मुलगी नाव. कासी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
137 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू रानबा शेंडेकर यांस मुलगी हौशाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
138 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडीबा बाबाजी कुंभार यांस मुलगा नाव तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
139 गडहिंग्लज ऐनापूर रावजी सातबा दड्डीकर यांस मुलगा नाव जोती महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
140 गडहिंग्लज ऐनापूर हरी बाळा दड्डीकर यांस मुलगी नाव कासी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
141 गडहिंग्लज ऐनापूर नागू काळू जाधव यांस मुलगी नाव श्रीमंती  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
142 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन गणू चवान यांस मुलगा नाव विठू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
143 गडहिंग्लज ऐनापूर तानी कामे बाळू भोसले  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
144 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडी रायाप्पा सो यांस मुलगा रायाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
145 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा अपा दड्डीकर यांस मुलगी नाव कमल  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
146 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा बाळा चौगुला यांस मुलगी नाव सुंदरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
147 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळा कामे सुभाना पाटणे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
148 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडू कामे धोंडीबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
149 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू बाबाजी कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
150 गडहिंग्लज ऐनापूर मारुती नागू जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
151 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगा नाव आबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
152 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन बाळू मंज-या रा.नूल यांस मुलगा  भीमा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
153 गडहिंग्लज ऐनापूर तुळसा भ्र हरी यादव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
154 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाळ बाबाजी चौलगा यांस मुलगी नाव तानी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
155 गडहिंग्लज ऐनापूर सातबा बाळू माने रा.आत्याळ यांस मुलगा नाव यशवंता  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
156 गडहिंग्लज ऐनापूर संतू गणू पाटणे यांस मुलगा दत्तू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
157 गडहिंग्लज ऐनापूर बायाक्का बाप कृष्णा निगप्पा सुतार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
158 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा रामा पाटील रा. आत्याळ यांस मुलगा नाव अंतू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
159 गडहिंग्लज ऐनापूर रामा बाबाजी जाधव यांस मुलगा नाव धोंडीबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
160 गडहिंग्लज ऐनापूर सताबा खंडू जगदाळे रा.कोवाडे यांस मुलगी नाव कासी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
161 गडहिंग्लज ऐनापूर दत्तू रावजी वांद-या रा.कडगाव यांस मुलगा नाव तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
162 गडहिंग्लज ऐनापूर कासी बाप सातबा जगदाळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
163 गडहिंग्लज ऐनापूर बाप बाबाजी चौगुला यांस मुलगी नाव आऊ  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
164 गडहिंग्लज ऐनापूर केशव सुभाना भोसले निंगुडगेकर यांस मुलगा नाव तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
165 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा सातबा जाधव यांस मुलगा नाव रामू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
166 गडहिंग्लज ऐनापूर जना बाप गणू दिगंबर दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
167 गडहिंग्लज ऐनापूर दौलू सिवबा तीकोडे रा.सळोली यांस मुलगी हौसी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
168 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडी जिवबा होडगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
169 गडहिंग्लज ऐनापूर जना भ्र सावबा पोवार कौलगेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
170 गडहिंग्लज ऐनापूर आनंदा दादू सूर्यवंशी यांस मुलगा नाव रामू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
171 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा बाबाजी जाधव यांस मुलगी नाव पारू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
172 गडहिंग्लज ऐनापूर तुकाराम केशव भोसला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
173 गडहिंग्लज ऐनापूर गंगा कोम सातबा दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
174 गडहिंग्लज ऐनापूर तायवा कोम सातबा भुजंग  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
175 गडहिंग्लज ऐनापूर सिद्राम गंगाराम जाधव यांस मुलगा नाव शंकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
176 गडहिंग्लज ऐनापूर आबा गणू दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
177 गडहिंग्लज ऐनापूर रामू आनंदा सूर्यवंशी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
178 गडहिंग्लज ऐनापूर रकमा कोम गोपाळा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
179 गडहिंग्लज ऐनापूर रामू आप्पा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
180 गडहिंग्लज ऐनापूर भैरू म-या प्पा यादव यांस मुलगा नाव लक्षु  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
181 गडहिंग्लज ऐनापूर हौशाक्का बाप विठू शेंडेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
182 गडहिंग्लज ऐनापूर संतु गणू पाटणे यांस मुलगा नाव ईश्वरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
183 गडहिंग्लज ऐनापूर रामू गणू कुराडे यांस मुलगी नाव बायाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
184 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्षु बाळू मांज-या यांस मुलगा नाव सिद्धू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
185 गडहिंग्लज ऐनापूर दत्तू नागोजी मगदम निंगुगडे यांस मुलगी नाव रकमा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
186 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू रानबा शेंडेकर यांस मुलगा  धोंडीबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
187 गडहिंग्लज ऐनापूर नागू काळू जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
188 गडहिंग्लज ऐनापूर हरी गंगाजी दड्डीकर यांस मुलगा नाव राजू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
189 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू आप्पा नालग रा. शेळोली पै.गारगोटी यांस मुलगी नाव बायाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
190 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती बाळू चव्हाण रा.गजरगाव यांस मुलगी नाव  बाळाबाई  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
191 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा अण्णा दड्डीकर यांस मुलगी साजु  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
192 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा संतू शेरूडकर यांस मुलगी नाव पार्वती  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
193 गडहिंग्लज ऐनापूर कमळा बाप आप्पा दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
194 गडहिंग्लज ऐनापूर केशव सुभाना भोसले निंगुडगेकर यांस मुलगी  नाव मुगता   महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
195 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा सातबा जाधव यांस मुलगा नाव कृष्णा.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
196 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा सातबा जाधव यांस मुलगा नाव सातबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
197 गडहिंग्लज ऐनापूर चाळू बाळू चौगुले यांस मुलगा नाव ईश्वरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
198 गडहिंग्लज ऐनापूर सुभाना बाळू सावंत रा.जाधेवाडी यांस मुलगी नाव हिरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
199 गडहिंग्लज ऐनापूर बसाप्पा घयपा कुरळे रा.भडगाव यांस मुलगी सोनुबाई  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
200 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा बाळा चौगुला यांस मुलगा  नाव गणपती  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
201 गडहिंग्लज ऐनापूर सावबा गोपाळा पोवार रा.कौलगे यांस मुलगी नाव अनुसया  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
202 गडहिंग्लज ऐनापूर रावू आप्पा घुगरे यांस मुलगा नाव विष्णू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३३-१९३७ Ainapur1933to1937.pdf
203 गडहिंग्लज ऐनापूर जानबा येसबा कुंभार रा.भादवण ता.आजरे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
204 गडहिंग्लज ऐनापूर विष्णू रावजी मांडेकर रा.यमगे जहांगीर कागल  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
205 गडहिंग्लज ऐनापूर आनंदा दादू सुर्व सारा आर.ऐनापूर पै गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
206 गडहिंग्लज ऐनापूर नारायण नाना दडेकर रा. ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
207 गडहिंग्लज ऐनापूर ईश्वरा राम जाधव रा.ऐनापूर पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
208 गडहिंग्लज ऐनापूर भैरू आप्पा सावंत रा. मुंगुसवाडी ता.आजरे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
209 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा  जोती पालकर रा.ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
210 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाळा आप्पा दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
211 गडहिंग्लज ऐनापूर विठोबा धोंडीबा पेडनेकर रा.ऐनापूर पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
212 गडहिंग्लज ऐनापूर तुकाराम बाळू पाटणे रा.ऐनापूर पै गड . महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
213 गडहिंग्लज ऐनापूर रामू दादू पालकर रा.ऐनापूर पै गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
214 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू दत्तू कुराडे रा.ऐनापूर पै गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
215 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा बाळू चौलगे रा. ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
216 गडहिंग्लज ऐनापूर बसाप्पा गुंड्याप्पा कुळे रा. भडगाव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
217 गडहिंग्लज ऐनापूर जानबा लक्ष्मन कुंभार रा.हसूर पै गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
218 गडहिंग्लज ऐनापूर भैरू सुबराव दड्डीकर रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
219 गडहिंग्लज ऐनापूर दुर्गाप्पा लिंगाप्पा पालकर रा. ऐनापूर पै .गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
220 गडहिंग्लज ऐनापूर हरि बाबू कुराडे रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
221 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू हरी दड्डीकर रा. ऐनापूर पै.गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
222 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू सुभाना ढेंगे रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
223 गडहिंग्लज ऐनापूर नानासाब अप्पासाब मोकाशी रा.मुत्नाळ पै.गड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
224 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू बाबू कुराडे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
225 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू ईश्वरा देसाई रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
226 गडहिंग्लज ऐनापूर मंजुळा भ्र. सखोबा रेडेकर रा.कोलींद्रे ता.आजरे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
227 गडहिंग्लज ऐनापूर सरला भ्र. बाळा यादव रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
228 गडहिंग्लज ऐनापूर भैरू नारायण पन्हाळकर रा.करमबळी जहांगीर हिम्मतबहादूर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
229 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन गणू रा.ऐनापूर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
230 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळू काळू जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
231 गडहिंग्लज ऐनापूर तानुबाई बाप गोपाळा चौलगे रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
232 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा कृष्णा लोहार रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
233 गडहिंग्लज ऐनापूर गवरा भ्र. दादू सूरवंशी रा.ऐनापूर पै.गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
234 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन गणू कुराडे रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
235 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा ईश्वरा जाधव रा.ऐनापूर पै.गड.  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
236 गडहिंग्लज ऐनापूर नारायण नाना दडेकर रा. ऐनापूर पै गड. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९४५-१९४८ Ainapur1945to1948.pdf
237 गडहिंग्लज ऐनापूर हरी बाबाजी यादव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
238 गडहिंग्लज ऐनापूर बसाप्पा धराप्पा कुरळे भडगाव कर यांस मुलगा नाव भिमा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
239 गडहिंग्लज ऐनापूर आबा संतू पट्टेकर यांस मुलगा नाव दत्तू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
240 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन गणू चवान यांस मुलगी नाव पारू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
241 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाल राम दड्डीकर यांस मुलगा दत्तू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
242 गडहिंग्लज ऐनापूर अण्णा लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगा मयात नाव ठेवणे पूर्वी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
243 गडहिंग्लज ऐनापूर संताबाई कोम रामा. लिंगाप्पा दड्डीकर. महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
244 गडहिंग्लज ऐनापूर आऊ कोम लिंगाप्पा दड्डीकर महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
245 गडहिंग्लज ऐनापूर संतू धोंडी शेउडकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
246 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू बाबाजी कुंभार यांस मुलगी नाव कमळ  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
247 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा बाबाजी जाधव यांस मुलगा नाव लक्ष्मन  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
248 गडहिंग्लज ऐनापूर हरी भीमा कुंभार यांस मुलगा नाव भैरू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
249 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन सातबा जोसीलकर यांस मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
250 गडहिंग्लज ऐनापूर संतू गणू पाटण्या यांस मुलगी नाव जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
