बंद

सर्फनाला मध्यम प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे पारपोली येथील गावठान संपादीत करणेबाबत, कलम 11 अधिसूचना

सर्फनाला मध्यम प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे पारपोली येथील गावठान संपादीत करणेबाबत, कलम 11 अधिसूचना
शीर्षक वर्णन सुरुवात दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्फनाला मध्यम प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे पारपोली येथील गावठान संपादीत करणेबाबत, कलम 11 अधिसूचना

सर्फनाला मध्यम प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे पारपोली (शिर्केवाडी)
व पारपोली (गावठाण) येथील गावठान भूमिसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम,
2013 अन्वये संपादीत करणेबाबत

06/09/2022 31/08/2023 पहा (2 MB)