बंद

जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी कोविड-19 संदर्भात पारित केलेले आदेश

अ. क्र. परिपत्रक  दिनांक परिपत्रकाचा विषय
1 13/03/2020 कोरोना विषाणू उपाययोजना संपर्क अधिकारी
2