251 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन नाना गुंजकर यांस मुलगी गुणवंती  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
252 गडहिंग्लज ऐनापूर सुभाना बाबू सावंत जाधेवाडीकर यांस मुलगी नाव हौसी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
253 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा सातबा जाधव यांस मुलगा नाव तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
254 गडहिंग्लज ऐनापूर गोपाल राम चौगुला यांस मुलगा धोंडबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
255 गडहिंग्लज ऐनापूर ईश्वरा राम जाधव यांस मुलगी नाव विठा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
256 गडहिंग्लज ऐनापूर कासेवा बाप तुळजाराम जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
257 गडहिंग्लज ऐनापूर शारजा बाप रामू कुराड्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
258 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा जोती चौगुला यांस मुलगी नाव नानू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
259 गडहिंग्लज ऐनापूर रामा गणू कुराडे यांस मुलगा नाव भैरू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
260 गडहिंग्लज ऐनापूर दत्तू गोपाळ चौगुला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
261 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडी रायापा शिंत्रे यांस मुलगी हौसा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
262 गडहिंग्लज ऐनापूर सातबा खंडू जगदाळे कराडकर यांस मुलगी नाव कमळा महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
263 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळा उर्फ जिवबा तातोबा पोवार यांस मुलगा नाव सीवजी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
264 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू सुभाना ढग्या यांस मुलगी नाव जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
265 गडहिंग्लज ऐनापूर तुळजाराम काळू जाधव यांस मुलगा नाव धोंडबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
266 गडहिंग्लज ऐनापूर दुर्गाप्पा लिंगाप्पा पालकर यांस मुलगा नाव विठोबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
267 गडहिंग्लज ऐनापूर जोती आप्पा मांगल्या यांस मुलगी नाव हिरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
268 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगा नाव दादू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
269 गडहिंग्लज ऐनापूर तुकाराम म्हादू यांस मुलगी नाव बायाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
270 गडहिंग्लज ऐनापूर म्हादू नागू बांगळेकर यांस मुलगा ईश्वरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
271 गडहिंग्लज ऐनापूर कमळा कोम रामा पाटील  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
272 गडहिंग्लज ऐनापूर मारुती विठू ढग्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
273 गडहिंग्लज ऐनापूर अण्णा लिंगाप्पा दड्डीकर यांस मुलगा नाव जानबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
274 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळकू गुंडू जाधव कौलगेकर यांस मुलगी नाव कमल  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
275 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळू गणू कुराड्या यांस मुलगी नाव ताणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
276 गडहिंग्लज ऐनापूर साखरू बाप दुर्गाप्पा पालकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
277 गडहिंग्लज ऐनापूर बाबाजी जोती चौगुला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
278 गडहिंग्लज ऐनापूर कासी कामे लक्ष्मन चौगुला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
279 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडी रायापा शिंत्र्या यांस मुलगी नाव विठा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
280 गडहिंग्लज ऐनापूर संतू गणू पाटण्या यांस मुलगा  नाव भीमा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
281 गडहिंग्लज ऐनापूर लिंगाप्पा बयाजी दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
282 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा जोतीबा गोडसे कडगावकर यांस मुलगी नाव गुणवंती  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
283 गडहिंग्लज ऐनापूर धोंडी सुभाना ढगे यांस मुलगा नाव दत्तू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
284 गडहिंग्लज ऐनापूर रावजी सुभाना गुरव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
285 गडहिंग्लज ऐनापूर आऊ कोम राऊ तोडकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
286 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा आई चौगुली  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
287 गडहिंग्लज ऐनापूर नागू रामू येसबा दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
288 गडहिंग्लज ऐनापूर बया कोम गोपाळ दड्डीकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
289 गडहिंग्लज ऐनापूर जना बाप विठू ढोर रा.ऐनापूर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
290 गडहिंग्लज ऐनापूर चाळू रायापा रोकड्या यांस मुलगी नाव ठेवले नाही  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
291 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू रानबा शेडेकर रा.सरोळी यांस मुलगी आकु महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
292 गडहिंग्लज ऐनापूर लक्ष्मन गणू चवान रा.ऐनापूर यांस मुलगा नाव तुकाराम   महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
293 गडहिंग्लज ऐनापूर चाळू रायापा रोकड्या रा.ऐनापूर  यांस मुलगी नाव ठेवले नाही  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
294 गडहिंग्लज ऐनापूर गणू संतू पाटण्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
295 गडहिंग्लज ऐनापूर चंदू आप्पा पटेदार रा.हरळी खुर्द यांस मुलगी नाव हौशाका  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
296 गडहिंग्लज ऐनापूर गोविंदा सातबा जाधव यांस मुलगी  नाव कासी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
297 गडहिंग्लज ऐनापूर बाळा काळू जाधव यांस मुलगा ईश्वरा   महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
298 गडहिंग्लज ऐनापूर बायाक्का बाप बाबाजी उबारे यांस मुलगी नाव ताणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
299 गडहिंग्लज ऐनापूर मानकू बाळकू सावत रा.जाधेवाडी यांस मुलगी नाव येसू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
300 गडहिंग्लज ऐनापूर जना बाप संतू पाटणे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
301 गडहिंग्लज ऐनापूर भीमा नाना सुतार यांस मुलगा नाव तुकाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
302 गडहिंग्लज ऐनापूर केशव सुभाना भोसल्या रा.निंगगुगडे यांस मुलगा नाव लक्ष्मन  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
303 गडहिंग्लज ऐनापूर चंद्रा बाप तुळजाराम जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
304 गडहिंग्लज ऐनापूर येल्ली बाप बाबाजी चौगुला यांस मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
305 गडहिंग्लज ऐनापूर कृष्णा बाबाजी जाधव यांस मुलगी  नाव ताणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
306 गडहिंग्लज ऐनापूर ईश्वरा राम जाधव यांस मुलगी नाव जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
307 गडहिंग्लज ऐनापूर बायाक्का बाप  गोविंदा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
308 गडहिंग्लज ऐनापूर बचाराम गोपाळ कुंभार यांस मुलगी नाव लक्ष्मी महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
309 गडहिंग्लज ऐनापूर आप्पा व्यंकू पाटण्या यांस मुलगी येसू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
310 गडहिंग्लज ऐनापूर दुर्गाप्पा लिंगाप्पा पालकर यांस मुलगी नाव मुक्ता  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
311 गडहिंग्लज ऐनापूर विठू आप्पा अजगेकर रा.पेंढरवाडी यांस मुलगा नाव गणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
312 गडहिंग्लज ऐनापूर संतू गणू पाटण्या यांस मुलगा नाव यशवंता  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
313 गडहिंग्लज ऐनापूर आकु बाप रानबा शेंडेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
314 गडहिंग्लज ऐनापूर बाजी दुलबा पाटील रा.सरोळी यांस मुलगा गणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Ainapur1928to1932.pdf
315 गडहिंग्लज  चन्नेकुप्पी  बया कोम सातबा इंचनाळकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२६ chenekuppi1922to1932.pdf
316 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  ताणू बाप राऊ परीट  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
317 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बाळू गोविंदा गोविलकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
318 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  संतू बाबाजी श्रीमंत्या यांस मुल नाव दादू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
319 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  चंद्री बाप बाबू गावड्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
320 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बापा बाबाजी भिमुगडा यांस मुलगा नाव कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
321 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बाळाप्पा जाकाप्पा पाटील  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
322 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  विठू यमाजी सुतार यांस मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
323 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  संतू धोंडी यांस मुलगा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
324 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  धोंडू कोम लक्षु कोकण्या राहणार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
325 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  रानबा आप्पा कनूकल्या यांस मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
326 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  संतू बाबाजी भिऊगडा यांस मुलगा कडाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
327 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  नारायण जिवबा घेवडा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
328 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बाय्याका मांगले  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
329 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  धोंडू कोम आप्पा कालागते यांस मुलगी  गवरा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
330 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  आप्पा धोंडी घेवडा यांस मुलगा नाव दादू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
331 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बाळा पाटील यांस मुलगा नाव यल्लाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
332 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  काशी बाप बाळू कनुकले  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
333 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  निंगु काळू घेवडा यांस मुलगा कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
334 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बाळू जिवबा चौगुला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१८-१९२२ Chinchewadi1918to1922.pdf
335 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  सावू जोती भंगी यांस मुलगी ताणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Chinchewadi1928to1932.pdf
336 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बाळा जिवबा चौगुला यांस मुलगा गुंडू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Chinchewadi1928to1932.pdf
337 गडहिंग्लज चिंचेवाडी  बाबाजी संतू भंडारी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२८-१९३२ Chinchewadi1928to1932.pdf
338 गडहिंग्लज हिरलगे  विठू भरमाप्पा सिंदा यांस मुलगा शंकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२९-१९३३ Hiralage1929to1933.pdf
339 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  गंगा कोम लक्षुमन कुबार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२७-१९३१ idarguchi1927.pdf
340 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  सौदरा कोम बाबाजी सिंदा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२७-१९३१ idarguchi1927.pdf
341 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  केदारी ढापाना कागीलकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२७-१९३१ idarguchi1927.pdf
342 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  बाळू बाबाजी सिंदा यांचा मुलगा भिमाश्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
343 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  कृष्णा बाबाजी रेमजी यांची मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
344 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  अर्जुन मार्याप्पा परीट रा.कापसी यांची मुलगी काशव्वा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
345 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  बाबाजी लक्षुमन कुंजार यांची मुलगी आऊ ताई  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
346 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  लक्षुमन सुबाना खामकर यांचा मुलगा बाबू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
347 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  भीमा शंकर परीट नांगनूर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
348 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  धाकलू शटू आंबेवाडी यांचा मुलगा सिवाप्पा   महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
349 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  बाळू अण्णाप्पा रेमजी यांचा मुलगा अण्णाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
350 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  बाळू बाबाजी सिंदा यांचा मुलगा रामू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
351 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  गोविंद नारायण जाधव यांचा मुलगा बाबू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
352 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  तुळसा कोम नागाप्पा खामकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
353 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  अण्णाप्पा बाळाप्पा रेमजी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
354 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  लक्षुमन जोती कुरळे चेनीकुप्पी यांस मुलगा भरमा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२३-१९२६ idargichi1923to1926.pdf
355 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  लक्ष्मन जोती कुरळे यांची मुलगी रत्नव्वा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३२-१९३६ idarguchi1927to1931.pdf
356 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  रामा केदारी कागीलकर यांची मुलगी राजू बाई  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३२-१९३६ idarguchi1927to1931.pdf
357 गडहिंग्लज इदरगुच्ची  लक्ष्मन सुभाना खामकर यांची मुलगी बाळा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९३२-१९३६ idarguchi1927to1931.pdf
