Close

Dinesh Parage

Email : tahasilgadhinglaj[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar, Gadhinglaj
Phone : 02327-222252