358 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  आपा मरया नौकुडकर यास मुलगा नाव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
359 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  भैरू गंगाजी चिवाप  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
360 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  रमा मायापा कोष्टी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
361 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  गोविंद भैरू मुसळे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
362 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  गोविंद संतू मुसळे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
363 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  सखोबा लक्ष्मण नाटकुरकर यास मुलगा भैरू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
364 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  गणू कृष्णा कदम यास मुलगा नाव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
365 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  संतू जोती कोष्टी यास मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
366 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  गणू कृष्णा कदम यास मुलगा नाव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
367 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  कृष्णा दादू देसाई यांस मुलगी विटा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
368 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  बाबाजी धनाजी इक्या यांस मुलगा नाव आबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
369 गडहिंग्लज जांभूळवाडी  सिदू विठू देसाई यांस मुलगा नाव गणू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१७-१९२१ Jambhulwadi1917to1921.pdf
370 गडहिंग्लज जरळी  कमळा कोम लक्ष्मन कुंभार बुदलमुककर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
371 गडहिंग्लज जरळी  भरमा निंगाप्पा धनगर यांची मुलगी तायव्वा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
372 गडहिंग्लज जरळी  गोविंदा बिन कासीम खवरी यांस मुलगी जना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
373 गडहिंग्लज जरळी  शीदा बापू लव्हार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
374 गडहिंग्लज जरळी  संतू बिन यसबा उपराटे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
375 गडहिंग्लज जरळी  रानबा बिन तातबा भोसला याची मुलगी तारी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
376 गडहिंग्लज जरळी  शिधापा बिन बाळाप्पा धनगर याची मुलगी शिवी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
377 गडहिंग्लज जरळी  नाना अपय्या चौरा यांस मुलगा बाबू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
378 गडहिंग्लज जरळी  कलाप्पा बापा रामा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
379 गडहिंग्लज जरळी  लक्ष्मि बापा लक्ष्मन आप्पा कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
380 गडहिंग्लज जरळी  भीमा बिन रामा साबळ्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
381 गडहिंग्लज जरळी  पिऱ्या बिन रामा बांगडी याचा मुलगा शिदा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
382 गडहिंग्लज जरळी  खेमू कामकर शिप्पूरकर याचा मुलगा खुशाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
383 गडहिंग्लज जरळी  बाळू बाबाजी चावण याची मुलगी चंद्रा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
384 गडहिंग्लज जरळी  लागू बिन सुभाना गिलबिल यांची मुलगी सुबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
385 गडहिंग्लज जरळी  राघू बाळू मुसाळकर याचा मुलगा आपय्या  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
386 गडहिंग्लज जरळी  अपय्या सतब्बा पांढरे याचा मुलगा अर्जुना  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
387 गडहिंग्लज जरळी  जीवू बाप मरयाप्पा कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
388 गडहिंग्लज जरळी  अकव्वा कोम सुभाना जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
389 गडहिंग्लज जरळी  तातोबा रामा लव्हार याची मुलगी कृष्णा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
390 गडहिंग्लज जरळी  लक्ष्मन सुभांना कुंभार याची मुलगी शिवू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
391 गडहिंग्लज जरळी  धोंडी व्यंकू जाधव याची मुलगी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
392 गडहिंग्लज जरळी  गोदव्वा रवळू  गुरव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
393 गडहिंग्लज जरळी  रामा बिन सुभान शिंपी खमलेहट्टीकर याची मुलगी हौशाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
394 गडहिंग्लज जरळी  नागाप्पा जीवाप्पा होडगा याची मुलगी बायाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
395 गडहिंग्लज जरळी  इराप्पा मदकरी धनगर याची मुलगी शीदव्वा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
396 गडहिंग्लज जरळी  मारुती मुरारी मांजरी याची मुलगी शारदा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
397 गडहिंग्लज जरळी  अपय्या शिदा करजगेकर याची मुलगी शिदा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
398 गडहिंग्लज जरळी  शिदा मायाप्पा धनगर याचा मुलगा मायाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२२-१९२३ jarali1922to1923.pdf
399 गडहिंग्लज दुंडगे  लक्षी बाप रामा जाधव  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२९-१९३३ Dundage1929to1933.pdf
400 गडहिंग्लज दुंडगे  गुंडू संतू परीट याचा मुलगा संतू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९२९-१९३३ Dundage1929to1933.pdf
401 गडहिंग्लज हिरलगे बाळा सुबराव एकसी रा.हिरलगे यांस मुलगी हौवशा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
402 गडहिंग्लज हिरलगे निगाप्पा भीमा कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
403 गडहिंग्लज हिरलगे मंजुळा सखाराम कुंभार महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
404 गडहिंग्लज हिरलगे भीमा लिंगा कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
405 गडहिंग्लज हिरलगे दत्तू दाजी उबारे यांस मुलगी कमळा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
406 गडहिंग्लज हिरलगे बाळा कोंडी गायकवाड याचा मुलगा गणपू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
407 गडहिंग्लज हिरलगे लक्षुमन बाबाजी तोडकर याची मुलगी राई  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
408 गडहिंग्लज हिरलगे करयाप्पा रावजी गोकले  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
409 गडहिंग्लज हिरलगे कोंडी कोम भाऊ रावण  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
410 गडहिंग्लज हिरलगे बाळा रामा कुपेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
411 गडहिंग्लज हिरलगे सुबा कोम गंगाजी चौगुला  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
412 गडहिंग्लज हिरलगे कृष्णा हरी कुंभार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
413 गडहिंग्लज हिरलगे बिन कोम बाळा कुपेकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
414 गडहिंग्लज हिरलगे चंद्रा बाप धोंडीबा उबारे रा.हिरलगे महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
415 गडहिंग्लज हिरलगे संतू लिंगा सेऊटकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
416 गडहिंग्लज हिरलगे म्हादू भीमा साबळे यांस मुलगा विठू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
417 गडहिंग्लज हिरलगे विठू रामा सिंदे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
418 गडहिंग्लज हिरलगे आप्पा धोंडी गायीकोड यांस मुलगी अक्कू महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
419 गडहिंग्लज हिरलगे गोविंदा बाळा आगलावे  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
420 गडहिंग्लज हिरलगे लक्षुमन सतबा पाटील यांस मुलगा सतबा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
421 गडहिंग्लज हिरलगे विठू बाळा सेऊटकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
422 गडहिंग्लज हिरलगे गणू सुबाना सानप  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
423 गडहिंग्लज हिरलगे बाळा कोंडी गायीकवाड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
424 गडहिंग्लज हिरलगे आकु बाप म्हादू सेऊटकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
425 गडहिंग्लज हिरलगे गंगाजी बाबाजी गाईकोड  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
426 गडहिंग्लज हिरलगे तातोबा देवबा केसरकर यांस मुलगी तानी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
427 गडहिंग्लज हिरलगे रामा बायजी सेऊटकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
428 गडहिंग्लज हिरलगे बाबाजी मुकुंदा मुसळे यांस मुलगी सकू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
429 गडहिंग्लज हिरलगे रामू हरी देसाई मुलगी तारी  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
430 गडहिंग्लज हिरलगे गोविंदा आपा सिंदे यांस मुलगी कंबळा  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
431 गडहिंग्लज हिरलगे रामा जयराम पोवार  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
432 गडहिंग्लज हिरलगे भैरू संतू निकम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू नोंदवही-१९१९-१९२२ hiralage1919to1922.pdf
433 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  सिवाप्पा सखोबा राणे याची मुलगी नाणी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
434 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  केशव तातोबा राणे याचा मुलगा गोविंदा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
435 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भरमा नाना सोनार याची मुलगी काशी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
436 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  लक्ष्मण आप्पा सुतार याचा मुलगाबाळू महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
437 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  कृष्णा रामा खैरे याची मुलगी चेंद्रा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
438 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  बाळू सुबराव सुतार याचा मुलगा सुबराव  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
439 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भुजंग सुबाना हागसे याची मुलगी धोंडू  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
440 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  कृष्णा सुबराव सुतार याचा मुलगा रामा महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
441 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भैरू जिवबा राणे याची मुलगी शारदा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
442 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  रावू जोती कदम याचा मुलगा भीमा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
443 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  रामा जिवबा राणे याचा मुलगा बंडू  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
444 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  बाळकू दादा खैरे  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२५-१९२९ Khamlettidevi1925to1929.pdf
445 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  नाना आप्पा खैरे याची मुलगी लक्ष्मी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
446 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भीमा बाबू खैरे याची मुलगी रकमा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
447 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  संतू दादू खैरे याची मुलगी आऊ महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
448 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  रामा बाळू येडे याची मुलगी बाळी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
449 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  रामा जोती शेलार याची मुलगी राई  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
450 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  बाबू नाना सुतार याचा मुलगा शंकर  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
451 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भुजंगा सुबाना हागवने  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
452 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भुजंगा सुबाना हागवने यांची मुलगी शारदा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
453 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  रावू गोविंदा खडके  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
454 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भीमा गोपाळा सोनार मुलगी जना  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
455 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  रामा जिवबा राणे मुलगी अक्कू महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
456 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  भीमा नाना सुतार याचा मुलगा मारुती  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
457 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  लक्ष्मण आप्पा सुतार याचा मुलगा आप्पा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
458 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  बाळू सातबा काटकर याची मुलगी शारदा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
459 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  धोंडी सकाप्पा माहिते याची मुलगी संता  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
460 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  रामा सातबा काटकर याचा मुलगा नागाप्पा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
461 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  आई चंद्रा चवानीन यांची मुलगी धोंडी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
462 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  धोंडी तातोबा राणे यांची मुलगी शारदा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
463 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  कोंडी जोती बिरजा यांची मुलगी ताई  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२०-१९२४ Khamlettidevi1920to1924.pdf
464 गडहिंग्लज खमलेहट्टी  बाळा रावजी केसरकर यांची मुलगी हौसी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९३०-१९३५ Khamlettidevi 1930-1934.pdf
465 गडहिंग्लज कडाल   चाळू ढामाजी इक्या यास मुलगी गौरा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
466 गडहिंग्लज कडाल   गणू नागोजी भोसले यास मुलगा नागोजी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
467 गडहिंग्लज कडाल   लक्ष्मन बापू निकम यास मुलगा विष्णू  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
468 गडहिंग्लज कडाल   धोंडी बाबाजी कूपटे यास मुलगा भीमा महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
469 गडहिंग्लज कडाल   आपा रामा इक्या यास मुलगा खेमा महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
470 गडहिंग्लज कडाल   यलापा गोविंदा इक्या यास मुलगा कुष्णा महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
471 गडहिंग्लज कडाल   चाळू आपा कावीलकर यास मुलगा रामा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
472 गडहिंग्लज कडाल   यलापा जोती इक्या यास मुलगा नारायण महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
473 गडहिंग्लज कडाल   लक्षुमन बापू निकम यास मुलगा शंकर  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२१-१९२५ Kadaldevi1921to1925.pdf
474 गडहिंग्लज कडाल   संता कोम आपा काविलकर  महसूल विभाग जन्म मृत्यू  नोंदवही-१९२६ Kadal1926.pdf
475 गडहिंग्लज कडाल   तुका आपाजी काईलकर यास मुलगा संतू  महसूल विभाग जन्म मृत्यू  नोंदवही-१९२६ Kadal1926.pdf
476 गडहिंग्लज कडाल   बया कोम बापू निकम  महसूल विभाग जन्म मृत्यू  नोंदवही-१९२६ Kadal1926.pdf
477 गडहिंग्लज कडाल   आपाजी संतू डोंगरी यास मुलगी संता  महसूल विभाग जन्म मृत्यू  नोंदवही-१९२६ Kadal1926.pdf
478 गडहिंग्लज हसूरचंपू जोती जानकू खपले यांचा मुलगा रामू  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२७-१९३१ Hasurchampu1927to1931.pdf
479 गडहिंग्लज जरळी  लिंगू बिन सुभाना गीलबिली यांस मुलगी सुभी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
480 गडहिंग्लज जरळी  शिवराम नरु भोसला यांस मुलगा बाबू  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
481 गडहिंग्लज जरळी  कृष्णा बाळाप्पा शिंपि यांस मुलगा रायबा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
482 गडहिंग्लज जरळी  तातोबा रामा लवार यांस मुलगी कृष्णी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
483 गडहिंग्लज जरळी  लक्ष्मण सुभान कुंभार यांस मुलगी शिवू  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
484 गडहिंग्लज जरळी  तानी बिन जोती आपया मंगसुळे यांस मुलगी तारा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
485 गडहिंग्लज जरळी  रामा सुभाना शिंपि यांस मुलगी हौशी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
486 गडहिंग्लज जरळी  रामा सखोबा माने यांस मुलगी धोंडी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
487 गडहिंग्लज जरळी  बाळू भीमा जाधव यांस मुलगी इटाबाई  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
488 गडहिंग्लज जरळी  जोती बाबाजी होडगा यांस मुलगा रामू  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
489 गडहिंग्लज जरळी  नरसिंगा धोंडी बामणे यांस मुलगा शंकर  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
490 गडहिंग्लज जरळी  यशवंत नागाप्पा लोहार यांस मुलगा नागाप्पा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
491 गडहिंग्लज जरळी  भैरू सुबराव सिंदे यांस मुलगी शारदा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
492 गडहिंग्लज जरळी  जोती पिलाजी जाधव यांस मुलगा लक्ष्मण  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
493 गडहिंग्लज जरळी  भीमा रावजी भोसला यांस मुलगी हौशा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
494 गडहिंग्लज जरळी  बंडू रामा साळुंखे यांस मुलगा जोतीबा   महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
495 गडहिंग्लज जरळी  नागाप्पा जीवाप्पा होडगा यांस मुलगी बायाक्का  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
496 गडहिंग्लज जरळी  लक्ष्मण आपया होडगा यांस मुलगी पार्वती  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
497 गडहिंग्लज जरळी  रामा रावजी भोसला यांस मुलगी तारा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
498 गडहिंग्लज जरळी  नाना आपया चोत्या यांस मुलगी तानी  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
499 गडहिंग्लज जरळी  सिदा मायाप्पा धनगर यांस मायाप्पा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
500 गडहिंग्लज जरळी  मारुती मुरारी मांजरी यांस मुलगी तारव्वा  महसूल विभाग देवी  नोंदवही-१९२४-१९२८ jaralidevi1924to1928.pdf
501 गडहिंग्लज हरळी खुर्द  बाळू आपा बाणेकर यास मुलगा यलापा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-२३ Harlikhurd1919to23.pdf
502 गडहिंग्लज हरळी खुर्द  धोंडीबा बाबाजी गोंदुकू यास मुलग शंकर  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-२३ Harlikhurd1919to23.pdf
503 गडहिंग्लज हरळी खुर्द  धोंडी यरु बेलक्या यास मुलगा ताया महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-२३ Harlikhurd1919to23.pdf
504 गडहिंग्लज हरळी खुर्द  सिवू बाबाजी साळवी रा हरळी खुर्द यास मुलगी नाव विठाबाई  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३३ Harlikhurd1933.pdf
505 गडहिंग्लज बुगडीकट्टी  भरमा महादु मुंगुरवाडी यास मुलगा भीमा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही १९२७-३० Bugadikatti1927to1930.pdf
506 गडहिंग्लज बुगडीकट्टी  आपया जोती हुबळी यास मुलगा दादू  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही १९२७-३० Bugadikatti1927to1930.pdf
507 गडहिंग्लज खमलेहटी सखाराम सुबराव जाधव यास मुलगा विठू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
508 गडहिंग्लज खमलेहटी गुंडू बिन सुबाना सुतार यास मुलगा सुबराव  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
509 गडहिंग्लज खमलेहटी आकु बाप धोंडी कार्नेकर मयात हगवण  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
510 गडहिंग्लज खमलेहटी गोपाळ अप्पा सुतार मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
511 गडहिंग्लज खमलेहटी चंद्रा राम चव्हाण यास मुलगा बाबू  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
512 गडहिंग्लज खमलेहटी बाळू दादा खैरे यास मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
513 गडहिंग्लज खमलेहटी सुबा कोम सन्तु कोपर्डे मयात दमाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
514 गडहिंग्लज खमलेहटी मंजुळा बाप सन्तु खैरे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
515 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा बाप भीमा खैरे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
516 गडहिंग्लज खमलेहटी संतू राणोजी केसरकर मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
517 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा बाबू खैरे यास मुलागी रकमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
518 गडहिंग्लज खमलेहटी गोविंदा भीमा पालकर मयत दमाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
519 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडी जोती बिराजे यास मुलगी ताई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
520 गडहिंग्लज खमलेहटी राम जोती शेलार यास मुलगी माई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
521 गडहिंग्लज खमलेहटी राम बाबाजी भोगणे यास मुलगा संतू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
522 गडहिंग्लज खमलेहटी गोविंदा आपा गुरव यास मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
523 गडहिंग्लज खमलेहटी नाना आप्पा खैरे यास मुलगी लक्षी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
524 गडहिंग्लज खमलेहटी लक्ष्मन आप्पा सुतार यास मुलगा आप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
525 गडहिंग्लज खमलेहटी सातवा कोम संकपा मोरे मयात दमाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
526 गडहिंग्लज खमलेहटी बालाकू दादा खैरे यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
527 गडहिंग्लज खमलेहटी आनी बाप शाहू खैरे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
528 गडहिंग्लज खमलेहटी सुबा कोम गोविंदा सुतार मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
529 गडहिंग्लज खमलेहटी राऊ आप खैरे यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
530 गडहिंग्लज खमलेहटी रकमा बाप भीमा खैरे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
531 गडहिंग्लज खमलेहटी आऊ बाप सन्तु खैरे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
532 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा बाबू खैरे यास मुलगी अनुसया महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
533 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा बाबू खैरे यास मुलगी शारदा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ khamlehatti1920to24.pdf
534 गडहिंग्लज खमलेहटी भरमा भीमा चौगुले यास मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
535 गडहिंग्लज खमलेहटी शाहू आपा खैरे यास मुलग भीमा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
536 गडहिंग्लज खमलेहटी केशव तातोबा राणे यास मुलगा भीमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
537 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा सताबा शिंदे यास मुलगा भीमा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
538 गडहिंग्लज खमलेहटी जया कोम राम धेगे मयत दम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
539 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडी जोती बिराजा यास मुलगा जन महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
540 गडहिंग्लज खमलेहटी सखाराम सुबाना जाधव यास मुलगी जना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
541 गडहिंग्लज खमलेहटी लक्ष्मन अप्पा सुतार यास मुलगी कामळा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
542 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा जिवबा राणे  यास मुलगा काळू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
543 गडहिंग्लज खमलेहटी गानू सिद्धू गायकोड यास मुलगी जिऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
544 गडहिंग्लज खमलेहटी लक्ष्मन बाप सुबराव रेगे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
545 गडहिंग्लज खमलेहटी भूजीगा सुबाना हगवणे यास मुलगी  शारदा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
546 गडहिंग्लज खमलेहटी संता बाप भीमा खैरे मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
547 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडीबा आई चंन्द्रा चव्हाण मयात तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
548 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा नाना सुतार यास मुलगी आकु  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
549 गडहिंग्लज खमलेहटी भारमा बाळू भोसले यास मुलगा भीमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
550 गडहिंग्लज खमलेहटी गंगा कोम महादेव सुतार मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
551 गडहिंग्लज खमलेहटी बाळू तात्या जाधव यास मुलग तात्या  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
552 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा आबा नागावकर यास मुंलागी ठेवले नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
553 गडहिंग्लज खमलेहटी आणापा राम होदागे यास मुलगी भागीरथी  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
554 गडहिंग्लज खमलेहटी भारमा भीमा चोगुले यास मुलगा सीवापा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
555 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा सातबा काटकर यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
556 गडहिंग्लज खमलेहटी सिवापा साखोबा राणे यास मुंलागी नाणी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
557 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा बाबू खैरे यास मुलगी तुलसी  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
558 गडहिंग्लज खमलेहटी केशव तातोबा राणे यास मुलगा गोविंदा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
559 गडहिंग्लज खमलेहटी लक्ष्मण अप्पा सुतार यास मुलगा शंकऱ्या महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
560 गडहिंग्लज खमलेहटी शारदा बाप भूजीगा हगवणे  मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
561 गडहिंग्लज खमलेहटी सिवापा साखोबा राणे मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
562 गडहिंग्लज खमलेहटी सिवापा बाप भारमा चोगुले मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
563 गडहिंग्लज खमलेहटी भूजीगा सुबाना हागवणे यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
564 गडहिंग्लज खमलेहटी आपा रामा तोडकर यास मुलगा   सदाशिव  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
565 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा सुबराव सुतार यास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
566 गडहिंग्लज खमलेहटी भैरू जीवब राणे यास मुलगी शारदा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
567 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडी सखाराम सुतार यास मुलगी शारदा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
568 गडहिंग्लज खमलेहटी मंजुळा बाप राम शेंडे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
569 गडहिंग्लज खमलेहटी तात्या बाप जोती जाधव मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
570 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा बाप भारमा भोसले मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
571 गडहिंग्लज खमलेहटी सन्तु दादा खैरे यास मुलगा गणू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
572 गडहिंग्लज खमलेहटी राम जोती शेलार यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
573 गडहिंग्लज खमलेहटी साळू कोम जीनापा पद्वाडे मयात दमाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
574 गडहिंग्लज खमलेहटी भारमा बाळू भोसले यास मुलगी कशावा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
575 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा आबा पोवार यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
576 गडहिंग्लज खमलेहटी गानू सिदू गायकोडा यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
577 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा नाना सोनार यास मुलगी लक्षि महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
578 गडहिंग्लज खमलेहटी आनापा रामा होडगा यास मुलगी साऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
579 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडी संकपा मोहिते यास मुलगी गौरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
580 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा बाबू येडे यास मुलगी हवसी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
581 गडहिंग्लज खमलेहटी मुगसी बाप बाळू खैरे मयात खोकला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
582 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडी पिरशापा सुतार यास मुलगी काशी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
583 गडहिंग्लज खमलेहटी सदाशिव अप्पा तोडकर  मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
584 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा रावजी पाटील यास मुलगा लक्ष्मन महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
585 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा रावजी पाटील यास मुलगी आनंदी  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925to29.pdf
586 गडहिंग्लज खमलेहटी राऊ आप्पा खैरे यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925.pdf
587 गडहिंग्लज खमलेहटी दातू रामा सुतार यास मुलगी अवली जवळी गंगा व गौरा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925.pdf
588 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा शिवपा सुतार यास मुंगा ईश्वरा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ khamlehatti1925.pdf
589 गडहिंग्लज खमलेहटी हरी नारायण शिंदे यास मुलागा सखाराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
590 गडहिंग्लज खमलेहटी आबा बाबाजी खडके मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
591 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा सातब काटकर यास मुलगी बायजा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
592 गडहिंग्लज खमलेहटी मारुती बाप आपा सुरंगे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
593 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा रामा खैरे यास मुलगी श्रीमंता महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
594 गडहिंग्लज खमलेहटी गोविंदा आपा गुरव यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
595 गडहिंग्लज खमलेहटी लक्ष्मन आपा सुतार यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
596 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा राम शिंदे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
597 गडहिंग्लज खमलेहटी रावजी बाळू केसरकर मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
598 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा धोंडिया सोनार मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
599 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडी जोतीबा बिरजा यास मुलागा जोती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
600 गडहिंग्लज खमलेहटी राऊ आप्पा खैरे यास मुलगा राजाराम  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
601 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा नाना सुतार यास मुलागी बायाक्का महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
602 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा आबा पाटील यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
603 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा बाबू येडे यास मुलगी कृष्णाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
604 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा जिवबा राणे यास मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
605 गडहिंग्लज खमलेहटी सन्तु दादा खैरे यास मुलगी कशी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
606 गडहिंग्लज खमलेहटी जिऊ बाप सखाराम जाधव मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
607 गडहिंग्लज खमलेहटी भागोजी सखोजी राणे मयत हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
608 गडहिंग्लज खमलेहटी हौसी बाप सिदा सुतार मयत हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
609 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा शिवपा सुतार यास मुलगा बाळू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
610 गडहिंग्लज खमलेहटी राम बाबाजी भोगणे यास मुलगा गौर  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
611 गडहिंग्लज खमलेहटी बाळू अप्पा मांगले यास मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
612 गडहिंग्लज खमलेहटी बाळू बाप भीमा सुतार  मयत हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
613 गडहिंग्लज खमलेहटी गणपा यमाजी केसरकर यास मुलगा संतू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
614 गडहिंग्लज खमलेहटी बायका बाप भीमा सुतार मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
615 गडहिंग्लज खमलेहटी आऊ कोम अप्पा जोधले मयत दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
616 गडहिंग्लज खमलेहटी सखाराम सुबराव जाधव यास मुलगा भैरू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
617 गडहिंग्लज खमलेहटी बाळू दादा खैरे यास मुलगी संता महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
618 गडहिंग्लज खमलेहटी आपा भीमा सुतार यास मुलगा आणापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
619 गडहिंग्लज खमलेहटी मारुती बाप बाळू जाधव मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
620 गडहिंग्लज खमलेहटी भैरू बाप सखाराम जाधव मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
621 गडहिंग्लज खमलेहटी जिवबा चेदरू राणे मयत दम  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
622 गडहिंग्लज खमलेहटी अनापा नाना खैरे यास मुलगा भीमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
623 गडहिंग्लज खमलेहटी दादा दुर्गापा खैरे मयत दमा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
624 गडहिंग्लज खमलेहटी नाना साखोबा सुतार मयत दमा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
625 गडहिंग्लज खमलेहटी आकु बाप धोंडी काटकर मयात हगवण  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
626 गडहिंग्लज खमलेहटी भैरू जिवबा राणे यास मुलगी जिजाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
627 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडी बाळू काटकर यास मुलगी आक्कू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
628 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा रावजी पाटील यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
629 गडहिंग्लज खमलेहटी राऊ अप्पा खैरे यास मुलागी काशी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
630 गडहिंग्लज खमलेहटी दादू हनमंत शेलार यास मुलगी पार्वती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
631 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा जोती खोत यास मुलगी बायजी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
632 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा गोपाल सोनार यास मुलागा काशिनाथ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
633 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा शिवाप्पा सुतार यास मुलागा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
634 गडहिंग्लज खमलेहटी लक्ष्मन अप्पा सुतार यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
635 गडहिंग्लज खमलेहटी कृष्णा रामा खैरे यास मुलगी द्रौपदी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
636 गडहिंग्लज खमलेहटी जोती तात्या जाधव यास मुलागा दत्तू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
637 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा सातब हेब्बले मयात दमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
638 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा जिवबा राणे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
639 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा जोती शेलर यास मुलगी तानी   महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
640 गडहिंग्लज खमलेहटी कशव तातोबा राणे यास मुलगी पार्वती  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
641 गडहिंग्लज खमलेहटी धोंडीबा बाप अप्पा खैरे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
642 गडहिंग्लज खमलेहटी शाहू अप्पा खैरे यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
643 गडहिंग्लज खमलेहटी सखाराम सुबराव जाधव यास मुलगी सुबराव महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
644 गडहिंग्लज खमलेहटी अप्पा सुबराव खैरे यास मुलागी धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
645 गडहिंग्लज खमलेहटी बाबू  सुबराव पाटील यास मुलगा सुबराव महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
646 गडहिंग्लज खमलेहटी गणपत यमाजी केसरकर यास मुलगा पांडुरंग महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
647 गडहिंग्लज खमलेहटी गंगाराम भीमा खैरे यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
648 गडहिंग्लज खमलेहटी काशी बाप भीमा खैरे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
649 गडहिंग्लज खमलेहटी रामा बाबू येडे यास मुलगी कृष्णी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
650 गडहिंग्लज खमलेहटी भीमा नाना सुतार यास मुलगा नारायण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
651 गडहिंग्लज खमलेहटी शेटऊ बाप अनापा खैरे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1930to1934.pdf
652 गडहिंग्लज खमलेहटी आपा बाप बाबू खैरे यास मुलगा राजाराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1934.pdf
653 गडहिंग्लज खमलेहटी जोती तात्या जाधव यास मुलगी गंगा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1934.pdf
654 गडहिंग्लज खमलेहटी लक्ष्मन अप्पा सुतार यास मुलगी शिऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ khamlehatti1934.pdf
655 गडहिंग्लज कडाल जीवू बाप चालू कविटकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१६-१९२० Kadal1916to1920.pdf
656 गडहिंग्लज कडाल गोविंदा नागोजी ईक्या मयत दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१६-१९२० Kadal1916to1920.pdf
657 गडहिंग्लज कडाल आपाजी रामा ईक्या यास मुलगी गंगा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१६-१९२० Kadal1916to1920.pdf
658 गडहिंग्लज कडाल कासी बाप चालू काविलकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१६-१९२० Kadal1916to1920.pdf
659 गडहिंग्लज कडाल नागोजी गानू नौकुडकर यास मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१६-१९२० Kadal1916to1920.pdf
660 गडहिंग्लज कडाल सुबरा कोम बाबाजी कुबते मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१६-१९२० Kadal1916to1920.pdf
661 गडहिंग्लज कडाल चालू दामाजी ईक्या यास मुलगी गौरा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
662 गडहिंग्लज कडाल सुदारी बाप कामना हुबले मयत हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
663 गडहिंग्लज कडाल अपा राम ईक्या यास मुलगा खेमना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
664 गडहिंग्लज कडाल चालू अप्पा काविलकर य्लास मुलगा रामा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
665 गडहिंग्लज कडाल सखू कोम लक्ष्मन निकम मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
666 गडहिंग्लज कडाल चालू अप्पा काविलकर यास मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
667 गडहिंग्लज कडाल चालू यमाजी ईक्या मुलगा गोपाळ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
668 गडहिंग्लज कडाल आपाणा दवलु चव्हाण यास मुलग जवलु  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
669 गडहिंग्लज कडाल चालू अप्पा काविलकर यास मुलगी जणा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
670 गडहिंग्लज कडाल तुकाराम अप्पा काविलकर यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
671 गडहिंग्लज कडाल सुबराव रावजी कुबते यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
672 गडहिंग्लज कडाल गवरी बाप चालू ईक्या मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
673 गडहिंग्लज कडाल संता कोम अप्पा काविलकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
674 गडहिंग्लज कडाल बाय कोम बापू निकम मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
675 गडहिंग्लज कडाल तुका अप्पाजी काविलकर यास मुलगा संतू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
676 गडहिंग्लज कडाल आपाजी संतू डोंगरी यास मुलगी संता महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२१-१९२५ Kadal1921to1925.pdf
677 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा जिवबा मोहिते मयत दमा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३२-१९३६ Masewadi1932to1936.pdf
678 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्षु पिराजी कापशे यास मुलगा दादू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
679 गडहिंग्लज मासेवाडी  आप्पा मानकू नवले यास मुलगी कमळा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
680 गडहिंग्लज मासेवाडी  तुका बाप बुदापा कुपेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
681 गडहिंग्लज मासेवाडी  हौशाका बाप भीमा पोवार मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
682 गडहिंग्लज मासेवाडी  सन्तु धोंडीबा संकपाळ यास मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
683 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा सन्तु तक्केकर यास मुलगा आवबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
684 गडहिंग्लज मासेवाडी  आवबा बाप रामा टक्केकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
685 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा भारमा खामकर यास मुलगा दत्तू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
686 गडहिंग्लज मासेवाडी  कृष्ण धोंडीबा कुपेकर यास मुलगा बंडू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
687 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्षु जिवबा भुईबर  यास मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
688 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्षु भारमा मोहिते यास मुलगी जना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
689 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाळू पिराजी कापसे यास मुलग अपिराजी  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
690 गडहिंग्लज मासेवाडी  अमृता तातोबा पोवार यास मुलग परसू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
691 गडहिंग्लज मासेवाडी  पांडू जिवबा बालवी यास मुलगा चेनाप्पा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
692 गडहिंग्लज मासेवाडी  आप्पा अण्णाप्पा कोकितकर यास मुलगी तानी  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
693 गडहिंग्लज मासेवाडी  संतु बाप बायपा मोहिते मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
694 गडहिंग्लज मासेवाडी  राणू कोम भारमा खामकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
695 गडहिंग्लज मासेवाडी  कलाप्पा बाप जिवबा टककेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
696 गडहिंग्लज मासेवाडी  राजू क्कोम गुंडू टक्केकर मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
697 गडहिंग्लज मासेवाडी  बागू बाबाजी मोहिते यास मुलगा काशी  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
698 गडहिंग्लज मासेवाडी  संतू गंगाजी टक्केकर यास मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
699 गडहिंग्लज मासेवाडी  निऊ बाप बाबू होदागे मयत तापाने   महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
700 गडहिंग्लज मासेवाडी  सावित्री कोम धोंडी टक्केकर मयत तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
701 गडहिंग्लज मासेवाडी  कशी बाप सन्तु दंडवते मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
702 गडहिंग्लज मासेवाडी  चाळू बाप सन्तु निकम मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
703 गडहिंग्लज मासेवाडी  बुदापा सन्तु कुपेकर यास मुलगा भीमा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
704 गडहिंग्लज मासेवाडी  आप गुंडू नार्वेकर यास मुलगा गोपाळ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
705 गडहिंग्लज मासेवाडी  गुंडू साखोबा चौगुले यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
706 गडहिंग्लज मासेवाडी  जिऊ बाप बाळू कुपेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
707 गडहिंग्लज मासेवाडी  भारमा बाप जिवबा मोहिते मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
708 गडहिंग्लज मासेवाडी  नर्सिंगा सुभान निकम यास मुलगी साखरी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
709 गडहिंग्लज मासेवाडी  कलाप्पा सन्तु हलेकर यास मुलगी बया महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
710 गडहिंग्लज मासेवाडी  बसापा  भारमा मोहिते यास मलगी रकमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
711 गडहिंग्लज मासेवाडी  आत्माराम भीमा जाधव यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
712 गडहिंग्लज मासेवाडी  यांकू भोंदू तेउर्वाडकर यास मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
713 गडहिंग्लज मासेवाडी  नाना नार्शिंग कुपेकर यास मुलगा चाळू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
714 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाबू रामा कुपेकर यास मुलगी मनी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
715 गडहिंग्लज मासेवाडी  सातू नर्सिंग निकम यास मुलगी बालकी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
716 गडहिंग्लज मासेवाडी  गुंडू बाळू सावंत यास मुलगी गवरी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
717 गडहिंग्लज मासेवाडी  भाऊ गोविंदा मेंडके यास मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
718 गडहिंग्लज मासेवाडी  गंगू बाप मार्यापा कापसे  मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
719 गडहिंग्लज मासेवाडी  धोंडू बाप यमाजी निकम मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
720 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा राणोजी केसरकर मयत तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
721 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा बाबू कुपेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
722 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा बाप येंकू तेउर्वाडकर मयत तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
723 गडहिंग्लज मासेवाडी  सन्तु भारमा मोहिते मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
724 गडहिंग्लज मासेवाडी  जिऊ बाप बाबू टक्केकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
725 गडहिंग्लज मासेवाडी  भाजोगी जाकू बामणे यास मुलगी यसू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
726 गडहिंग्लज मासेवाडी  जिवबा सन्तु टक्केकर यास मुलगा परसुराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
727 गडहिंग्लज मासेवाडी  जोती सुबराव गोविलकर  यास मुलग मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
728 गडहिंग्लज मासेवाडी  लीन्गापा चाळू टक्केकर यास मुलगा बापू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
729 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाबू गानू जेधे यास मुलगी जिवती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
730 गडहिंग्लज मासेवाडी  धोंडीबा अप्पा होडगे यास मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
731 गडहिंग्लज मासेवाडी  गुंडू सन्तु संकपाळ यास मुलगी जिऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
732 गडहिंग्लज मासेवाडी  जनी बाप धोंडी होदागे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
733 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्ष्मी कोम व्हनाप्पा टक्केकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
734 गडहिंग्लज मासेवाडी  सातू बाप बाबू जेधे मयात तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
735 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाबू चाळू तक्केकर यास मुलगा म्हादू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
736 गडहिंग्लज मासेवाडी   रामा रानाबा मोकाशी यास मुलग धोंडीबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
737 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाळू धोंडी कुपेकर यास मुलगा भाऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
738 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाबू अप्पा  होदागे यास मुलगी यल्लू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
739 गडहिंग्लज मासेवाडी  राम रावजी पोवार यास मुलगा बाबू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
740 गडहिंग्लज मासेवाडी  सन्तु जोती ईक्या यास मुलगा आत्माराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
741 गडहिंग्लज मासेवाडी  भीमा कुशापा पोवार यास मुलगा रामू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
742 गडहिंग्लज मासेवाडी  मार्यापा पीराजी कापसे यास मुलगी मनी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
743 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा राम कापसे यास मुलगी शारजा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
744 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा भारमा रेडेकर यास मुलगी बायाक्का महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
745 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्षु भारमा मोहिते यास मुलगी सोनी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
746 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा भारमा रेडेकर यास मुलगी बायाक्का  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
747 गडहिंग्लज मासेवाडी  जाकापा गंगाजी तक्केकर यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
748 गडहिंग्लज मासेवाडी  भिमा संतू ताक्केकर यास मुलगा गोविंदा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
749 गडहिंग्लज मासेवाडी  धोंडीबा पोमा टक्केकर  मयत तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
750 गडहिंग्लज मासेवाडी  संखा सुभाणा निकम यास मुग मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
751 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा भारमा खामकर मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
752 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा मानकू नवले यास मुलगी शारजा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
753 गडहिंग्लज मासेवाडी  सुबराव नागोजी निकम यास मुलगा रामचंद्र महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
754 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा धोंडीबा मेंचे यास मुलगी तुलस  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
755 गडहिंग्लज मासेवाडी  आपा अण्णाप्पा कोकितकर यास मुलगा केदारी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
756 गडहिंग्लज मासेवाडी  दादू गंगाजी घाबडे यास मुलगी सुंदरा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masewadi1927to1932.pdf
757 गडहिंग्लज मासेवाडी  संभू महादू टक्केकार यास मुलगी काळू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
758 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्ष्मन काळू टक्केकर यास मुलगा सिद्धू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
759 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्षुमन पिराजी कापसे यास मुलगा महादू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
760 गडहिंग्लज मासेवाडी  सन्तु गंगाजी टक्केकर यास मुलगा गंगाजी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
761 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा सन्तु संकपाळ यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
762 गडहिंग्लज मासेवाडी  कमला बाप अप्पा खामकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
763 गडहिंग्लज मासेवाडी  जिवती बाप गनु जेधे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
764 गडहिंग्लज मासेवाडी  यलाप्पा बाळू कुपेकर मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
765 गडहिंग्लज मासेवाडी  कृष्ण नागपा कुपेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
766 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा बाप निन्गापा टक्केकर मयत तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
767 गडहिंग्लज मासेवाडी   बाळू पिराजी कापसे यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
768 गडहिंग्लज मासेवाडी  जिवबा सन्तु टक्केकर यास मुलगी तुळसा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
769 गडहिंग्लज मासेवाडी  धोंडी अप्पा होदागे यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
770 गडहिंग्लज मासेवाडी  दुर्गापा रामा आकीमारी यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
771 गडहिंग्लज मासेवाडी  सुबराव सन्तु कुपेकर यास मुलगा केदारी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
772 गडहिंग्लज मासेवाडी  बुद्धाप्पा सन्तु कुपेकर यास मुलगा राम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
773 गडहिंग्लज मासेवाडी  आप्पा हनमंत जेधे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
774 गडहिंग्लज मासेवाडी  भीमा नार्सिंगा निकम यास मुलगा आनापा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
775 गडहिंग्लज मासेवाडी  बायपा भारमा मोहिते यास मुलगी सारजा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
776 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा केदारी कुपेकर यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
777 गडहिंग्लज मासेवाडी  येंकू भोंदू तेउर्वाडकर यास मुलगी तानी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
778 गडहिंग्लज मासेवाडी  नाना नर्सिंग कुपेकर यास मुलगा कृष्णापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२७-१९३१ Masevadi 1927to1931.pdf
779 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाबू चालू टक्केकर यास मुलगी गवरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masewadi1917to21.pdf
780 गडहिंग्लज मासेवाडी  बलकी बाप गुंडू टक्केकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masewadi1917to21.pdf
781 गडहिंग्लज मासेवाडी  सुबा कोम सुभाणा कोकितकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masewadi1917to21.pdf
782 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाबू आपाजी होदागे यास मुलगी आऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masewadi1917to21.pdf
783 गडहिंग्लज मासेवाडी  लिंग्या चालू टक्केकर यास मुलगी सती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masewadi1917to21.pdf
784 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा बाबाजी पोवार यास मुलगी बायाक्का महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
785 गडहिंग्लज मासेवाडी  सन्तु धोंडी संकपाळ यास मुलगा भागोजी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
786 गडहिंग्लज मासेवाडी  दुला कोम धोंडी संकपाळ मयत  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
787 गडहिंग्लज मासेवाडी  येंकू भोंदू तेउर्वाडकर यास मुलगी गवरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
788 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा पिराजी कापसे यास मुलगा चाळू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
789 गडहिंग्लज मासेवाडी  शंबू महादू टक्केकर यास मुलगा संतु महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
790 गडहिंग्लज मासेवाडी  रानाबा बापूर खामकर यास मुलगी धोंडू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
791 गडहिंग्लज मासेवाडी  पिराजी जनाकू नवाले यास मुलगा गुंडू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
792 गडहिंग्लज मासेवाडी  जाकाप्पा गंगाजी ताक्केकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
793 गडहिंग्लज मासेवाडी  गुंडू सन्तु ताक्केकर मुलगा केरबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
794 गडहिंग्लज मासेवाडी  आपा भारमा खामकर यास मुलगा धोंडीबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
795 गडहिंग्लज मासेवाडी  गुंडू ताक्काप्पा टक्केकर यास मुलगा केरबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
796 गडहिंग्लज मासेवाडी  सुबाना सन्तु कुपेकर यास मुलगा जोती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
797 गडहिंग्लज मासेवाडी  संता कोम बाळू कुपेकर मयत तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
798 गडहिंग्लज मासेवाडी  संतू गुरापा सुतार मयत दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
799 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाळू राया पाटील यास मुलगा बाबू मयत  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
800 गडहिंग्लज मासेवाडी  ताई कोम बाबाजी मोहिते मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
801 गडहिंग्लज मासेवाडी  बाबू चाळू टक्केकर यास मुलगा नाव नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
802 गडहिंग्लज मासेवाडी  महादू बापू खामकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
803 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा नर्सिंग निकम मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
804 गडहिंग्लज मासेवाडी  दादू रामा मारणहोळकर यास मुलगी शिऊ  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
805 गडहिंग्लज मासेवाडी  गुंडू टक्केकर यास मुग मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
806 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा चाळू टक्केकर यास मुलगी बायजा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
807 गडहिंग्लज मासेवाडी  संतू भारमा मोहिते यास मुलगा दादू  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
808 गडहिंग्लज मासेवाडी  गुंडू यलाप्पा पाटील यास मुलगी गवरी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
809 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा भारमा रेडेकर यास मुलगी शारजा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
810 गडहिंग्लज मासेवाडी  रामा बाबाजी भात्ल्या यास मुलगी संता महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
811 गडहिंग्लज मासेवाडी  कृष्णा धोंडी कुपेकर यास मुलगी सीता महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
812 गडहिंग्लज मासेवाडी  लक्षु भारमा मोहिते यास मुलगा कृष्ण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
813 गडहिंग्लज मासेवाडी  दादु शेत्यापा पाटील यास मुलगी राई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
814 गडहिंग्लज मासेवाडी  नर्सिंगा सुबाना नीकर यास मुलगी आऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
815 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा चालू टक्केकर यास मुलगी बायजा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
816 गडहिंग्लज मासेवाडी  अप्पा हनमंत जेधे यास मुलगी नाव नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१७-१९२१ masevadi 1917 to1921.pdf
817 गडहिंग्लज मनवाड महादू राणा लोखंडे मयात तपेने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
818 गडहिंग्लज मनवाड सिवाका बाप लक्ष्मी अस्वले मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
819 गडहिंग्लज मनवाड गवरा कोम केदारी अस्वले मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
820 गडहिंग्लज मनवाड भरमा श्रीमा सावळगी यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
821 गडहिंग्लज मनवाड भारमा सुभान गोडसे यास मुलगी शिउबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
822 गडहिंग्लज मनवाड रामा गुंडू पाटील यास मुलगा भीमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
823 गडहिंग्लज मनवाड लक्ष्मन विरू अस्वले यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
824 गडहिंग्लज मनवाड महादू नाना पाटील यास मुलगी गवरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
825 गडहिंग्लज मनवाड भीमा सोमा पाटील यास मुलगी तायवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
826 गडहिंग्लज मनवाड जोती सुभाणा रेडेकर यास मुलगी गंगा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
827 गडहिंग्लज मनवाड गोविंदा सातबा लोखंडे यास मुलगी आवाका महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ Manwad1920to1924.pdf
828 गडहिंग्लज मनवाड सत्यवा बाप नागप्पा पाटील मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
829 गडहिंग्लज मनवाड जोती नाना निकम यास मुलगा गुंडू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
830 गडहिंग्लज मनवाड रामा चंद्रु रेडेकर यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
831 गडहिंग्लज मनवाड सन्तु भीमा लोखंडे यास मुलगी जीउबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
832 गडहिंग्लज मनवाड सुभाणा सातबा रेडेकर यास मुलगी काशावा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
833 गडहिंग्लज मनवाड पांडू बाळू लोखंडे यास मुलगी पारवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
834 गडहिंग्लज मनवाड रेमाजी सुभान रेडेकर यास मुलगा शिवपा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
835 गडहिंग्लज मनवाड रामा आनंदा पाटील यास मुलगी अवना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
836 गडहिंग्लज मनवाड अप्पाजी रेमाजी पाटील यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
837 गडहिंग्लज मनवाड सीताई बाळू रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
838 गडहिंग्लज मनवाड गुंडू भीमा अस्वले यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
839 गडहिंग्लज मनवाड लक्ष्मन विरू अस्वले यास मुलगी मास्नुबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
840 गडहिंग्लज मनवाड अप्पा काळू नाकालागे यास मुग शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
841 गडहिंग्लज मनवाड भारमा बाळू मोकाशी यास मुलगी गंगू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
842 गडहिंग्लज मनवाड म्हादू नाना पाटील यास मुलगा जिवबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
843 गडहिंग्लज मनवाड अप्पा सुभान रेदेकार यास मुलगा बाळापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
844 गडहिंग्लज मनवाड भीमा सातबा रेडेकर यास मुलगी धोंडवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
845 गडहिंग्लज मनवाड लक्ष्मन गोविंदा रेडेकर यास मुलगी रत्नावा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
846 गडहिंग्लज मनवाड शोभा बलुजी पाटील यास मुलगी काशावा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
847 गडहिंग्लज मनवाड निन्गापा कृष्ण अस्वले यास मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
848 गडहिंग्लज मनवाड नागप्पा रामा लोखंडे यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
849 गडहिंग्लज मनवाड भीमा बाळू लोखंडे यास मुलागा कृष्णापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
850 गडहिंग्लज मनवाड चंद्रु सुभाणा रेडेकर यास मुलगा निन्गापा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
851 गडहिंग्लज मनवाड बाबू बाळू लोखंडे यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
852 गडहिंग्लज मनवाड बाळू अप्पा अस्वले यास मुलगा सदाशिव महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
853 गडहिंग्लज मनवाड रामा नागप्पा लोखंडे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
854 गडहिंग्लज मनवाड रुकुमाई बाप खेमा पाटील मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
855 गडहिंग्लज मनवाड धोंडीबा भीमा रेडेकर यास मुलगा नार्सिंगा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
856 गडहिंग्लज मनवाड सुभाणा रामा लोखंडे यास मुलगा जयापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
857 गडहिंग्लज मनवाड गिरजा बाप केदारी रेडेकर मयात पोटदुखी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
858 गडहिंग्लज मनवाड गंगा बाप सुभाणा रेडेकर मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
859 गडहिंग्लज मनवाड नार्सिना धोंडीबा रेडेकर मयत पोटदुखी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
860 गडहिंग्लज मनवाड कमलाबाई बाप गोविंदा लोखंडे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
861 गडहिंग्लज मनवाड सुबाई बाप आपाया खंडले मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
862 गडहिंग्लज मनवाड सत्यवा बाप गुंडू अस्वले मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
863 गडहिंग्लज मनवाड गोविंदा सातबा लोखंडे यास मुलगी जीउबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
864 गडहिंग्लज मनवाड सातबा चुदापा पाटील यास मुलगी बाळाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
865 गडहिंग्लज मनवाड आक्कू कोम सुभाणा  लोखंडे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
866 गडहिंग्लज मनवाड गोपाला नेअमा रेडेकर मयत हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
867 गडहिंग्लज मनवाड बाळप्पा नेमा रेडेकर मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
868 गडहिंग्लज मनवाड नेम रेमाजी रेडेकर मयात हगवण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
869 गडहिंग्लज मनवाड दुर्गोजी राणोजी रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
870 गडहिंग्लज मनवाड गंगा बाप जोती रेडेकर मयत जर्मत महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
871 गडहिंग्लज मनवाड लागमावा को भरमा कलगोंडा मयत्य तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
872 गडहिंग्लज मनवाड जयापा सुभान लोखंडे मयत जन्मत महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
873 गडहिंग्लज मनवाड जोती सुभाणा रेडेकर यास मुलगी रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
874 गडहिंग्लज मनवाड बाबू चंद्रु पोरीवाडे यास मुलगी गंगू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
875 गडहिंग्लज मनवाड साखोबा जोती सावळगी यास मुलगी तन्गेवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
876 गडहिंग्लज मनवाड सुभाणा आपा रेडेकर यास मुलगी जीउबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
877 गडहिंग्लज मनवाड सन्तु निन्गीपा मगदूम यास मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
878 गडहिंग्लज मनवाड बाबू बाळू लोखंडे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
879 गडहिंग्लज मनवाड मार्याका चुदापा मोकाशी मयत दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
880 गडहिंग्लज मनवाड पोमाजी गोविंदा पाटील यास मुलगा श्रीपाद महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
881 गडहिंग्लज मनवाड गुंडू बाळू रेडेकर यास मुलगा सीताराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
882 गडहिंग्लज मनवाड मायाप्पा जिवबा मगदूम यास मुलगा रानाबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
883 गडहिंग्लज मनवाड पारवा बाप आपाना रेडेकर  मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
884 गडहिंग्लज मनवाड कशावा सन्तु रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
885 गडहिंग्लज मनवाड सुभान रेमाजी रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
886 गडहिंग्लज मनवाड जोती शेतू रेडेकर मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
887 गडहिंग्लज मनवाड बाबू आपु रेडेकर यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
888 गडहिंग्लज मनवाड सन्तु जोती अस्वले यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
889 गडहिंग्लज मनवाड आपा सन्तु सुतार यास मुलगी कमला महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
890 गडहिंग्लज मनवाड गुंडू सातब रेडेकर यास मुलगी संता महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
891 गडहिंग्लज मनवाड रणबा सातबा L0KHANDE यास मुलगी लक्ष्मी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
892 गडहिंग्लज मनवाड नाणा गोविंदा रेडेकर यास मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
893 गडहिंग्लज मनवाड सातबा शेटऊ रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
894 गडहिंग्लज मनवाड गौरा महादू पाटील मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
895 गडहिंग्लज मनवाड बाळू जोती रेडेकर यास मुलगी संताई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
896 गडहिंग्लज मनवाड रामा आनंदा पाटील यास मुलग दुर्गापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
897 गडहिंग्लज मनवाड धोंडीबा भीमा रेडेकर यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
898 गडहिंग्लज मनवाड नर्सिंगां यालापा कागीन्कर यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
899 गडहिंग्लज मनवाड भीमा सिधापा डोंगरे यास मुलगी आवाका महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
900 गडहिंग्लज मनवाड सन्तु रामा रेडेकर यास मुलगी ताणवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
901 गडहिंग्लज मनवाड जिवबा भीमा रेडेकर यास मुलगा नीलकंट महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
902 गडहिंग्लज मनवाड काळापा गानासिंघ सावंत यास मुलगा सोनाक्का महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
903 गडहिंग्लज मनवाड भीमा सातबा रेडेकर यास मुलगी गंगू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
904 गडहिंग्लज मनवाड आपाणा भीमा रेडेकर यास मुलगी राणू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
905 गडहिंग्लज मनवाड भारमा जोती रेडेकर यास मुलगा रावजी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
906 गडहिंग्लज मनवाड आपा बाळू लोखंडे यास मुलगी राणू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
907 गडहिंग्लज मनवाड गंगू निन्गापा अस्वले मयात तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
908 गडहिंग्लज मनवाड जिऊ सुभान रेडेकर मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
909 गडहिंग्लज मनवाड शाहू रामा रेडेकर तापाने मयत महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
910 गडहिंग्लज मनवाड कमला आपा सुतार मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
911 गडहिंग्लज मनवाड दुर्गाप्पा रामा पाटील मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
912 गडहिंग्लज मनवाड निन्गापा कृष्ण अस्वले यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
913 गडहिंग्लज मनवाड आपाजी बाबाजी पाटील यास मुलगी राक्कुमाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
914 गडहिंग्लज मनवाड विठोबा बालाजी पाटील यक मुलगी ताणवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
915 गडहिंग्लज मनवाड  लक्ष्मन विरू अस्वले यास मुलगा जोतीबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
916 गडहिंग्लज मनवाड दादू गोविंदा रेडेकर यास मुलगी बाळाबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
917 गडहिंग्लज मनवाड शोभा गोविंदा रेदेकर यास मुलगा केदारी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
918 गडहिंग्लज मनवाड धोंडीबा नेमा रेडेकर यास मुलगी गंगा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
919 गडहिंग्लज मनवाड भीमा विठोबा रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
920 गडहिंग्लज मनवाड गुंडू भीमा अस्वले यास मुलगी सत्यवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
921 गडहिंग्लज मनवाड बाबू भीमा पाटील मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
922 गडहिंग्लज मनवाड सन्तु अप्पा रेडेकर यास मुलगा कलाप्पा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
923 गडहिंग्लज मनवाड गंगा भारमा पोडसे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
924 गडहिंग्लज मनवाड मायापा बाळू रेडेकर मयत दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
925 गडहिंग्लज मनवाड बाया आपणा रेडेकर मयत पोटात महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
926 गडहिंग्लज मनवाड कलिंगा गोविंदा रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
927 गडहिंग्लज मनवाड रावजी चंद्रु पोरेवादी यास मुलगी तन्गेवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
928 गडहिंग्लज मनवाड नागपा बाबाजी पाटील यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
929 गडहिंग्लज मनवाड भीमा बाळू लोखंडे यास मुलगा बाबू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
930 गडहिंग्लज मनवाड रामा रानाबा लोखंडे मयत तापाने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
931 गडहिंग्लज मनवाड अवना रामा पाटील मयत पोटात महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
932 गडहिंग्लज मनवाड कृष्णा धोंडी रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
933 गडहिंग्लज मनवाड सुभाणा सातब रेडेकर यास मुलगी आवाका महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
934 गडहिंग्लज मनवाड यमाजी सातबा रेडेकर यास मुलगी जिऊ महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
935 गडहिंग्लज मनवाड सुभाना आपा रेडेकर यासक मुलगा गुंडू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
936 गडहिंग्लज मनवाड आपा बाबू पोवार यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
937 गडहिंग्लज मनवाड रामा बाळू रेडेकर यास मुलगी संताई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
938 गडहिंग्लज मनवाड लीगोजी बलोजी पाटील यास मुलगा विष्णू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
939 गडहिंग्लज मनवाड सखाराम लिंबा शेंडे यास मुलगा शंकर महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
940 गडहिंग्लज मनवाड सहारा पांडू लोखंडे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
941 गडहिंग्लज मनवाड शंकर सखाराम शेंडे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
942 गडहिंग्लज मनवाड आवन्ना जिनाबा रेडेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
943 गडहिंग्लज मनवाड जाणा भारमा पाटील मयत दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
944 गडहिंग्लज मनवाड बालपां साखोबा गोडसे मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
945 गडहिंग्लज मनवाड धोंडीबा लीन्गापा पाटील मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
946 गडहिंग्लज मनवाड नागू रामकृष्ण पाटील मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
947 गडहिंग्लज मनवाड भून्गीगा रामा मगदूम यास मुलगा वित्ठू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
948 गडहिंग्लज मनवाड जोती सुभाणा रेडेकर यास तगेवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
949 गडहिंग्लज मनवाड निन्गापा उमाजी पाटील मयात प्लगे महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
950 गडहिंग्लज मनवाड भारमा आबा पाटील मयत प्लगे महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
951 गडहिंग्लज मनवाड चंद्री सन्तु रेडेकर मयत प्लेगे महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
952 गडहिंग्लज मनवाड बाळ्या आपणा रेदेराल मयत प्लेगे महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
953 गडहिंग्लज मनवाड सोमा मायापा मगदूम मयत प्लेग महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
954 गडहिंग्लज मनवाड नागपा बाबाजी पाटील मयत प्लेगे महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
955 गडहिंग्लज मनवाड जोती भीमा लोखंडे यास मुलगा महादू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
956 गडहिंग्लज मनवाड धोंडी निन्गु अस्वले यास मुलगी गंगू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
957 गडहिंग्लज मनवाड शिवपा रामा गौडी यास मुलगा शंकर  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
958 गडहिंग्लज मनवाड सातबा चुदापा पाटील मुलगी ताराबाई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
959 गडहिंग्लज मनवाड सन्तु निन्गापा मगदूम यास मुलगी गंगू  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२५-१९२९ Manwad1925to1929.pdf
960 गडहिंग्लज मनवाड रामा आनंदा पाटील यास मुलगी नागवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
961 गडहिंग्लज मनवाड आपा भारमा पाटील यास मुलगा बलापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
962 गडहिंग्लज मनवाड अवना विरू अस्वले मयात दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
963 गडहिंग्लज मनवाड गोविंदा भारमा काल्विकात्ते मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
964 गडहिंग्लज मनवाड मायापा जिवबा मगदूम यास मुलगा लक्ष्मन महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
965 गडहिंग्लज मनवाड महादू नाना पाटील यास मुलगी गवरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
966 गडहिंग्लज मनवाड रेमाजी सुभान रेडेकर यास मुलगा सुभाना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
967 गडहिंग्लज मनवाड मारुती लक्ष्मन रेडेकर यास मुलगी रक्माई महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
968 गडहिंग्लज मनवाड मायापा उमाजी पाटील यास मुलगी इरवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३०-१९३४ Manwad1930to1934.pdf
969 गडहिंग्लज तुपुरवाडी नार्सिंगा नारू पावर मयत दम्याने  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२५ tupurwadi1920to1925.pdf
970 गडहिंग्लज तुपुरवाडी नाना आनंद घातागा यास मुलगी जनी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२५ tupurwadi1920to1925.pdf
971 गडहिंग्लज तुपुरवाडी सन्तु म्हातारबा मोरे यास मुलगी मैना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२५ tupurwadi1920to1925.pdf
972 गडहिंग्लज तुपुरवाडी गोपाला बाबाजी तोरस्कर यास मुलगी नाव नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२५ tupurwadi1920to1925.pdf
973 गडहिंग्लज तुपुरवाडी राणबा गंगाजी घाटगे यास मुलगा बाळू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
974 गडहिंग्लज तुपुरवाडी गंगाजी रानाबाघाटगे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
975 गडहिंग्लज तुपुरवाडी तुकाराम बाबाजी तोरसे यास मुलगी शारू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
976 गडहिंग्लज तुपुरवाडी रावजी सठवू शिंदे यास मुलगा भारमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
977 गडहिंग्लज तुपुरवाडी सन्तु विरापा गाडे यास मुलगा भरमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
978 गडहिंग्लज तुपुरवाडी भारमा सुभान गाडे यास मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
979 गडहिंग्लज तुपुरवाडी रत्नां लक्ष्मन घाटगे यास मुलगी लक्ष्मी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
980 गडहिंग्लज तुपुरवाडी आपा बाळू घाटगे यास मुल्गी बायक्का महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
981 गडहिंग्लज तुपुरवाडी बंडू रावजी माने यास मुलगी नाव नाहि महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
982 गडहिंग्लज तुपुरवाडी गोविंदा बाबाजी तोरस्कर यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
983 गडहिंग्लज तुपुरवाडी लक्ष्मन बाबाजी मिसळ यास मुलगा मारूती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
984 गडहिंग्लज तुपुरवाडी साटऊ गानू घाटगे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
985 गडहिंग्लज तुपुरवाडी बाबू अप्पा मोहिते यास मुलगा नाव नाहि महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
986 गडहिंग्लज तुपुरवाडी नर्सिंग रामा गाडे यास मुलगी दुंडी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
987 गडहिंग्लज तुपुरवाडी रानाबा गंगाजी घाटगे यास मुलगी नाव नाहि महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
988 गडहिंग्लज तुपुरवाडी भीमा चंद्रु रणदिवे मुलगी दुन्डवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
989 गडहिंग्लज तुपुरवाडी धोंडी रामा गाडे यास मुलगी बयावा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
990 गडहिंग्लज तुपुरवाडी परसू गोपाल पाटेकर मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३० Tupurwadi1927to1930.pdf
991 गडहिंग्लज तुपुरवाडी गणू बाळू घाटगे यास मुलगी हौसी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३१-१९३६ Tupurwadi1932.pdf
992 गडहिंग्लज तुपुरवाडी भारमा गंगाजी पा. यास मुलगा बंडू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३१-१९३६ Tupurwadi1932.pdf
993 गडहिंग्लज तुपुरवाडी रावजी बाबाजी रणदिवे यास मुलगी गंगु महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३१-१९३६ Tupurwadi1932.pdf
994 गडहिंग्लज तुपुरवाडी भैरू जोती गडदार मुलगी शारदा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३१-१९३६ Tupurwadi1932.pdf
995 गडहिंग्लज तुपुरवाडी अप्पा हनमंत पाटील यास मुलगा कृष्णा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३१-१९३६ Tupurwadi1932.pdf
996 गडहिंग्लज तुपुरवाडी रानाबा गंगाजी घाटगे यास मुलगी राणू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३१-१९३६ Tupurwadi1932.pdf
997 गडहिंग्लज तुपुरवाडी सातू लक्ष्मन पोवार यास मुलगा बाबु महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९३१-१९३६ Tupurwadi1932.pdf
998 गडहिंग्लज तनवडी बाळू घाटगे यास मुलगी रकमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-१९२३ tanavadidevi1919to1923.pdf
999 गडहिंग्लज तनवडी रामा अप्पा जाधव यास मुलगी सुंदरा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-१९२३ tanavadidevi1919to1923.pdf
1000 गडहिंग्लज तनवडी बाळा सखोबा काजगी मुलगी चंद्रा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-१९२३ tanavadidevi1919to1923.pdf
1001 गडहिंग्लज तनवडी भैरू बसू वांद्रे यास मुलगी तानि महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-१९२३ tanavadidevi1919to1923.pdf
1002 गडहिंग्लज तनवडी नागू बाबू वाळवे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१९-१९२३ tanavadidevi1919to1923.pdf
1003 गडहिंग्लज तनवडी तानी कोम अपाया जाधव मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२४-१९२८ Tanavadi1924to1928.pdf
1004 गडहिंग्लज तनवडी बाला शेट्या गायकवाड मुलगी तारा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२४-१९२८ Tanavadi1924to1928.pdf
1005 गडहिंग्लज तनवडी गुंडू सुबराव सुतार यास मुलगा नाव नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२४-१९२८ Tanavadi1924to1928.pdf
1006 गडहिंग्लज कडलगे शिवू रवाळू कागीणकर यास मुलगा रामकृष्ण महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३६ kadalage1926to1936.pdf
1007 गडहिंग्लज कडलगे जयराम बाबाजी चुरमुरे यास मुलगा तुकाराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२६-१९३६ kadalage1926to1936.pdf
1008 गडहिंग्लज कडगाव भीमा सुभाना कदम यास मुलगा दत्तू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२०-१९२४ kadgaon1920to1924.pdf
1009 गडहिंग्लज कळवीकट्टी अपाया दाजीबा मगदूम यास मुलगा संतू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1010 गडहिंग्लज कळवीकट्टी रुद्रापा याकापा पाटील यास मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1011 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सुबराव बाळू पाटील मय्त तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1012 गडहिंग्लज कळवीकट्टी धोंडी लक्ष्मन पाटील मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1013 गडहिंग्लज कळवीकट्टी पार्वती कोम संतू पा. मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1014 गडहिंग्लज कळवीकट्टी नागू आपणा पा. मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1015 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सखाराम नागपा बेलाके मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1016 गडहिंग्लज कळवीकट्टी ईरपा यमाजी मानागुती यास मुलगा नागापा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1017 गडहिंग्लज कळवीकट्टी रामा गुंदुं पाटील यास मुलगी नाव नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1018 गडहिंग्लज कळवीकट्टी गोपाल धोंडी पाटील मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1019 गडहिंग्लज कळवीकट्टी रामापा कोम धोंडी पा. मयात दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1020 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सखाराम लक्ष्मन यास मुलगा मयत महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1021 गडहिंग्लज कळवीकट्टी गंगाराम काळू पाटील यास मुलगा रामा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1022 गडहिंग्लज कळवीकट्टी लगामा सुभाना पालटी यास मुलगा गोविंदा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1023 गडहिंग्लज कळवीकट्टी गुंडी तेरणी यास मुलगी गंगा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1024 गडहिंग्लज कळवीकट्टी गणपू धोंडी पाटील यास मुलगा नाव नाहि महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1025 गडहिंग्लज कळवीकट्टी जिवबा आपा मानगुटी यास मुलगी गंगा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1026 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सन्तु केदारी निमक यास मुलग भारमा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1027 गडहिंग्लज कळवीकट्टी भारमा सताबा पा. यास मुलगी धोंडी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1028 गडहिंग्लज कळवीकट्टी यमाजी जोतीबा पा मुलगी विठा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ kalvikatti1918to1922.pdf
1029 गडहिंग्लज कळवीकट्टी भारमा यालापा आळवणे मयात तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1030 गडहिंग्लज कळवीकट्टी राऊ सुभाणा पाटील यास मुलगी नाव नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1031 गडहिंग्लज कळवीकट्टी रामा विठू पाटील यास मुलगा नागपा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1032 गडहिंग्लज कळवीकट्टी परसू तेरणी यास मुलगा पिराजी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1033 गडहिंग्लज कळवीकट्टी पिराजी धाकू पडके यास मुलगी चंद्रावा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1034 गडहिंग्लज कळवीकट्टी बाबू सुरूपा पोवार यास मुलगा लक्ष्मन महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1035 गडहिंग्लज कळवीकट्टी विठू रामा मनगुतकर यास मुलगा राम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1036 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सुक्या अपाया भादेकर मुलगी जखवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1037 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सोनी सुभाणा पाटील मुलगा पिराजी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1038 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सती जाई ली मुलगा निस्पत महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1039 गडहिंग्लज कळवीकट्टी आपुजी सुभाणा पा. मुलगा सुभाना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1040 गडहिंग्लज कळवीकट्टी भारमा बाबू सलामवादी यास मुलगी बालवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1041 गडहिंग्लज कळवीकट्टी धोंडी सुभाणा पाटील यास मुलगी मंजुळा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1042 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सतूपा बाळू पाटील यास मुलगा बसवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1043 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सातबा सुभाना पाटील यास मुलगी आवाका महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1044 गडहिंग्लज कळवीकट्टी रावजी सुभारव पाटील मुलगा आपां महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1045 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सुभराव सखाराम वंतामुरे मुलगी साखावा  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1046 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सन्तु रामा पाटील मुलगा आपया महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1047 गडहिंग्लज कळवीकट्टी बाबू गुंडू पाटील मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1048 गडहिंग्लज कळवीकट्टी निन्गापा जोती पाटील मुलगी गौरवा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1049 गडहिंग्लज कळवीकट्टी सन्तु सुभाना तेरणी मुलगा सुभाना महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1050 गडहिंग्लज कळवीकट्टी पिराजी सखाराम आस्वले मुलगा सखाराम महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1051 गडहिंग्लज कळवीकट्टी बसवंत यालापा मानेसिंग मुलगा पिराजी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1052 गडहिंग्लज कळवीकट्टी अनापा सुभाणा पाटील मुलगी तुळसा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२८-१९३२ kalvikatti1928to1932.pdf
1053 गडहिंग्लज नौकुड  गोविंदा बाबा कुराडे यास मुलगा नाव नाही महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९२३-१९२७ naukud1923.pdf
1054 गडहिंग्लज नौकुड  राणू कोम बाबाजी मंगले मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1055 गडहिंग्लज नौकुड  आपा सातबा चौगुला मुलगा सताबा महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1056 गडहिंग्लज नौकुड  रामा बाबाजी चोथे यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1057 गडहिंग्लज नौकुड  भारमा जोती भैम्बेर यास मुलगी सारी महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1058 गडहिंग्लज नौकुड  नार्सिंगा बाबाजी चवाण यास मुलगी संता  महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1059 गडहिंग्लज नौकुड  अप्पा घेवडा यास मुलगा मारुती महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1060 गडहिंग्लज नौकुड  चालू बाळकू गोविलकर मुलगी मुक्ता महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1061 गडहिंग्लज नौकुड  नरसू बाबाजी चौगुला मुलगी अंतू महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1062 गडहिंग्लज नौकुड  कृष्णा कोम सकू व्हडगा मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1063 गडहिंग्लज नौकुड  बाया कोम बाबाजी चवान मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1064 गडहिंग्लज नौकुड  तात्या भारमा मागला मयत तापाने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1065 गडहिंग्लज नौकुड  भीमा बापू मागला मयत दम्याने महसूल विभाग जन्म मृत्य नोंद वही१९१८-१९२२ Naukud1918to1922.pdf
1066 गडहिंग्लज काळवीकट्टी सुबराव कुशापा सुतार  महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1067 गडहिंग्लज काळवीकट्टी भारमा सातबा पा. महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1068 गडहिंग्लज काळवीकट्टी गोविंदा जोती चवान महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1069 गडहिंग्लज काळवीकट्टी कालापा सखाराम बोलके महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1070 गडहिंग्लज काळवीकट्टी धोंडी सुभान पा. महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1071 गडहिंग्लज काळवीकट्टी जिवबा आपया निखाय महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1072 गडहिंग्लज काळवीकट्टी रामा विठू पाटील  महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1073 गडहिंग्लज काळवीकट्टी यमाजी सुभाणा पाटील  महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1074 गडहिंग्लज काळवीकट्टी भारमा सखाराम पाटील  महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1075 गडहिंग्लज काळवीकट्टी कृषणा लक्ष्मण चव्हाण महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1076 गडहिंग्लज काळवीकट्टी बाबू सुरूपा पोवार महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1077 गडहिंग्लज काळवीकट्टी आपा तानपा गोडके महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1078 गडहिंग्लज काळवीकट्टी कासू रामा चवाण महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1079 गडहिंग्लज काळवीकट्टी सतू रामा पाटील  महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1080 गडहिंग्लज काळवीकट्टी इरापा यमाजी मनगुतकर  महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1081 गडहिंग्लज काळवीकट्टी यामाजी जोती पाटील महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1082 गडहिंग्लज काळवीकट्टी भारमा सतबा पाटील महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1083 गडहिंग्लज काळवीकट्टी भीमा आपाजी पाटील महसूल विभाग देवी  नोंद वही१९२३-१९२७ Kalvikatti1923to1927.pdf
1084 गडहिंग्लज काळवीकट्टी आणाप